Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

utorok 22. apríla 2014

Z DOBOVEJ TLAČE

KRVAVÁ EXEKÚCIA V GAJAROCH

Pred sto rokmi sa v Gajaroch stala nešťastná udalosť, pri ktorej tiekla krv. vzhľadom na skutočnosť, že vtedajšie noviny o čine informovali nepresne, rozhodol sa miestny farár Ján Trubínyi dať všetko na pravú mieru a opísať udalosť v Slovenských ľudových novinách tak, ako sa naozaj stala.

sobota 12. apríla 2014

NOVINKY

SPOMIENKA NA JÁNA HOLLÉHO
V BORSKOM MIKULÁŠI

Rodák z Borského Mikuláša, katolícky kňaz a veľký slovenský básnik Ján Hollý zomrel pred 165 rokmi. Pri tejto príležitosti sa v jeho rodnej obci uskutoční spomienková slávnosť.

pondelok 7. apríla 2014

UDALOSTI

SEKULE V SÚPISE DAŇOVNÍKOV 
Z ROKU 1720

V roku 1715 bola v Uhorsku zavedená stála armáda. Pre potreby jej vydržovania bola zavedená každoročná vojenská daň (contributio). Aby mohla byť táto daň primerane prerozdelená, uskutočnilo sa v roku 1715 a potom v roku 1720 sčítanie obyvateľstva, ktoré malo túto daň platiť. Nešlo teda o úplné súpisy obyvateľstva (šľachta mala privilégium nezdaniteľnosti, mnoho ľudí využívali tiež rozličné výsady, vrátane platenia dávok, želiari, resp. podželiari bez urbárskej pôdy, chudobní). Nedozvieme sa teda z nich absolútny počet obyvateľstva. Napriek tomu tieto súpisy majú určitú informatívnu hodnotu (demografickú, hospodársku, genealogickú...).