Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

štvrtok 27. septembra 2012

NOVINKY

OD ŠPITÁLA K NEMOCNICI
KONFERENCIA SNA

V dňoch 10. a 11. októbra 2012 sa v priestoroch konferenčnej sály Slovenského národného archívu v Bratislave (Drotárska cesta 42) uskutoční medzinárodná vedecká konferencia Od špitála k nemocnici.

sobota 22. septembra 2012

Z DOBOVEJ TLAČE / JABLONICA

JABLONICKÝ VEĽKOSTATOK
V 20. ROKOCH 20. STOROČIA
(2. časť)

Dokončenie článku z Lidových novín z 5. januára 1929 o pozadí predaja apponyiovského veľkostatku v Jablonici.

piatok 14. septembra 2012

Z DOBOVEJ TLAČE / JABLONICA

JABLONICKÝ VEĽKOSTATOK
V 20. ROKOCH 20. STOROČIA
(1. časť)

Prinášam investigatívny novinový článok z Lidových novin z 5. januára 1929 o pozadí predaja apponyiovského veľkostatku v Jablonici. Článok som pre jeho rozsah rozdelil na dve časti a publikujem ho v pôvodnom českom znení v presnom prepise.

pondelok 10. septembra 2012

GAJARY

LIEK PROTI TUBERKULÓZE
Z ROKU 1658

Cirkevné matriky vnímame ako záznamy o krstených, sobášených a zomrelých. Avšak nájdeme v nich aj množstvo záznamov rozličného iného charakteru. Najčastejšie sa týkajú mimoriadnych udalostí vo farnosti, účtovné záznamy, súpisy, prepisy všelijakých obežníkov a úradných písomností i rôzne poznámky. 
Najstaršia matrika krstených v obci Gajary začína návodom na liečenie tuberkulózy. Vzťahuje sa k roku 1658. Okrem kuriózneho receptu na výrobu lieku je záznam zaujímavý aj tým, že je písaný dobovou slovenčinou.