Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC.)

štvrtok, 22. júna 2017

UDALOSTI

HRAD PAJŠTÚN
3. časť
Jaroslav Nešpor

Pajštún v dedičnom vlastníctve Pálfiovcov
Sobáš Mikuláša II. Pálfiho s Máriou Magdalénou Fuggerovou a jeho kúpa hradu a panstva Červený Kameň sa stali základom ekonomickej prosperity rodu. Mikulášove schopnosti a kontakty na panovníckom dvore boli zas predpokladom jeho pôsobenia v stoličnej správe i v krajinských hodnostiach. Súčasne patril medzi najschopnejších uhorských vojenských veliteľov svojej doby.

utorok, 13. júna 2017

LITERATÚRA

MESTSKÁ SPRÁVA SKALICE 
DO ROKU 1711

Historik Záhorského múzea v Skalici PhDr. Richard Drška upravil svoju rigoróznu prácu Samospráva mesta Skalica v rokoch 1372 – 1711 a pod novým názvom Mestská správa Skalice do roku 1711 ju vydal v knižnej podobe. Nezvyknem zaujímať stanovisko k obsahu vydaných prác, avšak v tomto prípade musím urobiť výnimku – Mestská správa Skalice je excelentný počin.

piatok, 2. júna 2017

UDALOSŤ

NIČIVÝ POŽIAR V ZOHORE 
V ROKU 1841

Jedna z najhorších prírodných katastrof v dejinách Záhoria sa odohrala v roku 1841 v Zohore. O veľkom nešťastí priniesli správu nielen domáce, ale aj mnohé európske noviny.

sobota, 27. mája 2017

UDALOSTI

JÁN MEDLEN 
(1870 – 1944)
2. časť
Ing. Miroslav Čársky

Niektoré činy Jána Medlena, ktoré jeho súčasníci hodnotili ako čudácke a nerozumné, dnes môžeme pokladať za racionálne. Bol to predovšetkým predaj po celom chotári roztrúsených malých roličiek a zo získaných peňazí z predaja, kúpa väčšieho, celistvého i keď zamokreného pozemku. Pozemok kúpil v časti katastra zvaného Dúbrava, vzdialeného od Gbiel cca 2,5 km, pri železničnej trati, od židovského krčmára Armina Grünmandla. Podľa jeho slov zaplatil za močariny 1500 zlatých.

streda, 17. mája 2017

UDALOSTI

HRAD PAJŠTÚN
2. časť
Jaroslav Nešpor

Pajštún v zálohovom vlastníctve Gašpara Serédyho[1]
Po stopäťdesiattriročnom vlastníctve Pajštúna grófmi zo Svätého Jura a Pezinka a po jeho prechodnej správe Uhorskou komorou, kráľ Ferdinand I. Habsburský dal v roku 1546 toto panstvo a iné bývalé majetky zosnulého grófa Krištofa za 53 000 zlatých do zálohu svojmu zaslúžilému vojenskému veliteľovi, kapitánovi horných častí Uhorska, Gašparovi I. Serédymu.[2]