Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

pondelok 30. júla 2012

Z DOBOVEJ TLAČE / MALÉ LEVÁRE

OTVORENIE NOVEJ ŠKOLY V MALÝCH LEVÁROCH
V ROKU 1931

O slávnostnom kladení základného kameňa školskej budovy v Malých Levároch som už písal. Teraz prinášam článok z dobovej tlače o slávnostnom otvorení novopostavenej školy dňa 11. októbra 1931.


"Malé Leváre. Slávnostné otvorenie obecnej ľudovej školy konalo sa dňa 11. októbra t. r. za osobnej účasti pána ministra školstva Dr. I. Dérera. O 2. hod. odpoľudňajšej očakával slávnostný sprievod školských dietok a zástup ľudu príchod p. ministra u slávobrány. Za školstvo dostavili sa pp. vl. r. Dvořák, Boh. Pluhař, taj. min. školstva, Fr. Heřmanský zemský škol. inšp., Br. Koloušek, predn. národného školstva, Fr. Jozka, školský inšpektor. Z hostí prítomní boli p. Maliarik, penz. ev. farár, učiteľstvo zo štátnych škôl okolitých obcí a žiactvo štátnej ľudovej a meštianskej školy vo Veľkých Levároch. Miestna posádka finančnej stráže vo vychádzkovej rovnošate, školské dietky s práporkami, hasiči a spolky s prápormi spestrili sprievod, ktorý za zvukov hudby ubieral sa ku novej škole.
Na tribune postavenej na školskom dvore zahájená bola slavnosť piesňami „Hoj, zem drahá“ a „Čo čučíš“, ktoré predniesol veľkolevársky spevokol Schneidera-Trnavského, za vedenia J. Strůpka, odb. učiteľa. Predseda školskej stolice p. Weinreb ďakoval všetkým, ktorí pomáhali pri vybudovaní tejto novej školy, vítal srdečnými slovami pána ministra a zúčastnených hosťov a odovzdal slovo p. ministrovi Dr. Dérerovi, ktorý v krásnej, dlhej reči poukázal, aký rozdiel je medzi školou predprevratovou, ktorá nám bola úradmi natískaná a nemala korene v nás, a preto ani trvácnosti nemohla mať. Prekážky, ktoré sa kládly školskej stolici naznačil, keď povedal: „Nedávno sme tu kládli základný kameň. Základný kameň zmiznul, ale škola je tu“. Potom predniesol žiak IV. tr. Stáňa Kostelka sľub žiactva.


Škol. inšp. Fr. Jozka v svojej reči zaradil všetky obce, ktoré stavajú školy do troch skupín a poznamenal, že Malé Leváre nemôžu ani do jednej z týchto byť zaradené a tvoria zcela novú skupinu, pretože sa nie len o svoje dietky staraly, ale tiež o ich vychovateľov učiteľov, keď hneď vedľa školy postavily druhú novú budovu s troma byty pre ženatých učiteľov.
Ján Horáček prehovoril za „Spolok slovenských dobrovoľníkov“. Treba poznamenať, že z tejto malej obce po prevrate sa prihlásilo 46 dobrovoľníkov, ktorí zanechali domáce pohodlie a rodinný život a pospiechali so zbraňou v ruke chrániť napadnutú vlasť. Potom zasadili členovia spolku dve mladé lipy, čo symbol slovenskej slobody a viery v lepšiu budúcnosť.


Napokon prehovoril len nedávno nastúpený správca školy Ján Martinka, poďakujúc pánu ministrovi a všetkým ostatným, sľúbiac pracovitosť a usilovnosť vo vedení novej, jemu sverenej školy. Potom nasledovala prehliadka školskej budovy p. ministrom a ostatnými hosťmi.
Nová škola je okrasou tejto obce a je potešením nielen školských dietok, ale i tých, ktorí tak usilovne a vytrvale pracovali, aby ju postavili. Bola to školská stolica so svojim predsedom G. Weinrebom v čele, ktorí tak rýchle postupovali so svojim dielom, že im takmer nestačily školské úrady vo vybavovaní potrebných záležitostí.
Priebehom slávnosti bol i sám min. dr. Dérer veľmi uspokojený, ktorému jedine máme čo ďakovať, že on, ako rodák nášho kraja, chápe potreby slovenského ľudu najlepšie, keď ho obohaťuje školami. Koľko ministrov školstva sme už mali od prevratu, ale ani jeden nám ešte toľko škôl nepostavil, ačkoľvek bolo na výstavbu škôl vo všetkých predchádzajúcich rokoch viac peňazí ako v tomto roku, kde len o samej kríze sa hovorí a štát musí šporiť.
V novej obecnej škole sú 4 učebné miestnosti, každá je zariadená novými lavicami pre 54 žiakov, sú v nej moderné posunovacie tabule, má sborovňu a kabinet pre učebné pomôcky.


Stavebné plány pre školu vyhotovil Štepán, v Petržalke a stavbu budovy previedol staviteľ Jozef Doležal a syn v Strážnici. Budova školská i so zariadením bola postavená nákladom 580.000 Kč, na ktorý obnos obdržala obec dosiaľ subvenciu od štátu v obnose 150.000 Kč a počíta sa, že jej bude táto zvýšená na 300.000 Kč.
Sľub ministra dr. Dérera, že keď prispela vláda ku postaveniu budovy, postará sa i o jej udržanie, je iste závažným slovom pre naše obce a odstráni chmúrne obavy i tých, ktorí dosiaľ také v sebe chovali.

Ostatným obciam, ktoré o krátky čas budú prikladať ruku k dielu budovania nových škôl – lebo mame ešte v našom inšpektoráte 14 starých a dnešným pomerom nevyhovujúcich budov školských – nech slúži obecná ľudová škola v Malých Levároch za vzor."

Presný prepis nepodpísaného článku z mesačníka Slovenské Záhorie, ročník II, november 1931, číslo 11, strana 6-7.

Všetky fotografie: Základná škola v Malých Levároch, autor Pavol Vrablec, júl 2012

Súvisiace články: Školské slávnosti v Malých a Veľkých Levároch (1. časť)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.