Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

LITERATÚRA

Zoznam literatúry s historickou tematikou o Záhorí 
(zoradené podľa priezviska autora)
Kontakt: dejiny.zahoria1@gmail.com


LITERATÚRA O HRADOCH NA ZÁHORÍ (zostavil Jaroslav Nešpor)
Časopis ZÁHORIE
Časopis NAŠE ZÁHORIE

A
ABELOVSKÝ, Ján: NOVÁ MONOGRAFIA MARTINA BENKU (recenzia). In: Pamiatky a múzeá, č. 4, 2006. Šéfred. Peter Maráky. Bratislava: Slovenské národné múzeum – Pamiatkový úrad SR, 2006, s. 67 – 70. ISSN 1335 – 4353
----------
ADAMKOVIČ, Anton - HATIAR, Ivan: HRADIŠTE POD VRÁTNOM. Hradište pod Vrátnom: Obecný úrad Hradište pod Vrátnom, 2002, 279, s. ISBN 80-968835-3-4
- vlastivedná monografia o Hradišti pod Vrátnom
----------
AMBROS, Cyril: PRÍRASTKY ARCHEOZOOLOGICKÉHO MATERIÁLU Z VÝSKUMOV ARCHEOLOGICKÉHO ÚSTAVU SAV V ROKU 1975. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1975. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1976, s. 17 – 19.
- nálezy zo Záhoria: Stupava – s. 18

----------
AMBROS, Cyril: ZVIERACÍ INVENTÁR HALŠTATSKÝCH HROBOV VO VRÁDIŠTI. In: Slovenská archeológia, roč. VIII – 1, 1960. Hl. red. Anton Točík. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1960, s. 173 – 175.
----------
AMBROS, Cyril: ZVIERACIE KOSTI ZO SLOVANSKÝCH OBJEKTOV V DEVÍNSKOM JAZERE A KÚTOCH. In: Štúdijné zvesti AÚSAV č. 9. Red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav SAV, 1962, s. 251 – 262.
----------

ANDEL, Štefan: 100 ROKOV POŽIARNEJ OCHRANY V UNÍNE. 1888 - 1988. Unín: Miestny národný výbor - ZO ZPO, 1988, 64 s.
- brožúra o dejinách hasičského zboru v Uníne
----------
ANDRUŠKOVÁ, Dita: POHREBNÉ OBYČAJE NA ZÁHORÍ. In: Malacky a okolie 11. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2018, s. 35 – 55. ISBN 978-80-89835-05-8
----------
ANDRUŠKOVÁ, Dita: RODINA V ĽUDOVEJ KULTÚRE ZÁHORIA. Skalica: Záhorské múzeum, [2022], 176 s. ISBN 978-80-99900-05-0
- etnologická monografia
----------
ANDRUŠKOVÁ, Dita: TRADIČNÁ SVADBA NA ZÁHORÍ. In: Malacky a okolie 12. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2019, s. 91 – 120. ISBN 978-80-89835-06-5
----------

APPEL, R. a kol.: KOPČANY – DEJINY OBCE. Kopčany: Obecný úrad v Kopčanoch, [1992], 50 s. + 14 s. obrazová príloha. ISBN 8-900394-3-X- menšia monografia o dejinách Kopčian
----------
AUGUSTOVIČOVÁ, Katarína: PLAVECKÉ PANSTVO DO KONCA 15. STOROČIA. Diplomová práca. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2003, 91 s. + 38 s. obrazová príloha.

B
BAČA, Robert: PRÍSPEVOK K TOPONÝMII ZÁHORIA Z HĽADISKA ARCHEOLOGICKÉHO A HISTORICKO-LINGVISTICKÉHO. In: Štúdijné zvesti Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied 53. Nitra: Archeologický ústav SAV, 2013, s. 159-181. ISSN 0560-2793
- štúdia o etymológii niektorých miestnych a chotárnych názvov na Záhorí

----------
BAČA, Robert: SKALICA A GRÓF GVADÁNYI. In: Zborník Záhorského múzea v Skalici 6. Zodp. red. Viera Drahošová. Skalica: Záhorské múzeum, 2011, s. 36 – 48. ISBN 978-80-85446-69-2
----------
BAČA, Robert: SPOMIENKA NA ŠTEFANA JANŠÁKA. ZÁHORSKÁ ESEJ K 130. VÝROČIU NARODENIA. In: Zborník Záhorského múzea v Skalici 8. Zodp. red. Viera Drahošová. Skalica: Záhorské múzeum, 2017, s. 108 – 131. ISBN 978-80-85446-94-4
- esej

----------
BAČA, Róbert: SÚKROMNÁ ZBIERKA LADISLAVA ĎURAČKU Z PIEŠŤAN. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1994. Hl. red. Ondrej Oždáni. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1996, s. 21. ISBN 80-88709-27-X
- nálezy zo Záhoria: Plavecké Podhradie – s. 21

----------
BAČA, Robert – BARTÍK, Juraj: KAMENNÝ KADLUB Z OBCE DOJČ. In: Zborník Slovenského národného múzea CVI – 2012, Archeológia 22. Zost. Vladimír Turčan. Bratislava: Slovenské národné múzeum – Archeologické múzeum, 2012, s. 39-41. ISBN 978-80-8060-296-3
- archeologická správa o náleze kadlubu z bronzovej doby
----------
BAJO, Ivan: LEZENIE NA OSTROM KAMENI. In: Krásy Slovenska, roč. LIV, 9/77. Bratislava: SÚV ČSZTV – Šport, 1977, s. 404 – 405.
- článok o skalolezectve

----------
BAKOŠOVÁ, Jindra: NIEKOĽKO POZNÁMOK K VÝROBE FAJANSY V HOLÍČSKEJ MANUFAKTÚRE. In: Zborník Slovenského národného múzea – História 22, roč. LXXVI – 1982. Zost. Belo Polla. Martin: Osveta, 1982, s. 157 – 163.
----------
BALÁŽIKOVÁ, Jana – HAVLÍK, Marian: UKRIŽOVANÝ KRISTUS – DREVENÁ POLYCHRÓMOVANÁ SOCHA Z MALACIEK. In: Pamiatky a múzeá, č. 2, 2005. Šéfred. Peter Maráky. Bratislava: Slovenské národné múzeum – Pamiatkový úrad SR, 2005, s. 58 – 60. ISSN 1335 – 4353
----------
BARANOVIČ, Štefan (zost.): KONŠTANTÍN ČULEN (1904 – 1964). Martin: Matica slovenská, 1995, 70 s. ISBN 80-7090-358-9
- zborník vydaný na počesť nedožitých deväťdesiatych narodenín historika a novinára, rodáka z Brodského

----------
BARDIOVSKÁ, Anna (zodp.): KAPITOLKY Z REGIONÁLNYCH DEJÍN - 1. ČASŤ. Senica: Metodické oddelenie Školskej správy Senica, 1993, 77 s. 
- zborník príspevkov o histórii niektorých obcí
----------
BARDÚN, Štefan – GALČÍK, Norbert – MAJERNÍK, Marian: Z HISTÓRIE LESOV ZÁHORIA. Zvolen: Národné lesnícke centrum, 2008, 96 s. ISBN 978-80-8093-045-5
----------
BÁRTA, Juraj: NOVÉ PALEOLITICKÉ SÍDLISKO V MALÝCH KARPATOCH JASKYŇA PEC PRI PLAVECKOM PODHRADÍ. In: Krásy Slovenska, roč. LIX, 10/82. Bratislava: SÚV ČSZTV – Šport, 1982, s. 4 – 7.
----------
BÁRTA, Juraj: STREDOPALEOLITICKÝ NÁLEZ Z KÁTOVA. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1990. Zodp. red. Dušan Čaplovič. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1992, s. 19 – 20.

----------
BÁRTA, Juraj: VÝSKUM PALEOLITICKÝCH NÁLEZÍSK V SOBOTIŠTI. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1979. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1980, s. 31 – 32.

----------
BARTA, Peter – DEMJÁN, Peter – HLADÍKOVÁ, Katarína – MELLNEROVÁ ŠUTEKOVÁ, Jana: PREDBEŽNÉ VÝSLEDKY VÝSKUMU V OBCI ZÁVOD, OKR. MALACKY. In: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského – Musaica, roč. XXVIII. Zodp. red. Tomáš König. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014, s. 239 – 247. ISBN 978-80-223-3670-3
----------
BARTÍK, Juraj: STREDOVEKÉ NÁLEZY Z LÁBU. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1984. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1985, s. 38 – 39, 267.

----------
BARTÍK, Juraj – ELSCHEK, Kristián – VARSIK, Vladimír: PRAVEKÉ SÍDLISKO V LOZORNE-ŠIROKÝCH DIELOCH (ZÁPADNÉ SLOVENSKO). VÝSKUMY V ROKOCH 1999 – 2009. In: Zborník Slovenského národného múzea – Archeológia – Supplementum 7 – Fontes. (Separát). Bratislava: Slovenské národné múzeum – Archeologické múzeum, 2013, 128 s. ISBN 978-80-8060-317-5
- archeologická monografia

----------
BARTÍK, Juraj – TURČAN, Vladimír: GERMÁNSKE NÁLEZY Z VYSOKEJ PRI MORAVE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1992. Red. Ondrej Oždáni. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1993, s. 21. ISBN 80-88709-09-1

----------
BARTÍK, Juraj – VRABLEC, Miroslav: BRONZOVÝ NÔŽ ZO ZOHORA. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2003. Odb. red. Ivan Cheben. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2004, s. 26, 202. ISBN 80-88709-73-3
----------
BARTÍK, Juraj – ZACSKOVÁ, Mária: NÁLEZ HRIVNY Z BRATISLAVY-DEVÍNA. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1998. Odb. red. Ivan Cheben, Ivona Vlkolinská. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2000, s. 27, 190. ISBN 80-88709-44-X

----------
BARTÍK, Juraj: ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝSKUM V LOZORNE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2001. 1. Textová časť. Odb. red. Ivan Cheben, Ivona Vlkolinská. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2002, s. 23. ISBN 80-88709-59-8
----------
BÁTORA, Jozef: PRIESKUM ZAMERANÝ NA ZISTENIE SÍDLISK ZO ZAČIATKU DOBY BRONZOVEJ. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1983. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1984, s. 34 – 37. 236 – 247. 
- nálezy zo Záhoria: Brezová p. B. – s. 34 – 35, Kátov – s. 35, Kopčany – s. 35 – 36, Koválov – s. 36, Rybky – s. 36
----------
BÁTORA, Jozef: PRIESKUM ZAMERANÝ NA ZISTENIE SÍDLISK ZO ZAČIATKU DOBY BRONZOVEJ NA JUHOZÁPADNOM SLOVENSKU. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1984. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1985, s. 42 – 45, 268. 

- nálezy zo Záhoria: Brezová p. B. – s. 42
----------
BAZOVSKÝ, Igor: PRIESKUM V BORSKOM SVÄTOM JURE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1994. Hl. red. Ondrej Oždáni. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1996, s. 28, 193. ISBN 80-88709-27-X

----------
BAZOVSKÝ, Igor: ZÁHORIE V DOBE RÍMSKEJ. In: Malacky a okolie 11. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2018, s. 75 – 82. ISBN 978-80-89835-05-8
----------

BAXA, Peter: K VÝZNAMU KOSTOLA SV. MARGITY ANTIOCHIJSKEJ V DEJINÁCH KOPČIAN, OKR. SKALICA. In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 3. Trnava: Pamiatkový ústav, Regionálne stredisko v Trnave, 2000, s. 44 – 47.
----------
BAXA, Peter: POKRAČOVANIE VÝSKUMU INTERIÉRU KOSTOLA SV. MARGITY V KOPČANOCH. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1999. Odb. red. Ivan Cheben, Ivona Vlkolinská. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2000, s. 21, 156. ISBN 80-88709-49-0
----------
BAXA, Peter – DRAHOŠOVÁ, Viera – SABADOŠOVÁ, Elena – HAVLÍK, Marián: VÝSKUM KOSTOLA SV. MARGITY V KOPČANOCH. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1998. Odb. red. Ivan Cheben, Ivona Vlkolinská. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2000, s. 28 – 29, 191. ISBN 80-88709-44-X

----------
BAXA, Peter – FERUS, Viktor – GLASER-OPITZOVÁ, Renata – KATKINOVÁ, Jana: GREAT MORAVIAN GRAVES AT CHURCH OF ST. MARGARET OF ANTIOCH IN KOPČANY. In: Pamiatky a múzeá, 2006 special issue in English. Šéfred. Peter Maráky. Bratislava: Slovenské národné múzeum – Pamiatkový úrad SR, 2006, s. 66 – 68. ISSN 1335 – 4353
----------
BAXA, Peter - GLASER-OPITZOVÁ, Renata: PRVÉ VÝSLEDKY VÝSKUMU CINTORÍNA PRI KOSTOLE SV. MARGITY V KOPČANOCH. In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 8. Zost. Jaroslava Žuffová. Trnava: Krajský pamiatkový úrad Trnava, 2005, s. 17 - 26. ISBN 80-89175-10-4
----------
BEDNÁR, František: NÁRODNÉ KULTÚRNE PAMIATKY. In: Krásy Slovenska, roč. LVIII, 11/81. Bratislava: SÚV ČSZTV – Šport, 1981, s. 36 – 37.
- článok obsahuje základné informácie o rotunde sv. Juraja v Skalici, kaštieli v Holíči a mohyle M. R. Štefánika na Bradle
----------
BEDNÁR, František: NÁRODNÉ KULTÚRNE PAMIATKY. In: Krásy Slovenska, roč. LVIII, 12/81. Bratislava: SÚV ČSZTV – Šport, 1981, s. 34 – 36.
- článok obsahuje základné informácie o hrade Devín

----------
BEDNÁR, Peter – VAJDÍKOVÁ, Klaudia – STEHLÍKOVÁ, Jana: ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝSKUM V SKALICI. In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 9. Zost. Jaroslava Žuffová. Trnava: Krajský pamiatkový úrad Trnava, 2006, s. 53 – 57. ISBN 80-89175-12-0
----------
BELLAN, Stano: HĽADALI SME TAJNÉ CHODBY. In: Malacky a okolie 1. Zborník príspevkov – história. Zodp. red. Jana Zetková. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky – Múzeum Michala Tillnera, 2008, s. 151 – 163. ISBN 978-80-969620-1-3
----------
BELLAN, Stano - ŠÍP, Vladimír - YURKOVIC, Vladimir: MALACKY 1206 - 2006. Malacky: Mesto Malacky, 2006, 140 s. ISBN 80-969635-1-1
- historická monografia o Malackách
----------
BENKOVÁ, Eva: K ŽIVOTU PODDANÝCH NA PANSTVÁCH GAŠPARA SERÉDIHO (VO SVETLE SŤAŽNOSTÍ PODDANÝCH Z ROKU 1548) – STUPAVSKÉ PANSTVO. In: Otázky zemepanského hospodárenia a správy v novoveku. Ed. Zuzana Lopatková. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2019, s. 75 – 86. ISBN 978-83-8111-158-4
----------

BENŽA, Mojmír (zost.): SENICA. DEJINY MESTA. Senica: Mestský úrad v Senici, 1996, 197 s. + 31 s. obrazová príloha. ISBN 80-967521-5-4
- historická monografia o Senici
----------
BÉREŠ, Július: ZUR PROBLEMATIK DER KERAMIKFORMEN AUS GRÄBERN DES VII. JAHRHUNDERTS IN DER SLOWAKEI. In: Štúdijné zvesti Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied č. 16. Red. Anton Točík. Bratislava: Obzor, 1968, s. 9 – 19.
- nálezy zo Záhoria: s. 10 – Devínska Nová Ves

----------
BIALEKOVÁ, Darina: NOVÉ VČASNOSLOVANSKÉ NÁLEZY Z JUHOZÁPADNÉHO SLOVENSKA. In: Slovenská archeológia, roč. X – 1, 1962. Hl. red. Anton Točík. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1962, s. 97 – 148.
- súpis nálezísk obsahuje aj lokality zo Záhoria
----------
BIALEKOVÁ, Darina – TIRPÁKOVÁ, Anna: PREUKÁZATEĽNOSŤ POUŽÍVANIA RÍMSKYCH MIER PRI ZHOTOVOVANÍ SLOVANSKEJ KERAMIKY. In: Slovenská archeológia, roč. XXXI, č. 1, 1983. Hl. red. Bohuslav Chropovský. Bratislava: Veda – vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1983, s. 121 – 147.
----------
BIALEKOVÁ, Darina: PRÍSPEVOK K ŠTÚDIU POČIATKOV SLOVANSKÉHO OSÍDLENIA NA JUHOZÁPADNOM SLOVENSKU. In: Štúdijné zvesti AÚSAV č. 6. Red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav SAV, 1961, s. 123 – 128. 
- venuje sa i Záhoriu
----------
BIALEKOVÁ, Darina: ŽLTÁ KERAMIKA Z POHREBÍSK OBDOBIA AVARSKEJ RÍŠE V KARPATSKEJ KOTLINE. In: Slovenská archeológia, roč. XV – 1, 1967. Hl. red. Anton Točík. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1967, s. 5 – 76.
- nálezy zo Záhoria: Devínska Nová Ves – s. 56, 57
----------
BIELESZ, Adam: OCHRANNÁ ZÓNA NA SLOVENSKU OPTIKOU ČASOPISU NEMECKEJ ARMÁDY. In VRABLEC, Pavol (ed.): Malacky a okolie 15. História. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2022, s. 121-132. ISBN 978-80-89835-09-6
----------
BIELESZ, Adam: OCHRANNÁ ZÓNA NA ZÁHORÍ V ROKOCH 1939 – 1945 POHĽADOM CIVILNÉHO ŽIVOTA. In VRABLEC, Pavol (ed.): Malacky a okolie 13. História. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2020, s. 65-95. ISBN 978-80-89835-07-2
----------
BIELESZ, Adam: OKUPÁCIA REGIÓNU ZÁHORIE NEMECKOU ARMÁDOU V MARCI 1939. In VRABLEC, Pavol (ed.): Malacky a okolie 14. História. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2021, s. 37-51. ISBN 978-80-89835-08-9
----------
BIRKUŠOVÁ, Silvia – NURSE, Luba Dovgan – HOFERKA, Martin – WEHLEND, Ľuba: ZÁSTAVA TKÁČOV MANUFAKTÚRY ZO ŠAŠTÍNA Z ROKU 1825. In: Zborník prednášok 17. medzinárodného seminára o reštaurovaní. Záhorie 2019. Skalica – Holíč. Red. Peter Šimon, Ivan Pilný. [Bratislava]: Restau.Art, 2019, s. 238-253. ISBN 978-80-570-1293-1
----------
BLAŽOVÁ, Elena – KUZMA, Ivan – RAJTÁR, Ján: LETECKÝ PRIESKUM NA SLOVENSKU. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1997. Odb. red. Ivan Cheben, Ivona Vlkolinská. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1999, s. 32 – 35. ISBN 80-88709-42-3
- nálezy zo Záhoria: Gajary, Jakubov – s. 32, Stupava, Suchohrad, Veľké Leváre, Záhorská Ves, Zohor – s. 33
----------
BLAŽOVÁ, Elena – KUZMA, Ivan – RAJTÁR, Ján: LETECKÝ PRIESKUM NA SLOVENSKU. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1998. Odb. red. Ivan Cheben, Ivona Vlkolinská. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2000, s. 36 – 46. ISBN 80-88709-44-X 
- nálezy zo Záhoria: Borinka, Borský Svätý Jur, Záhorská Bystrica, Brodské, Dojč, Gajary – s. 37, Jakubov, Kopčany, Kostolište – s. 38, Láb, Malacky, Malé Leváre – s. 39, Plavecké Podhradie, Plavecký Štvrtok, Stupava – s. 40, Suchohrad, Šaštín-Stráže, Štefanov, Závod, Zohor – s. 41
----------
BLAŽOVÁ, Elena – KUZMA, Ivan – RAJTÁR, Ján: NOVÉ VÝSLEDKY LETECKEJ PROSPEKCIE NA SLOVENSKU. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1996. Odb. red. Ivan Cheben, Ivona Vlkolinská. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1998, s. 32 – 36. ISBN 80-88709-36-9
- nálezy zo Záhoria: Brezová pod Bradlom – s. 32, Kúty – s. 33, Stupava, Štefanov – s. 34

----------
BODNÁR, Julius (ed.): MYJAVA. Myjava: Daniel Pažický, 1911, 522 s.
- vlastivedná monografia o Myjave
----------
BOGDALÍKOVÁ, Denisa: DOMINIK SKUTECKÝ ŽIVOTOM EURÓPAN, SRDCOM SLOVÁK. In: Malacky a okolie 3. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry, 2010, s. 117 – 122. ISBN 978-80-969620-3-7
----------
BOKES, František: OBYTNÉ DOMY A ICH KRYT NA ZÁHORSKEJ NÍŽINE. In: Sborník Spolku záhorských akademikov so sídlom v Malackách, 1932 – 1942, II. Trnava: G. A. Bežo, [1942], s. 152 – 155.
----------
BOTEK, Andrej: BAZILIKA SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE V ŠAŠTÍNE. NOVÉ POZNATKY O VÝZDOBE BOČNÝCH KAPLNIEK. In: Pamiatky a múzeá, č. 4, 2003. Šéfred. Milan Straka. Bratislava: Slovenské národné múzeum – Pamiatkový úrad SR, 2003, s. 7 – 15. ISSN 1335 – 4353
----------
BOTEK, Andrej: KOSTOL SV. MARGITY ANTIOCHIJSKEJ V KOPČANOCH. In: Pamiatky a múzeá, roč. 56, č. 4, 2007. Šéfred. Peter Maráky. Bratislava: Slovenské národné múzeum – Pamiatkový úrad SR, 2007, s. 41 – 45. ISSN 1335 – 4353
----------
BOTEK, Andrej: KOSTOL SV. MARGITY ANTIOCHIJSKEJ V KOPČANOCH. ÚPRAVY V PRIEBEHU VÝVOJA, PREZENTÁCIA A INTERPRETÁCIA HODNOTNÝCH VRSTIEV. In: Zborník prednášok 17. medzinárodného seminára o reštaurovaní. Záhorie 2019. Skalica – Holíč. Red. Peter Šimon, Ivan Pilný. [Bratislava]: Restau.Art, 2019, s. 94-127. ISBN 978-80-570-1293-1
----------

BOTEK, Andrej: KOSTOL SV. MARGITY ANTIOCHIJSKEJ V KOPČANOCH - VÝSLEDKY VÝSKUMOV A METODICKÉ OTÁZKY OBNOVY. In: Studia archaeologica Slovaca mediaevalia VI: Kostol ako stred sídliskovej jednotky. Zost. M. Slivka. Levoča: AEPress, s.r.o. pre Kláštorisko, n.o., 2007, s. 97 - 102. ISBN 978-80-88880-76-9
- štúdia
----------
BOTEK, Andrej: KOSTOL SV. MARTINA V HOLÍČI – PÔVODNOSŤ MOBILIÁRU A UMELECKÝCH DIEL. In: Pamiatky a múzeá, č. 3, 2006. Šéfred. Peter Maráky. Bratislava: Slovenské národné múzeum – Pamiatkový úrad SR, 2006, s. 36 – 42. ISSN 1335 – 4353
----------
BOTEK, Andrej: VEĽKOMORAVSKÉ KOSTOLY NA SLOVENSKU A ODRAZ ICH TRADÍCIE V NESKORŠOM OBDOBÍ. Bratislava: Post Scriptum, 2014, 199 s. ISBN 978-80-89567-37-9
- venuje sa aj kostolu sv. Margity v Kopčanoch

----------
BOTEK, Andrej – ERDÉLYI, Róbert – VACHOVÁ, Barbora: NÁLEZY ZVYŠKOV ZAKLENUTIA LODE KOSTOLA V KOPČANOCH. In: Pamiatky a múzeá, roč. 62, č. 2, 2013, s. 38 – 41.
----------
BOTEK, Andrej – GREGOROVÁ, Jana – PALGUTOVÁ, Katarína: KOSTOL SV. MARGITY ANTIOCHIJSKEJ V KOPČANOCH. HYPOTETICKÉ REKONŠTRUKCIE VÝVOJOVÝCH FÁZ. In: JEŽEKOVÁ, Zuzana – GOJDIČ, Ivan (zost.): Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2011. Trnava – Krakow: Spolok Slovákov v Poľsku v spolupráci s Filozofickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave, 2012, s. 56-64. ISBN 978-83-7490-541-1
- štúdia

----------
BRAXATORIS, Martin: HISTORIA CIRKVE EVANJELICKEJ A. V. SENICKEJ... Myjava: Kníhtlačiareň Daniela Pažického, 1922, 168 s.
- monografia o dejinách evanjelického zboru v Senici
----------
BREZINA, P.: 40 ROKOV ĽUDOVEJ MILÍCIE V SENICKOM OKRESE. Skalica: Záhorské múzeum - Senica: Okresný štáb Ľudovej milície, 1988, 48 s.
- brožúra, katalóg k výstave
----------
BREZINA, P.: DNI ZRODU SLOBODY A MIERU. Skalica: Záhorské múzeum - Skalica: Okresné osvetové stredisko Senica, 1985, 24 s.
- brožúra, katalóg k výstave
----------
BREZINA, Peter: GBELY – TAK SME ŽILI... Gbely: Mesto Gbely, 2014, 64 s. ISBN 978-80-971752-9-0
----------
BREZINA, Peter: HARMONIZUJÚCE DIELO FRANTIŠKÁNOV V SKALICI V 15. - 21. STOROČÍ. Mokrý Háj: Ateliér knihy, 2012, 358 s. ISBN 978-80-971284-5-6
- monografia o dejinách františkánov v Skalici
----------
BREZINA, Peter a kolektív: HASIČI NA ZÁHORÍ A MYJAVSKO-BREZOVSKÝCH KOPANICIACH 1875 - 2010. Okresné výbory DPO Senica, Skalica, Myjava a Malacky, 2010, 657 s. 978-8085446-65-4
- monografia o hasičstve na Záhorí
----------
BREZINA, Peter: HASIČSTVO A POŽIARNICTVO - SÚČASŤ DEJÍN STUPAVY. Ateliér knihy Kohipap, Mokrý Háj pre Mestský úrad v Stupave, 2010, 76 s. ISBN 978-80-970620-6-4
- monografia o hasičstve v Stupave
----------
BREZINA, Peter: MOKROHÁJSKI HASIČI A POŽIARNICI 1928 - 1988. Mokrý Háj: ZO ZPO - MNV; Skalica: Záhorské múzeum, 1988, 63 s.
- dejiny hasičského zboru v Mokrom Háji
----------
BREZINA, Peter: MOZAIKA DEJÍN ŠTEFANOVA A BOJA S ČERVENÝM KOHÚTOM. Štefanov: ZO ZPO a MNV Štefanov, 1990, 100 s. ISBN 80-900430-0-3
- brožúra o Štefanove
----------
BREZINA, Peter: NÁČRT VÝVOJA ŽIVNOSTNÍCTVA V MALACKÁCH V ROKOCH 1872 – 1950. In: Malacky a okolie 4. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2011, s. 19 – 58. ISBN 978-80-969620-4-4
----------
BREZINA, Peter: NEPOKOJNÉ JESENE V BORSKOM MIKULÁŠI V ROKOCH 1949 – 51. In: Zborník Záhorského múzea v Skalici 6. Zodp. red. Viera Drahošová. Skalica: Záhorské múzeum, 2011, s. 84 – 90. ISBN 978-80-85446-69-2
----------
BREZINA, Peter a kol.: PRVÁ SVETOVÁ VOJNA A ZÁHORIE. Skalica: Záhorské múzeum v Skalici, 2015, 176 s. ISBN 978-80-85446-84-5
----------
BREZINA, Peter: Z REVOLUČNÝCH TRADÍCIÍ SENICKÉHO OKRESU. In: Krásy Slovenska, roč. LXIV, 6/87. Bratislava: SÚV ČSZTV – Šport, 1987, s. 6.
- článok
----------
BRTÁŇ, František: DIAĽNICA P-B-B A CESTOVNÝ RUCH. In: Krásy Slovenska, roč. LVIII, 3/81. Bratislava: SÚV ČSZTV – Šport, 1981, s. 17. 
- článok o diaľnici Praha – Brno – Bratislava
----------
BRTÁŇ, Rudolf: POKROKOVÝ BOJOVNÍK ALEXANDER BOLESLAVÍN VRCHOVSKÝ (1812 – 1867). In: Zborník Záhorského múzea v Skalici 5. Zodp. red. Viera Drahošová. Skalica: Záhorské múzeum, 2009, s. 25 – 44. ISBN 978-80-85446-61-6
----------
BUDAJ, Marek: PEŇAŽNÉ POMERY NA ZÁHORÍ V 14. AŽ 15. STOROČÍ VO SVETLE NÁLEZOV MINCÍ. In: Malacky a okolie 10. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2017, s. 67 – 80. ISBN 978-80-89835-02-7
----------

BUDINSKÝ-KRIČKA, Vojtech: SLOVANSKÉ MOHYLY V SKALICI. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1959.
- monografia o archeologickom výskume v Skalici
----------
BUDINSKÝ-KRIČKA, Vojtech: SLOVANSKÉ SÍDLISKO A ZANIKNUTÁ STREDOVEKÁ DEDINA V OSUSKOM. In: Štúdijné zvesti Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied č. 18. Red. Anton Točík. Bratislava: Obzor, 1970, s. 211 - 228, 231 - 240.
----------
BUCHTA, František (Pavol Dinka - ed.): SKALICA A ZÁHORIE. OSOBNOSTI - HISTÓRIA - PAMIATKY. Skalica: Mesto Skalica - Záhorské múzeum - Bratislava: Formát, 2008, 463 s. ISBN 978-80-967229-8-3
- štúdie a články F. Buchtu o Záhorí
----------
BUCHTA, Ján - SLOBODA, Ján - VIESTOVÁ, Zora (eds.): SKALICA V MINULOSTI A DNES. Bratislava: Obzor, 1968, 384 s. + 40 s. obrazová príloha.
- kolektívna monografia o dejinách Skalice
----------
BUCHTA, Jozef: MATICA SLOVENSKÁ A MIESTNY ODBOR MATICE SLOVENSKEJ V SKALICI V ČASE PRVEJ ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY. Bakalárska diplomová práca. Brno: Filozofická fakulta Masarykovej univerzity, 2011, 45 s.
----------
BUJNA, Jozef: REVÍZNY ARCHEOLOGICKÝ VÝSKUM RÍMSKEJ VOJENSKEJ STANICE V STUPAVE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1974. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1975, s. 40 – 41, obr. 17.

----------
BUJNA, Jozef: REVÍZNY VÝSKUM RÍMSKEJ STANICE V STUPAVE (OKR. BRATISLAVA-VIDIEK) V ROKU 1974. In: Archeologické rozhledy, roč. XXVIII, 1976, sešit 5, red. Jozef Poulík, s. 494-514, 591-594.

----------
BUKOVČÁKOVÁ, Marta: SPOMIENKY JÁNA KISSARYHO NA PRVÚ SVETOVÚ VOJNU A ĎALŠIE ROKY ŽIVOTA. In: Malacky a okolie 7. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2014, s. 179 – 185. ISBN 978-80-969620-8-2
----------
BÚRAN, Miroslav: PAMIATKY A SOCHY JABLONICE V ROKU 2012. In: Jabuoňické všelico 1262 – 2012. Zost. Andrej Závodný. Jablonica: Obec Jablonica, 2012, s. 56 – 67. ISBN 978-80-971211-3-6
----------
BUTÁŠ, Jaroslav – FARKAŠ, Zdeněk: NOVÉ NÁLEZY Z PLAVECKÉHO KRASU. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1993. Red. Ondrej Oždáni. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1995, s. 35 – 36. ISBN 80-88709-16-4
- o nálezoch z Plaveckého Podhradia a Plaveckého Mikuláša

----------
BUŽEKOVÁ, Tatiana: ZA HORAMA, ZA VODÚ... Senica: Ústav etnológie SAV, 2007, 104 s. + 8 s. obrazová príloha. ISBN 978-80-969056-2-1
- etnografická práca, ľudové rozprávania zo Závodu
C, Č
ČAMBAL, Radoslav: LATÉNSKE OSÍDLENIE NA ZÁHORÍ. In: Malacky a okolie 10. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2017, s. 53 – 66. ISBN 978-80-89835-02-7
----------

ČÁRSKY, K.: NAŠA NAFTA. In: Sborník Spolku záhorských akademikov so sídlom v Malackách, 1932 – 1942, II. Trnava: G. A. Bežo, [1942], s. 140 – 144.
- rozprávanie o Jánovi Medlenovi z Gbelov
----------
ČÁRSKY, K.: SEMINARISTA. In: Sborník Spolku záhorských akademikov so sídlom v Malackách, 1932 – 1942, II. Trnava: G. A. Bežo, [1942], s. 136 – 139. - rozprávanie o Pavlovi Blahovi zo Skalice
----------
ČÁRSKY, Miroslav: GBELSKÝ ROKÁČEK. Gbely: Mesto Gbely, 2012, 18 s.
----------
ČAVAROVÁ, Gabriela: ANTON ŠTEFÁNEK (1877 – 1964). VÝZNAMNÝ REFORMÁTOR SLOVENSKÉHO ŠKOLSTVA. Diplomová práca. Trnava: Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2007, 84 s. + 10 s. príloha.
- o rodákovi z Veľkých Levár Antonovi Štefánkovi

----------
ČEPAN, Oskár: NOVÉ PALEOLITICKÉ LOKALITY NA ZÁPADNOM SLOVENSKU. In: Štúdijné zvesti Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied č. 21. Ved. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1985, s. 27 – 45.
- spomína aj viacero lokalít zo Záhoria
----------

ČERVENKOVÁ, Ivana – RAGAČ, Radoslav: ŠAŠTÍNSKE PANSTVO V RUKÁCH HABSBURGOVCOV. Skalica: Regionálna rozvojová agentúra Skalica, 2014, 121 s. ISBN 978-80-970317-9-4
----------
ČERVENKOVÁ, Ivana: ORGANIZÁCIA LESNÍCKEHO PERSONÁLU NA CISÁRSKYCH PANSTVÁCH HOLÍČ A ŠAŠTÍN. In Otázky zemepanského hospodárenia a správy v novoveku II. Ed. Zuzana Lopatková. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2022, s. 77-97. ISBN 978-80-568-0509-1
----------
ČERVENKOVÁ, Ivana: VYŠŠÍ SPRÁVNY APARÁT ŠAŠTÍNSKEHO PANSTVA V 19. STOROČÍ. In: Otázky zemepanského hospodárenia a správy v novoveku. Ed. Zuzana Lopatková. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2019, s. 335 – 364. ISBN 978-83-8111-158-4
----------
ČERVIENKA, Vladimír: STRUČNÝ PRÍBEH PARTIZÁNA JÁNA HANÁKA. In VRABLEC, Pavol (ed.): Malacky a okolie 14. História. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2021, s. 161-162. ISBN 978-80-89835-08-9
----------

ČÍK, Xaver: MARIANKA – PÚTNICKÉ MIESTO. Ars stigmy, 1991, 36 s. ISBN 80-85264-32-3
----------

ČÍK, Xavér Stanislav: DEJINY MARIATÁLU. Marianka, 1942, 273 s.
- historická monografia o pútnickom mieste Marianka
----------
ČILINSKÁ, Zlata: THE DEVELOPMENT OF THE SLAVS NORTH OF THE DANUBE DURING THE AVAR EMPIRE AND THEIR SOCIAL-CULTURAL CONTRIBUTION TO GREAT MORAVIA. In: Slovenská archeológia, roč. XXXI, č. 2, 1983. Hl. red. Bohuslav Chropovský. Bratislava: Veda – vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1983, s. 237 – 276.
- aj o nálezoch zo Záhoria

----------
ČOMAJ, Pavel: SKALICA JE PJEKNÉ MJESTO... In: Krásy Slovenska, roč. LIX, 6/82. Bratislava: SÚV ČSZTV – Šport, 1982, s. 14 – 19.
- článok

----------
ČURNÝ, Marián: STARÉ NÁZVY TEHELNÍ. In: Zborník Slovenského národného múzea – 2011 – Archeológia supplementum 3. Zost. Peter Nagy, Marián Čurný. Bratislava: Slovenské národné múzeum – Archeologické múzeum, 2011, s. 105 – 136. ISBN 978-80-8060-262-8
----------
ČURNÝ, Marián – JAVORSKÝ, František: TEHELNE V SLOVENSKÝCH MESTÁCH V STREDOVEKU A NOVOVEKU. In: Forum urbes medii aevi VI. Surovinová základna a její využití ve středověkém městě. Příspěvky ze 7. ročníku mezinárodní konference FORUM URBES MEDII AEVI konané v kongresovém sále Mendelovy univerzity 13. – 16. května 2008 ve Křtinách. Výk. red. Rudolf Procházka. Brno: Archaia Brno o.p.s., 2011, s. 26 – 45. ISBN 978-80-903588-6-7
- zo Záhoria je spomínaná Skalica
----------
ČURNÝ, Marián – JELÍNEK, Pavol: TEHLIARSTVO NA ZÁHORÍ. In: Archeologia technica 20. Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami. Sborník přednášek z 27. semináře Archeologia technica – 15. duben 2008. Brno: Technické muzeum v Brně, 2009, s. 81 – 128. ISBN 978-80-86413-58-7

----------
CSÜTÖRTÖKYOVÁ, Dita: TRADIČNÉ ĽUDOVÉ STAVITEĽSTVO V GBELOCH. In: Zborník Záhorského múzea v Skalici 8. Zodp. red. Viera Drahošová. Skalica: Záhorské múzeum, 2017, s. 92 – 107. ISBN 978-80-85446-94-4
- štúdia
D, Ď
DAMBORÁK, Florián: HOLÍČ. OBRAZ HISTÓRIE OD NAJSTARŠÍCH ČIAS PO SÚČASNOSŤ. Holíč: Mestský národný výbor Holíč, 1970, 41 s. + 37 s. obrazová príloha.
- brožúra o dejinách Holíča
----------
DAMBORÁK, Florián: LITERÁRNE VZÁCNOSTI Z LICHARDOVHO FONDU ZÁHORSKÉHO MÚZEA. In: Zborník Záhorského múzea v Skalici 5. Zodp. red. Viera Drahošová. Skalica: Záhorské múzeum, 2009, s. 64 – 69. ISBN 978-80-85446-61-6
----------
DAMBORÁK, Florián: POHĽAD NA LITERÁRNU TRADÍCIU SKALICE. In: Sborník Spolku záhorských akademikov so sídlom v Malackách, 1932 – 1942, II. Trnava: G. A. Bežo, [1942], s. 156 – 177.
----------
DEKAN, J.: VÝSKUM NA DEVÍNE R. 1950. In: Archeologické rozhledy, roč. III, 1951, sešit 2-3, red. Jan Filip, s. 164-168, 175-176.

----------
DERMÍŠKOVÁ, Veronika: KULTÚRNY ŽIVOT V SKALICI V 30. ROKOCH 20. STOROČIA. Diplomová práca. Nitra: Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2013, 80 s. 36 – 42.
----------
DINGOVÁ, Anna: TRESTY PRÍRODY? POŽIARE, ŽIVELNÉ POHROMY A INÉ TRAGÉDIE V JABLONICI. In: Jabuoňické všelico 1262 – 2012. Zost. Andrej Závodný. Jablonica: Obec Jablonica, 2012, s. 163 – 169. ISBN 978-80-971211-3-6
----------
DIVILEKOVÁ, Denisa: RENESANČNÉ KACHLICE Z HRADU DEVÍN. In: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského – Musaica, roč. XXV. Zodp. red. Etela Studeníková. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007, s. 219 – 235. ISBN 978-80-223-2450-2
----------
DOBROVODSKÝ, Dušan – DOBROVODSKÝ, Milan: SPOMIENKA NA ZAČIATOK ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY PO DRUHEJ SVETOVEJ VOJNE. In VRABLEC, Pavol (ed.): Malacky a okolie 13. História. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2020, s. 185-186. ISBN 978-80-89835-07-2
----------

DOČOLOMANSKÝ, Imrich: 260 ROKOV KOSTOLA VO VEĽKÝCH LEVÁROCH. Veľké Leváre, (1993), 23 s. ISBN 80-900409-4-2
- brožúrka o veľkolevárskom katolíckom kostole Mena Panny Márie
----------
DOLEJŠOVÁ, Jana: TEXTILNÉ ANALÝZY. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1986. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1987, s. 38 – 39.
- nálezy zo Záhoria: Devín – s. 39

----------
DORŠICOVÁ, Miroslava: SPOLKOVÝ A KULTÚRNY ŽIVOT V MALACKÁCH V MEDZIVOJNOVOM OBDOBÍ. In: Malacky a okolie 4. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2011, s. 105 – 128. ISBN 978-80-969620-4-4
----------
DORŠICOVÁ, Miroslava: SPOLKOVÝ A KULTÚRNY ŽIVOT V MALOM MESTE NA ZÁHORÍ V MEDZIVOJNOVOM OBDOBÍ. Bakalárska diplomová práca. Brno: Masarykova univerzita Filozofická fakulta Historický ústav, 2011, 46 s. + 9 s. obrazová príloha.
- historická bakalárska práca o Malackách

----------
DÖRNHÖFEROVÁ, Michaela – ŠTEFANKOVÁ, Ivana – BODORIKOVÁ, Silvia – BEŇUŠ, Radoslav: ANTROPOLOGICKÁ ANALÝZA KOSTROVÝCH POZOSTATKOV Z KRYPTY KOSTOLA VŠETKÝCH SVÄTÝCH V SOLOŠNICI (OKRES MALACKY). In: Malacky a okolie 11. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2018, s. 107 – 115. ISBN 978-80-89835-05-8
----------

DRAHOŠOVÁ, Viera: ĎALŠIE NÁLEZY ZO SKALICE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1992. Red. Ondrej Oždáni. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1993, s. 31. ISBN 80-88709-09-1
----------
DRAHOŠOVÁ, Viera: DRUHÁ SEZÓNA VÝSKUMU V RADOŠOVCIACH-VIESKE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1987. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1988, s. 42 – 43.

----------
DRAHOŠOVÁ, Viera: GALÉRIA JEDNÉHO ŽIVOTA. JÁN SOPKO. In: Zborník Záhorského múzea v Skalici 6. Zodp. red. Viera Drahošová. Skalica: Záhorské múzeum, 2011, s. 59 – 83. ISBN 978-80-85446-69-2
----------
DRAHOŠOVÁ, Viera – HALAGAN, Juraj – TURČAN, Vladimír: PRIESKUM A ZÁCHRANNÝ VÝSKUM V SKALICI. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1990. Zodp. red. Dušan Čaplovič. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1992, s. 30.
- správa o aktuálnych archeologických nálezoch
----------
DRAHOŠOVÁ, Viera: LENGYELSKÉ SÍDLISKO V RADOŠOVCIACH-VIESKE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1987. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1988, s. 43 – 44, 152.

----------
DRAHOŠOVÁ, Viera (zost.): LETNIČIE. Letničie: Obecný úrad Letničie – Skalica: Záhorské múzeum v Skalici, 2002, 82 s. ISBN 80-85446-40-5
----------
DRAHOŠOVÁ, Viera: ĽUDOVÍT OKÁNIK V SLUŽBE RODNEJ SKALICI. In: Zborník Záhorského múzea v Skalici 6. Zodp. red. Viera Drahošová. Skalica: Záhorské múzeum, 2011, s. 111 – 116. ISBN 978-80-85446-69-2
----------
DRAHOŠOVÁ, Viera: NAJSTARŠIE OSÍDLENIE MALACIEK. In: 800-ročné Malacky. Zborník zo seminára. Zodp. red. Jana Zetková. Malacky: Mestské centrum kultúry – Múzeum Michala Tillnera, 2006, s. 2 – 11. ISBN 80-969620-0-0
----------
DRAHOŠOVÁ, Viera: NAJSTARŠIE OSÍDLENIE OBLASTI VEĽKÝCH LEVÁR. In: Dejiny našej dediny. Veľké Leváre. Ed. Pavol Vrablec. Veľké Leváre: Obecný úrad Veľké Leváre, 2009, s. 9 – 16. ISBN 978-80-970214-9-8
----------
DRAHOŠOVÁ, Viera: NÁLEZ Z MLADŠEJ DOBY RÍMSKEJ V SKALICI. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1991. Red. Ondrej Oždáni. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1992, s. 27. ISBN 80-88709-00-8

----------
DRAHOŠOVÁ, Viera: NÁLEZY V GBELOCH. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1995. Hl. red. Ondrej Oždáni. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1997, s. 37, 205. ISBN 80-88709-33-4
- správa o aktuálnych archeologických nálezoch

----------
DRAHOŠOVÁ, Viera: NEOLITICKÉ A ENEOLITICKÉ OSÍDLENIE ZÁHORIA. In: Otázky neolitu a eneolitu našich krajín - 2004. Cheben Ivan - Kuzma Ivan (eds.). Nitra: Archeologický ústav SAV, 2005, s. 13 - 18. ISBN 80-88709-83-0
- archeologická štúdia
----------
DRAHOŠOVÁ, Viera: NEOLITICKÉ OSÍDLENIE V RADOŠOVCIACH-VIESKE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1985. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1986, s. 74 – 76, 282 – 284.

----------
DRAHOŠOVÁ, Viera: POKRAČOVANIE VÝSKUMU KAPLNKY SVÄTEJ MARGITY V KOPČANOCH. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1995. Hl. red. Ondrej Oždáni. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1997, s. 38. ISBN 80-88709-33-4
- správa o aktuálnych archeologických nálezoch

----------
DRAHOŠOVÁ, Viera - MITÁČEK, Jiří (ed.): POPUDINSKÉ MOČIDĽANY. Z MINULOSTI OBCE. Záhorské múzeum v Skalici a Moravské zemské múzeum v Brne pre Obec Popudinské Močidľany, 2010, 448 s. ISBN 978-80-85446-64-7
- vlastivedná monografia Popudinských Močidlian
----------
DRAHOŠOVÁ, Viera: PRIESKUMY V LÁBE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1991. Red. Ondrej Oždáni. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1992, s. 27 – 28, 136 – 139. ISBN 80-88709-00-8

----------
DRAHOŠOVÁ, Viera: SKALICKÉ OBDOBIE MALIARA A PEDAGÓGA MIROSLAVA SYLLU. In: Zborník Záhorského múzea v Skalici 8. Zodp. red. Viera Drahošová. Skalica: Záhorské múzeum, 2017, s. 132 – 167. ISBN 978-80-85446-94-4
- štúdia

----------
DRAHOŠOVÁ, Viera (ed.): SMRDÁKY. Z KULTÚRNEHO DEDIČSTVA. Záhorské múzeum v Skalici pre Obec Smrdáky, 2011, 87 s. ISBN 978-80-85446-70-8
- vlastivedná monografia o Smrdákoch
----------
DRAHOŠOVÁ, Viera: SPOMIENKY NA PROFESORA JOZEFA ŠÁTEKA. In: Zborník Záhorského múzea v Skalici 7. Zodp. red. Viera Drahošová. Skalica: Záhorské múzeum, 2014, s. 131 – 132. ISBN 978-80-85446-77-7
----------
DRAHOŠOVÁ, Viera: STARŠIA LINEÁRNA KERAMIKA V KÁTOVE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1986. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1987, s. 39 – 40.

----------
DRAHOŠOVÁ, Viera: VÝSLEDKY PRIESKUMU V SKALICI. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1994. Hl. red. Ondrej Oždáni. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1996, s. 41 – 42. ISBN 80-88709-27-X

----------
DRAHOŠOVÁ, Viera – VANČO, Martin: VÝSKUM KAPLNKY SVÄTEJ MARGITY V KOPČANOCH. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1994. Hl. red. Ondrej Oždáni. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1996, s. 42, 204 – 205. ISBN 80-88709-27-X
----------
DRAHOŠOVÁ, Viera (zodp. red.): ZBORNÍK ZÁHORSKÉHO MÚZEA V SKALICI 5. Skalica: Záhorské múzeum, 2009, 141 s. ISBN 978-80-85446-61-6
- zborník príspevkov o dejinách Záhoria
----------
DRAHOŠOVÁ, Viera (zodp. red.): ZBORNÍK ZÁHORSKÉHO MÚZEA V SKALICI 6. Skalica: Záhorské múzeum, 2011, 203 s. ISBN 978-80-85446-69-2
- historický zborník
----------
DRAHOŠOVÁ, Viera (zodp. red.): ZBORNÍK ZÁHORSKÉHO MÚZEA V SKALICI 7. Skalica: Záhorské múzeum, 2014, 255 s. ISBN 978-80-85446-77-7
- historický zborník
----------
DRAHOŠOVÁ, Viera (zodp. red.): ZBORNÍK ZÁHORSKÉHO MÚZEA V SKALICI 8. Skalica: Záhorské múzeum, 2017, 255 s. ISBN 978-80-85446-94-4
- historický zborník

----------
DRAHOŠOVÁ, Viera: 100 ROKOV MÚZEA V SKALICI. In: Zborník Záhorského múzea v Skalici 5. Zodp. red. Viera Drahošová. Skalica: Záhorské múzeum, 2009, s. 115 – 124. ISBN 978-80-85446-61-6
----------
DRÁPAL, Ľuboš: HABÁNI NA JUHOZÁPADNOM SLOVENSKU (NA ZÁHORÍ). Diplomová práca. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2013, 68 s. s. 219 – 235.
----------
DRŠKA, Richard: HOLÍČSKO-ŠAŠTÍNSKE PANSTVO. In: Zborník Záhorského múzea v Skalici 7. Zodp. red. Viera Drahošová. Skalica: Záhorské múzeum, 2014, s. 122 – 123. ISBN 978-80-85446-77-7
----------
DRŠKA, Richard: KRÚŽOK HISTORIKOV V SKALICI. In: Zborník Záhorského múzea v Skalici 6. Zodp. red. Viera Drahošová. Skalica: Záhorské múzeum, 2011, s. 91 – 99. ISBN 978-80-85446-69-2
----------
DRŠKA, Richard: MÄSIARSKY CECH V SKALICI V 16. A 17. STOROČÍ. In: Zborník Záhorského múzea v Skalici 8. Zodp. red. Viera Drahošová. Skalica: Záhorské múzeum, 2017, s. 169 – 186. ISBN 978-80-85446-94-4
- pramenná štúdia
----------
DRŠKA, Richard: MESTEČKÁ GAJARY A VEĽKÉ LEVÁRE V 18. STOROČÍ. In: Malacky a okolie 1. Zborník príspevkov – história. Zodp. red. Jana Zetková. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky – Múzeum Michala Tillnera, 2008, s. 97 – 129. ISBN 978-80-969620-1-3
----------
DRŠKA, Richard: MESTSKÁ SPRÁVA SKALICE DO ROKU 1711. Skalica: Záhorské múzeum v Skalici, 2016, 316 s. ISBN 978-80-85446-87-6
- monografia

----------
DRŠKA, Richard: MILITES QUARTIRISANTES – ZIMOVANIE CISÁRSKYCH VOJSK ZAČIATKOM ROKU 1680 NA PANSTVÁCH BRANČ, KORLÁT, HOLÍČ A V PODDANSKÝCH DEDINÁCH MESTA SKALICA. In: Otázky zemepanského hospodárenia a správy v novoveku. Ed. Zuzana Lopatková. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2019, s. 145 – 167. ISBN 978-83-8111-158-4
----------
DRŠKA, Richard: RATIONES XENODOCHIALES – ÚČTY MESTSKÉHO ŠPITÁLA V SKALICI V 1. POLOVICI 17. STOROČIA. In: Zborník Záhorského múzea v Skalici 7. Zodp. red. Viera Drahošová. Skalica: Záhorské múzeum, 2014, s. 143 – 178. ISBN 978-80-85446-77-7
----------
DRŠKA, Richard: SKALICKÍ VYSLANCI NA UHORSKÝCH SNEMOCH V 17. STOROČÍ. In Studia historica Tyrnaviensia XXI, 2/2021. Dejiny v pohybe – pohyb v dejinách. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2021, s. 11-40. ISSN 2729-8760
----------
DRŠKA, Richard: ŠTÍBOR – SKALICKÝ MESTSKÝ ŠPITÁL SVÄTEJ ALŽBETY UHORSKEJ (DURÍNSKEJ). In: Od špitála k nemocnici. Zdravotníctvo, sociálna starostlivosť a osveta v dejinách Slovenska. Bratislava: Slovenský národný archív, 2013, s. 67-92. ISBN 978-80-970666-6-6
- štúdia
----------
DRŠKA, Richard: VINOHRADNÍCTVO V SKALICI V 16. A 17. STOROČÍ (POČIATKY A OBRAZ V MESTSKÝCH PÍSOMNOSTIACH). In Otázky zemepanského hospodárenia a správy v novoveku II. Ed. Zuzana Lopatková. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2022, s. 278-313. ISBN 978-80-568-0509-1
----------
DÚBRAVICKÝ, Dušan: DVA UŠĽACHTILÉ VÝHONKY SKALICKÉHO RODU BUNDALOVCOV. ŽIVOT A DIELO DUCHOVNÝCH PASTIEROV – SÚRODENCOV MICHALA A JÁNA BUNDALOVCOV. In: Zborník Záhorského múzea v Skalici 7. Zodp. red. Viera Drahošová. Skalica: Záhorské múzeum, 2014, s. 134 – 139. ISBN 978-80-85446-77-7
----------
DÚBRAVSKÝ, Ferdinand: SLOBODNÉ MESTO SO SRIADENÝM MAGISTRÁTOM UHORSKÁ SKALICA. NÁČRTOK MONOGRAFIE KU ĎALŠIEMU ODBORNÉMU SPRACOVANIU. Uhorská Skalica: J. Teslík, [1921], 229 s.
----------
DUCHOŇOVÁ, Diana: „OPATRNE PRI VYÚČTOVANÍ, ABY STE NESKONČILI NA ŠKRIPCI.“ INŠTRUKCIE A VYSTRÍHANIA VYBRANÝCH HOSPODÁRSKYCH ÚRADNÍKOV NA PÁLFFYOVSKÝCH PANSTVÁCH V 17. STOROČÍ. In: Pálffyovci. Dejiny šľachtického rodu od 17. po 20. storočie. Ed. Martin Macejka. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2018, s. 135 – 148. ISBN 978-80-89835-04-1
----------

DUŠEK, Mikuláš: ZLATÝ DIADÉM Z DOBY HALŠTATSKEJ ZO SENICE. In: Archeologické rozhledy, roč. XXXI, 1979, sešit 4, red. Jozef Poulík, s. 404-408, 477-479.
----------
DVOŘÁKOVÁ, Daniela: AKO KRÁĽA ŽIGMUNDA LIEČILI NA HRADE KORLÁTKA. ÚVAHA O STREDOVEKEJ MEDICÍNE. In: Malacky a okolie 11. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2018, s. 83 – 99. ISBN 978-80-89835-05-8
----------

ĎURÁK, Tibor: SMRDÁKY. HISTORICKÝ OBRAZ OBCE. Agentúra Sáša Košice pre Obecný úrad Smrdáky, 2006, 87 s. ISBN 80-969537-1-0
- monografia o Smrdákoch
----------
ĎUROVIČ, Ľubomír: PAVEL BLAHO A JÁN ČERNOCH/CSERNOCH. In: Zborník Záhorského múzea v Skalici 5. Zodp. red. Viera Drahošová. Skalica: Záhorské múzeum, 2009, s. 128 – 130. ISBN 978-80-85446-61-6
----------
ĎUROVIČ, Ľubomír: „PROSTŘEDNÍ CESTA“ SLOVENČINY MARTINA ĎURGALU. In: Zborník Záhorského múzea v Skalici 6. Zodp. red. Viera Drahošová. Skalica: Záhorské múzeum, 2011, s. 49 – 58. ISBN 978-80-85446-69-2
E
EHRENBERGER, Imrich: BORSKÝ SVÄTÝ JUR 1934-1994. Borský Svätý Jur: Obecný úrad Borský Svätý Jur, 1994, 96 s. ISBN 80-967192-6-2
- vlastivedná monografia o Borskom Svätom Jure
----------

EHRENBERGEROVÁ, Anna: FERDINAND DÚBRAVSKÝ 1850-1926. Skalica: Záhorské múzeum, 2000, 64 s. ISBN 80-85446-36-7
- biografická knižka o Ferdinandovi Dúbravskom
----------
EISNER, Jan: DEVÍNSKA NOVÁ VES. In: Slovenská archeológia, roč. III, 1955. Hl. red. Anton Točík. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1955, s. 302 – 316.
----------
EISNER, Jan: DEVÍNSKA NOVÁ VES. SLOVANSKÉ POHŘEBIŠTĚ. Bratislava: Nakladateľstvo Slovenskej akadémie vied a umení, 1952, 414 s. + 7 tabuliek + 114 obrazových príloh.
- monografia o slovanskom archeologickom nálezisku v Devínskej Novej Vsi
----------
EISNER, Jan: PREHISTORICKÝ VÝZKUM NA SLOVENSKU A V PODKARPATSKÉ RUSI R. 1927. In: Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti, roč. XXII. Red. Karol A. Medvecký, Pavol Florek. Turčiansky Sv. Martin: Muzeálna slovenská spoločnosť, 1928, s. 26 – 40.
----------
EISNER, Jan: PREHISTORICKÝ VÝZKUM NA SLOVENSKU A PODKARPATSKÉ RUSI ROKU 1930. In: Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti, roč. XXV, sošit 1 – 4. Red. Karol A. Medvecký, Pavol Florek. Turčiansky Sv. Martin: Muzeálna slovenská spoločnosť, 1931, sošit 3 – 4, s. 139 – 147.
- článok spomína archeologické nálezy v Lábe, Jablonici, Stupave, Kútoch, Moravskom Sv. Jáne, Záhorskej Vsi, Gajaroch, Devínskej Novej Vsi, Skalici, Kopčanoch, Adamove, Jakubove, Devíne

----------
ELSCHEK, Kristián: ARCHEOLOGICKÝ VÝSKUM V ZOHORE V ROKU 1995. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1995. Hl. red. Ondrej Oždáni. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1997, s. 40 – 43, 207 – 211. ISBN 80-88709-33-4

----------
ELSCHEK, Kristian: AUSGEWÄHLTE RÖMISCHE FIBELTYPEN VOM SLOWAKISCHEN MARCHGEBIET IM LIMESVORLAND VON CARNUNTUM UND EIN NEUES GERMANISCHES FÜRSTENBGRAB DER „LÜBSOW-GRUPPE„ VON ZOHOR. In: Verwandte in der Fremde. Fibeln und Bestandteile der Bekleidung als Mittel zur Rekonstruktion von interregionalem Austausch und zur Abgrenzung von Gruppen vom Ausgreifen Roms während des 1. Punischen Krieges bis zum Ende des Weströmischen Reiches. Akten des Internationalen Kolloquiums Innsbruck 27. bis 29. April 2011. Hrsg. Gerald Grabherr, Barbara Kainrath, Thomas Schierl. Innsbruck: Universität Innsbruck, 2013, s. 178 – 199. ISBN 978-3-902811-99-8
----------
ELSCHEK, Kristián: DAS „BRATISLAVAER TOR“ IM 2. JAHRHUNDERT. In: Markomannenkriege – Ursachen und Wirkungen : VI. Internationales Symposium „Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im nördlichen Mittel-donaugebiet“, Wien, 23. – 26. November 1993. Herausgegeben von Herwig Friesinger, Jaroslav Tejral, Alois Stuppner. Brno: Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik Brno, 1994, s. 203 – 215. ISBN 80-901679-3-6
----------
ELSCHEK, Kristian: DER SLOWAKISCHE ABSCHNITT DER BERNSTEINSTRAßE IM 1. JAHRHUNDERT N. CHR. NÖRDLICH VON CARNUNTUM UND NEUE GRABFUNDE VON ZOHOR. In: Mitteleuropa zur Zeit Marbods. Tagung Roztoky u Křivoklátu 4.–8. 12. 2006. Anlässlich des 2000jährigen Jubiläums des römischen Feldzuges gegen Marbod. 19. Internationales Symposium Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum. Praha: Archeologický ústav Akademie věd České republiky – Bonn: Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität, 2009, s. 239 – 250. ISBN 978-80-87365-20-5 ISBN 978-3-936490-30-9
----------
ELSCHEK, Kristian: DIE AUSSAGEKRAFT DES RÖMISCHEN IMPORTES ENTLANG DER MARCH AUF DER BERNSTEINSTRASSE. In: Roman frontier studies. Proceedings of the XVIIth International Congress of Roman Frontier Studies. International Congress of Roman Frontier Studies (17th : 1997 : Zalău, Romania). Ed. Nicolae Gudae. Zalău: The County Council of Sălaj, The County Museum of History and Art Zalău: „Porolissum“, 1999, s. 859 – 865. ISBN 9739802788
----------
ELSCHEK, Kristian: DIE SPÄTLATENEZEITLICHE UND RÖMERZEITLICHE BESIEDLUNG DES LINKEN MARCHUFERS UND DAS GERMANISCHE HERRSCHAFTSZENTRUM VON ZOHOR (WESTSLOWAKEI). In: Legionsadler und Druidenstab. Vom Legionslager zur Donaumetropole. Textband. Herausgegeben von Franz Humer. Horn: Amt der NÖ Landesregierung, Abt. Kultur und Wiss., 2006, s. 190 – 197. ISBN 9783854602293
----------
ELSCHEK, Kristian: EIN FRÜHGERMANISCHES GRUBENHAUS MIT AUCISSA-FIBEL UND EIN AUGUSTEISCHER AS MIT KONTERMARKE DES VARUS AUS ZOHOR (WESTSLOWAKEI). BEITRAG ZUR ANKUNFT DER ERSTEN GERMANEN UND RÖMER IN DEN MITTELDONAURAUM. In: Zborník Slovenského národného múzea CVIII – Archeológia 24. Zost. Vladimír Turčan. Bratislava: Slovenské národné múzeum – Archeologické múzeum, 2014, s. 303 – 313. ISBN 978-80-8060-338-0
- štúdia
----------
ELSCHEK, Kristian: EIN HORTFUND VON RÖMISCHEN BRONZEGEFÄßBRUCHSTÜCKEN, NEUE GRAB- UND SIEDLUNGSFUNDE AUS ZOHOR (WESTSLOWAKEI). In: Zwischen Rom und dem Barbaricum. Festschrift für Titus Kolník zum 70. Geburtstag. Ed. Klára Kuzmová, Karol Pieta, Ján Rajtár. Nitra: Archäologisches Institut der slowakischen Akademie der Wissenschaften, 2002, s. 245 – 260. ISBN 9788088709619
----------
ELSCHEK, Kristian: KERAMIK VON „RÖMISCH-GERMANISCHEN“ NIEDERLASSUNGEN IN BRATISLAVA-DÚBRAVKA UND STUPAVA-MÁST (WESTSLOWAKEI). In: Zborník Slovenského národného múzea CIX – Archeológia 25. Zost. Vladimír Turčan. Bratislava: Slovenské národné múzeum – Archeologické múzeum, 2015, s. 315 – 338. ISBN 978-80-8060-365-6

----------
ELSCHEK, Kristián: NOVÉ NÁLEZY RÍMSKYCH MINCÍ Z BRATISLAVY – DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI A ZO ZOHORA. In: Slovenská numizmatika XIV. Zost. Eva Kolníková. Nitra: Komisia pre numizmatiku pri Vedeckom kolégiu SAV pre historické vedy – Archeologický ústav SAV, 1996, s. 216 – 222. ISBN 80-901159-3-4
----------
ELSCHEK, Kristian: NOVÉ ŽIAROVÉ HROBY Z 2. POLOVICE 2. STOROČIA ZO ZOHORA NA ZÁPADNOM SLOVENSKU. In: Zborník Slovenského národného múzea – Archeológia – Supplementum 8. Stĺp Marca Aurelia a stredné Podunajsko. Štúdie. Zost. Vladimír Turčan. Bratislava: Slovenské národné múzeum – Archeologické múzeum, 2014, s. 41 – 50. ISBN 978-80-8060-335-9
- štúdia
----------
ELSCHEK, Kristian: POKRAČOVANIE SYSTEMATICKÉHO PRIESKUMU NA SÍDLISKU A POHREBISKU Z DOBY RÍMSKEJ V ZOHORE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2004. Nitra: Archeologický ústav SAV, 2006, s. 67 – 70, 251. ISBN 80-88709-92-X
----------
ELSCHEK, Kristián: POKRAČOVANIE ZÁCHRANNÉHO VÝSKUMU NA SÍDLISKU Z MLADŠEJ DOBY RÍMSKEJ V PLAVECKOM ŠTVRTKU. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2003. Odb. red. Ivan Cheben. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2004, s. 47 – 49, 220 – 221. ISBN 80-88709-73-3

----------
ELSCHEK, Kristian: POLYKULTÚRNE SÍDLISKO V BRATISLAVE-DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI A DOKLAD SPRACOVANIA FAREBNÝCH KOVOV POČAS MLADŠEJ DOBY RÍMSKEJ. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2004. Nitra: Archeologický ústav SAV, 2006, s. 63 – 67, 250. ISBN 80-88709-92-X
----------
ELSCHEK, Kristián: PRIESKUM V BRATISLAVE-DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI V ROKU 1995. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1995. Hl. red. Ondrej Oždáni. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1997, s. 43 – 44, 212. ISBN 80-88709-33-4

----------
ELSCHEK, Kristian: RÖMISCHE MÜNZEN ENTLANG DER BERNSTEINSTRASSE IM SLOWAKISCHEN MARCHGEBIET NÖRDLICH VON CARNUNTUM (WESTSLOWAKEI) UND EIN BELEG DER SEKUNDÄRVERWENDUNG VON RÖMISCHEN MÜNZEN. In: Slovenská numizmatika XVIII. Hl. red. Ján Hunka. Nitra: Národný numizmatický komitet Slovenskej republiky a Archeologický ústav SAV v Nitre, 2007, s. 143 – 155. ISBN 978-80-88709-97-8
----------
ELSCHEK, Kristian: RÖMISCHES BAUMATERIAL, DACHZIEGELN UND ZIEGELN VOM ZÁHORIE-GEBIET UND AUS ZOHOR (WESTSLOWAKEI). In: Zborník Slovenského národného múzea CVI – 2012 – Archeológia 22. Zost. Vladimír Turčan. Bratislava: Slovenské národné múzeum – Archeologické múzeum, 2012, s. 259 – 265. ISBN 978-80-8060-296-3
----------
ELSCHEK, Kristian: SIEDLUNGSLANDSCHAFT DES 4. JHS. N. CHR. NÖRDLICH VON CARNUNTUM IM LICHTE VON SYSTEMATISCHER PROSPEKTION UND GRABUNG. In: Štúdijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 36. Hl. red. Jozef Bujna. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied v Nitre, 2004, s. 239 – 254. ISBN 80-88709-68-7
----------
ELSCHEK, Kristián: TEMATICKÝ VÝSKUM NA SÍDLISKU Z DOBY RÍMSKEJ V BRATISLAVE-DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1996. Odb. red. Ivan Cheben, Ivona Vlkolinská. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1998, s. 45 – 47, 188 – 190. ISBN 80-88709-36-9

----------
ELSCHEK, Kristián: TEMATICKÝ ZÁCHRANNÝ VÝSKUM V BRATISLAVE-DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1997. Odb. red. Ivan Cheben, Ivona Vlkolinská. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1999, s. 36 – 38, 179 – 180. ISBN 80-88709-42-3

----------
ELSCHEK, Kristian: VÝSLEDKY NOVÝCH ARCHEOLOGICKÝCH VÝSKUMOV NA ZÁHORÍ. In: Malacky a okolie 3. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry, 2010, s. 67 – 75. ISBN 978-80-969620-3-7
----------
ELSCHEK, Kristián: ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝSKUM NA TRASE BRATISLAVA-LAMAČ-BRODSKÉ. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2001. 1. Textová časť. Odb. red. Ivan Cheben, Ivona Vlkolinská. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2002, s. 41 – 46; 2. Obrázková časť, s. 241 – 244. ISBN 80-88709-59-8 
- správa o nálezoch v Sekuliach, Moravskom Svätom Jáne a Malackách
----------
ELSCHEK, Kristián: ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝSKUM V LÁBE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1997. Odb. red. Ivan Cheben, Ivona Vlkolinská. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1999, s. 38 – 39, 181. ISBN 80-88709-42-3
----------- 
ELSCHEK, Kristián: ZÁCHRANNÝ VÝSKUM NA SÍDLISKU Z DOBY RÍMSKEJ V PLAVECKOM ŠTVRTKU. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2002. Odb. red. Ivan Cheben. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2003, s. 32 – 33. ISBN 80-88709-65-2
----------
ELSCHEK, Kristian: ZANIKNUTÁ OSADA Z VRCHOLNÉHO STREDOVEKU V PLAVECKOM ŠTVRTKU. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2004. Nitra: Archeologický ústav SAV, 2006, s. 70 – 71, 252 – 253. ISBN 80-88709-92-X
----------
ELSCHEK, Kristian: ZOHOR – EIN NEUES FÜRSTENGRAB DER „LÜBSOW – GRUPPE“ UND BRANDGRÄBER MIT EDELMETALLBEIGABEN AUS ZOHOR (WESTSLOWAKEI). In: Forschungen zu Spätantike und Mittelalter 2. Macht des Goldes, Gold der Macht. Herrschaft- und Jenseitsrepräsentation zwischen Antike und Frühmittelalter im mittleren Donauraum. Akten des 23. Internationalen Symposiums der Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum, Tengelic, 16. – 19. 11. 2011. Herausgegeben von Matthias Hardt und Orsolya Heinrich-Tamáska. Weinstadt: Verlag Bernhard Albert Greiner, 2013, s. 91 – 123. ISBN 978-3-86705-071-5
----------
ELSCHEK, Kristian: ZOHOR V DOBE RÍMSKEJ. NOVÝ GERMÁNSKY KNIEŽACÍ HROB A ŽIAROVÉ POHREBISKÁ NA ZÁHORÍ. In: Sociální diferenciace barbarských komunit ve světle nových hrobových, sídlištních a sběrových nálezů (Archeologie barbarů 2011). Ed. Balázs Komoróczy. Brno: Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 2014, s. 113 – 131. ISBN 978-80-86023-25-0 
- štúdia
----------
ELSCHEK, Kristián – BÁRTA, Peter: SÍDLISKO Z DOBY BRONZOVEJ A LATÉNSKEJ V BRATISLAVE-DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1996. Odb. red. Ivan Cheben, Ivona Vlkolinská. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1998, s. 47 – 52, 191 – 194. ISBN 80-88709-36-9
----------
ELSCHEK, Kristián – CUPER, Ján: STRIEBORNÁ POZLÁTENÁ SVORKA NÁKONČIA POŠVY MEČA Z BRATISLAVY-DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1992. Red. Ondrej Oždáni. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1993, s. 34 – 35, 149. ISBN 80-88709-09-1
----------
ELSCHEK, Kristián – DRAHOŠOVÁ, Viera: SÍDLISKO Z DOBY LATÉNSKEJ A RÍMSKEJ V LÁBE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1996. Odb. red. Ivan Cheben, Ivona Vlkolinská. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1998, s. 52 – 55, 195 – 197. ISBN 80-88709-36-9

----------
ELSCHEK, Kristian – KOLNÍKOVÁ, Eva: BEITRAG ZUR DATIERUNG DER LATÈNEZEITLICHEN ZENTRALSIEDLUNG VON ZOHOR IN DER WESTSLOWAKEI. KLEINFUNDE, KELTISCHE UND FRÜHRÖMISCHE MÜNZEN. In: Moravské křižovatky. Střední Podunají mezi pravěkem a historií. Ed. Jana Čižmářová, Natalie Venclová, Gertrúda Březinová. Brno: Moravské zemské muzeum, 2014, s. 353 – 375. ISBN 978-80-7028-432-2
- štúdia

----------
ELSCHEK, Kristián – KOLNÍKOVÁ, Eva: NOVÉ NÁLEZY KELTSKÝCH MINCÍ Z JUŽNÉHO ZÁHORIA. In: Slovenská numizmatika XIV. Zost. Eva Kolníková. Nitra: Komisia pre numizmatiku pri Vedeckom kolégiu SAV pre historické vedy – Archeologický ústav SAV, 1996, s. 213 – 214. ISBN 80-901159-3-4
- článok o nálezoch z Devínskej Novej Vsi a Zohora

----------
ELSCHEK, Kristian – KOLNÍKOVÁ, Eva – VRABLEC, Miroslav: DVE NOVÉ KELTSKÉ MINCE Z LOZORNA. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2004. Nitra: Archeologický ústav SAV, 2006, s. 71 – 72. ISBN 80-88709-92-X
----------
ELSCHEK, Kristián – MARKOVÁ, Klára: ARCHEOLOGICKÝ VÝSKUM A PRIESKUM NA ZÁHORÍ V ZÁUJMOVOM ÚZEMÍ PODZEMNÝCH ZÁSOBNÍKOV PLYNU. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1998. Odb. red. Ivan Cheben, Ivona Vlkolinská. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2000, s. 53 – 64, 195 – 220. ISBN 80-88709-44-X
- správa o nálezoch v Gajaroch, Jakubove, Kostolišti, Lábe, Malackách, Malých Levároch, Plaveckom Štvrtku, Suchohrade
----------
ELSCHEK, Kristián – MARKOVÁ, Klára: PRIESKUM V ZÁVODE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1998. Odb. red. Ivan Cheben, Ivona Vlkolinská. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2000, s. 64, 221 – 223. ISBN 80-88709-44-X

----------
ELSCHEK, Kristián – MIHÁL, Jiří – KUBÍNY, Jaroslav: RÍMSKO-GERMÁNSKE VIDIECKE USADLOSTI (?) A GERMÁNSKE SÍDLISKÁ V BRATISLAVE-DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI A ZOHORE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1994. Hl. red. Ondrej Oždáni. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1996, s. 44 – 48, 206 – 210. ISBN 80-88709-27-X

----------
ELSCHEK, Kristián – RAJTÁR, Ján: EIN TEMPORÄRES RÖMISCHES FELDLAGER IN ZÁVOD (WESTSLOWAKEI). In: Barbarská sídliště. Chronologické, ekonomické a historické aspekty jejich vývoje ve světle nových archeologických výzkumů (Archeologie barbarů 2007). Edd. Eduard Droberjar, Balázs Komoróczy, Dagmar Vachůtová. Brno: Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 2008, s. 469 – 478. ISBN 80-86023-89-3
----------
ELSCHEK, Kristián – RAJTÁR, Ján – VARSIK, Vladimír: SEPULKRÁLNY OBJEKT ZO ZOHORA. In: Archeologia barbarů 2010. Hroby a pohřebiště Germánů mezi Labem a Dunajem. Sborník příspěvků ze VI. Protohistorické konference Hradec Králové, 6. – 9. září 2010. Ed. Eduard Droberjar. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, s. 133 – 151. ISBN 978-80-244-2987-8

----------
ELSCHEK, Kristián – VARSIK, Vladimír: ZÁCHRANNÝ VÝSKUM V LOZORNE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2000. Odb. red. Ivan Cheben, Ivona Vlkolinská. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2001, s. 56 – 60, 232 – 237. ISBN 80-88709-50-4
----------
ELSCHEK, Kristián – VRABLEC, Miroslav: SYSTEMATICKÝ CELOPLOŠNÝ PRIESKMU KATASTRA OBCE ZOHOR. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2000. Odb. red. Ivan Cheben, Ivona Vlkolinská. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2001, s. 60 – 67, 238 – 246. ISBN 80-88709-50-4

----------
ERDÉLYI, Vojtech – MADER, Jozef: STUPAVA. KAPITOLY Z MIESTNYCH DEJÍN. Stupava: Miestny národný výbor, 1969, 96 s. + 31 s. obrazová príloha.
- historická monografia o Stupave
F
FARKAŠ, Zdeněk: DZERAVÁ SKALA – OSÍDLENIE V NESKOREJ KAMENNEJ DOBE. In: Pamiatky a múzeá, roč. 56, č. 1, 2007. Šéfred. Peter Maráky. Bratislava: Slovenské národné múzeum – Pamiatkový úrad SR, 2007, s. 2 – 5. ISSN 1335 – 4353
----------
FARKAŠ, Zdeněk: LATÉNSKY NÁRAMOK Z BRATISLAVY-ZÁHORSKEJ BYSTRICE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1996. Odb. red. Ivan Cheben, Ivona Vlkolinská. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1998, s. 58, 198. ISBN 80-88709-36-9
----------

FARKAŠ, Zdeněk: NÁLEZY ĽUDSKÝCH POZOSTATKOV V PROSTREDÍ KULTÚRY ĽUDU S LINEÁRNOU KERAMIKOU NA SLOVENSKU. In: Archeologické rozhledy, roč. LIV, 2002, sešit 1, ved. red. Martin Ježek, s. 23-43.
- spomína aj nálezy z Gajár

----------
FARKAŠ, Zdeněk: OJEDINELÉ NÁLEZY BRÚSENEJ KAMENNEJ INDUSTRIE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1994. Hl. red. Ondrej Oždáni. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1996, s. 48 – 49, 211, 212. ISBN 80-88709-27-X
- nálezy zo Záhoria: Borský Svätý Jur – s. 48 – 49, 211; Jablonka – s. 49, 212

----------
FARKAŠ, Zdeněk: POSTPALEOLITICKÉ OSÍDLENIE JASKYNE DZERAVÁ SKALA PRI PLAVECKOM MIKULÁŠI. In: Otázky neolitu a eneolitu našich krajín - 2004. Cheben Ivan - Kuzma Ivan (eds.). Nitra: Archeologický ústav SAV, 2005, s. 49 - 90. ISBN 80-88709-83-0
- archeologická štúdia
----------
FARKAŠ, Zdeněk: PRAVEKÉ NÁLEZY Z BEZMENNEJ JASKYNE V KATASTRI OBCE PLAVECKÉ PODHRADIE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1991. Red. Ondrej Oždáni. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1992, s. 31, 142. ISBN 80-88709-00-8

----------
FARKAŠ, Zdeněk: PRÍRASTKY BRÚSENEJ KAMENNEJ INDUSTRIE V ARCHEOLOGICKOM ÚSTAVE SNM V BRATISLAVE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1980. 1. časť. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1981, s. 59 – 61; 2. časť, s. 353.
- nálezy zo Záhoria: Lakšárska Nová Ves – 1. časť, s. 60; 2. časť, s. 353

----------
FARKAŠ, Zdeněk: PRÍRASTKY BRÚSENEJ KAMENNEJ INDUSTRIE V ARCHEOLOGICKOM ÚSTAVE SNM. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1982. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1983, s. 83 – 85, 307 – 308.
- nálezy zo Záhoria: Záhorská Bystrica – s. 84, 308
----------
FARKAŠ, Zdeněk: PRÍRASTKY BRÚSENEJ KAMENNEJ INDUSTRIE V ARCHEOLOGICKOM ÚSTAVE SNM V BRATISLAVE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1983. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1984, s. 71 – 73, 255 – 256.
- nálezy zo Záhoria: Záhorská Bystrica – s. 71 – 72, 256; Radimov – s. 72, 256

----------
FARKAŠ, Zdeněk: RÍMSKA SPONA Z BRATISLAVY-ZÁHORSKEJ BYSTRICE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1994. Hl. red. Ondrej Oždáni. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1996, s. 49 – 50, 212. ISBN 80-88709-27-X

----------
FARKAŠ, Zdeněk: STROM ŽIVOTA NA DRAČOM HRÁDKU PRI BORINKE. In: Pamiatky a múzeá, roč. 43, č. 1, 1994. Šéfred. Peter Maráky. Bratislava: Slovenské národné múzeum – Pamiatkový úrad SR, 1994, s. 22.
----------
FARKAŠ, Zdeněk: TRETIA SEZÓNA VÝSKUMU DRAČIEHO HRÁDKU PRI BORINKE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1995. Hl. red. Ondrej Oždáni. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1997, s. 45, 213. ISBN 80-88709-33-4 

----------
FARKAŠ, Zdeněk – GREGOR, Miloš – PŘICHYSTAL, Antonín – PIVKO, Daniel: NEOLITICKÉ NÁLEZY A ICH PETROGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA Z BRATISLAVY – DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI. In: Zborník Slovenského národného múzea CII – Archeológia, 2008. Bratislava: Slovenské národné múzeum – Archeologické múzeum, 2008, s. 7 – 42.
----------
FARKAŠ, Zdeněk – HOVORKA, Dušan: JADEITOVÁ SEKERKA Z OKOLIA SENICE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1997. Odb. red. Ivan Cheben, Ivona Vlkolinská. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1999, s. 42, 184. ISBN 80-88709-42-3

----------
FARKAŠ, Zdeněk – IVÁK, Rudolf: NÁLEZY Z BRATISLAVY-ZÁHORSKEJ BYSTRICE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1992. Red. Ondrej Oždáni. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1993, s. 36 – 37. ISBN 80-88709-01-9

----------
FARKAŠ, Zdeněk – KAMINSKÁ, Ľubomíra – K. KOZLOWSKI, Janusz – A. SVOBODA, Jiří: PRVÉ VÝSLEDKY REVÍZNEHO VÝSKUMU V JASKYNI DZERAVÁ SKALA. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2002. Odb. red. Ivan Cheben. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2003, s. 36 – 38, 173 – 174. ISBN 80-88709-65-2

----------
FARKAŠ, Zdeněk – PRÁŠEK, Karel: POKRAČOVANIE VÝSKUMU DRAČIEHO HRÁDKU PRI BORINKE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1994. Hl. red. Ondrej Oždáni. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1996, s. 50 – 51, 213. ISBN 80-88709-27-X
----------
FARKAŠ, Zdeněk – PRÁŠEK, Karel: ZISŤOVACÍ VÝSKUM DRAČIEHO HRÁDKU PRI BORINKE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1993. Red. Ondrej Oždáni. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1995, s. 41, 155 – 156. ISBN 80-88709-16-4
----------
FARKAŠ, Zdeněk – TURČAN, Vladimír: VÝSLEDKY ZÁCHRANNÉHO VÝSKUMU A PRIESKUMU V BRATISLAVE-DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1992. Red. Ondrej Oždáni. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1993, s. 37. ISBN 80-88709-01-9
----------
FARKAŠ, Zdeněk – TURČAN, Vladimír: VÝSLEDKY PRIESKUMU A ZÁCHRANNÉHO VÝSKUMU V BRATISLAVE-DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1991. Red. Ondrej Oždáni. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1992, s. 33 – 34, 142. ISBN 80-88709-00-8

----------
FARKAŠ, Zdeněk: ZÁCHRANNO-ZISŤOVACÍ VÝSKUM V BRATISLAVE-ZÁHORSKEJ BYSTRICI. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1980. 1. časť. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1981, s. 62 – 63; 2. časť, s. 354

----------
FERANEC, Pavol: ODIŠIEL PÁN PROFESOR. In: Krásy Slovenska, roč. LXIV, 10/87. Bratislava: SÚV ČSZTV – Šport, 1987, s. 44.
- nekrológ o Konštantínovi Čárskom, rodákovi z Gbiel
----------
FIALA, Anton: NOVÉ NÁLEZY MINCÍ NA HRADE DEVÍN Z ARCHEOLOGICKÝCH VÝSKUMOV V ROKOCH 1977 – 1981. In: Slovenská numizmatika VIII. Zost. Eva Kolníková. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1984, s. 226 – 228.
- správa

----------
FIALOVÁ, Ivana: HOSPODÁRSKA A SOCIÁLNA SITUÁCIA V MALACKÁCH V 18. STOROČÍ. In: Malacky a okolie 1. Zborník príspevkov – história. Zodp. red. Jana Zetková. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky – Múzeum Michala Tillnera, 2008, s. 81 – 96. ISBN 978-80-969620-1-3
- štúdia
----------
FIALOVÁ, Ivana: NÁBOŽENSKÁ SITUÁCIA V ŠAŠTÍNSKOM ARCIDIAKONÁTE V PRVEJ POLOVICI 17. STOROČIA. Diplomová práca. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2006, 84 s.
----------
FIALOVÁ, Ivana: NA TRASE VIEDEŇ – HOLÍČ – ŠAŠTÍN. VPLYV VIEDENSKEJ CENTRÁLNEJ SPRÁVY NA VÝVOJ CISÁRSKYCH PANSTIEV HOLÍČ A ŠAŠTÍN. In: Na sútoku riek. Život v slovensko-rakúskom pohraničí. Zost. Mária Munková, Lenka Pavlíková. Bratislava: Štátny archív v Bratislave, 2014, s. 22-61. ISBN 978-80-224-1387-9
- štúdia o holíčskom a šaštínskom panstve v 18. storočí

----------
FIALOVÁ, Ivana: OBYVATELIA MALACIEK VO SVETLE DAŇOVÝCH SÚPISOV Z 18. A 19. STOROČIA. In: Malacky a okolie 2. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry, 2009, s. 85 – 104. ISBN 978-80-969620-2-0
- štúdia
----------
FIALOVÁ, Ivana: PENZIJNÝ FOND A PROVÍZNY INŠTITÚT PRE VDOVY A SIROTY ZAMESTNANCOV CISÁRSKYCH PANSTIEV HOLÍČ A ŠAŠTÍN AKO FORMA SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA V MINULOSTI. In: Od špitála k nemocnici. Zdravotníctvo, sociálna starostlivosť a osveta v dejinách Slovenska. Edd. Ivana Fialová, Daniela Tvrdoňová. Bratislava: Slovenský národný archív, 2013, s. 397-406. ISBN 978-80-970666-6-6
- štúdia
----------
FIALOVÁ, Ivana: PRIEBEH TEREZIÁNSKEJ URBÁRSKEJ REGULÁCIE NA CISÁRSKYCH PANSTVÁCH HOLÍČ A ŠAŠTÍN. In: Zborník Záhorského múzea v Skalici 6. Zodp. red. Viera Drahošová. Skalica: Záhorské múzeum, 2011, s. 22 – 35. ISBN 978-80-85446-69-2
- štúdia
----------
FIALOVÁ, Ivana: REMESELNÍCI V MESTEČKU ŠAŠTÍN. In: Remeslo má zlaté dno... Cechy, živnosti, manufaktúry a továrne v dejinách Slovenska. Ed. Ivana Fialová, Daniela Tvrdoňová. Bratislava: Slovenský národný archív, 2014, s. 119 – 134. ISBN 978-80-971767-1-6
- štúdia
----------
FIALOVÁ, Ivana: STAV ŽIVOČÍŠNEJ PRODUKCIE NA HOLÍČSKOM PANSTVE V POLOVICI 19. STOROČIA. In: Pôdohospodárstvo v dejinách Slovenska. Tradície, inovácie a kultúrne dedičstvo. Edd. Ivana Fialová, Daniela Tvrdoňová. Bratislava: Slovenský národný archív, 2012, s. 124-138. ISBN 978-80-970666-5-9
- štúdia
----------
FIALOVÁ, Ivana: ŠAŠTÍNSKE PANSTVO AKO CISÁRSKO-KRÁĽOVSKÝ MAJETOK V DRUHEJ POLOVICI 18. A NA ZAČIATKU 19. STOROČIA. Dizertačná práca. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2009, 233 s. + 14 s. príloh.

----------
FIALOVÁ, Ivana: TESTAMENTY PODDANÝCH ŠAŠTÍNSKEHO PANSTVA Z DRUHEJ POLOVICE 18. STOROČIA. In: Zborník Záhorského múzea v Skalici 7. Zodp. red. Viera Drahošová. Skalica: Záhorské múzeum, 2014, s. 179 – 194. ISBN 978-80-85446-77-7
- štúdia
----------
FIALOVÁ, Ivana: ÚRADNÍCKY APARÁT NA CISÁRSKYCH PANSTVÁCH HOLÍČ A ŠAŠTÍN V DRUHEJ POLOVICI 18. STOROČIA. In: Theatrum historiae 9 (2011). Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012, s. 257 – 272. ISSN 1802-2502

----------
FIALOVÁ, Ivana: VPLYV POLITICKO-SPOLOČENSKEJ SITUÁCIE NA VÝVOJ HOLÍČSKO-ŠAŠTÍNSKEHO PANSTVA. In: KOHÚTOVÁ, Mária a kol.: Politické a spoločenské pomery na Slovensku v 1. polovici 17. storočia. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave – Bratislava: Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2012, s. 99 – 116. ISBN 978-80-8082-546-1
----------
FIALOVÁ, Ivana: ŽIDIA NA CISÁRSKOM PANSTVE ŠAŠTÍN V DRUHEJ POLOVICI 18. STOROČIA A V PRVEJ POLOVICI 19. STOROČIA. In: Studia Historica Tyrnaviensia VIII. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2009, s. 155-169. ISBN 978-80-8082-284-2
- štúdia
----------
FIALOVÁ, Ivana: ŽIVOČÍŠNA PRODUKCIA NA CISÁRSKOM PANSTVE ŠAŠTÍN V DRUHEJ POLOVICI 18. STOROČIA A NA ZAČIATKU 19. STOROČIA. In: Studia Historica Tyrnaviensia IX-X. Trnava – Krakow: Spolok Slovákov v Poľsku v spolupráci s Filozofickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave, 2010, s. 209-233. ISBN 978-83-7490-327-1
- štúdia
----------
FIALOVÁ, Ivana - MICHALIČKOVÁ, Dagmar - RAGAČ, Radoslav - VAŘEKA, Marek: PANSTVÁ FRANTIŠKA ŠTEFANA LOTRINSKÉHO NA OBOCH BREHOCH RIEKY MORAVY. Skalica: Regionálna rozvojová agentúra Skalica, 2012, 160 s. ISBN 978-80-970317-4-9
- monografia o holíčskom, šaštínskom a hodonínskom panstve v 18. storočí
----------
FIALOVÁ, Romana: STAVEBNÝ VÝVOJ MALACIEK 1945-1989. VÝSTAVBA V OBDOBÍ SOCIALIZMU. In: Malacky a okolie 6. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2013, s. 35 – 44. ISBN 978-80-969620-6-8
----------
FIAMOVÁ, Martina: ŽIDIA NA SLOVENSKU V ROKOCH 1938-1945 S PRIHLIADNUTÍM NA SITUÁCIU V MALACKÁCH. In: Malacky a okolie 5. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2012, s. 41 – 53. ISBN 978-80-969620-5-1
----------
FOLTÝNEK, Ferdinand: SOLOŠNICA. Z DEJÍN SOLOŠNICE. Sološnica: Obec Sološnica - Bratislava: Gerlach print, 2007, 140 s. ISBN 978-80-89142-11-8
- historická monografia o Sološnici
----------
FORDINÁLOVÁ, Eva: OBRAZ DOBY VO VZŤAHU J. M. HURBANA K DIELU JÁNA HOLLÉHO. In: Zborník Záhorského múzea v Skalici 5. Zodp. red. Viera Drahošová. Skalica: Záhorské múzeum, 2009, s. 45 – 55. ISBN 978-80-85446-61-6
----------
FRANCOVÁ, Zuzana: ROKOKOVÁ KANVIČKA Z HOLÍČSKEJ MANUFAKTÚRY. In: Pamiatky a múzeá, č. 3, 2006. Šéfred. Peter Maráky. Bratislava: Slovenské národné múzeum – Pamiatkový úrad SR, 2006, s. 35. ISSN 1335 – 4353
----------
FRIMMOVÁ, Eva: ELIÁŠ BERGER A JEHO PÔSOBENIE V SKALICI. In: Zborník Záhorského múzea v Skalici 8. Zodp. red. Viera Drahošová. Skalica: Záhorské múzeum, 2017, s. 29 – 44. ISBN 978-80-85446-94-4
- štúdia

----------
FROLEC, Václav: KE GENEZI A POČÁTKŮM HISTORICKÉHO VÝVOJE LIDOVÉHO DOMU V OBLASTI MORAVSKO-SLOVENSKÉHO POMEZÍ. In: Zborník Slovenského národného múzea – Etnografia 24, roč. LXXVII, 1983. Zost. Igor Krištek. Martin: Osveta, 1983, s. 87 – 119.
----------
FUSEK, Gabriel: K PROBLEMATIKE VČASNOSLOVANSKÝCH SÍDLISK NA ZÁPADNOM A STREDNOM SLOVENSKU. In: Štúdijné zvesti Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied č. 21. Ved. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1985, s. 195 – 204.
- spomína aj viacero lokalít zo Záhoria

G
GABRIŠKOVÁ, Eva - NERÁDOVÁ, Antónia: VITAJTE V SUCHOHRADE. Suchohrad: Spoločnosť priateľov Suchohradu, (?), 48 s. ISBN 978-80-969766-6-9
- brožúrka o Suchohrade
----------
GAHÉROVÁ, Helena – GAHÉR, Daniel: GRÓFI ZO SVÄTÉHO JURA A PEZINKA A ICH MAJETKY NA ZÁHORÍ. In VRABLEC, Pavol (ed.): Malacky a okolie 15. História. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2022, s. 39-57. ISBN 978-80-89835-09-6
----------
GAJDOŠ, Vševlad J.: FRANTIŠKÁNSKA KNIŽNICA V MALACKÁCH (DEJEPISNÝ A SÚPISNÝ PREHĽAD). Bratislava: Kníhtlačiareň Andreja úč. spol., 1943, 121 s.
- knižka o dejinách františkánskej knižnice v Malackách a súpis kníh
----------
GAJDOŠ, Vševlad J.: FRANTIŠKÁNSKA TRADÍCIA V RODINE FRANT. LISZTA A MALACKY. In: Sborník Spolku záhorských akademikov so sídlom v Malackách, 1932 – 1942, II. Trnava: G. A. Bežo, [1942], s. 178 – 200.
----------
GAJDOŠ, Vševlad J.: MEMORANDUM A FRANTIŠKÁNI V MALACKÁCH. In: Sborník Spolku záhorských akademikov so sídlom v Malackách, 1932 – 1942, II. Trnava: G. A. Bežo, [1942], s. 25 – 34.
----------
GAJDOŠ, Vševlad J.: ZO ŽIVOTA A DIELA MALACKÉHO MALIARA ALOJZA VESELÉHO. In: Sborník Spolku záhorských akademikov so sídlom v Malackách, 1932 – 1942, II. Trnava: G. A. Bežo, [1942], s. 145 – 151.
----------
GALAMBOŠ, Ivan: KOŽENÉ TAPETY Z HOLÍČSKEHO KAŠTIEĽA. In: Pamiatky a múzeá, č. 3, 2006. Šéfred. Peter Maráky. Bratislava: Slovenské národné múzeum – Pamiatkový úrad SR, 2006, s. 31 – 34. ISSN 1335 – 4353
----------
GALAMBOŠ, Ivan: ZÁCHRANA KOŽENÝCH TAPIET ČÍNSKEJ SÁLY KAŠTIEĽA HOLÍČ. In: Zborník prednášok 17. medzinárodného seminára o reštaurovaní. Záhorie 2019. Skalica – Holíč. Red. Peter Šimon, Ivan Pilný. [Bratislava]: Restau.Art, 2019, s. 186-203. ISBN 978-80-570-1293-1
----------
GÁLIK, Ján: MYJAVA V OBRAZOCH HISTÓRIE. Myjava: Vlastným nákladom autora, 2010, 431 s. ISBN 978-80-970475-9-7
----------
GAREK, Martin: PREVRAT V ROKU 1918 NA ZÁHORÍ A V BRATISLAVE. In: Malacky a okolie 12. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2019, s. 77 – 90. ISBN 978-80-89835-06-5
----------
GAŠPAROVÁ, Jana: ZUBNÉ LEKÁRSTVO V SENICI A NA ZÁHORÍ. [Senica]: Vlastným nákladom, 2021, 166 s. ISBN 978-80-570-3586-2
----------

GELINGEROVÁ, Mária: SPOLOK SVÄTÉHO VOJTECHA – MIESTNA SKUPINA MALACKY. In: Malacky a okolie 2. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry, 2009, s. 111 – 115. ISBN 978-80-969620-2-0
----------
GEMZA, Štefan: VZNIK, VÝVOJ A SÚČASNÉ PREJAVY MARIÁNSKEHO KULTU NA PRÍKLADE PÚTNICKÉHO MIESTA MARIANKA. Bakalárska práca. Brno: Masarykove univerzita Filozofická fakulta, 2014, 56 s. + 20 s. obrazová príloha.
- etnologická bakalárska práca o Marianke

----------
GILÁNYI, Marek: PÁLFFYOVSKÉ HROBY VO VIEDNI. In: Pálffyovci. Dejiny šľachtického rodu od 17. po 20. storočie. Ed. Martin Macejka. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2018, s. 73 – 113. ISBN 978-80-89835-04-1
----------

GOJDIČ, Ivan: ARCHITEKTONICKO-HISTORICKÝ VÝSKUM KONIARNE A TZV. TABAČIARNE KAŠTIEĽA V HOLÍČI. In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 14. Zost. Jaroslava Žuffová. Trnava: Krajský pamiatkový úrad Trnava, 2011, s. 31 – 38. ISBN 978-80-89175-48-2
----------
GREGOROVÁ, Jana - PAULINY, Pavol: VÍZIA OBNOVY KOSTOLA SV. MARGITY ANTIOCHIJSKEJ V KOPČANOCH. In: Studia archaeologica Slovaca mediaevalia VI: Kostol ako stred sídliskovej jednotky. Zost. M. Slivka. Levoča: AEPress, s.r.o. pre Kláštorisko, n.o., 2007, s. 46 - 52. ISBN 978-80-88880-76-9
----------
GRIGAR, Vladimír: JÁN DAMBORSKÝ. In: Naše Záhorie. Zborník príspevkov. Ed. Rudolf Irša. Malacky: Záhorské centrum kultúry, 2000, s. 57 – 58. ISBN 80-967164-1-7
----------
GRIGAR, Vladimír: TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK A SLOVENSKO. 150. VÝROČIE NARODENIA. In: Naše Záhorie. Zborník príspevkov. Ed. Rudolf Irša. Malacky: Záhorské centrum kultúry, 2000, s. 3 – 9. ISBN 80-967164-1-7
----------
GRÍSA, Ján (ed.): KAPITOLKY Z REGIONÁLNYCH DEJÍN - II. ČASŤ. Senica: Metodický úsek Školskej správy Senica, 1995, 160 s. 
- zborník príspevkov o histórii niektorých obcí
----------
GRZNÁR, Peter – KRAVJAROVÁ, Katarína – RIDEGOVÁ, Laura: „HUSITSKÉ HRADBY“ – OPEVNENIE OBCE PRIETRŽ, OKR. SENICA. In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 9. Zost. Jaroslava Žuffová. Trnava: Krajský pamiatkový úrad Trnava, 2006, s. 47 – 52. ISBN 80-89175-12-0
----------
GRZNÁR, Peter – ZELINA, Marek: NOVÉ POZNATKY O SEVEROVÝCHODNOM BASTIÓNE OPEVNENIA KAŠTIEĽA V HOLÍČI. In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 14. Zost. Jaroslava Žuffová. Trnava: Krajský pamiatkový úrad Trnava, 2011, s. 23 – 30. ISBN 978-80-89175-48-2

----------
GÚTH, Toni - GÚTHOVÁ, Helena: LEVÁRKY. Bratislava: Liečreh Gúth, 1997, 330 s. ISBN 80-967383-5
- vlastivedno-historická monografia o Malých Levároch
H
HABÁŇOVÁ, Gabriela: HABÁNSKY DVOR VO VEĽKÝCH LEVÁROCH. In: Pamiatky a múzeá, č. 4, 2002. Šéfred. Peter Maráky. Bratislava: Slovenské národné múzeum – Pamiatkový úrad SR, 2002, s. 29 – 34. ISSN 1335 – 4353
----------
HABOVÁ, Pavlína: NA CESTE K MODERNEJ DOPRAVE V MALACKÁCH. In: Malacky a okolie 4. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2011, s. 89 – 96. ISBN 978-80-969620-4-4
----------
HABOVÁ, Pavlína: PÁLFFYOVCI NA STRÁNKACH PRESSBURGER ZEITUNG V DOBÁCH OSVIETENSTVA. In VRABLEC, Pavol (ed.): Malacky a okolie 15. História. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2022, s. 101-110. ISBN 978-80-89835-09-6
----------
HABOVÁ, Pavlína: SPOLOK ZÁHORSKÝCH AKADEMIKOV V MALACKÁCH. In: Malacky a okolie 6. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2013, s. 115 – 130. ISBN 978-80-969620-6-8
----------
HAJNALOVÁ, Eva: ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY KULTÚRNYCH RASTLÍN A BURÍN NA SLOVENSKU. In: Slovenská archeológia, roč. XXIII – 1, 1975. Hl. red. Bohuslav Chropovský. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1975, s. 227 – 254.
- nálezy zo Záhoria: Devín – s. 239 – 240, Devínska Nová Ves – s. 241
----------
HAJNALOVÁ, Eva: EVIDENCE OF THE CARBONIZED LOAF OF BREAD AND CEREALS FRON BRATISLAVA – DEVÍN. In: Slovenská archeológia, roč. XXXVII, č. 1, 1989. Hl. red. Bohuslav Chropovský. Bratislava: Veda – vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1989, s. 89 – 104.
----------
HAJNALOVÁ, Eva: NÁLEZY A ANALÝZA RASTLINNÝCH MAKROZVYŠKOV Z ARCHEOLOGICKÝCH VÝSKUMOV. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1978. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1980, s. 95 – 107.
- nálezy zo Záhoria: Holíč – s. 97
----------

HAJNALOVÁ, Eva: NÁLEZY RASTLÍN NA POHREBISKÁCH V PRAVEKOM A VČASNOHISTORICKOM OBDOBÍ SLOVENSKA A ICH ÚLOHA V POHREBNOM RÍTE. In: Archeologické rozhledy, roč. XXX, 1978, sešit 2, red. Jozef Poulík, s. 123-132.
- o nálezoch v Skalici

----------
HAJNALOVÁ, Eva: NIEKTORÉ NOVÉ PALEOBOTANICKÉ NÁLEZY ZO SÍDLISK. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1979. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1980, s. 79 – 80.
- nálezy zo Záhoria: Devín – s. 79

----------
HAJNALOVÁ, Eva: PALEOBOTANICKÉ ANALÝZY NIEKTORÝCH NÁLEZOV Z ARCHEOLOGICKÝCH LOKALÍT. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1985. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1986, s. 89 – 97.
- nálezy zo Záhoria: Devín – s. 92
----------
HAJNALOVÁ, Eva: PREHĽAD BOTANICKÝCH NÁLEZOV Z VÝSKUMOV ARCHEOLOGICKÉHO ÚSTAVU SAV V ROKU 1975. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1975. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1976, s. 95 – 101.
- nálezy zo Záhoria: Stupava – s. 99
----------
HAJNALOVÁ, Eva – HAJNALOVÁ, Mária – MIHÁLYIOVÁ, Jana: ARCHEOBOTANICKÉ NÁLEZY ZO STARŠÍCH ARCHEOLOGICKÝCH VÝSKUMOV NA SLOVENSKU. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2002. Odb. red. Ivan Cheben. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2003, s. 47 – 50. ISBN 80-88709-65-2
- nálezy zo Záhoria: Devín – s. 48
----------
HAJNALOVÁ, Eva – MIHÁLYIOVÁ, Jana: ARCHEOBOTANICKÉ NÁLEZY V ROKU 1995. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1995. Hl. red. Ondrej Oždáni. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1997, s. 62 – 69. ISBN 80-88709-33-4
- nálezy zo Záhoria: Devín – s. 63
----------
HAJNALOVÁ, Eva – MIHÁLYIOVÁ, Jana: ARCHEOBOTANICKÉ NÁLEZY V ROKU 1999. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1999. Odb. red. Ivan Cheben, Ivona Vlkolinská. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2000, s. 40 – 46. ISBN 80-88709-49-0
- nálezy zo Záhoria: Devín – s. 40 – 42, Marianka – s. 43
----------
HAJNALOVÁ, Eva – SÝKOROVÁ, Lenka: PREHĽAD BOTANICKÝCH NÁLEZOV Z ARCHEOLOGICKÝCH VÝSKUMOV. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1976. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1977, s. 109 – 115. 
- nálezy zo Záhoria: Stupava – s. 113
----------
HAJNALOVÁ, Mária: RASTLINNÉ MAKROZVYŠKY ANALYZOVANÉ V ROKU 2001. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2001. 1. Textová časť. Odb. red. Ivan Cheben, Ivona Vlkolinská. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2002, s. 55 – 58. ISBN 80-88709-59-8
- nálezy zo Záhoria: Lozorno – s. 57
----------
HAJNALOVÁ, Mária – MIHÁLYIOVÁ, Jana: MENŠIE SÚBORY RASTLINNÝCH MAKROZVYŠKOV ANALYZOVANÝCH V ROKU 2001. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2001. 1. Textová časť. Odb. red. Ivan Cheben, Ivona Vlkolinská. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2002, s. 59 – 61. ISBN 80-88709-59-8
- nálezy zo Záhoria: Devín – s. 59
----------
HAJNALOVÁ, Mária – MIHÁLYIOVÁ, Jana – HAJNALOVÁ, Eva: RASTLINNÉ MAKROZVYŠKY Z MALÝCH NÁLEZOVÝCH CELKOV. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2003. Odb. red. Ivan Cheben. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2004, s. 62 – 70. ISBN 80-88709-73-3
- nálezy zo Záhoria: Devín – s. 63, Plavecký Mikuláš – s. 66
----------
HALÁSZOVÁ, Ingrid: BAROKOVÝ REPREZENTAČNÝ PORTRÉT PALATÍNA MIKULÁŠA V. PÁLFFYHO V ORNÁTE RYTIERA RÁDU ZLATÉTO RÚNA. In VRABLEC, Pavol (ed.): Malacky a okolie 15. História. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2022, s. 89-99. ISBN 978-80-89835-09-6
----------
HALLON, Pavol: ČESKO-SLOVENSKÉ VOJENSKÉ ÚTVARY OPERUJÚCE NA ZÁHORÍ V ROKOCH 1918-1919. In: Naše Záhorie. Zborník príspevkov. Ed. Rudolf Irša. Malacky: Záhorské centrum kultúry, 2000, s. 11 – 16. ISBN 80-967164-1-7
----------
HALLON, Pavol: ČINNOSŤ PRVÉHO NÁRODNÉHO VÝBORU V MALACKÁCH V ROKOCH 1918-1919. In: Naše Záhorie. Zborník príspevkov. Ed. Rudolf Irša. Malacky: Záhorské centrum kultúry, 2000, s. 23 – 29. ISBN 80-967164-1-7
----------
HALLON, Pavol: ČO SA ZVEROLEKÁROVI NAOZAJ STALO. Zohor: Kníhtlač Gerthofer, 2004, 87 s. ISBN 80-968251-6-X
- spomienkové rozprávanie Pavla Hallona
----------
HALLON, Pavol: DEJINY FRANTIŠKÁNSKEHO CHRÁMU NEPOŠKVRNENÉHO POČATIA PANNY MÁRIE V MALACKÁCH. Skalica: Záhorské múzeum, 2001, 48 s. ISBN 80-85446-20-0
- brožúra o františkánskom kostole v Malackách
----------
HALLON, Pavol: GAJARY. Gajary: Obec Gajary, [1996], 239 s. ISBN 80-967388-5-2
----------
HALLON, Pavol: NOVÁ KNIHA O LÁBE. Láb: Obecný úrad v Lábe, 1999, 269 s. ISBN 80-968154-1-5
- monografia o dejinách Lábu
----------
HALLON, Pavol: POŠTOVNÍCTVO NA ZÁHORÍ. Bratislava: Zväz slovenských filatelistov, 1988, 232 s.
- monografia
----------
HALLON, Pavol: SOLOŠNICA – Z DEJÍN OBCE. In: Naše Záhorie. Zborník príspevkov. Ed. Rudolf Irša. Malacky: Záhorské centrum kultúry, 2000, s. 49 – 52. ISBN 80-967164-1-7
----------
HALLON, Pavol: ŠTYRISTO ROKOV MALACKÉHO ŠKOLSTVA. Malacky: Záhorácke centrum kultúry, 1997, 114 s. ISBN 80-967837-8-5
- historická monografia
----------
HALLON, Pavol: ÚTEK „ZÁVODZANÚ“ ZO ZELENÉHO PEKLA. In: Naše Záhorie. Zborník príspevkov. Ed. Rudolf Irša. Malacky: Záhorské centrum kultúry, 2000, s. 69 – 71. ISBN 80-967164-1-7
----------
HALLON, Pavol: Z DEJÍN MALACKEJ FARNOSTI. Malacky: Mesto Malacky, 1993, 189 s. ISBN 80-90045-9-X
- historická monografia
----------
HALLON, Pavol: Z DEJÍN OBCE KUCHYŇA. Kuchyňa: Obec Kuchyňa, 1996, 136 s. Druhé vydanie. ISBN 80-967164-0-9
----------
HANAKOVIČ, Štefan: DR. ANDREJ RADLINSKÝ - KÚTSKY FARÁR. Kúty: Obec Kúty, 2006, 161 s. + 13 s. obrazová príloha. ISBN 80-969553-2-2
- životopis Andreja Radlinského
----------
HANULIAK, Milan: AUSSAGEFÄHIGKEITEN ARCHÄOLOGISCHER QUELLEN AUS FLACHGRÄBERFELDER DES 9. – 12. JAHRHUNDERTS. In: Slovenská archeológia, roč. XXXVIII, č. 1, 1990. Hl. red. Bohuslav Chropovský. Bratislava: Veda – vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1990, s. 147 – 192.
- aj o nálezoch zo Záhoria (Devín, Stupava, Kopčany)

----------
HANULIAK, Milan: PREDMETY PRAVEKEJ A VČASNOHISTORICKEJ PROVENIENCIE NA VEĽKOMORAVSKÝCH NEKROPOLÁCH Z ÚZEMIA SLOVENSKA. In: Štúdijné zvesti Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied č. 36. Hlav. red. Jozef Bujna. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2004, s. 25 – 34. ISBN 80-88709-68-7
- o nálezoch zo Záhoria: Devín – s. 27, 29, 32

----------
HANZELYOVÁ, Elena – KUZMA, Ivan – RAJTÁR, Ján: LETECKÁ PROSPEKCIA NA JUHOZÁPADNOM SLOVENSKU. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1991. Red. Ondrej Oždáni. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1992, s. 46 – 48. ISBN 80-88709-00-8
- nálezy zo Záhoria: Lozorno – s. 47
----------
HANZELYOVÁ, Elena – KUZMA, Ivan – RAJTÁR, Ján: LETECKÁ PROSPEKCIA NA JUHOZÁPADNOM SLOVENSKU. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1993. Red. Ondrej Oždáni. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1995, s. 54 – 58. ISBN 80-88709-16-4
- nálezy zo Záhoria: Devínska Nová Ves – s. 54
----------
HANZELYOVÁ, Elena – KUZMA, Ivan – RAJTÁR, Ján: LETECKÁ PROSPEKCIA NA SLOVENSKU. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1994. Hl. red. Ondrej Oždáni. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1996, s. 81 – 88. ISBN 80-88709-27-X
- nálezy zo Záhoria: Devínska Nová Ves, Brodské – s. 82; Suchohrad – s. 84;, Záhorská Ves – s. 85
----------
HANZELYOVÁ, Elena – KUZMA, Ivan – RAJTÁR, Ján: POKRAČOVANIE LETECKEJ PROSPEKCIE NA JUHOZÁPADNOM SLOVENSKU. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1995. Hl. red. Ondrej Oždáni. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1997, s. 77 – 82, 226. ISBN 80-88709-33-4
- nálezy zo Záhoria: Brodské, Kopčany – s. 78, Kúty, Malé Leváre, Podbranč, Sekule – s. 79, Stupava – s. 79 – 80, Suchohrad, Vysoká Pri Morave, Záhorská Ves, Zohor – s. 80

----------
HARMADYOVÁ, Katarína – DIVILEKOVÁ, Denisa: DÁVNO NÁJDENÉ NA DEVÍNE. In: Pamiatky a múzeá, č. 3, 2006. Šéfred. Peter Maráky. Bratislava: Slovenské národné múzeum – Pamiatkový úrad SR, 2006, s. 44. ISSN 1335 – 4353
- článok o výstave Mestského múzea v Bratislave

----------
HARMADYOVÁ, Katarína: ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝSKUMY V OBCI DEVÍN. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2003. Odb. red. Ivan Cheben. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2004, s. 70, 229 – 230. ISBN 80-88709-73-3

----------
HATALA, Samuel (ed.): PAMÄTNICA PRIETRŽE. Senica: Vladimír Durlák, 2006. ISBN 80-89158-12-9
- historická monografia o Prietrži
----------
HAVIAR, Tomáš: MALOKARPATSKÉ ÚZKOROZCHODNÉ ŽELEZNICE NA PANSTVÁCH PÁLFIOVCOV. Čadca: Kysucké múzeum, 2013, 240 s. ISBN 978-80-970780-4-1
- monografia o úzkorozchodných železničkách na panstve Smolenice a Malacky
----------
HAVIAR, Tomáš: PANSTVO MALACKY A ÚZKOROZCHODNÉ ŽELEZNICE. In: Malacky a okolie 6. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2013, s. 83 – 100. ISBN 978-80-969620-6-8
----------
HAVIAR, Tomáš: UHRANSKÁ ŽELEZNIČKA. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2010, 103 s. ISBN 978-80-8115-023-4
- monografia o cukrovare v Záhorskej Vsi
----------
HAVIAROVÁ, Michaela: VÝPRAVNÁ BUDOVA KÚTY. In: Pamiatky a múzeá, roč. 62, č. 2, 2013, s. 53 – 57.
----------
HAVLÍČEK, František: 150 ROKOV ŠKOLY V STRÁŽACH NAD MYJAVOU. In: Naše Záhorie. Zborník príspevkov. Ed. Rudolf Irša. Malacky: Záhorské centrum kultúry, 2000, s. 67 – 68. ISBN 80-967164-1-7
----------
HAVLÍK, Marian: KAŠTIEĽ PÁLFFYOVCOV V MALACKÁCH. VZNIK A STAVEBNÝ VÝVOJ. In: Pálffyovci. Dejiny šľachtického rodu od 17. po 20. storočie. Ed. Martin Macejka. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2018, s. 7 – 24. ISBN 978-80-89835-04-1
----------
HAVLÍK, Marian: PÁLFFYOVCI A ICH VÝZNAM NA URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÝ ROZVOJ MESTA MALACIEK. In: 800-ročné Malacky. Zborník zo seminára. Zodp. red. Jana Zetková. Malacky: Mestské centrum kultúry – Múzeum Michala Tillnera, 2006, s. 29 – 35. ISBN 80-969620-0-0
----------
HAVLÍK, Marian: PAVOL PÁLFFY V KONTEXTE S MALACKÝM KAŠTIEĽOM. In: Malacky a okolie 2. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry, 2009, s. 17 – 27. ISBN 978-80-969620-2-0
----------
HAVLÍKOVÁ, Anka: I V ZOHORE SA PÁLILO DREVENÉ UHLIE. In: Naše Záhorie. Zborník príspevkov. Ed. Rudolf Irša. Malacky: Záhorské centrum kultúry, 2000, s. 62. ISBN 80-967164-1-7
----------
HAVLÍKOVÁ, Anka: PRVÁ POŠTA V ZOHORE. In: Naše Záhorie. Zborník príspevkov. Ed. Rudolf Irša. Malacky: Záhorské centrum kultúry, 2000, s. 63 – 64. ISBN 80-967164-1-7
----------
HAZUCHA, Miroslav: INŠPIROVAL GENERÁCIE ŽIAKOV. ČESTNÝ OBČAN JABLONICE FELIX RÍMEŠ. Jablonica: Obec Jablonica, 2012, 194 s. ISBN 978-80-971097-7-6
- monografia o významnej jablonickej osobnosti Felixovi Rímešovi
----------

HEČKO, František - JANČOVÁ, Mária: DENNÍKY 1938 - 1960. Bratislava: Marenčin PT, 2011, 504 s. ISBN 978-80-8114-079-2
- rodinné denníky rodiny Hečkovcov obsahujúce aj kapitoly o pobyte vo Veľkých Levároch
----------
HEČKOVÁ, Jana: DRUHÝ ROK REVÍZNEHO VÝSKUMU RÍMSKEJ STANICE V STUPAVE. In: Archeologické rozhledy, roč. XXXI, 1979, sešit 4, red. Jozef Poulík, s. 409-412, 480.

----------
HEČKOVÁ, Jana: DRUHÝ ROK REVÍZNEHO VÝSKUMU RÍMSKEJ STANICE V STUPAVE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1975. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1976, s. 104 – 105.
----------
HEČKOVÁ, Jana: RÖMISCHER BAUKOMPLEX IN STUPAVA. In: Archeologické rozhledy, roč. XXXVIII, 1986, sešit 4, red. Jozef Poulík, s. 378-394.

----------
HISTÓRIA JABLONICKEJ FARNOSTI A KOSTOLA (podľa rukopisu Júliusa Gábriša spracoval Jozef Krutý starší). In: Jabuoňické všelico 1262 – 2012. Zost. Andrej Závodný. Jablonica: Obec Jablonica, 2012, s. 108 – 122. ISBN 978-80-971211-3-6
----------
HLADÍK, Marek: SÍDELNÝ VÝVOJ NA SLOVENSKO-MORAVSKOM POHRANIČÍ VO VČASNOM STREDOVEKU. JUŽNÁ ČASŤ „DOLNOMORAVSKÉHO ÚVALU“ VO VČASNOM STREDOVEKU. Dizertačná práca. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2012, 251 s. + 99 s. obrazová príloha.
----------
HLADÍK, Marek: VÝSKUM VČASNOSTREDOVEKÉHO OSÍDLENIA NA SLOVENSKO-MORAVSKOM POHRANIČÍ. JUŽNÁ ČASŤ „DOLNOMORAVSKÉHO ÚVALU“ VO VČASNOM STREDOVEKU (TÉZY Z HRANICE). In: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského – Musaica, roč. XXVII. Zodp. red. Tomáš König. Bratislava: Univerzita Komenského, 2011, s. 131 – 157. ISBN 978-80-223-3100-5
----------
HLADÍK, Marek – MAZUCH, Marian: VČASNOSTREDOVEKÉ POHREBISKÁ NA STREDNOM A DOLNOM POMORAVÍ (KONTINUITA A DISKONTINUITA V INTERAKCII POHREBNÉHO RÍTU S GEOGRAFICKÝM PRIESTOROM). In: Malacky a okolie 11. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2018, s. 21 – 33. ISBN 978-80-89835-05-8
----------
HLADÍK, Marek – HLADÍKOVÁ, Katarína: KULTÚRNA KRAJINA NA ZÁHORÍ V PRVOM TISÍCROČÍ PO KRISTOVI. GERMÁNI, SLOVANIA A ČO NÁM PO NICH ZOSTALO. In VRABLEC, Pavol (ed.): Malacky a okolie 15. História. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2022, s. 9-37. ISBN 978-80-89835-09-6
----------

HLADÍKOVÁ, Katarína: HRNČIARSKE REMESLO V PRAVEKU Z POHĽADU ARCHEOLÓGIE. In: Malacky a okolie 9. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2016, s. 9 – 26. ISBN 978-80-89835-01-0
----------
HLADÍKOVÁ, Katarína: ZNOVUNÁJDENÉ KACHLICE Z PÁLFIOVSKÉHO KAŠTIEĽA V MALACKÁCH. In: Malacky a okolie 10. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2017, s. 39 – 49. ISBN 978-80-89835-02-7
----------

HLAVICOVÁ, Jana – PLACHÁ, Veronika: HRAD DEVÍN. HISTÓRIA A STAVEBNÝ VÝVOJ HORNÉHO HRADU. In: Pamiatky a múzeá, č. 4, 1999. Šéfred. Matúš Kučera. Bratislava: Slovenské národné múzeum – Pamiatkový úrad SR, 1999, s. 17 – 21. ISSN 1335 – 4353
----------
HLAVICOVÁ, Jana – PLACHÁ, Veronika: NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA DEVÍN – SLOVANSKÉ HRADISKO. VÝSLEDKY NAJNOVŠÍCH VÝSKUMOV NA HORNOM HRADE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1990. Zodp. red. Dušan Čaplovič. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1992, s. 41 – 42, 111 – 113.

----------
HLAVICOVÁ, Jana – PLACHÁ, Veronika: NOVÁ STÁLA EXPOZÍCIA NA HRADE DEVÍN. In: Pamiatky a múzeá, č. 2, 2001. Šéfred. Matúš Kučera. Bratislava: Slovenské národné múzeum – Pamiatkový úrad SR, 2001, s. 54 – 56. ISSN 1335 – 4353
----------
HLAVICOVÁ, Jana – PLACHÁ, Veronika: V SÍDLE RASTICOVOM. In: Krásy Slovenska, roč. LX, 11/83. Bratislava: SÚV ČSZTV – Šport, 1983, s. 4 – 7.
- článok o archeologických výskumoch na Devíne 

----------
HLINKA, Jozef: ČESKÁ CESTA NA ÚZEMÍ SLOVENSKA VO SVETLE NÁLEZOV MINCÍ. In: Zborník Slovenského národného múzea : História, roč. LXIV, 1970, č. 10, s. 193 - 215.
- štúdia o nálezoch mincí na Českej ceste
----------
HOFERKA, Martin: ARTIKULY SKALICKÉHO SÚKENNÍCKEHO CECHU Z ROKU 1697. In: Zborník Záhorského múzea v Skalici 8. Zodp. red. Viera Drahošová. Skalica: Záhorské múzeum, 2017, s. 187 – 201. ISBN 978-80-85446-94-4
- pramenná edícia

----------
HOFERKA, Martin: CIRKEVNÁ SPRÁVA NA ZÁHORÍ V MINULOSTI. In: Malacky a okolie 5. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2012, s. 73 – 84. ISBN 978-80-969620-5-1
----------
HOFERKA, Martin: CIRKEVNÉ POMERY NA SEVERNOM ZÁHORÍ VO VČASNOM NOVOVEKU. In: KOHÚTOVÁ, Mária a kol.: Politické a spoločenské pomery na Slovensku v 1. polovici 17. storočia. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave – Bratislava: Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2012, s. 117 – 144. ISBN 978-80-8082-546-1
----------
HOFERKA, Martin: FARSKÁ SPRÁVA MALACIEK A OKOLIA. In: Malacky a okolie 1. Zborník príspevkov – história. Zodp. red. Jana Zetková. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky – Múzeum Michala Tillnera, 2008, s. 18 – 25. ISBN 978-80-969620-1-3
----------
HOFERKA, Martin: FARSKÝ KOSTOL MENA PANNY MÁRIE VO VEĽKÝCH LEVÁROCH V 18. STOROČÍ. In: Dejiny našej dediny. Veľké Leváre. Ed. Pavol Vrablec. Veľké Leváre: Obecný úrad Veľké Leváre, 2009, s. 49 – 59. ISBN 978-80-970214-9-8
----------
HOFERKA, Martin (zost.): KALENDÁRIUM OBCE UNÍN. Unín: Obec Unín a Záhorské múzeum v Skalici, 2012, 79 s. ISBN 978-80-85446-73-9
- chronologický slovník o obci Unín
----------
HOFERKA, Martin: LIBER NIGER. ČIERNA KNIHA MESTA SKALICE. In: Zborník Záhorského múzea v Skalici 6. Zodp. red. Viera Drahošová. Skalica: Záhorské múzeum, 2011, s. 137 – 192. ISBN 978-80-85446-69-2
----------
HOFERKA, Martin: LIST SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY MESTU SKALICA Z ROKU 1848. In: Múzeum, roč. LXI, 2015, č. 3, s. 30 – 31.

----------
HOFERKA, Martin: NÁBOŽENSKÉ POMERY V SKALICI OD REFORMÁCIE DO JOZEFINIZMU. In: Zborník Záhorského múzea v Skalici 7. Zodp. red. Viera Drahošová. Skalica: Záhorské múzeum, 2014, s. 119 – 121. ISBN 978-80-85446-77-7
----------
HOFERKA, Martin: NAJSTARŠIE PÍSOMNÉ ZMIENKY O MALACKÁCH. In: 800-ročné Malacky. Zborník zo seminára. Zodp. red. Jana Zetková. Malacky: Mestské centrum kultúry – Múzeum Michala Tillnera, 2006, s. 12 – 17. ISBN 80-969620-0-0
----------
HOFERKA, Martin: SLOVENSKO-MORAVSKÉ POMEDZIEIn: Cisterciáci na Moravě : Sborník k 800. výročí příchodu cisterciáků na Moravu a počátek Velehradu. Ed. M. Pojsl. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006, s. 212 - 215. ISBN 80-244-1460-0
- štúdia o Záhorí v stredoveku
----------
HOFERKA, Martin: ŠAŠTÍNSKY ARCHIDIAKONÁT DO ŽILINSKEJ SYNODY. Diplomová práca. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, Cyrilometodějská teologická fakulta, 2003, 71 s.
- diplomová práca o cirkevných dejinách Záhoria v stredoveku
----------
HOFERKA, Martin: ŠAŠTÍNSKY (VICE)ARCHIDIAKONÁT V 16. - 18. STOROČÍ. Skalica: Záhorské múzeum, 2011, 279 s. + 79 s. tabuliek a máp. ISBN 978-80-85446-68-5
- odborná publikácia o Šaštínskom archidiakonáte
----------
HOFERKA, Martin: VÝVOJ CIRKEVNEJ SPRÁVY V ŠAŠTÍNSKOM ARCHIDIAKONÁTE V 16. – 18. STOROČÍ. In: RÁBIK, Vladimír a kol.: Vývoj cirkevnej správy na Slovensku. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2010, s. 315 – 334. ISBN 978-83-7490-347-9

----------
HOFERKA, Martin: ŽIDOVSKÁ OTÁZKA V OKRESE SKALICA, SENICA A MYJAVA V ROKOCH 1939 – 1945. In: Zborník Záhorského múzea v Skalici 7. Zodp. red. Viera Drahošová. Skalica: Záhorské múzeum, 2014, s. 37 – 97. ISBN 978-80-85446-77-7
----------
HOLÚSEK, Oto: Z DEJÍN HOLÍČA. In: Sborník Spolku záhorských akademikov so sídlom v Malackách, 1932 – 1942, II. Trnava: G. A. Bežo, [1942], s. 35 – 55.
----------
HOŠŠO, Jozef: STREDOVEKÁ KERAMIKA Z BRATISLAVY-ZÁHORSKEJ BYSTRICE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1994. Hl. red. Ondrej Oždáni. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1996, s. 89 – 90, 233. ISBN 80-88709-27-X

----------
HOUDEK, Fedor: O SLOVENSKOM ZÁHORÍ. In: Družstevná rodina 1944. Kalendár pre každú domácnosť. Roč. VIII. Sost. M. J. Milov. Bratislava: Družstevné vydavateľstvo a kníhkupectvo, [1943], s. 73 – 76.
- článok o Záhorí prelomu 19. a 20. stor. a o výstave vína v Skalici v r. 1909

----------
HOVORKA, Dušan – CHEBEN, Ivan – HUSÁK, Ľudovít: RAW MATERIALS OF NEOLITHIC/ENEOLITHIC STONE IMPLEMENTS FROM SITES AROUND SENICA (WESTERN SLOVAKIA). In: Archeologické rozhledy, roč. LII, 2000, sešit 3, red. Martin Ježek, s. 465-482.

----------
HRADSKÁ, Brigita: REŠTAUROVANIE MODROTLAČOVÝCH VZORNÍKOV FARBIARA JÁNA MUDRONČÍKA. In: Zborník prednášok 17. medzinárodného seminára o reštaurovaní. Záhorie 2019. Skalica – Holíč. Red. Peter Šimon, Ivan Pilný. [Bratislava]: Restau.Art, 2019, s. 254-263. ISBN 978-80-570-1293-1
----------

HRADSKÝ, Juraj: LAMAČ – BLUMENAU. HISTÓRIA. Bratislava: Marenčin PT, 2016, 272 s. ISBN 978-80-8114-770-8
- monografia

----------
HRNKO, Anton a kol.: MESTO STUPAVA V MINULOSTI A DNES. Bratislava: Veda, 2011, 472 s. ISBN 978-80-224-1170-7
- monografia o Stupave
----------
HRNKO, Anton: STUPAVA. POTULKY HISTÓRIOU. Bratislava: Albert Marenčin-Vydavateľstvo PT, 2004, 110 s. ISBN 80-88912-50-4
- historická monografia o Stupave
----------
HROMADA, Jozef: NAJSTARŠÍ SLOVANIA NA STREDNOM DUNAJI. In: Krásy Slovenska, roč. LXIV, 9/87. Bratislava: SÚV ČSZTV – Šport, 1987, s. 10 – 13.
- článok spomína aj náleziská na Záhorí 

----------
HROMADA, Jozef: OJEDINELÝ PALEOLITICKÝ NÁLEZ Z VYSOKEJ PRI MORAVE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1998. Odb. red. Ivan Cheben, Ivona Vlkolinská. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2000, s. 83 – 84, 232. ISBN 80-88709-44-X

----------
HROMADA, Jozef – VARSIK, Vladimír: PRIESKUM V JUŽNEJ ČASTI ZÁHORIA. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1990. Zodp. red. Dušan Čaplovič. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1992, s. 46 – 47, 115 – 116.
- správa o nálezoch v Jablonovom a Devínskom Jazere
----------
HROMADA, Jozef – VARSIK, Vladimír: PRIESKUM V SEVEROZÁPADNEJ ČASTI ZÁHORIA. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1989. Zodp. red. Dušan Čaplovič. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1991, s. 39 – 40.
- správa o nálezoch v Brodskom, Holíči a Kopčanoch

----------
HROMADA, Jozef – VRABLEC, Miroslav – TURČAN, Vladimír: VÝSKUM A PRIESKUMY NA TRASE PLYNOVODU KUCHYŇA – VYSOKÁ PRI MORAVE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1998. Odb. red. Ivan Cheben, Ivona Vlkolinská. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2000, s. 85 - 86. ISBN 80-88709-44-X
- správa o nálezoch v Lábe

----------
HRUBÝ, Tomáš: ZANIKNUTÉ STREDOVEKÉ OSADY V NITRIANSKEJ ŽUPE. Diplomová práca. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2012, 93 s. + 1 s. obrazová príloha.

----------
HRUBÝ, Tomáš: ZANIKNUTÉ STREDOVEKÉ OSADY V REGIÓNE ZÁHORIA. In: Studia doctoralia Tyrnaviensia 2013. Edd. Erika Juríková, Ladislav Tkáčik. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2013, s. 114-130. ISSN 2299-9027
- štúdia
----------
HUJSA, Augustín: SPOMIENKY NA „STAREČKOVU PRVÚ SVETOVÚ VOJNU“. In: Malacky a okolie 7. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2014, s. 187 – 189. ISBN 978-80-969620-8-2
----------
HUNKA, Ján: MINCOVNÍCTVO UHORSKÝCH VOJVODOV V DRUHEJ POLOVICI 11. STOROČIA. In: Slovenská numizmatika XIV. Zost. Eva Kolníková. Nitra: Komisia pre numizmatiku pri Vedeckom kolégiu SAV pre historické vedy – Archeologický ústav SAV, 1996, s. 59 – 84. ISBN 80-901159-3-4
- štúdia spomína aj mince z Devína
----------
HUNKA, Ján: NÁLEZY MINCÍ GROŠOVEJ MENY ZO STREDOVEKÝCH SÍDLISKOVÝCH AGLOMERÁCIÍ NA SLOVENSKU. In: Slovenská numizmatika XI. Zost. Eva Kolníková. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1990, s. 143 – 157. ISBN 80-224-0180-3
- štúdia spomína aj mince zo Záhoria: Devín, Devínska Nová Ves, Gbely, Jablonica, Popudinské Močidľany, Senica, Stupava, Veľké Leváre, Branč, Letničie

----------
HUNKA, Ján: POČÍTACIE ŽETÓNY OBJAVENÉ POČAS ARCHEOLOGICKÝCH VÝSKUMOV NA SLOVENSKU. In: Štúdijné zvesti Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied č. 32. Ved. red. Jozef Bujna. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1996, s. 191 – 210. ISBN 80-88709-30-X
- o nálezoch zo Záhoria: Devínska Nová Ves – s. 197; Záhorská Bystrica – s. 197; Podbranč – s. 200

----------
HUNKA, Ján: VPLYV RAKÚSKYCH MINCÍ NA PEŇAŽNÉ POMERY STREDOVEKÉHO SLOVENSKA (12. – 15. STOROČIE). In: Slovenská numizmatika XIV. Zost. Eva Kolníková. Nitra: Komisia pre numizmatiku pri Vedeckom kolégiu SAV pre historické vedy – Archeologický ústav SAV, 1996, s. 129 – 148. ISBN 80-901159-3-4
- štúdia spomína aj mince z Devína, Holíča, Podbranča, Skalice, Kopčian, Stupavy, Senice, Gbiel, Sološnice

----------
HUNKA, Ján – KOLNÍKOVÁ, Eva: PRÍRASTKY MINCÍ V ARCHEOLOGICKOM ÚSTAVE SAV V ROKU 1994. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1994. Hl. red. Ondrej Oždáni. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1996, s. 94 – 97. ISBN 80-88709-27-X
- nálezy zo Záhoria: Devínska Nová Ves – s. 94
----------
HUNKA, Ján – KOLNÍKOVÁ, Eva: PRÍRASTKY MINCÍ V ARCHEOLOGICKOM ÚSTAVE SAV V ROKU 1995. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1995. Hl. red. Ondrej Oždáni. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1997, s. 84 – 88. ISBN 80-88709-33-4
- nálezy zo Záhoria: Devínska Nová Ves – s. 84, Kúty – s. 86, Zohor – s. 86 – 87
----------
HUNKA, Ján – KOLNÍKOVÁ, Eva: PRÍRASTKY MINCÍ V ARCHEOLOGICKOM ÚSTAVE SAV. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1996. Odb. red. Ivan Cheben, Ivona Vlkolinská. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1998, s. 74 – 79. ISBN 80-88709-36-9
- nálezy zo Záhoria: Devínska Nová Ves – s. 74, Láb – s. 76

----------
HUNKA, Ján – KOLNÍKOVÁ, Eva: PRÍRASTKY MINCÍ V ARCHEOLOGICKOM ÚSTAVE SAV. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1997. Odb. red. Ivan Cheben, Ivona Vlkolinská. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1999, s. 58 – 65. ISBN 80-88709-42-3
- nálezy zo Záhoria: Devínska Nová Ves – s. 58, Láb – s. 62, Zohor – s. 64
----------
HUNKA, Ján – KOLNÍKOVÁ, Eva: PRÍRASTKY MINCÍ V ARCHEOLOGIKOM ÚSTAVE SAV V ROKOCH 1999-2000. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2000. Odb. red. Ivan Cheben, Ivona Vlkolinská. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2001, s. 90 – 95. ISBN 80-88709-50-4
- nálezy zo Záhoria: Ostrý Kameň – s. 91
----------
HUNKA, Ján – KOLNÍKOVÁ, Eva: PRÍRASTKY MINCÍ V ARCHEOLOGICKOM ÚSTAVE SAV V ROKU 2003. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2003. Odb. red. Ivan Cheben. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2004, s. 76 – 79. ISBN 80-88709-73-3
- nálezy zo Záhoria: Kuchyňa – s. 77

----------
HUNKA, Ján - RUTTKAY, Matej: HISTORICKÉ KOMUNIKÁCIE NA ÚZEMÍ STREDOVEKÉHO SLOVENSKA. In: Archaeologia historica 23/98. Ed. V. Nekuda. Brno - Praha: Muzejní a vlastivědná společnost - Archeologický ústav AV ČR, 1998, s. 295 - 302.
- štúdia o stredovekých cestách na Slovensku, vrátane Záhoria (aj s mapkami)
----------
HUNKA, Ján – SAMUEL, Marián – BIELICH, Mário: NOVÉ NÁLEZY Z HRADU OSTRÝ KAMEŇ. In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 8. Zost. Jaroslava Žuffová. Trnava: Krajský pamiatkový úrad Trnava, 2005, s. 51 – 57. ISBN 80-89175-10-4

----------
HUNKA, Ján: VÝZNAM NÁLEZOV MINCÍ ZO SKALICE A BLÍZKEHO OKOLIA. In: Zborník Záhorského múzea v Skalici 7. Zodp. red. Viera Drahošová. Skalica: Záhorské múzeum, 2014, s. 9 – 18. ISBN 978-80-85446-77-7
----------
HUPKO, Daniel: K OTÁZKE VZÁJOMNÉHO VZŤAHU PÁLFIOVCOV A MALACIEK. In: Malacky a okolie 3. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry, 2010, s. 91 – 107. ISBN 978-80-969620-3-7
----------
HÚŠČAVA, Alexander: DEJINY LAMAČA. PRÍSPEVOK K DEJINÁM VEĽKEJ BRATISLAVY. Bratislava: Kultúrny a informačný odbor ÚNV v Bratislave, 1948, 184 s. + 21 tab. obrazovej prílohy.
- monografia
----------
HYNEK, Miloš: ČESKOSLOVENSKÉ VZTAHY NA MORAVSKO-SLOVENSKÉM POMEZÍ VE SVĚTLE SVAZKŮ MEZI HODONÍNEM A SKALICÍ. In: Zborník Záhorského múzea v Skalici 5. Zodp. red. Viera Drahošová. Skalica: Záhorské múzeum, 2009, s. 102 – 105. ISBN 978-80-85446-61-6
CH
CHEBEN, Ivan – DRAHOŠOVÁ, Viera: SÍDLISKOVÉ A HROBOVÉ NÁLEZY KULTÚRY ZVONCOVITÝCH POHÁROV ZO SKALICE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2003. Odb. red. Ivan Cheben. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2004, s. 82 – 86, 234 – 236. ISBN 80-88709-73-3
----------
CHMELA, Eduard: ŠPORT V KOSTOLIŠTI 1943 – 2003. VYDANÉ K 60. VÝROČIU ŠPORTOVEJ ČINNOSTI V OBCI. Trnava: Lagúna, 2003, 63 s. ISBN 80-968302-0-1
----------
CHMELA, Eduard - CHMELA, Peter: KOSTOLIŠTE 1206 - 1996. Kostolište: Obecný úrad Kostolište, 1996, 119 s. + 16 s. obrazová príloha. ISBN 80-7141-118-3
- vlastivedná monografia o Kostolišti
----------
CHOLKOVÁ, Barbora: ČO SKRÝVAJÚ PRIEZVISKÁ NEMECKÉHO PÔVODU V MALACKÁCH? In VRABLEC, Pavol (ed.): Malacky a okolie 14. História. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2021, s. 73-110. ISBN 978-80-89835-08-9
----------
CHOMA, Igor – URMINSKÝ, Jozef: NÁLEZ KOSTROVÉHO HROBU V PODBRANČI-PODZÁMKU. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2002. Odb. red. Ivan Cheben. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2003, s. 68, 247. ISBN 80-88709-65-2

----------
CHORVÁT, Peter: VÝSTAVBA ČESKOSLOVENSKÝCH OPEVNENÍ V BRATISLAVSKOM PREDMOSTÍ A V REGIÓNE ZÁHORIA (1933-1938). In: Na sútoku riek. Život v slovensko-rakúskom pohraničí. Zost. Mária Munková, Lenka Pavlíková. Bratislava: Štátny archív v Bratislave, 2014, s. 145-158. ISBN 978-80-224-1387-9
- štúdia o vojenských bunkroch

----------
CHOVANČÍKOVÁ, Irena: ČESKOSLOVENSKÁ VZÁJEMNOST VE SVĚTLE ZAČÁTKŮ EXISTENCE A ČINNOSTI SPOLEČNOSTI SLOVENSKÉHO MUZEA. In: Zborník Záhorského múzea v Skalici 5. Zodp. red. Viera Drahošová. Skalica: Záhorské múzeum, 2009, s. 106 – 109. ISBN 978-80-85446-61-6
----------
CHROPOVSKÝ, Bohuslav: PRÍSPEVOK K PROBLEMATIKE SLOVANSKÉHO OSÍDLENIA ÚZEMIA SLOVENSKA. In: Štúdijné zvesti AÚSAV č. 6. Red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav SAV, 1961, s. 135 – 138.
- venuje sa i Záhoriu
----------

CHROPOVSKÝ, Bohuslav: VÝZNAMNÉ SLOVANSKÉ NÁLEZISKÁ NA SLOVENSKU. Bratislava, 1978.
- obsahuje viacero kapitol o náleziskách na Záhorí
I
IRŠA, Rudolf: ČESKOSLOVENSKÍ LEGIONÁRI ZO ZÁHORIA. In: Naše Záhorie. Zborník príspevkov. Ed. Rudolf Irša. Malacky: Záhorské centrum kultúry, 2000, s. 17 – 19. ISBN 80-967164-1-7
----------
IRŠA, Rudolf - CHOCHOLÁČKOVÁ, Blažena - GRONSKÁ, Lenka: GBELY - NÁČRT DEJÍN, SÚČASNOSTI A ĽUDOVEJ KULTÚRY K 600. VÝROČIU PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY. Skalica: Záhorské múzeum pre Mestský úrad Gbely, 1992, 62 s. ISBN 80-85446-12-X
- vlastivedná monografia o Gbeloch
----------
IRŠA, Rudolf: HOLÍČ - DEJINY A SÚČASNOSŤ. I. ČASŤ - DEJINY DO ROKU 1918 A PAMIATKY. Holíč: Mestský národný výbor, 1990, 60 s. 
- vlastivedná brožúra o Holíči
----------
IRŠA, Rudolf: HOLÍČ. SPRIEVODCA MESTOM – PAMIATKY. Holíč: MsÚ Holíč, [1997], 22 s. ISBN 80-967759-0-1- obrazová brožúrka o kultúrnych pamiatkach Holíča
----------
IRŠA, Rudolf: JABLONOVÉ, 790 ROKOV. 1206 - 1996. 1996, 61 s. ISBN 80-967571-8-0
- brožúrka o Jablonovom
----------
IRŠA, Rudolf (zost.): JABLOŇOVÉ. Jabloňové: Obecný úrad - Skalica: Záhorské múzeum, 1992, 128 s. ISBN 80-85446-11-1
- monografia o dejinách Jablonového
----------
IRŠA, Rudolf (ed.): NAŠE ZÁHORIE. ZBORNÍK PRÍSPEVKOV. Malacky: Záhorské centrum kultúry, 2000, 80 s. ISBN 80-967164-1-7
- zborník príspevkov o novších dejinách Záhoria
----------
IRŠA, Rudolf: PEČATE A ZNAKY OBCÍ SENICKÉHO OKRESU. Skalica: Záhorské múzeum, 1988, 95 s.
- monografia o znakoch obcí bývalého Senického okresu
----------
IRŠA, Rudolf - PROCHÁZKOVÁ, Mária: HABÁNI VO VEĽKÝCH LEVÁROCH. SPRIEVODCA HABÁNSKYM DVOROM A JEHO DEJINAMI. Skalica: Záhorské múzeum, 1987, 64 s. 
- monografia o habánoch vo Veľkých Levároch
----------
IRŠA, Rudolf: SKALICA. MESTSKÁ PAMIATKOVÁ ZÓNA NA STARÝCH FOTOGRAFIÁCH. Skalica: Záhorské múzeum v Skalici, 1991, 11 s. + 28 s. obrazová príloha. ISBN 80-85446-08-1
- zbierka starých fotografií Skalice so stručnou históriou mesta

----------
IRŠA, Rudolf: ZANIKNUTÉ STREDOVEKÉ OPEVNENIE HOLÍČA. In: Naše Záhorie. Zborník príspevkov. Ed. Rudolf Irša. Malacky: Záhorské centrum kultúry, 2000, s. 31 – 36. ISBN 80-967164-1-7
----------
IRŠA, Rudolf: ZNAČKY NA HOLÍČSKEJ FAJANSE A KAMENINE V NÁLEZE ČREPNISKA Z ROKU 1789. In: Naše Záhorie. Zborník príspevkov. Ed. Rudolf Irša. Malacky: Záhorské centrum kultúry, 2000, s. 37 – 46. ISBN 80-967164-1-7
----------
ISZEROVÁ, Dominika: DEJINY MALACIEK V ROKOCH 1780 – 1918. Bakalárska práca. Bratislava: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2013, 43 s. 001, s. 54 – 56. ISSN 1335 – 4353
J
JAMÁRIK, Vladimír: KUNOV. 555 ROKOV. Senica: Mesto Senica, 2007, 49 s. + 29 s. obrazová príloha. ISBN 80-969732-9-3
- brožúra o dejinách Kunova
----------
JAMÁRIK, Vl.: NEOLITICKÉ SÍDLISKA NA ODSENIČÍ PRI KUNOVE. In: Archeologické rozhledy, roč. XIII, 1961, sešit 6, red. Jan Filip, s. 866-871.
----------

JAMÁRIK, Vladimír: NEZNÁMA SENICA. Senica: Mesto Senica, 2006, 88 s. ISBN 80-969494-3-8- brožúra o Senici
----------
JAMÁRIK, Vladimír: SOBOTIŠTE. Sobotište: Obec Sobotište, 2012, 78 s. ISBN 978-80-89158-30-0
- monografia o Sobotišti
----------
JAMRICHOVÁ, Kristína: PREMENY VIDIECKEJ LOKALITY VO VZŤAHU K IDENTITE JEJ OBYVATEĽOV NA PRÍKLADE OSADY HÚŠKY NA ZÁHORÍ. Bakalárska diplomová práca. Brno: Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav evropské etnologie, 2010, 85 s.
- etnologická bakalárska práca o osade Húšky

----------
JANÁČOVÁ, Dominika: TRESTNOPRÁVNE ZÁLEŽITOSTI A SÚDNE PROCESY V OBDOBÍ NOVOVEKU V MESTE SKALICA (SO ZAMERANÍM NA 17. STOROČIE). Bakalárska práca. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2014, 64 s.
----------
JANDA, Jan – PILNÝ, Ivan: BAROKOVÝ MOBILIÁR KOSTOLA SV. ŠTEFANA KRÁĽA V JABLONICI. In: Zborník prednášok 17. medzinárodného seminára o reštaurovaní. Záhorie 2019. Skalica – Holíč. Red. Peter Šimon, Ivan Pilný. [Bratislava]: Restau.Art, 2019, s. 204-217. ISBN 978-80-570-1293-1
----------

JÁNOŠÍK, Vladimír – ZÁVODNÝ, Andrej: NIEKTORÉ MOTIVAČNÉ ČINITELE JABLONICKÝCH PREZÝVOK. In: Jabuoňické všelico 1262 – 2012. Zost. Andrej Závodný. Jablonica: Obec Jablonica, 2012, s. 101 – 107. ISBN 978-80-971211-3-6
----------

JANŠÁK, Štefan: BRÁNY DO DÁVNOVEKU. Bratislava: Tatran, 1966, s. 304 s.
- obsahuje niektoré kapitoly k dejinám Záhoria
----------
JANŠÁK, Štefan: KONFÍNIUM NA ZÁHORÍ A STARÁ CESTA NÍM VEDÚCA Z BRATISLAVY DO PRAHY. In: Geografický časopis, roč. XII, 1960, č. 2, s. 86 - 95.
- štúdia o Českej ceste v stredoveku
----------
JANŠÁK, Štefan: K PROBLEMATIKE PREDHISTORICKÝCH HRADÍSK NA SLOVENSKU. In: Štúdijné zvesti Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied č. 13. Red. Bohuslav Chropovský. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1964, s. 9 – 20.
- ako príklady spomína aj hradiská zo Záhoria
----------
JANŠÁK, Štefan: MOHYLNÍK ZO STREDNEJ DOBY BRONZOVEJ V OBCI BUKOVÁ. In: Štúdijné zvesti AÚSAV č. 3. Red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav SAV, 1959, s. 173 – 174.
----------
JANŠÁK, Štefan: MOHYLY PRI ZÁPADNEJ PÄTE MALÝCH KARPÁT. In: Štúdijné zvesti AÚSAV č. 9. Red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav SAV, 1962, s. 241 – 250. - Plavecký Mikuláš, Plavecký Peter, Buková

----------
JANŠÁK, Štefan: NIEKTORÉ NOVOOBJAVENÉ HRADISKÁ SLOVENSKÉ. In: Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti, roč. XXII. Red. Karol A. Medvecký, Pavol Florek. Turčiansky Sv. Martin: Muzeálna slovenská spoločnosť, 1928, s. 3 – 26.
- v štúdii sa venuje Pohanskej pri Plaveckom Podhradí a Zámčisku pri Uníne

----------
JANŠÁK, Štefan: NOVÝ SMER ČESKEJ CESTY OD ZAČIATKU 15. STOROČIA. In: Zprávy Oblastního muzea jihovýchodní Moravy v Gottwaldově, 1963, č. 3 - 4, s. 84 - 87.
- článok o zmene trasy českej cesty cez Záhorie
----------
JANŠÁK, Štefan: PREDVEKÉ SLOVENSKO. Bratislava: Štátne nakladateľstvo, 1948.
- brožúra obsahujúca mnohé informácie aj o dejinách Záhoria
----------
JANŠÁK, Štefan: STARÉ OSÍDLENIE SLOVENSKA. In: Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti, roč. XXIV, 1930, sošit 1 - 2, s. 1 - 67.
- štúdia obsahujúca kapitoly aj o niektorých záhorských lokalitách + mapky
----------
JANŠÁK, Štefan: STARÉ OSÍDLENIE SLOVENSKA. SÍDLISKÁ NA TERASÁCH POZDĹŽ RIEK. In: Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti, roč. XXV, sošit 1 – 4. Red. Karol A. Medvecký, Pavol Florek. Turčiansky Sv. Martin: Muzeálna slovenská spoločnosť, 1931, sošit 1 – 2, s. 7 – 65, tab. I – XXVI.
- rozsiahla štúdia sa venuje Záhoriu (Zohor, Devínske Jazero, Vysoká pri Morave, Moravský Sv. Ján) na s. 16 – 23, tab. I, II, X, XI

----------
JANŠÁK, Štefan: Z MINULOSTI DOPRAVNÝCH SPOJOV NA SLOVENSKU. In: Geografický časopis Slovenskej akadémie vied, XVI, 1964, s. 13 - 30.
- geografická štúdia
----------
JANŠÁK, Štefan: ŽIVOT DR. PAVLA BLAHU. SLOVENSKÉ NÁRODNÉ HNUTIE NA PRAHU XX. STOROČIA. SVÄZOK I. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1947, 486 s. + 40 s. obrazová príloha.
- životopisná monografia o skalickom rodákovi Pavlovi Blahovi
----------
JANŠÁK, Štefan: ŽIVOT DR. PAVLA BLAHU. SLOVENSKÉ NÁRODNÉ HNUTIE NA PRAHU XX. STOROČIA. SVÄZOK II. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1947, 526 s. + 38 s. obrazová príloha + 1 mapa.
- životopisná monografia o skalickom rodákovi Pavlovi Blahovi
----------
JANŠÁK, Štefan: ŽIVOT ŠTEFANA FAJNORA. KULTÚRNE HISTORICKÝ OBRAZ. Bratislava: Nakladateľstvo Bibliotheka, 1935, 259 s.
- životopisná monografia

----------
JANURA, Tomáš: VÝSLEDKY ARCHÍVNEHO VÝSKUMU K DEJINÁM HRADU KORLÁTKA. In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 17. Zost. Jaroslava Žuffová. Trnava: Krajský pamiatkový úrad Trnava, 2014, s. 31 – 34. ISBN 978-80-89175-65-9 �� 222. ISBN 80-901159-3-4
----------
JAŠEK, Peter: AKCIA K SO ZAMERANÍM NA LIKVIDÁCIU FRANTIŠKÁNSKEHO KLÁŠTORA V MALACKÁCH. In: Malacky a okolie 3. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry, 2010, s. 23 – 43. ISBN 978-80-969620-3-7
----------
JELÍNEK, Pavol: POCHOVÁVANIE A ESCHATOLOGICKÉ PREDSTAVY V DOBE BRONZOVEJ NA ZÁHORÍ. In: Malacky a okolie 11. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2018, s. 9 – 20. ISBN 978-80-89835-05-8
----------
J. M. T.: NIEKOĽKO KAPITOL Z DEJÍN MALACIEK. In: Sborník Spolku záhorských akademikov so sídlom v Malackách, 1932 – 1942, II. Trnava: G. A. Bežo, [1942], s. 56 – 71.
----------
JN: 450. VÝROČIE. In: Krásy Slovenska, roč. LIII, 8/76. Bratislava: SÚV ČSZTV – Šport, 1976, s. 374.
- krátky článok o habánoch na Záhorí

----------
JOHANIDESOVÁ, Magda: STAVEBNÝ VÝVOJ DEVÍNSKEHO KOSTOLA. Bratislava: Obzor, 1974, 28 s. + 39 s. obrazová príloha.
----------
JURÁČKOVÁ, Terézia: EPIGRAFICKÉ PAMIATKY SEVERNÉHO ZÁHORIA DO ROKU 1800. Bakalárska práca. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2014, 117 s.
----------
JURALA, Samuel: MORAVSKO-UHORSKÉ KONFÍNIUM (SO ŠPECIÁLNYM ZAMERANÍM NA ZÁHORIE). In: Malacky a okolie 12. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2019, s. 17 – 37. ISBN 978-80-89835-06-5
----------

JUZA, Miroslav: NADPORUČÍK AUGUSTÍN RIPKA. In: Naše Záhorie. Zborník príspevkov. Ed. Rudolf Irša. Malacky: Záhorské centrum kultúry, 2000, s. 21. ISBN 80-967164-1-7
K
KAČIC, Ladislav: HUDBA A HUDOBNÍCI FRANTIŠKÁNSKEHO KLÁŠTORA V MALACKÁCH V 17. – 19. STOROČÍ. In: Malacky a okolie 2. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry, 2009, s. 29 – 40. ISBN 978-80-969620-2-0
----------
KALESNÝ, František: C. K. TOVÁREŇ NA MAJOLIKOVÝ RIAD V HOLÍČI. In: Vlastivedný časopis, roč. XXXIX, č. 4. Bratislava: Slovenské národné múzeum – Obzor, 1990, s. 182 – 186.
----------
KAMHALOVÁ, Magdaléna: NÁLEZ KELTSKÉHO STATÉRA V MALACKÁCH. In: Slovenská numizmatika XIV. Zost. Eva Kolníková. Nitra: Komisia pre numizmatiku pri Vedeckom kolégiu SAV pre historické vedy – Archeologický ústav SAV, 1996, s. 214 – 215. ISBN 80-901159-3-4
----------
KAMINSKÁ, Ľubomíra – K. KOZLOWSKI, Janusz – A. SVOBODA, Jiří: UKONČENIE REVÍZNEHO VÝSKUMU V JASKYNI DZERAVÁ SKALA. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2003. Odb. red. Ivan Cheben. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2004, s. 97. ISBN 80-88709-73-3
----------

KATKINOVÁ, Jana: PRIESKUM ZÁHORIA V ÚSEKU OD SUCHOHRADU PO GAJARY, OKR. BRATISLAVA-VIDIEK. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1993. Red. Ondrej Oždáni. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1995, s. 78. ISBN 80-88709-16-4
----------
KELLER, Erwin – BIERBRAUER, Volker: BEITRÄGE ZUM AWARENZEITLICHEN GRÄBERFELD VON DEVÍNSKA NOVÁ VES. In: Slovenská archeológia, roč. XIII – 2, 1965. Hl. red. Anton Točík. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1965, s. 377 – 397.
----------

KELLER, Igor: POKRAČOVANIE VÝSKUMU AREÁLU KAŠTIEĽA V BRATISLAVE-DEVÍNE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1980. 1. časť. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1981, s. 131.
----------
KELLER, Igor: POKRAČOVANIE VÝSKUMU V BRATISLAVE-DEVÍNE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1985. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1986, s. 123 – 124.
----------
KELLER, Igor: VEĽKOMORAVSKÉ POHREBISKO V DEVÍNE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1975. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1976, s. 127 – 128, obr. 91.
----------
KELLER, Igor: VÝSKUM KOSTOLA V BRATISLAVE-DEVÍNE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1977. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1978, s. 120 – 121, 322.
----------
KELLER, Igor: VÝSKUM KOSTOLA V BRATISLAVE-DEVÍNE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1978. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1980, s. 138 – 140, 344.
----------
KELLER, Igor: VÝSKUM V AREÁLI KAŠTIEĽA V BRATISLAVE-DEVÍNE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1979. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1980, s. 106.

----------
KLAČANSKÁ, Katarína – BOROŠ, Rudolf: REŠTAUROVANIE NÁSTENNEJ MAĽBY V BÝVALOM REFEKTÁRI KLÁŠTORA PAULÍNOV V ŠAŠTÍNE. In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 3. Trnava: Pamiatkový ústav, Regionálne stredisko v Trnave, 2000, s. 57 – 61.

----------
KLAČKA, Jozef: KANONICKÁ VIZITÁCIA FARNOSTI DEVÍNSKA NOVÁ VES Z ROKU 1782. Bratislava: ŠEVT, 2010, 59 s. ISBN 978-80-970456-6-1
- knižné vydanie vizitácie z roku 1782
----------
KLAČKA, Jozef: PRVÁ PÍSOMNÁ ZMIENKA O DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI. Bratislava: ŠEVT, 2010, 16 s. ISBN 978-80-970-456-7-8
- brožúra s textom listiny, jej prekladom a reáliami
----------
KLAS, Ivan: ĽUDOVÁ ARCHITEKTÚRA MALACIEK. In: Malacky a okolie 6. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2013, s. 45 – 53. ISBN 978-80-969620-6-8
----------
KLEMPA, Jozef: MOJE SKÚSENOSTI ZA SVETOVEJ VOJNY. DENNÍK ČESKOSLOVENSKÉHO LEGIONÁRA Z ROKOV 1914-1920. Bratislava: Slovart, 2014, 184 s. ISBN 978-80-556-1162-4
- denník legionára Jozefa Klempu z Moravského Svätého Jána
----------

KNOBLOCH, Štefan: PAMÄTNÍK RÍM.-KAT. CHRÁMU V GAJAROCH. Z PRÍLEŽITOSTI 250ROČNÉHO JUBILEA JEHO VYSVIACKY PODĽA DIELA JÁNA TRUBINYIHO, BÝVALÉHO FARÁRA GAJARSKÉHO. Gajary, 1931, 137 s.
- dejiny kostola v Gajaroch
----------
KOFRÁNKOVÁ, Václava: 26. 8. 1278. MORAVSKÉ POLE. POSLEDNÍ BOJ ZLATÉHO KRÁLE. Praha: Havran, 2006, 157 s. ISBN 80-86515-71-0
- monografia o významnej udalosti úzko súvisiacej so Záhorím - bitkou na Moravskom poli v r. 1278
----------
KOHÚTOVÁ, Mária: DEMOGRAFICKÝ A SÍDLIŠTNÝ OBRAZ NA ZÁPADNOM SLOVENSKU. Bratislava: Veda, 1990, 182 s. ISBN 80-224-0170-6
- kniha o demografickom vývoji Záhoria v 16. storočí
----------
KOHÚTOVÁ, Mária: DEMOGRAFICKÝ OBRAZ ROĽNÍKOV NA PANSTVE HOLÍČ v 17. STOROČÍ. In: Pôdohospodárstvo v dejinách Slovenska. Tradície, inovácie a kultúrne dedičstvo. Edd. Ivana Fialová, Daniela Tvrdoňová. Bratislava: Slovenský národný archív, 2012, s. 87-98. ISBN 978-80-970666-5-9
- štúdia
----------
KOHÚTOVÁ, Mária: POPIS HRADU BRANČ V URBÁROCH 17. STOROČIA. In Studia historica Tyrnaviensia XXI, 2/2021. Dejiny v pohybe – pohyb v dejinách. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2021, s. 41-52. ISSN 2729-8760
----------
KOHÚTOVÁ, Mária: PROBLEMATIKA UHORSKO-MORAVSKEJ HRANICE V 16. STOROČÍ NA ZASADANIACH UHORSKÉHO SNEMU. In: Zborník Záhorského múzea v Skalici 8. Zodp. red. Viera Drahošová. Skalica: Záhorské múzeum, 2017, s. 18 – 28. ISBN 978-80-85446-94-4
- štúdia

----------
KOHÚTOVÁ, Mária: VZŤAH ČLENOV RODU COBOROVCOV K REHOĽNÝM SPOLOČENSTVÁM. In: Studia Historica Tyrnaviensia XIV-XV. Trnava – Krakow: Spolok Slovákov v Poľsku v spolupráci s Filozofickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave, 2012, s. 236-244. ISBN 978-83-7490-536-7
- štúdia

----------
KOHÚTOVÁ, Mária: ZEMIANSTVO NA PANSTVÁCH HOLÍČ A ŠAŠTÍN. In: Zemianstvo na Slovensku v novoveku. Časť 1. Postavenie a majetky zemianskych rodov. Ed. Miloš Kovačka, Eva Augustínová, Maroš Mačuha. Martin: Slovenská národná knižnica, 2009, s. 322 – 331. ISBN 978-80-89301-50-8
----------
Kolektív: BORSKÝ MIKULÁŠ. Zost. Viera Drahošová. Skalica: Záhorské múzeum v Skalici, 2022, 536 s. ISBN 978-80-85446-97-5
- vlastivedná monografia
----------
Kolektív: BORSKÝ SVÄTÝ JUR. CESTA DEJINAMI. Borský Svätý Jur: Obec Borský Svätý Jur, 2014, 287 s. ISBN 978-80-971778-4-3
- vlastivedná obecná monografia
----------
Kolektív: CEROVÁ. Cerová: Obecný úrad Cerová, 2006, 30 s. 
- brožúra o Cerovej
----------
Kolektív: DOJČ. MONOGRAFIA. Dojč: Obec Dojč, 2022, 445 s. ISBN 978-80-570-4218-1
- vlastivedná monografia
----------
Kolektív: HOLÍČ – PRÍBEH NÁŠHO MESTA. DEJINY DO ROKU 1945. Zost. Rudolf Irša. Holíč: Mesto Holíč, 2014, 182 s. ISBN 978-80-971686-3-6
- historická monografia mesta Holíč
----------
Kolektív: JABLONICA. Záhorské múzeum v Skalici pre Obecný úrad v Jablonici, 2002, 190 s. ISBN 80-85446-46-X
- vlastivedná monografia o Jablonici
----------
Kolektív: KNIHA O PODHORANE. Senica: GH Studio, s.r.o., [2015], 150 s. ISBN 978-80-971825-1-9
----------
Kolektív: KÚTY. Záhorské múzeum Skalica pre Obecný úrad Kúty, 2005, 293 s. ISBN 80-85446-50-2
- vlastivedná monografia o Kútoch
----------
Kolektív: NEZABÚDAJME NA HISTÓRIU ZÁHORIA. Senica: Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Oblastný výbor Senica – Záhorské osvetové stredisko, 2009, 49 s. ISBN 80-969517-3-4
----------
Kolektív: ORESKÉ. Záhorské múzeum v Skalici pre Obecný úrad Oreské, 2004, 176 s. ISBN 80-58446-46-4
- vlastivedná monografia o Oreskom
----------
Kolektív: OSUSKÉ 1262 - 1992. Osuské: Obecný úrad Osuské, 1992. 
- brožúrka o dejinách Osuského
----------
Kolektív: RADIMOV 1392 - 1992. DEJINY A SÚČASNOSŤ DO DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY. Radimov: Obecný úrad Radimov, 1992, 52 s.
- vlastivedná brožúra o Radimove
----------
Kolektív: ROZHĹADY PO KULTÚRE A UMENÍ. DEDIČSTVO OTCOV. Ružomberok: Miestny odbor Matice slovenskej - Stredoslovenská odbočka Spolku slovenských spisovateľov - Tlačiareň Lev, 1992, 72 s. 
- vlastivedná brožúra, k Záhoriu kapitoly Plavecký Peter, s. 28 - 31) a Veľké Leváre (s. 44 - 47)
----------
Kolektív: SKALICA. Zost. Viera Drahošová. Skalica: Mesto Skalica v spolupráci so Záhorským múzeom v Skalici, 2014, 1231 s. ISBN 978-80-971797-4-8
- vlastivedná monografia o Skalici
----------
KOLLÁROVÁ, Ivona – ŠAMKOVÁ, Alexandra: ZÁCHRANA ANABAPTISTICKÝCH TLAČÍ A RUKOPISOV ZO SOBOTIŠŤA. In: Pamiatky a múzeá, č. 2, 2002. Šéfred. Ján Papco. Bratislava: Slovenské národné múzeum – Pamiatkový úrad SR, 2002, s. 51 – 53. ISSN 1335 – 4353
----------
KOLNÍK, Títus: GERMÁNSKE HROBY ZO STARŠEJ DOBY RÍMSKEJ ZO ZOHORA, ŽLKOVIEC A KOSTOLNEJ PRI DUNAJI. In: Slovenská archeológia, roč. VII – 1, 1959. Hl. red. Anton Točík. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1959, s. 144 – 162.
----------
KOLNÍK, Títus: HONOSNÉ SPONY MLADŠEJ DOBY RÍMSKEJ VO SVETLE NÁLEZOV Z JUHOZÁPADNÉHO SLOVENSKA. In: Slovenská archeológia, roč. XII – 2, 1964. Hl. red. Anton Točík. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1964, s. 409 – 446.
- aj o nálezoch zo Záhoria

----------
KOLNÍKOVÁ, Eva: NÁČRT PROBLEMATIKY KELTSKÉHO MINCOVNÍCTVA NA SLOVENSKU. In: Slovenská numizmatika VIII. Zost. Eva Kolníková. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1984, s. 27 – 74.
- štúdia spomína aj nálezy zo Záhoria: Devín, Devínska Nová Ves, Kuchyňa, Malacky, Sološnica, Stupava, Zohor
----------
KOLNÍKOVÁ, Eva: NORISCHE MÜNZEN IM OPPIDUM BRATISLAVA UND IN SEINEM HINTERLAND. In: Slovenská numizmatika XIV. Zost. Eva Kolníková. Nitra: Komisia pre numizmatiku pri Vedeckom kolégiu SAV pre historické vedy – Archeologický ústav SAV, 1996, s. 9 – 57. ISBN 80-901159-3-4 
- štúdia spomína aj mince z Devína a Zohora
----------
KOLNÍKOVÁ, Eva: OBOLUS MŔTVYCH VO VČASNOSTREDOVEKÝCH HROBOCH NA SLOVENSKU. In: Slovenská archeológia, roč. XV – 1, 1967. Hl. red. Anton Točík. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1967, s. 189 – 254. 
- nálezy zo Záhoria: Devín – s. 190
----------
KOLNÍKOVÁ, Eva – HUNKA, Ján: PRÍRASTKY MINCÍ V ARCHEOLOGICKOM ÚSTAVE SAV V ROKU 1984. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1984. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1985, s. 132 – 137.
- nálezy zo Záhoria: Dojč – s. 133

----------
KOLNÍKOVÁ, Eva: PRÍRASTKY MINCÍ V ARCHEOLOGICKOM ÚSTAVE SAV V ROKU 1975. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1975. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1976, s. 140 – 146.
- nálezy zo Záhoria: Jablonica – s. 144, 146
----------
KOLNÍKOVÁ, Eva: PRÍRASTKY MINCÍ V ARCHEOLOGICKOM ÚSTAVE SAV V ROKU 1980. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1980. 1. časť. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1981, s. 138 – 149. - nálezy zo Záhoria: Osuské – s. 146

----------
KOLNÍKOVÁ, Eva: SÚPIS MINCÍ ULOŽENÝCH V ARCHEOLOGICKOM ÚSTAVE SAV V NITRE. In: Štúdijné zvesti AÚ-SAV 1 – 1956. Red. Anton Točík. Nitra: AÚ SAV, 1956, s. 34 – 70, tab. I – IV.
- stredoveké mince v Osuskom (s. 56-57)

----------
KOMENDA, Slavomír: PASTORAČNÉ POSLANIE KŇAZA JOZEFA ŠÁTEKA. In: Zborník Záhorského múzea v Skalici 7. Zodp. red. Viera Drahošová. Skalica: Záhorské múzeum, 2014, s. 112 – 116. ISBN 978-80-85446-77-7
----------
KOMOROVSKÝ, Ján: LITERÁRNY ODKAZ JOZEFA BRANECKÉHO. In: Zborník Záhorského múzea v Skalici 5. Zodp. red. Viera Drahošová. Skalica: Záhorské múzeum, 2009, s. 56 – 63. ISBN 978-80-85446-61-6
----------
KONEČNÝ, Antonín: POLITICKÁ ČINNOSŤ DR. ĽUDOVÍTA OKÁNIKA A PAMÄTNÉ VOĽBY V ROKU 1910 V SKALICI. In: Zborník Záhorského múzea v Skalici 6. Zodp. red. Viera Drahošová. Skalica: Záhorské múzeum, 2011, s. 117 – 122. ISBN 978-80-85446-69-2
----------
KONEČNÝ, Antonín: POZOSTALOSŤ PROF. THDR. JOZEFA ŠÁTKA V SKALICKOM ARCHÍVE. In: Zborník Záhorského múzea v Skalici 7. Zodp. red. Viera Drahošová. Skalica: Záhorské múzeum, 2014, s. 117 – 118. ISBN 978-80-85446-77-7
----------
KONEČNÝ, Antonín: SKALICA, KULTÚRNE A POLITICKÉ CENTRUM HLASISTICKÉHO HNUTIA NA PRELOME 19. A 20. STOROČIA. Skalica: Mesto Skalica, 2000, 97 s.
----------
KOŘÍNKOVÁ, Katarína: CESTA MÔJHO DEDKA NA SLOVENSKO. In: Malacky a okolie 8. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2015, s. 29 – 45. ISBN 978-80-89835-00-3
----------

KOŠÍK, Ľudovít: KŇAZSKÉ OSOBNOSTI SKALICE. Skalica, 2009 (2. vydanie), 43 s.
- brožúrka o skalických kňazoch
----------
KOŠÍK, Ľudovít: Z DUCHOVNÉHO DEDIČSTVA SKALICE. (Skalica), 1996, 126 s. ISBN 80-85594-03-x
- kniha o kultúrnych dejinách Skalice a jej osobnostiach
----------
KOŠÍK, Ľudovít: Z DUCHOVNÉHO PÔSOBENIA THDR. ĽUDOVÍTA OKÁNIKA. In: Zborník Záhorského múzea v Skalici 6. Zodp. red. Viera Drahošová. Skalica: Záhorské múzeum, 2011, s. 123 – 126. ISBN 978-80-85446-69-2
----------
KOTESOVÁ, Ľudmila: ROHOŽNÍK 1397 – 1997. Rohožník: Obecný úrad v Rohožníku, 1997, 205 s. ISBN 80-85685-19-1
----------
KOVÁČ, Michal: VRÁDIŠTE. OBEC S HISTORICKY ZAKORENENÝM HOSPODÁRSTVOM. Vrádište: Obecný úrad Vrádište, 2014, 167 s. ISBN 978-80-971624-4-3
- historická obecná monografia
----------
KOVAČEVIČOVÁ, Soňa: ETNOGRAFICKÉ PODKLADY K ŠTÚDIU ĽUDOVÉHO OBYDLIA NA SLOVENSKU (POROVNANIE BÁDATEĽSKÝCH VÝSLEDKOV V. MENCLA A ETNOGRAFICKÉHO ATLASU SLOVENSKA). In: Zborník Slovenského národného múzea – Etnografia 24, roč. LXXVII, 1983. Zost. Igor Krištek. Martin: Osveta, 1983, s. 73 – 85.
----------
KOVÁČOVÁ, Elena: PÚTNICKÉ MIESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE. Diplomová práca. Nitra: Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2013, 54 s.
----------
KOVÁČOVÁ, Eliška: KAMENNÉ SKULPTÚRY A DROBNÁ SAKRÁLNA ARCHITEKTÚRA V MALACKÁCH. In: Malacky a okolie 4. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2011, s. 81 – 88. ISBN 978-80-969620-4-4
----------

KOVÁŘOVÁ, Anna: LADISLAV SLOVÁK, NÁRODNÝ UMELEC. Bratislava: ARM 333, 2002, 148 s. ISBN 80-89069-05-3
- biografická monografia o dirigentovi Ladislavovi Slovákovi, rodákovi z Veľkých Levár
----------
KOŽUCH, Eduard: LIKVIDÁCIA KLÁŠTORA V MALACKÁCH V NOCI Z 13. NA 14. APRÍLA 1950. In: Malacky a okolie 2. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry, 2009, s. 137 – 141. ISBN 978-80-969620-2-0
----------
KRÁĽOVIČOVÁ, Ema: ŽIDOVSKÁ KOMUNITA V MALACKÁCH V MEDZIVOJNOVOM OBDOBÍ (1918 – 1938). In VRABLEC, Pavol (ed.): Malacky a okolie 13. História. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2020, s. 49-63. ISBN 978-80-89835-07-2
----------
KRASKOVSKÁ, Ľudmila: HROBY Z DOBY RÍMSKEJ V ZOHORE. In: Slovenská archeológia, roč. VII – 1, 1959. Hl. red. Anton Točík. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1959, s. 99 – 143.
----------
KRASKOVSKÁ, Ľ.: HROBY Z DOBY SŤAHOVANIA NÁRODOV PRI DEVÍNSKOM JAZERE. In: Archeologické rozhledy, roč. XX, 1968, sešit 2, red. Jan Filip, s. 209-212.
----------
KRASKOVSKÁ, Ľ.: KAMENNÁ DÝKA Z KÚTOV NA SLOVENSKU. In: Archeologické rozhledy, roč. VII, 1955, sešit 4, red. Jan Filip, s. 524-525, 479.

----------
KRASKOVSKÁ, Ľudmila: NÁLEZ KERAMIKY Z DOBY RÍMSKEJ V BRATISLAVE, ČASŤ DEVÍNSKA NOVÁ VES. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1984. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1985, s. 137 – 139, 298.
----------
KRASKOVSKÁ, Ľ.: NÁLEZ RÍMSKYCH PAMIATOK V ZOHORU. In: Archeologické rozhledy, roč. II, 1950, sešit 1-2, red. Jan Filip, s. 68-70.
----------
KRASKOVSKÁ, Ľ.: NÁLEZ STAROMAĎARSKÉHO HROBU V SKALICI NA SLOVENSKU. In: Archeologické rozhledy, roč. VI, 1954, sešit 3, red. Jan Filip, s, 351-352.

----------
KRASKOVSKÁ, Ľudmila: NÁLEZY MINCÍ V HOLÍČI. In: Slovenská numizmatika XI. Zost. Eva Kolníková. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1990, s. 257. ISBN 80-224-0180-3
- správa
----------
KRASKOVSKÁ, Ľ.: NÁLEZY VOLÚTOVEJ KERAMIKY Z ČÁČOVA NA SLOVENSKU. In: Archeologické rozhledy, roč. XI, 1959, sešit 6, red. Jan Filip, s. 780-782, 803.

----------
KRASKOVSKÁ, Ľudmila: NÁLEZY Z DOBY RÍMSKEJ A SLOVANSKEJ V BRATISLAVE-DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1980. 1. časť. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1981, s. 149 – 150; 2. časť, s. 395.

----------
KRASKOVSKÁ, Ľudmila: NÁLEZY Z DOBY RÍMSKOPROVINCIÁLNEJ V SENICKOM OKRESE. In: Štúdijné zvesti Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied č. 18. Red. Anton Točík. Bratislava: Obzor, 1970, s. 362 – 368.
----------

KRASKOVSKÁ, Ľ.: NÁLEZY Z DOBY SŤAHOVANIA NÁRODOV NA ZÁPADNOM SLOVENSKU. In: Archeologické rozhledy, roč. XV, 1963, sešit 6, red. Jan Filip, s. 693-700, 708.
----------
KRASKOVSKÁ, Ľudmila: NÁLEZY ZO ZÁVODU A Z GAJÁR V OKRESE SENICA. In: Štúdijné zvesti Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied č. 27. Zodp. red. Alexander Ruttkay. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1991, s. 243 – 247.
----------

KRASKOVSKÁ, Ľudmila: NOVÉ NÁLEZISKO Z DOBY RÍMSKEJ V BRATISLAVE-DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI. In: Archeologické rozhledy, roč. XXXIV, 1982, sešit 1, red. Jozef Poulík, s. 71-73.
----------
KRASKOVSKÁ, Ľ.: NOVÉ NÁLEZY RÍMSKYCH PAMIATOK V ZOHORE. In: Archeologické rozhledy, roč. IX, 1957, sešit 6, red. Jan Filip, s. 813-814, 798.
----------

KRASKOVSKÁ, Ľudmila: NOVÉ SLOVANSKÉ NÁLEZY NA ZÁHORÍ. In: Zborník Slovenského národného múzea : História, roč. 11, 1971, č. LXV, s. 69 - 78.
----------
KRASKOVSKÁ, Ľ.: NOVÝ NÁLEZ SLOVANSKÉHO HROBU V DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI. In: Archeologické rozhledy, roč. VIII, 1956, sešit 5, red. Jan Filip, s. 731-732, 692.
----------
KRASKOVSKÁ, Ľ.: POPOLNICOVÉ HROBY V MALACKÁCH. In: Archeologické rozhledy, roč. VIII, 1956, sešit 5, red. Jan Filip, s. 731, 692.
----------

KRASKOVSKÁ, Ľudmila: PRVÉ VÝSKUMY NA SLOVANSKOM MOHYLNÍKU V SKALICI. In: Slovenská archeológia, roč. VII – 1, 1959. Hl. red. Anton Točík. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1959, s. 163 – 185.
----------
KRASKOVSKÁ, Ľudmila: REVÍZNY VÝSKUM RÍMSKEJ STANICE V STUPAVE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1977. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1978, s. 152 – 153, 342.

----------
KRASKOVSKÁ, Ľudmila: REVÍZNY VÝSKUM RÍMSKEJ STANICE V STUPAVE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1978. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1980, s. 161 – 162.
----------
KRASKOVSKÁ, Ľudmila: REVÍZNY VÝSKUM RÍMSKEJ STANICE V STUPAVE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1979. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1980, s. 116 – 117, 299.

----------
KRASKOVSKÁ, Ľudmila: REVÍZNY VÝSKUM RÍMSKEJ STANICE V STUPAVE ROKU 1977. In: Zborník Slovenského národného múzea – História 19, roč. LXXIII – 1979. Zost. Belo Polla. Martin: Osveta, 1979, s. 33 – 49.
----------
KRASKOVSKÁ, Ľudmila: REVÍZNY VÝSKUM RÍMSKEJ STANICE V STUPAVE V ROKOCH 1978 A 1979. In: Zborník Slovenského národného múzea – História 22, roč. LXXVI – 1982. Zost. Belo Polla. Martin: Osveta, 1982, s. 51 – 73.
----------
KRASKOVSKÁ, Ľudmila: RÍMSKE AMFORY Z BRATISLAVY-DEVÍNA. In: Archeologické rozhledy, roč. XXXV, 1983, sešit 4, red. Jozef Poulík, s. 372-376.
----------
KRASKOVSKÁ, Ľudmila: RÍMSKE ŽIAROVÉ HROBY V BRATISLAVE-DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI. In: Archeologické rozhledy, roč. XXIX, 1977, sešit 5, red. Jozef Poulík, s. 487-491, 597-598.

----------
KRASKOVSKÁ, Ľudmila: RÖMISCHE GLASGEFÄßE IN DER SLOWAKEI. In: Slovenská archeológia, roč. XXIX, č. 2, 1981. Hl. red. Bohuslav Chropovský. Bratislava: Veda – vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1981, s. 377 – 392.
- aj o nálezoch zo Záhoria
----------
KRASKOVSKÁ, Ľudmila: SLOVANSKÉ HRADISKO PRI DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI. In: Slovenská archeológia, roč. X – 1, 1962. Hl. red. Anton Točík. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1962, s. 241 – 252.
----------
KRASKOVSKÁ, Ľudmila: SLOVANSKÉ HRADISKO V DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI NAD LOMOM. In: Slovenská archeológia, roč. XIV – 1, 1966. Hl. red. Anton Točík. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1966, s. 147 – 165.
----------
KRASKOVSKÁ, Ľudmila: SLOVANSKÉ NÁLEZY Z VYSOKEJ PRI MORAVE. Štúdijné zvesti AÚ-SAV 2 – 1957. Janšákov sborník. Red. Anton Točík. Nitra: AÚ SAV, 1957, s. 101 – 104, tab. I – II.

----------
KRASKOVSKÁ, Ľ.: SLOVANSKÉ PAMIATKY Z MORAVSKÉHO SV. JÁNA. In: Sborník Matice slovenskej. Časť druhá – Historia. Roč. XV, 1937, č. 3. Red. František Hrušovský. Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská,1938, s. 224 – 234, príloha Obr. XII – XIV.
----------
KRASKOVSKÁ, Ľudmila: SLOVANSKÉ POHREBISKO V DEVÍNE (STARÉ VINOHRADY). In: Slovenská archeológia, roč. XI – 2, 1963. Hl. red. Anton Točík. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1963, s. 391 – 406.
----------

KRASKOVSKÁ, Ľudmila: SLOVANSKÉ POHREBISKO V KOPČANOCH. In: Zborník Slovenského národného múzea : História, roč. LIX, 1965, č. 5, s. 19 - 49.
----------
KRASKOVSKÁ, Ľ.: SLOVANSKÉ POHREBIŠTE PRI DEVÍNSKOM JAZERE. In: Archeologické rozhledy, roč. VIII, 1956, sešit 5, red. Jan Filip, s. 684-685, 672.
----------
KRASKOVSKÁ, Ľ.: SLOVANSKÉ POHREBIŠTE V DEVÍNE V POLOHE STARÉ VINOHRADY. In: Archeologické rozhledy, roč. V, 1953, sešit 2, red. Jan Filip, s. 171-173, 192.
----------

KRASKOVSKÁ, Ľudmila: SLOVANSKÉ POPOLNICOVÉ POHREBISKO V STUPAVE. In: Slovenská archeológia, roč. IV – 1, 1956. Hl. red. Anton Točík. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1956, s. 163 – 167.
----------
KRASKOVSKÁ, Ľudmila: SLOVANSKÉ SÍDLISKÁ V POMORAVÍ. In: Památky archeologické, roč. 52, 1961, č. 2, s. 477 - 482.
----------
KRASKOVSKÁ, Ľudmila: SLOVANSKÉ SÍDLISKO NA PLÁŇAVÁCH PRI SKALICI. In: Štúdijné zvesti Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied č. 11. Red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav SAV, 1963, s. 133 – 142.

----------
KRASKOVSKÁ, Ľudmila: SLOVANSKÉ SÍDLISKO PRI DEVÍNSKOM JAZERE. In: Slovenská archeológia, roč. IX – 1-2, Eisnerov sborník, 1961. Hl. red. Anton Točík. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1961, s. 391 – 404.
----------

KRASKOVSKÁ, Ľudmila: SLOVANSKÉ SÍDLISKO PRI KÚTOCH. In: Zborník Slovenského národného múzea : História, roč. LVI, 1962, č. 2, s. 57 - 69.
----------
KRASKOVSKÁ, Ľudmila: SLOVANSKÉ SÍDLISKO V KOPČANOCH. In: Zborník Slovenského národného múzea : História, roč. LXIII, 1969, č. 9, s. 53 - 74.
----------
KRASKOVSKÁ, Ľudmila: SLOVANSKO-AVARSKÉ POHREBISKO PRI ZÁHORSKEJ BYSTRICI. Martin: Osveta, 1972.
----------
KRASKOVSKÁ, Ľ.: SLOVANSKO-AVARSKÉ POHREBISKO PRI ZÁHORSKEJ BYSTRICI NA SLOVENSKU. In: Archeologické rozhledy, roč. XIX, 1967, sešit 5, red. Jan Filip, s. 681-686.

----------
KRASKOVSKÁ, Ľudmila: STAROSLOVANSKÉ POHREBIŠTE V MÁSTE PRI BRATISLAVE. In: Slovenská archeológia, roč. II, 1954. Hl. red. Anton Točík. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1955, s. 144 – 152.
----------
KRASKOVSKÁ, Ľudmila: VÝSKUM HRADISKA „NA PIESKACH“ PRI DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI. In: Štúdijné zvesti AÚSAV č. 3. Red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav SAV, 1959, s. 191 – 192.

----------
KRASKOVSKÁ, Ľudmila: VÝSKUM RÍMSKEJ STANICE V STUPAVE V ROKU 1976. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1976. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1977, s. 178 – 179.
----------
KRASKOVSKÁ, Ľudmila: ZNAČKY NA NÁDOBÁCH Z DOBY VEĽKOMORAVSKEJ. In: Štúdijné zvesti Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied č. 20. Ved. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1983, s. 193 – 206. 
- o nálezoch zo Záhoria: Kopčany – s. 197, 199; Kúty – s. 197, 199; Skalica – s. 198, 200, 203; Vysoká pri Morave – s. 198, 201; Devín – s. 198, 202; Devínska Nová Ves – s. 202, 203
----------

KRASKOVSKÁ, Ľudmila: ZPRÁVA O STAROSLOVANSKOM NÁLEZISKU PRI KÚTOCH. In: Historica Slovaca V, 1947, s. 158 - 162.
----------
KRASKOVSKÁ, Ľudmila: ŽELEZNÉ KOVANIA ZO SLOVANSKO-AVARSKÝCH HROBOV V ZÁHORSKEJ BYSTRICI. In: Slovenská archeológia, roč. XVIII – 1, 1970. Hl. red. Anton Točík. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1970, s. 23 – 28.
----------
KRASKOVSKÁ, Ľudmila: ŽIAROVÉ HROBY Z DOBY RÍMSKEJ V BRATISLAVE-DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1976. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1977, s. 179, obr. 115.

----------
KRASKOVSKÁ, Ľ.: ŽIAROVÝ HROB Z DOBY RÍMSKEJ V ZÁHORSKEJ BYSTRICI NA SLOVENSKU. In: Archeologické rozhledy, roč. XVII, 1965, sešit 3, red. Jan Filip, s. 355-357, 382.

----------
KRATOCHVÍLOVÁ, Monika: FRANTIŠKÁNI V MALACKÁCH A ICH PRÍNOS V OBLASTI VÝCHOVY A VZDELANIA V PRVEJ POLOVICI 20. STOROČIA. In: Malacky a okolie 3. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry, 2010, s. 123 – 141. ISBN 978-80-969620-3-7
----------
KREKOVIČ, Eduard: RÍMSKA IMPORTOVANÁ KERAMIKA NA SLOVENSKU. In: Slovenská archeológia, roč. XXIX, č. 2, 1981. Hl. red. Bohuslav Chropovský. Bratislava: Veda – vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1981, s. 341 – 376.
- aj o nálezoch zo Záhoria

----------
KRETZ, František: HABÁNI V SOBOTIŠTI. In: Sborník Museálnej slovenskej spoločnosti (Príloha k 3. číslu Časopisu Muz. slov. spoločnosti z r. 1913), roč. XVIII, sv. I. Turčiansky Sv. Martin: [Muzeálna slovenská spoločnosť], 1913, s. 18 – 35.

----------
KRIPPEL, Eduard: VEGETÁCIA JUHOZÁPADNÉHO SLOVENSKA V RÍMSKOM A SLOVANSKOM OBDOBÍ. In: Zborník prác Ľudmile Kraskovskej (k životnému jubileu). Bratislava: Slovenské národné múzeum, 1984, s. 137 - 150.
----------
KRIŽANOVÁ, Eva: KULTÚRNE PAMIATKY NA ZÁHORÍ. In: Krásy Slovenska, roč. LXIV, 6/87. Bratislava: SÚV ČSZTV – Šport, 1987, s. 7 – 9.
- článok

----------
KRŠKOVÁ, Mária: OSÍDLENIE SEVERNÉHO ZÁHORIA V STREDOVEKU. Diplomová práca. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2006, 96 s.
----------
KRŠKOVÁ, Mária - KRŠEK, Jozef: KOSTOLIŠTE - KIRIPOLEC. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2010, 247 s. ISBN 978-80-10-01912-0
- historická monografia o Kostolišti
----------
KRŠKOVÁ, Mária: PREHĽAD ARCHÍVNYCH DOKUMENTOV VZŤAHUJÚCICH SA K FRANTIŠKÁNOM V MALACKÁCH V ŠTÁTNOM ARCHÍVE V BRATISLAVE. In: Malacky a okolie 2. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry, 2009, s. 41 – 47. ISBN 978-80-969620-2-0
----------
KRŠKOVÁ, Mária: PRIBLÍŽENIE OSOBNOSTI JOZEFA MANSVETA OLŠOVSKÉHO. In: Malacky a okolie 3. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry, 2010, s. 17 – 22. ISBN 978-80-969620-3-7
----------
KRŠKOVÁ, Mária: ZLOČIN A TREST V MALACKÁCH V 18. – 19. STOROČÍ. In: Malacky a okolie 3. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry, 2010, s. 109 – 115. ISBN 978-80-969620-3-7
----------
KRUTÝ, Jozef starší: QUO VADIS, JABLONICKÝ KAŠTIEĽ? In: Jabuoňické všelico 1262 – 2012. Zost. Andrej Závodný. Jablonica: Obec Jablonica, 2012, s. 157 – 162. ISBN 978-80-971211-3-6
----------
KUMPANOVÁ, Vlasta: PETROVA VES. Petrova Ves: Obecný úrad v Petrovej Vsi, 1993, 63 s. ISBN 80-900444-3-3
- menšia historická monografia o dejinách Petrovej Vsi
----------
KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid: PREMENY SYMBOLICKÉHO VÝZNAMU PÚTNICKÉHO MIESTA V ŠAŠTÍNE. In: Historické štúdie 51. Ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Hl. red. Ingrid Kušniráková. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2017, s. 57-77. ISBN 978-80-224-1575-0
----------
KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid: VIERA A ZBOŽNOSŤ PÁLFFYOVCOV V RANOM NOVOVEKU. In VRABLEC, Pavol (ed.): Malacky a okolie 15. História. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2022, s. 79-87. ISBN 978-80-89835-09-6
----------

KUZMA, Ivan – BARTÍK, Martin: LETECKÁ PROSPEKCIA NA JUHOZÁPADNOM SLOVENSKU. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2003. Odb. red. Ivan Cheben. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2004, s. 108 – 116. ISBN 80-88709-73-3
- nálezy zo Záhoria: Gbely – s. 109; Kopčany, Lozorno – s. 110; Podbranč – s. 111;, Skalica – s. 112
----------
KUZMA, Ivan – BARTÍK, Martin – RAJTÁR, Ján: LETECKÁ PROSPEKCIA NA JUHOZÁPADNOM SLOVENSKU. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2002. Odb. red. Ivan Cheben. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2003, s. 70 – 77, 190 – 193. ISBN 80-88709-65-2
- nálezy zo Záhoria: Čáry, Gajary – s. 71, Jakubov, Kúty, Láb, Letničie, Lozorno – s. 72, 191, Petrova Ves, Plavecké Podhradie, Plavecký Peter, Senica – s. 73, Závod – s. 74
----------
KUZMA, Ivan – BLAŽOVÁ, Elena – BARTÍK, Martin – RAJTÁR, Ján: LETECKÁ PROSPEKCIA NA SLOVENSKU. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2000. Odb. red. Ivan Cheben, Ivona Vlkolinská. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2001, s. 112 – 138. ISBN 80-88709-50-4
- nálezy zo Záhoria: Devínska Nová Ves – s. 113, Sekule, Štefanov, Závod – s. 114, Gajary – s. 116 – 117, Jakubov – s. 118, Láb, Lozorno – s. 119, Šaštín-Stráže – s. 122, Zohor – s. 125

----------
KUZMOVÁ, Klára: NÍŽINNÉ SÍDLISKÁ Z NESKOREJ DOBY LATÉNSKEJ V STREDNOM PODUNAJSKU. In: Slovenská archeológia, roč. XXVIII, č. 2, 1980. Hl. red. Bohuslav Chropovský. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1980, s. 313 – 340.
- aj o viacerých nálezoch zo Záhoria

----------
KVAPILOVÁ, Terézia: NAD ZÁVODY NENI (Rozpomínania). Ľubľana: Društvo Apokalipsa, 2008, 86 s. ISBN 978-961-6644-22-8
- etnografická práca, ľudové rozprávanie o Závode
----------
KVAPILOVÁ, Terézia: PREZ ZÁVODY JE CHODNÍČEK, ZA ZÁVODY KRÍŽ (ľudové piesne zo Závodu). Ľubľana: Apokalipsa, 2012, 159 s. ISBN 978-70-970049-7-2
- zbierka ľudových piesní z obce Závod
----------
KVASNICOVÁ, Magdaléna: VINOHRADNÍCKE BÚDY V OKOLÍ SKALICE. In: Pamiatky a múzeá, č. 3, 1998. Šéfred. Peter Maráky. Bratislava: Slovenské národné múzeum – Pamiatkový úrad SR, 1998, s. 30 – 33.
L
LACIKOVÁ, Zdenka: KROJ V OBCI DUBOVCE. In: Naše Záhorie. Zborník príspevkov. Ed. Rudolf Irša. Malacky: Záhorské centrum kultúry, 2000, s. 73 – 75. ISBN 80-967164-1-7
----------
LACIKOVÁ, Zdenka: NOČNÝ HLÁSNIK. In: Naše Záhorie. Zborník príspevkov. Ed. Rudolf Irša. Malacky: Záhorské centrum kultúry, 2000, s. 76. ISBN 80-967164-1-7
----------
LACKOVIČ, Juraj: PRIPRAVOVANÁ ŠTÁTNA PRÍRODNÁ REZERVÁCIA POHANSKÁ. In: Krásy Slovenska, roč. LVI, 12/79. Bratislava: SÚV ČSZTV – Šport, 1979, s. 562 – 563.
- článok
----------

LAMIOVÁ-SCHMIEDLOVÁ, Mária: SPONY Z DOBY RÍMSKEJ NA SLOVENSKU. In: Štúdijné zvesti AÚSAV č. 5. Red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav SAV, 1961.
- spony zo Záhoria: Devín – s. 33, 36, 46, 55, 67, 77, 81, 84; Láb – s. 37, 50, 78, 84; Malacky – s. 38, 78, 84; Zohor – s. 39, 80; Čáčov – s. 40, 77, 85; Gajary – s. 40, 71, 77; Závod – s. 40-41, 43, 80, 83, 85; Stupava – s. 43, 46, 52, 56, 69, 79, 85, 86; Devínske Jazero – s. 52, 77, 87

----------
LANČARIČ, Adrián: HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ NA PANSTVE OSTRÝ KAMEŇ V 18. STOROČÍ. Krakow: Towarzystvo Slowaków w Polsce – Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2016, 160 s. ISBN 978-83-7490-948-8
- monografia

----------
LANČARIČ, Adrián: MLYNY A MLYNÁRI NA PANSTVE OSTRÝ KAMEŇ V 18. STOROČÍ. In: Remeslo má zlaté dno... Cechy, živnosti, manufaktúry a továrne v dejinách Slovenska. Ed. Ivana Fialová, Daniela Tvrdoňová. Bratislava: Slovenský národný archív, 2014, s. 102 – 113. ISBN 978-80-971767-1-6
- štúdia

----------
LANČARIČ, Adrián: SOCIÁLNO-EKONOMICKÉ POSTAVENIE PODDANÝCH V MORAVSKOM SVÄTOM JÁNE – SÍDLE OSTROKAMENSKÉHO PANSTVA NA ZAČIATKU DRUHEJ POLOVICE 18. STOROČIA. In: Otázky zemepanského hospodárenia a správy v novoveku. Ed. Zuzana Lopatková. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2019, s. 309 – 317. ISBN 978-83-8111-158-4
----------

LENGYELOVÁ, Tünde: STRAVOVANIE ŠĽACHTY V OBDOBÍ RANÉHO NOVOVEKU NA PRÍKLADE RODU PÁLFIOVCOV. In: Malacky a okolie 10. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2017, s. 9 – 23. ISBN 978-80-89835-02-7
----------

LESKOVSKÁ, Jana: ...O HABÁNOCH (NIELEN V MORAVSKOM SVÄTOM JÁNE). Moravský Svätý Ján: Matej Hajdin-Myjany.sk, 2008, 38 s. 
- brožúra o dejinách habánov
----------
LETZ, Róbert: ANDREJ RADLINSKÝ A ÚCTA K SEDEMBOLESTNEJ PANNE MÁRII. In: Zborník Záhorského múzea v Skalici 8. Zodp. red. Viera Drahošová. Skalica: Záhorské múzeum, 2017, s. 62 – 71. ISBN 978-80-85446-94-4
- štúdia

----------
LICHARDUS, Jan – VLADÁR, Jozef: ZU PROBLEMEN DER LUDANICE-GRUPPE IN DER SLOWAKEI. In: Slovenská archeológia, roč. XII – 1, 1964. Hl. red. Anton Točík. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1964, s. 69 – 162.
- aj o nálezoch zo Záhoria

----------
LICHNER, Ján: ZÁPISNICA NITRIANSKEHO EV. A. V. SEN. KONVENTU, ODBÝVANÉHO POD PREDSEDNÍCTVOM DUŠANA FAJNORA A DR. RUDOLFA MARKOVIČA NA BREZOVEJ, DŇA 27. MÁJA 1926. Myjava: Kníhtlačiareň D. Pažického, 1926, 90 s.
----------
LIPOVSKÝ, Vendelín: MOKRÝ HÁJ (1569 - 1999). 1999, 83 s. + 6 s. obrazová príloha.
- vlastivedná monografia o Mokrom Háji
----------
LONGAUER, Ľubomír: KALIGRAF MARTIN BENKA. In: Pamiatky a múzeá, č. 1, 2005. Šéfred. Peter Maráky. Bratislava: Slovenské národné múzeum – Pamiatkový úrad SR, 2005, s. 64 – 66. ISSN 1335 – 4353
----------
LONGAUER, Ľubomír: THE CALLIGRAPHER MARTIN BENKA. In: Pamiatky a múzeá, 2006 special issue in English. Šéfred. Peter Maráky. Bratislava: Slovenské národné múzeum – Pamiatkový úrad SR, 2006, s. 58 – 60. ISSN 1335 – 4353
----------
LOPATKOVÁ, Zuzana: K HOSPODÁRSKEJ SITUÁCII NA KORLÁTSKOM PANSTVE ZAČIATKOM 18. STOROČIA (SONDA DO PROBLEMATIKY). In: Otázky zemepanského hospodárenia a správy v novoveku. Ed. Zuzana Lopatková. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2019, s. 267 – 282. ISBN 978-83-8111-158-4
----------

LOPATKOVÁ, Zuzana: MARTIN KOLLÁR (1853-1919). Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2009, 177 s. + 15 s. obrazová príloha. ISBN 978-80-8082-292-7
- biografická monografia o Martinovi Kollárovi z Čárov

----------
LOPATKOVÁ, Zuzana: TEREZIÁNSKA URBÁRSKA REGULÁCIA NA OSTROKAMENSKOM PANSTVE Z ROKU 1768. In: Pôdohospodárstvo v dejinách Slovenska. Tradície, inovácie a kultúrne dedičstvo. Edd. Ivana Fialová, Daniela Tvrdoňová. Bratislava: Slovenský národný archív, 2012, s. 108-123. ISBN 978-80-970666-5-9
- štúdia
----------

LUKAČKA, Ján: KONTINUITÄT DER BESIEDLUNG AUF DEM GEBIET DES KOMITATS NITRA 9. - 13. JAHRHUNDERT. In: Studia historica Slovaca XVIII : Beiträge zur ältesten Besiedlung der Slowakei. Bratislava: Historický ústav SAV, 1994, s. 129 - 178. ISBN 80-967150-6-2
- štúdia o osídlení Nitrianskej župy v stredoveku s kapitolou o severnom Záhorí (s. 148 - 151)
----------
LUKAČKA, Ján: ŠTYRI NEZNÁME PRIVILÉGIÁ ŽIGMUNDA LUXEMBURSKÉHO PRE HOLÍČ. In: Verbum historiae I. [online] Bratislava: Katedra histórie Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského, 2008, s. 34 – 38. Dostupné na internete: <http://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/KH/Prednasky/Zbornik_Verbum_Historiae_I..pdf

----------
LUKAČKA, Ján: VERKEHRS- UND HANDELSBEZIEHUNGEN ZWISCHEN DEN STÄDTEN WIEN, PRESSBURG UND OFEN BIS ZUR MITTE DES 15. JAHRHUNDERTS. In: Städte im Donauraum. Hrsg. R. Marsina. Bratislava: Slovenská historická spoločnosť, 1993, s. 159 - 168.
- štúdia o doprave a cestách vedúcich aj cez záhorie v stredoveku
----------
LUPTÁK, Ľ. (ed.): SKALICA NA SLOVENSKU A HOLIČ PRI MORAVE. 26 s.
- brožúrka o Skalici a Holíči
M
MAAROVÁ, Alžbeta: ARCHEOLOGICKÝ VÝSKUM PREDHRADIA V BRATISLAVE-DEVÍNE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1984. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1985, s. 151 – 152, 308 – 310.
----------
MAAROVÁ, Alžbeta: PRIESKUM V KATASTRI DEVÍNSKA NOVÁ VES V BRATISLAVE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1985. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1986, s. 150.
----------
MAAROVÁ, Alžbeta: VÝSKUM STREDOVEKEJ PRIEKOPY V BRATISLAVE-DEVÍNE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1985. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1986, s. 151 – 152.

----------
MACEJKA, Martin: BUDOVY PÁLFIOVSKÉHO FIDEIKOMISU V MALACKÁCH V 19. A 20. STOROČÍ. In: Malacky a okolie 6. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2013, s. 27 – 34. ISBN 978-80-969620-6-8
----------
MACEJKA, Martin (hlav. red.): DEJINY ŠPORTU V MALACKÁCH. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2014, 256 s. ISBN 978-80-969620-7-5
- kolektívna monografia o športe v Malackách
----------
MACEJKA, Martin: CINTORÍNY V MALACKÁCH. In: Malacky a okolie 11. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2018, s. 57 – 65. ISBN 978-80-89835-05-8
----------

MACEJKA, Martin: FRANTIŠKÁNSKE GYMNÁZIUM V MALACKÁCH. In: Malacky a okolie 3. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry, 2010, s. 9 – 15. ISBN 978-80-969620-3-7
----------
MACEJKA, Martin - KONEČNÝ, Miroslav: FRANTIŠKÁNSKE GYMNÁZIUM V MALACKÁCH, 1927 - 2007. Malacky: Fornix, 2007, 95 s. ISBN 978-80-969760-5-8
- monografia o františkánskom gymnáziu v Malackách
----------
MACEJKA, Martin: LEKÁRNE V MALACKÁCH DO POLOVICE 20. STOROČIA. In: Malacky a okolie 9. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2016, s. 127 – 132. ISBN 978-80-89835-01-0
----------
[MACEJKA, Martin]: MALACKÉ FRANTIŠKÁNSKE GYMNÁZIUM V OBRAZOCH (1927 - 2011). Malacky: Gymnázium sv. Františka Assiského Malacky, 2011, 104 s.
- obrazová brožúra o cirkevnom gymnáziu v Malackách
----------
MACEJKA, Martin - MAREK, Martin: MALACKÉ POHĽADY. VÝBER Z ČLÁNKOV 2006 - 2009. Malacky: MLOK, 2009, 183 s. ISBN 978-80-970283-5-0
- zborník článkov z blogu Malacké pohľady
----------
MACEJKA, Martin - HANDL, Vlado - VALACHOVIČ, Milan: MALACKÉ POHĽADY. VÝBER Z ČLÁNKOV 2. 2009 - 2012. Malacky: O.Z. MLOK, 2013, 256 s. ISBN 978-80-971542-1-9
- zborník článkov o dejinách Malaciek
----------
MACEJKA, Martin: MALACKY NA STARÝCH POHĽADNICIACH. Bratislava: Dajama, 2010, 95 s. ISBN 978-80-89226-88-7
- obrazová publikácia o historických Malackách
----------
MACEJKA, Martin: MALACKY V DEJINÁCH. Malacky: Záhorácke kruhy, 2015, 198 s. ISBN 978-80-972079-0-8
- kniha – učebná pomôcka o dejinách Malaciek

----------
MACEJKA, Martin (ed.): MALACKY V 20. STOROČÍ. Malacky: Gymnázium sv. Františka Assiského, 2011, 116 s. ISBN 978-80-970709-5-3
- zborník študentských prác o najnovších dejinách Záhoria
----------
MACEJKA, Martin: NÁČRT PRIEBEHU MEDZIVOJNOVEJ POZEMKOVEJ REFORMY NA VEĽKOSTATKU PÁLFFYOVCOV V MALACKÁCH. In VRABLEC, Pavol (ed.): Malacky a okolie 13. História. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2020, s. 37-48. ISBN 978-80-89835-07-2
----------
MACEJKA, Martin: NOTÁRI V MALACKÁCH DO ROKU 1950. In: Malacky a okolie 5. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2012, s. 133 – 140. ISBN 978-80-969620-5-1
----------
MACEJKA, MARTIN (ed.): PÁLFFYOVCI. DEJINY ŠĽACHTICKÉHO RODU OD 17. PO 20. STOROČIE. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2018, 209 s. ISBN 978-80-89835-04-1
- zborník
----------

MACEJKA, Martin: PÁLFIOVSKÝ FIDEIKOMIS (PLAVECKÉ PANSTVO – DEVÍN – BÁTOROVE KOSIHY). In: Malacky a okolie 10. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2017, s. 29 – 37. ISBN 978-80-89835-02-7
----------

MACEJKA, Martin: PREVRATOVÉ UDALOSTI V MALACKÁCH V ROKU 1918. In: Malacky a okolie 1. Zborník príspevkov – história. Zodp. red. Jana Zetková. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky – Múzeum Michala Tillnera, 2008, s. 130 – 140. ISBN 978-80-969620-1-3
----------
MACEJKA, Martin: PRÍSPEVOK K SPRÁVE PLAVECKÉHO PANSTVA. In: Pálffyovci. Dejiny šľachtického rodu od 17. po 20. storočie. Ed. Martin Macejka. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2018, s. 149 – 165. ISBN 978-80-89835-04-1
----------
MACEJKA, Martin: TELOVÝCHOVA A ŠPORT NA FRANTIŠKÁNSKOM GYMNÁZIU V MALACKÁCH. In: Malacky a okolie 4. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2011, s. 129 – 135. ISBN 978-80-969620-4-4
----------
MACEJKA, Martin: UKONČENIE PATRONÁTNYCH ZÁVÄZKOV PÁLFFYOVCOV VOČI KLÁŠTORU FRANTIŠKÁNOV V MALACKÁCH. In VRABLEC, Pavol (ed.): Malacky a okolie 14. História. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2021, s. 25-35. ISBN 978-80-89835-08-9
----------
MACEJKA, Martin: VÝVOJ SAMOSPRÁVY V MALACKÁCH V ROKOCH 1918 – 1931. Diplomová práca. Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2008, 65 s. + prílohy.
----------
MACEJKA, Martin: VÝVOJ ULÍC V MALACKÁCH. In: Malacky a okolie 6. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2013, s. 55 – 68. ISBN 978-80-969620-6-8
----------
MACEJKA, Martin: ZÁHORÁCKA ULICA V MALACKÁCH. In: Malacky a okolie 7. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2014, s. 83 – 89. ISBN 978-80-969620-8-2
----------
MACEJKA, Martin: ZRUŠENIE PÁLFFYOVSKÉHO FIDEIKOMISU V ROKU 1925. In VRABLEC, Pavol (ed.): Malacky a okolie 15. História. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2022, s. 111-119. ISBN 978-80-89835-09-6
----------
MACEJKA, Martin: ŽIDOVSKÉ DOMY V MALACKÁCH NA ZAČIATKU 20. STOROČIA. In: Malacky a okolie 5. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2012, s. 55 – 64. ISBN 978-80-969620-5-1
----------
MACKOVIČOVÁ, Mária – PROCIKOVÁ, Anna (eds.): ZOHOR. Zohor: Obecný úrad Zohor, 2014, 240 s. ISBN 978-80-971620-8-5
- vlastivedná monografia o Zohore

----------
MACŮREK, Josef: ČESKÉ ZEMĚ A SLOVENSKO (1620 - 1750). Brno, 1969, 339 s.
- kniha skúmajúca moravsko-slovenské vzťahy v uvedenom období
----------
MACŮREK, Josef - REHNUŠ, Miloš: ČESKÉ ZEMĚ A SLOVENSKO VE STOLETÍ PŘED BÍLOU HOROU. Praha, 1958, 419 s.
- kniha skúmajúca moravsko-slovenské vzťahy v stredoveku
----------
MAČUHA, Maroš: ARISTOKRAT MEDZI VIDIECKOU REZIDENCIOU A MESTOM. PETER RÉVAI V PRVEJ ŠTVRTINE 17. STOROČIA. In: Zborník Záhorského múzea v Skalici 6. Zodp. red. Viera Drahošová. Skalica: Záhorské múzeum, 2011, s. 9 – 21. ISBN 978-80-85446-69-2
----------
MAGULA, Štefan: SKALICA – VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A MOBILIÁR. In: Pamiatky a múzeá, č. 3, 2006. Šéfred. Peter Maráky. Bratislava: Slovenské národné múzeum – Pamiatkový úrad SR, 2006, s. 8 – 12. ISSN 1335 – 4353
----------
MAREK, Miloš: CUDZIE ETNIKÁ NA STREDOVEKOM SLOVENSKU. Martin: Matica slovenská, 2006, 488 s. ISBN 80-7090-822-X
- kniha o cudzích etnikách v stredoveku v kapitolami týkajúcimi sa aj Záhoria (Kumáni, Plavci, Sikuli)
----------
MARKOVÁ, Klára – ELSCHEK, Kristián: ĎALŠÍ ZÁCHRANNÝ VÝSKUM V GAJAROCH. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2001. 1. Textová časť. Odb. red. Ivan Cheben, Ivona Vlkolinská. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2002, s. 130 – 133; 2. Obrázková časť, s. 303 – 305. ISBN 80-88709-59-8

----------
MARKOVÁ, Klára – ELSCHEK, Kristián: KERAMIKA Z DENDROCHRONOLOGICKY DATOVANEJ STUDNE V MALACKÁCH. In: Štúdijné zvesti Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied č. 35. Hlav. red. Jozef Bujna. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2002, s. 213 – 220. ISBN 80-88709-56-3

----------
MARKOVÁ, Klára – ELSCHEK, Kristián: SÍDLISKOVÉ NÁLEZY Z GAJÁR. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2000. Odb. red. Ivan Cheben, Ivona Vlkolinská. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2001, s. 147 – 148. ISBN 80-88709-50-4
----------
MARKOVÁ, Klára – HRÁNEK, Pavol: ĎALŠIE NÁLEZISKO V MALÝCH LEVÁROCH. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2002. Odb. red. Ivan Cheben. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2003, s. 81. ISBN 80-88709-65-2

----------
MASLÍKOVÁ, Ľudmila (ed.): SÚPIS DOMOV NITRIANSKEJ STOLICE Z ROKU 1598. In: Štúdie o dejinách. Historia nova 6. [online] Bratislava: Stimul, 2013, s. 144 – 154. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf>
----------
MASLÍKOVÁ, Ľudmila: VÝVOJ OSÍDLENIA A MESTOTVORNÝ PROCES V NAJZÁPADNEJŠEJ ČASTI NITRIANSKEJ STOLICE DO ZAČIATKU 15. STOROČIA. In: Štúdie o dejinách. Historia nova 6. [online] Bratislava: Stimul, 2013, s. 48 – 70. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf> 

----------
[MATEJKA, Jozef]: PAMÁTKA POSWICAŇÁ BISKUPSKÉHO SLAWNÉHO CHRÁMU MESTEČKA EGBEL W ARCIBISKUPSTWÍ OSTRIHOMSKÉM, W ĎEKANSTWÍ ŠAŠČINSKÉM, NA SLAWNÉM PÁNSTWÍ CÍSARSKO=KRÁLOWSKÉM HOLIČSKÉM, ROKU 1859 DŇA 13. JUNIUSA WIKONANÉHO. W Skalici písmem Franťiška Xaw. Škarnicla Sinú. 1859. 9 s.
- brožúrka o posvätení kostola v Gbeloch
----------
MATEJKA, Miroslav – ŠIMKOVIC, Michal: STAVEBNÝ VÝVOJ HRADU KORLÁTKA VO SVETLE ARCHITEKTONICKO-HISTORICKÉHO VÝSKUMU. In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 17. Zost. Jaroslava Žuffová. Trnava: Krajský pamiatkový úrad Trnava, 2014, s. 35 – 44. ISBN 978-80-89175-65-9
----------
MEDVECKÝ, Jozef: UMENIE A MECENÁT V PRIHRANIČNOM MESTE. In: Pamiatky a múzeá, č. 3, 2006. Šéfred. Peter Maráky. Bratislava: Slovenské národné múzeum – Pamiatkový úrad SR, 2006, s. 18 – 24. ISSN 1335 – 4353
- článok o Skalici
----------
MEDVECKÝ, Jozef: ŠAŠTÍNSKA BAZILIKA A JEJ BAROKOVÁ UMELECKÁ VÝZDOBA. In: Pamiatky a múzeá, č. 1, 2003. Šéfred. Peter Maráky. Bratislava: Slovenské národné múzeum – Pamiatkový úrad SR, 2003, s. 2 – 9. ISSN 1335 – 4353
----------
MEŠŤAN, Pavol: STRUČNÝ POHĽAD DO HISTÓRIE ŽIDOVSTVA NA SLOVENSKU. In: Malacky a okolie 3. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry, 2010, s. 77 – 90. ISBN 978-80-969620-3-7
----------
MIČUDOVÁ, Monika: PAVOL IV. PÁLFI AKO PODPOROVATEĽ BAROKOVÉHO VÝTVARNÉHO UMENIA A ARCHITEKTÚRY. In: Malacky a okolie 9. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2016, s. 239 – 241. ISBN 978-80-89835-01-0
----------
MICHALOVIČ, Peter: JOZEF ŠÁTEK – MUZIKOLÓG A HUDOBNÍK. In: Zborník Záhorského múzea v Skalici 7. Zodp. red. Viera Drahošová. Skalica: Záhorské múzeum, 2014, s. 124 – 130. ISBN 978-80-85446-77-7
----------
MICHALOVIČ, Peter: ĽUDOVÁ NÁSTROJOVÁ HUDBA NA ZÁHORÍ. Skalica: Záhorské múzeum v Skalici, 2015, 172 s. ISBN 978-80-85446-85-2 >
- monografia

----------
MICHALOVIČ, Peter: ĽUDOVÉ HUDOBNÉ TRADÍCIE MALACIEK A JUŽNÉHO ZÁHORIA. In: Malacky a okolie 1. Zborník príspevkov – história. Zodp. red. Jana Zetková. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky – Múzeum Michala Tillnera, 2008, s. 26 – 44. ISBN 978-80-969620-1-3
----------
MICHALOVIČ, Peter: MARGINÁLIE Z HUDOBNEJ KULTÚRY VO VEĽKÝCH LEVÁROCH A OKOLÍ. In: Dejiny našej dediny. Veľké Leváre. Ed. Pavol Vrablec. Veľké Leváre: Obecný úrad Veľké Leváre, 2009, s. 61 – 70. ISBN 978-80-970214-9-8
----------
MICHALOVIČ, Peter: STOROČNÉ MÚZEUM V SKALICI. In: Zborník Záhorského múzea v Skalici 5. Zodp. red. Viera Drahošová. Skalica: Záhorské múzeum, 2009, s. 99 – 101. ISBN 978-80-85446-61-6
----------
MICHALOVIČ, Peter: TRAGIKA V ĽUDOVÝCH PIESŇACH ZÁHORIA. In: Zborník Záhorského múzea v Skalici 6. Zodp. red. Viera Drahošová. Skalica: Záhorské múzeum, 2011, s. 100 – 108. ISBN 978-80-85446-69-2
----------
MIKŠÍK, Anton: PODNIKATEĽSKÉ AKTIVITY RODINY FRANTIŠKA MIKŠÍKA V PRVEJ POLOVICI 20. STOROČIA. In: Malacky a okolie 9. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2016, s. 213 – 218. ISBN 978-80-89835-01-0
----------
MIKUŠ, Jozef – ŠTILLA, Miloš – ČULEN, Marek: BRODSKÉ 1163 – 1993. Brodské: Obecný úrad Brodské, 1993, 75 s. ISBN 80-85446-15-4
----------
MIKUŠOVÁ, Genovéva: 1726 - 2006. 280 ROKOV KOSTOLA SVÄTÉHO JOZEFA V KÚTOCH. Kúty: Obecný úrad v Kútoch, 2006, 22 s. 
- brožúrka o kostole sv. Jozefa v Kútoch
----------
MINÁČ, Vladimír: SLOVANSKÉ SÍDLISKO NA ČEPANGÁTE PRI KÚTOCH, OKR. SENICA. In: Zborník Slovenského národného múzea – História 17, roč. LXXI – 1977. Zost. Belo Polla. Martin: Osveta, 1977, s. 85 – 101.- štúdia o archeologickom nálezisku pri Kútoch
----------
MINÁČ, Vladimír: ZAČIATKY SLOVANSKÉHO OSÍDLENIA NA JUHOZÁPADNOM SLOVENSKU. In: Zborník Slovenského národného múzea – História 25, roč. LXXIX – 1985. Zost. Belo Polla. Martin: Osveta, 1985, s. 117 – 144.
- aj o nálezoch zo Záhoria (Kúty, Stupava)

----------
MINAROVIČOVÁ, Elena: NÁLEZ PRAŽSKÝCH GROŠOV V BUKOVEJ. In: Slovenská numizmatika XIV. Zost. Eva Kolníková. Nitra: Komisia pre numizmatiku pri Vedeckom kolégiu SAV pre historické vedy – Archeologický ústav SAV, 1996, s. 227. ISBN 80-901159-3-4
- správa
----------
MINAROVIČOVÁ, Elena: NÁLEZ RÍMSKEJ MINCE V STUPAVE, OKRES BRATISLAVA – VIDIEK. In: Slovenská numizmatika IV. Výk. red. Eva Kolníková. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1976, s. 232.
- správa
----------
MINAROVIČOVÁ, Elena: NÁLEZ RÍMSKYCH MINCÍ V MALACKÁCH. In: Slovenská numizmatika XIV. Zost. Eva Kolníková. Nitra: Komisia pre numizmatiku pri Vedeckom kolégiu SAV pre historické vedy – Archeologický ústav SAV, 1996, s. 226. ISBN 80-901159-3-4
- správa
----------
MINAROVIČOVÁ, Elena: NÁLEZ RÍMSKYCH MINCÍ ZO SEKÚL, OKR. BRATISLAVA-VIDIEK. In: Zborník Slovenského národného múzea – História 25, roč. LXXIX – 1985. Zost. Belo Polla. Martin: Osveta, 1985, s. 213 – 214.
----------
MINĎÁŠ, Miroslav (zost.): PODBRANČ. DEJINY OBCE. Podbranč: Obecný úrad Podbranč, 2011, 119 s. ISBN 978-80-970737-2-5
- etnograficko-historická kolektívna monografia o obci Podbranč
----------
MIŠÍK, Vlado: NAJDIVOKEJŠIA RIEKA ZÁHORIA. In: Krásy Slovenska, roč. LXI, 4/84. Bratislava: SÚV ČSZTV – Šport, 1984, s. 22 – 23.
- článok o Rudave

----------
MIŠÍKOVÁ, Veronika: KULTÚRNY ŽIVOT NA HOLÍČSKU. Rigorózna práca. Nitra: Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2014, 90 s.
----------
MITÁČEK, Jiří: "CAMPUS LUCSCO" - PROMĚNY JEDNÉ OTÁZKY. In: Východní Morava v 10. až 14. století. Ed. L. Galuška, P. Kouřil, J. Mitáček. Brno: Moravské zemské muzeum - Archeologický ústav AV ČR, 2008, s. 155 - 168. ISBN 978-80-7028-319-6
- štúdia o problematike Luckého poľa na moravsko-záhorskom pomedzí
----------
MOCKO, Štefan: GYMNÁZIUM SENICA 1948 - 1998 - POLSTOROČNICA SENICKÉHO GYMNÁZIA. Senica, 1998, 75 s.
- knižka o senickom gymnáziu
----------
MOLNÁR, Ladislav: ĽUDOVÍT KÁROLYI - VZORNÝ POĽOVNÝ HOSPODÁR. Bratislava: PaRPRESS, 2001, 89 s. ISBN 80-88789-68-0
- knižka o grófovi Ľudovítovi Károlyim a jeho poľovníckych aktivitách v Stupave
----------
MORBACHER, Ľubomír: ŽELEZNÁ OPONA NA ZÁHORÍ. SYSTÉM OCHRANY ŠTÁTNYCH HRANÍC V ROKOCH 1948-1989. In: Malacky a okolie 6. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2013, s. 135 – 163. ISBN 978-80-969620-6-8
----------
MP: JOZEF PODHRADSKÝ. In: Naše Záhorie. Zborník príspevkov. Ed. Rudolf Irša. Malacky: Záhorské centrum kultúry, 2000, s. 55 – 56. ISBN 80-967164-1-7
----------
MRÁZ, Peter: VINOHRADNÍK – PASTIER – VČELÁR (V SLOVENSKEJ KLASICISTICKEJ POÉZII). In: Malacky a okolie 9. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2016, s. 205 – 210. ISBN 978-80-89835-01-0
----------
MRŇA, Ľubomír: DUŠAN JURKOVIČ. SÚBORNÁ VÝSTAVA ARCHITEKTONICKÉHO DIELA. In: Pamiatky a múzeá, roč. 43, č. 1, 1994. Šéfred. Peter Maráky. Bratislava: Slovenské národné múzeum – Pamiatkový úrad SR, 1994, s. 42 – 43.
----------
MRVA, Ivan: REVOLÚCIA V ROKOCH 1848/1849 NA ZÁHORÍ. In: Zborník Záhorského múzea v Skalici 8. Zodp. red. Viera Drahošová. Skalica: Záhorské múzeum, 2017, s. 45 – 61. ISBN 978-80-85446-94-4
- štúdia

----------
MRVA, Ivan – BÓNA, Martin: HRAD PAJŠTÚN. SPRIEVODCA HISTÓRIOU. Bratislava: Slovenský skauting, 2014, 224 s. ISBN 978-80-89136-97-1
N
NAGY, Peter – ČURNÝ, Marián: STREDOVEKÉ A VČASNONOVOVEKÉ KERAMICKÉ DLAŽDICE ZO SLOVENSKA. In: Archaeologia historica 34/09. Ed. Zdeněk Měřínský, Pavel Kouřil. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 347 – 358. ISBN 978-807275-079-5
- zo Záhoria sa spomína Devín
----------
NAGY, Peter – ČURNÝ, Marián: STREDOVEKÉ A NOVOVEKÉ KERAMICKÉ POTRUBIA ZO SLOVENSKA. In: Archaeologia historica 36/2011/2. Ed. Zdeněk Měřínský, Pavel Kouřil. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 541 – 555. ISSN 0231-5823
----------

NÁHLIK, Marián: KOVÁLOVEC /MONOGRAFIA/. Koválovec: Obecný úrad v Koválovci, 1994, 46 s. + 11 s. obrazová príloha
- brožúra o dejinách Koválovca
----------
NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ, V.: NOVÉ NESKOROLATÉNSKE NÁLEZY V BRATISLAVE-DEVÍNE. In: Archeologické rozhledy, roč. XIII, 1961, sešit 6, red. Jan Filip, s. 808-812, 820-822, 837-838.

----------
NERÁD, Vendelín (zost.): VYSOKÁ PRI MORAVE. OD PRAVEKU PO DNEŠOK, VLASTIVEDNÁ MONOGRAFIA. [Vysoká pri Morave]: [Obecný úrad Vysoká pri Morave], 1996, 158 s. ISBN 80-967576-6-0 s. 42 – 43.
----------

NERÁDOVÁ, Antónia: NAŠE KOSTOLY. Zohor: Kníhtlač - Jozef Gerthofer, 2011, 30 s. ISBN 978-80-969990-5-7
- brožúrka o kostoloch v Suchohrade
----------
NERÁDOVÁ, Antónia: PRÍHODY ZO SUCHOHRADU (ALEBO CO SA STAUO V DIMBURKU). Suchohrad: O. Z. Spoločnosť priateľov Suchohradu, 2011, 112 s. ISBN 978-80-969990-6-4
- zbierka príbehov z dejín Suchohradu
----------
NEŠPOR, Jaroslav: JEDEN Z PRVÝCH. In: Krásy Slovenska, roč. LIX, 10/82. Bratislava: SÚV ČSZTV – Šport, 1982, s. 32 – 35.
- článok o turistickom sprievodcovi Malé Karpáty a Bielá hora z r. 1910

----------
NOSKO, Lukáš: HISTORICKO-DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA OBCE PRIETRŽ. Bakalárska práca. Bratislava: Univerzita Komenského Prírodovedecká fakulta, 2012, 49 s. + 3 s. príloha.
- historicko-demografická bakalárska práca o Prietrži

----------
NOVOTNÁ, M. a kol.: LITERÁRNA ČINNOSŤ DR. H. C. INŽ. ŠTEFANA JANŠÁKA. In: Štúdijné zvesti AÚ-SAV 2 – 1957. Janšákov sborník. Red. Anton Točík. Nitra: AÚ SAV, 1957, s. 121 – 125.

----------
NOVOTNÁ, Mária: NÁLEZ BRONZOVEJ KOPIJE Z BRATISLAVY-ZÁHORSKEJ BYSTRICE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1986. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1987, s. 79, 136.

----------
NOVOTNÁ, Mária: ZUR STELLUNG UND FUNKTION EINIGER TYPEN DER BRONZEINDUSTRIE IN DER ÄLTEREN BRONZEZEIT. In: Slovenská archeológia, roč. XXIX, č. 1, 1981. Hl. red. Bohuslav Chropovský. Bratislava: Veda – vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1981, s. 121 – 129.
- aj o nálezoch zo Záhoria

O
ONRDOUCH, Vojtech: BOHATÉ HROBY Z DOBY RÍMSKEJ NA SLOVENSKU. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1957, 271 s. + 56 obrazových príloh.
- venuje sa aj nálezom z Vysokej pri Morave, Zohora, Borského Svätého Petra a Čáčova
----------

ONDROUCH, Vojtech: MINCE RÍMSKEJ REPUBLIKY NA SLOVENSKU. In: Štúdijné zvesti AÚSAV č. 9. Red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav SAV, 1962, s. 169 – 186.
- nálezy zo Záhoria: Devín – s. 170, 171, 175; Malacky – s. 171, 173, 175

----------
ONDROUCH, Vojtěch: ŘÍMSKÝ TÁBOR VE STUPAVĚ. In: Sborník Matice slovenskej. Časť druhá – Historia. Roč. XV, 1937, č. 3. Red. František Hrušovský. Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská,1938, s. 212 – 223.
- štúdia

----------
ONDRUS, Peter: PODZEMIE MALÝCH KARPÁT. In: Malacky a okolie 5. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2012, s. 101 – 106. ISBN 978-80-969620-5-1
----------
ONDRUŠ, Šimon: SLOVO ŠAŠ NEPOCHÁDZA Z MAĎARČINY. In: Slovenská reč, roč. 61, č. 2, 1996, s. 80 – 84.
- venuje sa aj názvu Šaštína

----------
OPRALOVÁ, Jana: ANALÝZY TEXTILU Z ARCHEOLOGICKÝCH VÝSKUMOV. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1985. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1986, s. 175 – 177.
- nálezy zo Záhoria: Devín – s. 175 - 176

----------
ORIŠKO, Štefan – KVASNICOVÁ, Magdaléna: ANALÝZA PAMIATKOVÝCH HODNÔT STAVEBNÉHO FONDU PAMIATKOVEJ ZÓNY SKALICA. In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 3. Trnava: Pamiatkový ústav, Regionálne stredisko v Trnave, 2000, s. 48 – 56.

----------
ORŠULOVÁ, Jana: RENAISSANCE COAT OF ARMS IN MARIANKA. In: Pamiatky a múzeá, 2006 special issue in English. Šéfred. Peter Maráky. Bratislava: Slovenské národné múzeum – Pamiatkový úrad SR, 2006, s. 21 – 23. ISSN 1335 – 4353
----------
ORŠULOVÁ, Jana: RENESANČNÝ ERB V MARIANKE. In: Pamiatky a múzeá, č. 1, 2005. Šéfred. Peter Maráky. Bratislava: Slovenské národné múzeum – Pamiatkový úrad SR, 2005, s. 33 – 35. ISSN 1335 – 4353

----------
OTIEPKA, Dušan: LEVÁRSKE JAZERÁ. In: Krásy Slovenska, roč. LIII, 8/76. Bratislava: SÚV ČSZTV – Šport, 1976, s. 362 – 363.
- fotočlánok o Šutrovni v Malých Levároch

----------
OŽĎÁNI, Ondrej: TERÉNNY PRIESKUM V OKRESE SENICA. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1984. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1985, s. 180 – 182.
- správa z archeologického prieskumu

----------
OŽĎÁNI, Ondrej: ZUR PROBLEMATIK DER ENTWICKLUNG DER HÜGELGRÄBERKULTUREN IN DER SÜDWESTSLOWAKEI. In: Slovenská archeológia, roč. XXXIV, č. 1, 1986. Hl. red. Bohuslav Chropovský. Bratislava: Veda – vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1986, s. 5 – 96.
- aj o nálezoch zo Záhoria

P
PÁCALT, M. (zost.): SKALICKÝ DOKTOR. K 80. NARODENINÁM DR. P. BLAHU. Bratislava: Bystrica, 1947, 95 s.
- zborník článkov o Pavlovi Blahovi
----------
PAJER, Jiří: NOVOKRSTENECKÁ FAJANSA ZO SOBOTIŠŤA. In: Pamiatky a múzeá, č. 1, 2002. Šéfred. Matúš Kučera. Bratislava: Slovenské národné múzeum – Pamiatkový úrad SR, 2002, s. 44 – 47. ISSN 1335 – 4353
----------
PAJER, Jiří: POČÁTKY HABÁNSKÉ FAJANSOVÉ VÝROBY NA ZÁPADNÍM SLOVENSKU. In: Zborník Záhorského múzea v Skalici 8. Zodp. red. Viera Drahošová. Skalica: Záhorské múzeum, 2017, s. 72 – 91. ISBN 978-80-85446-94-4
- štúdia

----------
PALKOVIČ, Konštantín: OBEC BRODSKÉ. Print-Servis vo vlastnom náklade Konštantína Palkoviča, 1999, 244 s. ISBN 80-88755-92-1
- monografia o Brodskom
----------
PALKOVIČ, Konštantín: O PÔVODE NÁZVU PLAVECKÝ HRAD. In: Slovenská reč, roč. 56, č. 4. Hl. red. František Kočiš. Bratislava: Veda, 1991, s. 238 – 239.
----------
PALKOVIČ, Konštantín: VÝSKUM NÁREČIA V HOLÍČI A ČÁČOVE NA KONCI 19. STOROČIA. In: Zborník Záhorského múzea v Skalici 5. Zodp. red. Viera Drahošová. Skalica: Záhorské múzeum, 2009, s. 70 – 79. ISBN 978-80-85446-61-6
----------
PALKOVIČ, Konštantín: VÝSKUM ZÁHORSKÝCH NÁREČÍ. In: Slovenská reč, roč. 58, č. 6. Hl. red. František Kočiš. Bratislava: Slovak Academic Press, 1993, s. 352 – 357. - o dejinách výskumu záhoráčtiny
----------
PALUDOVÁ, Lucia: SLOVANSKÉ OSÍDLENIE ZÁHORIA NA ZÁKLADE VÝSLEDKOV ARCHEOLOGICKÉHO VÝSKUMU. Diplomová práca. Banská Bystrica: Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela, 2013, 83 s. + 5 s. príloh.

----------
PÁPAY, Ernest: ZÁPADOSLOVENSKÝ KRAJ. In: Krásy Slovenska, roč. LVII, 5/80. Bratislava: SÚV ČSZTV – Šport, 1980, s. 196 – 201.
- štatistický článok o hospodárstve a cestovnom ruchu

----------
PAŠTEKA, Anton: 90 ROKOV ORGANIZOVANÉHO ŠPORTU V MALACKÁCH. 1994 - 2004. Malacky: TJ Strojár Malacky, 2008, 36 s.
- zošit o športe v Malackách
----------
PAULÍK, Jozef: ĎALŠÍ ROK VÝSKUMU V MARIANKE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1988. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1990, s. 134 – 135.
----------
PAULÍK, Jozef: DRUHÝ ROK VÝSKUMU V MARIANKE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1987. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1988, s. 107.

----------
PAULÍK, Jozef: HLINENÉ PRASLENY NA KELTSKOM OPIDE POHANSKÁ V PLAVECKOM PODHRADÍ. In: Zborník Slovenského národného múzea – História 13, roč. LXVII – 1973. Zost. Belo Polla. Martin: Osveta, 1973, s. 31 – 60.
----------
PAULÍK, Jozef: KELTSKÉ HRADISKO POHANSKÁ V PLAVECKOM PODHRADÍ. Martin: Osveta pre Slovenské národné múzeum v Bratislave, 1976, 296 s. + samostatné prílohy.
- archeologická monografia
----------
PAULÍK, Jozef: OBJAV PRAVEKÉHO HRADISKA V MALÝCH KARPATOCH. In: Krásy Slovenska, roč. LXIV, 7/87. Bratislava: SÚV ČSZTV – Šport, 1987, s. 8 – 9.
- článok o pravekom hradisku v Marianke

----------
PAULÍK, Jozef: POKRAČOVANIE VO VÝSKUME V MARIANKE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1990. Zodp. red. Dušan Čaplovič. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1992, s. 86.

----------
PAULÍK, J.: PREDBEŽNÉ VÝSLEDKY VÝSKUMU KELTSKÉHO OPPIDA V PLAVECKOM PODHRADÍ. In: Archeologické rozhledy, roč. XXII, 1970, sešit 5, red. Jan Filip, s. 544-555, 633-637.

----------
PAULÍK, Jozef: VÝSKUM VELATICKÉHO HRADISKA V MARIANKE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1986. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1987, s. 84.
----------
PAULÍK, Jozef: VÝSKUM V MARIANKE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1989. Zodp. red. Dušan Čaplovič. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1991, s. 78 – 79.

----------
PAULÍK, Jozef: ZISŤOVACÍ VÝSKUM V HRADIŠTI POD VRÁTNOM. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1979. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1980, s. 160.

----------
PAVLÁSEK, Jozef: JÚLIUS STRÍBRNSKÝ. In: Malacky a okolie 10. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2017, s. 81 – 84. ISBN 978-80-89835-02-7
- o strážmajstrovi v Šarišskom Štiavniku, rodákovi zo Zohora
----------

PAVLÁSEK, Jozef: MURÁRI NA ZÁHORÍ. In: Malacky a okolie 9. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2016, s. 27 – 44. ISBN 978-80-89835-01-0
----------
PAVLÁSEK, Jozef: VOJTECH (ALBERT) HUBEK. In: Malacky a okolie 10. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2017, s. 85 – 87. ISBN 978-80-89835-02-7
- o tankistovi v SNP, rodákovi zo Zohora

----------
PAVLÁSKOVÁ, Terézia – PAVLÁSEK, Jozef: NOTÁRI V ZOHORE DO ROKU 1910. In: Malacky a okolie 12. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2019, s. 67 – 75. ISBN 978-80-89835-06-5
----------
PAVLÁSKOVÁ, Terézia – PAVLÁSEK, Jozef: OKRESNÉ ŽIVNOSTENSKÉ SPOLOČENSTVO V MALACKÁCH V ROKOCH 1926 – 1952. In: Malacky a okolie 9. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2016, s. 133 – 204. ISBN 978-80-89835-01-0
----------
PAVLÁSKOVÁ, Terézia: UČITEĽ BARTOLOMEJ GAŽO. In: Malacky a okolie 8. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2015, s. 47 – 55. ISBN 978-80-89835-00-3
----------
PAVLÁSKOVÁ, Terézia: UČITEĽ JOZEF KIŠON A JEHO PÔSOBENIE V ZOHORE. In: Malacky a okolie 8. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2015, s. 57 – 69. ISBN 978-80-89835-00-3
----------
PAVLOVIČOVÁ, Marta: KÚTY AKO ICH UŽ NEPOZNÁME. Skalica: Záhorské múzeum, 1992, 40 s. ISBN 80-85446-09-X
- brožúra o dejinách Kútov
----------
PAVÚK, Juraj: GLIEDERUNG DER VOLUTENKERAMIK IN DER SLOWAKEI. In: Štúdijné zvesti AÚSAV č. 9. Red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav SAV, 1962, s. 5 – 20.
- spomína nálezy v Čáčove a Kunove

----------
PAVÚK, Juraj: NOVÉ NÁLEZY LENGYELSKEJ KULTÚRY ZO SLOVENSKA. In: Slovenská archeológia, roč. XIII – 1, 1965. Hl. red. Anton Točík. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1965, s. 27 – 50.
- nálezy zo Záhoria: Plavecký Mikuláš – s. 30

----------
PAVÚK, J.: NOVÉ NÁLEZY VOLÚTOVEJ A ŽELIEZOVSKEJ KERAMIKY V KUNOVE. In: Archeologické rozhledy, roč. XV, 1963, sešit 3, red. Jan Filip, s. 277-286, 301-303.
----------

PETROVIČ, Vladimír - KOČ, Ondrej st. - PROKSA, Pavel: Z DEJÍN EVANJELICKEJ CIRKVI A. V. V SKALICI. Skalica: Evanjelický a.v. cirkevný zbor Skalica - Záhorské múzeum, 1997, 114 s. + 14 s. obrazová príloha. ISBN 80-85446-28-6
- dejiny evanjelického zboru v Skalici
----------
PETROVIČOVÁ, Romana: ŽIVOT A DIELO JOZEFA ŠÁTEKA. In: Zborník Záhorského múzea v Skalici 7. Zodp. red. Viera Drahošová. Skalica: Záhorské múzeum, 2014, s. 99 – 111. ISBN 978-80-85446-77-7
----------
PIETA, Karol – PLACHÁ, Veronika: GETREIDE- UND BROTFUNDE AUS DER VÖLKERWANDERUNGSZEIT IN DEVÍN. In: Slovenská archeológia, roč. XXXVII, č. 1, 1989. Hl. red. Bohuslav Chropovský. Bratislava: Veda – vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1989, s. 69 – 88.
----------
PIFFL, Alfréd: ZÁKLADY KOSTOLA ZANIKNUTEJ DEDINY ROPOV V OSUSKOM. In: Štúdijné zvesti Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied č. 18. Red. Anton Točík. Bratislava: Obzor, 1970, s. 228 – 230.
- článok o archeologickom prieskume
----------

PICHLEROVÁ, M.: ARCHEOLOGICKÁ EXPOZÍCIA V MESTSKOM MÚZEU V SKALICI NA SLOVENSKU. In: Archeologické rozhledy, roč. XIV, 1962, sešit 6, red. Jan Filip, s. 860-861.
----------
PICHLEROVÁ, Magda: BRONZOVÁ KOPIJA Z JAKUBOVA. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1980. 1. časť. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1981, s. 231 – 232; 2. časť, s. 434.
----------
PICHLEROVÁ, Magda: DVE BRONZOVÉ DÝKY S RUKOVÄŤOU ZO SLOVENSKA. In: Archeologické rozhledy, roč. XVI, 1964, sešit 3, red. Jan Filip, s. 432-435, 412. 
- správa o dýke zo Zohora
----------
PICHLEROVÁ, M.: ENEOLITICKÉ OSÍDLENIE VO VRÁDIŠTI, OKRES SKALICA. In: Archeologické rozhledy, roč. XII, 1960, sešit 3, red. Jan Filip, s. 431-433, 395.
----------
PICHLEROVÁ, M.: FRAGMENT NÁDOBKY S NÔŽKAMI Z VIESKY. In: Archeologické rozhledy, roč. XIV, 1962, sešit 6, red. Jan Filip, s. 848-849.
----------

PICHLEROVÁ, M.: KRČIAŽTEK S BRÁZDENÝM VPICHOM Z LÁBU, OKR. MALACKY. In: Archeologické rozhledy, roč. IX, 1957, sešit 6, red. Jan Filip, s. 856, 837.
----------
PICHLEROVÁ, Magda: MLADOHALŠTATSKÉ POPOLNICOVÉ POHREBISKO VO VRÁDIŠTI. In: Slovenská archeológia, roč. VIII – 1, 1960. Hl. red. Anton Točík. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1960, s. 125 – 168, 176 – 182.
----------
PICHLEROVÁ, Magda: NEOLITICKÉ SÍDLISKOVÉ PAMIATKY Z OKOLIA SENICE. In: Štúdijné zvesti AÚSAV č. 6. Red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav SAV, 1961, s. 31 – 40.
----------
PICHLEROVÁ, M.: NOVÉ NÁLEZY Z DOBY RÍMSKEJ NA SLOVENSKOM POMORAVÍ. In: Archeologické rozhledy, roč. XIII, 1961, sešit 6, red. Jan Filip, s. 855-860, 849.
----------
PICHLEROVÁ, M.: NOVÉ NÁLEZY ZO SUCHOHRADU, OKRES MALACKY. In: Archeologické rozhledy, roč. XI, 1959, sešit 4, red. Jan Filip, s. 582-583, 508, 550.

----------
PICHLEROVÁ, Magda: OJEDINELÉ BRONZOVÉ NÁLEZY ZO ZÁPADNÉHO SLOVENSKA. In: Štúdijné zvesti AÚ-SAV 2 – 1957. Janšákov sborník. Red. Anton Točík. Nitra: AÚ SAV, 1957, s. 65 – 69, tab. I – IV.
- o nálezoch z doby bronzovej zo Záhoria
----------
PICHLEROVÁ, M.: PRAVEKÉ NÁLEZY Z KOPČIAN. In: Archeologické rozhledy, roč. XI, 1959, sešit 6, red. Jan Filip, s. 794-796, 808-809.
----------
PICHLEROVÁ, M.: PRÍSPEVOK K HALŠTATSKÉMU OSÍDLENIU DEVÍNA. In: Archeologické rozhledy, roč. XIII, 1961, sešit 6, red. Jan Filip, s. 875-876, 852.

----------
PICHLEROVÁ, Magda: RÍMSKE MINCE V STUPAVE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1987. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1988, s. 112 – 113, 166.

----------
PICHLEROVÁ, Magda: SÍDLISKO Z DOBY BRONZOVEJ V ZOHORE. In: Štúdijné zvesti AÚSAV č. 9. Red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav SAV, 1962, s. 273 – 274.

----------
PILNÝ, Ivan: BAROKOVÝ KOSTOL SVÄTÉHO ŠTEFANA KRÁĽA V JABLONICI A JEHO VNÚTORNÁ VÝZDOBA. In: Jabuoňické všelico 1262 – 2012. Zost. Andrej Závodný. Jablonica: Obec Jablonica, 2012, s. 125 – 156. ISBN 978-80-971211-3-6
----------
PIVKO, Daniel: UNIKÁTNA KAMENNÁ VÝZDOBA BAZILIKY SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE V ŠAŠTÍNE. In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 13. Zost. Jaroslava Žuffová. Trnava: Krajský pamiatkový úrad Trnava, 2010, s. 55 – 60. ISBN 978-80-89175-43-7

----------
PLACHÁ, Veronika: VÝSLEDKY VÝSKUMU NA HRADE DEVÍN V ROKU 1975. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1975. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1976, s. 186 – 188, obr. 120 – 126.

----------
PLACHÁ, Veronika: VÝSLEDKY VÝSKUMU NA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKE DEVÍN. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1996. Odb. red. Ivan Cheben, Ivona Vlkolinská. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1998, s. 133 – 134, 239 – 241. ISBN 80-88709-36-9
----------
PLACHÁ, Veronika: VÝSLEDKY VÝSKUMU NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY DEVÍN V ROKOCH 1994-1995. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1995. Hl. red. Ondrej Oždáni. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1997, s. 150 – 151, 275 – 277. ISBN 80-88709-33-4

----------
PLACHÁ, Veronika: Z ARCHEOLOGICKÉHO VÝSKUMU DEVÍNSKEHO HRADU V ROKOCH 1966-1970. In: Archeologické rozhledy, roč. XXIV, 1972, sešit 1, red. Jan Filip, s. 73-78, 117-118
----------
PLACHÁ, Veronika – FIALA, Andrej: NEZNÁMA STREDOVEKÁ STAVBA NA DEVÍNSKOM HRADE. In: Zborník Slovenského národného múzea – História 19, roč. LXXIII – 1979. Zost. Belo Polla. Martin: Osveta, 1979, s. 95 – 115.
----------
PLACHÁ, Veronika – HARMADYOVÁ, Katarína: ĎALŠIA VÝSKUMNÁ SEZÓNA NA HRADE DEVÍN. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2003. Odb. red. Ivan Cheben. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2004, s. 144 – 145, 284. ISBN 80-88709-73-3

----------
PLACHÁ, Veronika – HLAVICOVÁ, Jana – KELLER, Igor: PREDBEŽNÉ VÝSLEDKY ARCHEOLOGICKÉHO VÝSKUMU DEVÍNA V ROKU 1974. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1974. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1975, s. 82 – 84, obr. 61 – 70.

- správa
----------
PLACHÁ, Veronika – HLAVICOVÁ, Jana: DEVÍNSKA HRADNÁ STUDŇA. In: Krásy Slovenska, roč. LX, 12/83. Bratislava: SÚV ČSZTV – Šport, 1983, s. 26 – 29.
- článok
----------
PLACHÁ, Veronika – HLAVICOVÁ, Jana: NÁLEZ CHLEBA V DEVÍNE. In: Krásy Slovenska, roč. LXIV, 6/87. Bratislava: SÚV ČSZTV – Šport, 1987, s. 18 – 19.
- článok
----------
PLACHÁ, Veronika – HLAVICOVÁ, Jana: PREDBEŽNÉ VÝSLEDKY ARCHEOLOGICKÉHO VÝSKUMU NA HRADE DEVÍN V ROKU 1976. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1976. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1977, s. 235 – 237, obr. 157, 158, 160 – 163.

----------
PLACHÁ, Veronika – HLAVICOVÁ, Jana: RÍMSKA, ČI VEĽKOMORAVSKÁ ARCHITEKTÚRA. In: Krásy Slovenska, roč. LVIII, 3/81. Bratislava: SÚV ČSZTV – Šport, 1981, s. 10 – 13.
- článok o Devíne

----------
PLACHÁ, Veronika – HLAVICOVÁ, Jana: SÚČASNÝ STAV A VYUŽITIE OBJEKTOV ODKRYTÝCH ARCHEOLOGICKÝM VÝSKUMOM NA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKE DEVÍN. In: Štúdijné zvesti Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied č. 26, 2. časť. Ved. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1990, s. 393 – 398.

----------
PLACHÁ, Veronika – HLAVICOVÁ, Jana: VÝSKUM NA HRADE DEVÍN. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1985. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1986, s. 197 – 199, 321 – 322.

----------
PLACHÁ, Veronika – HLAVICOVÁ, Jana: VÝSLEDKY ARCHEOLOGICKÉHO VÝSKUMU NA HRADE DEVÍN. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1978. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1980, s. 223 – 225, 366 – 369.
----------
PLACHÁ, Veronika – HLAVICOVÁ, Jana: VÝSLEDKY ARCHEOLOGICKÉHO VÝSKUMU NA HRADE DEVÍN V ROKU 1980. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1980. 1. časť. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1981, s. 234 – 236; 2. časť, s. 434 – 436.
----------
PLACHÁ, Veronika – HLAVICOVÁ, Jana: VÝSLEDKY VÝSKUMU NA HRADE DEVÍN. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1977. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1978, s. 200 – 201, 355 – 358.
----------
PLACHÁ, Veronika – HLAVICOVÁ, Jana: VÝSLEDKY VÝSKUMU NA HRADE DEVÍN. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1979. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1980, s. 176 – 178, 317 – 320.

----------
PLACHÁ, Veronika – HLAVICOVÁ, Jana: VÝSLEDKY VÝSKUMU NA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKE DEVÍN – SLOVANSKÉ HRADISKO. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1993. Red. Ondrej Oždáni. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1995, s. 109 – 110, 195 – 196. ISBN 80-88709-16-4

----------
PLACHÁ, Veronika – HULÍNEK, Drahoslav: PRIEBEŽNÉ VÝSLEDKY VÝSKUMU NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY DEVÍN. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1998. Odb. red. Ivan Cheben, Ivona Vlkolinská. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2000, s. 143 – 145, 268 – 272. ISBN 80-88709-44-X

----------
PLACHÁ, Veronika – KOLNÍKOVÁ, Eva: NOVÉ KELTSKÉ MINCE NA DEVÍNE. In: Slovenská numizmatika XI. Zost. Eva Kolníková. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1990, s. 241 – 247. ISBN 80-224-0180-3

----------
PLACHÁ, Veronika – PAULÍK, Jozef: NAJNOVŠIE VÝSLEDKY VÝSKUMU NA DEVÍNE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2000. Odb. red. Ivan Cheben, Ivona Vlkolinská. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2001, s. 161 – 163, 287 – 289. ISBN 80-88709-50-4

----------
PLACHÁ, Veronika – PIETA, Karol: RÖMERZEITLICHE BESIEDLUNG VON BRATISLAVA-DEVÍN. In: Archeologické rozhledy, roč. XXXVIII, 1986, sešit 4, red. Jozef Poulík, s. 339-357, 457-458.
----------
PLÁTENÍK, Jaromír: VÍTAME VÁS V SENICKOM OKRESE. In: Krásy Slovenska, roč. LXIV, 6/87. Bratislava: SÚV ČSZTV – Šport, 1987, s. 1.
- úvodník

----------
PLEKANEC, Vladimír: REŠTAUROVANIE FRESKOVEJ VÝZDOBY INTERIÉRU BAZILIKY SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE V ŠAŠTÍNE. In: Zborník prednášok 17. medzinárodného seminára o reštaurovaní. Záhorie 2019. Skalica – Holíč. Red. Peter Šimon, Ivan Pilný. [Bratislava]: Restau.Art, 2019, s. 148-163. ISBN 978-80-570-1293-1
----------

PLESNÍK, Pavol: PÔVODNOSŤ DREVÍN Z HĽADISKA CHOTÁRNYCH NáZVOV NA ZÁHORSKEJ NÍŽINE. In: IV. slovenská onomastická konferencia. Uspor. M. Majtán. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1973, s. 179 - 189.
- štúdia o vegetácii Záhoria v minulosti
----------
PODOBA, Juraj: TRADIČNÉ STAVITEĽSTVO V OBCIACH KOSTICE A BORSKý PETER NA MORAVSKO-SLOVENSKOM POMEDZÍ. In: Zborník Slovenského národného múzea – Etnografia 24, roč. LXXVII, 1983. Zost. Igor Krištek. Martin: Osveta, 1983, s. 233 – 257.
----------
PODOLÁK, Ján (zost.): ZÁHORSKÁ BRATISLAVA. VLASTIVEDNÁ MONOGRAFIA DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI, DÚBRAVKY, LAMAČA A ZÁHORSKEJ BYSTRICE. Bratislava: Obzor, 1986, 336 s. + 24 s. obrazová príloha.
- vlastivedná monografia
----------
PODUŠELOVÁ, Gabriela: POSTAVENIE ZÁHORSKÉHO MÚZEA V SIETI MÚZEÍ NA SLOVENSKU. In: Zborník Záhorského múzea v Skalici 5. Zodp. red. Viera Drahošová. Skalica: Záhorské múzeum, 2009, s. 125 – 127. ISBN 978-80-85446-61-6
----------
POKORNÝ, Viliam: HRVATI U DEVINSKOM NOVOM SELU / CHORVÁTI V DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI. Bratislava: Chorvátsky kultúrny spolok na Slovensku, 1992, 76 s. + 13. obrazová príloha. ISBN 80-901158-0-2
- etnografická kniha o Devínskej Novej Vsi (dvojjazyčná)
----------
POKORNÝ, Viliam a kolektív: DEVÍNSKA NOVÁ VES. VLASTIVEDNÁ MONOGRAFIA. Bratislava: Miestny úrad Devínska Nová Ves, 1995, 295 s. + 24 s. obrazová príloha. ISBN 80-967300-2-9
- vlastivedná monografia o Devínskej Novej Vsi
----------
POLÁK, Milan: MÁRIA KRÁĽOVIČOVÁ. PORTRÉT HEREČKY. Bratislava: Perfekt, 2007, 168 s. ISBN 978-80-8046-378-6
- biografia herečky Márie Kráľovičovej, rodáčky z Čárov
----------
POLÁKOVÁ, Monika: CHARAKTERISTIKA NÁREČIA V KÚTOCH. Diplomová práca. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012, 72 s.
----------
POLÁKOVÁ, Štefánia: Z DEJÍN ŠKARNICLOVSKEJ KNÍHTLAČIARNE V SKALICI. In: Zborník Záhorského múzea v Skalici 5. Zodp. red. Viera Drahošová. Skalica: Záhorské múzeum, 2009, s. 18 – 24. ISBN 978-80-85446-61-6
----------
PONTES, Peter: HOSPODÁRSKE POMERY V BRATISLAVSKEJ STOLICI PODĽA PORTÁLNEHO SÚPISU Z ROKU 1712. Diplomová práca. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2006, 60 s.
- diplomová práca s kapitolami aj o Záhorí
----------
PRAŽENKA, Norbert: CHOV HODVÁBNIKA A PESTOVANIE MORUŠOVÝCH STROMOV V BRATISLAVSKEJ STOLICI NA PRELOME 18. A 19. STOROČIA. In: Pôdohospodárstvo v dejinách Slovenska. Tradície, inovácie a kultúrne dedičstvo. Edd. Ivana Fialová, Daniela Tvrdoňová. Bratislava: Slovenský národný archív, 2012, s. 217-233. ISBN 978-80-970666-5-9

- štúdia, venuje sa aj Záhoriu
----------
PRAŽENKA, Norbert: MLYNÁRSKA RODINA DOPIEROVCOV. In: Remeslo má zlaté dno... Cechy, živnosti, manufaktúry a továrne v dejinách Slovenska. Ed. Ivana Fialová, Daniela Tvrdoňová. Bratislava: Slovenský národný archív, 2014, s. 338 – 343. ISBN 978-80-971767-1-6
- štúdia

----------
PRAŽENKA, Norbert: PÔRODNÉ BABICE V BRATISLAVSKEJ STOLICI V OBDOBÍ OSVIETENSTVA. In: Od špitála k nemocnici. Zdravotníctvo, sociálna starostlivosť a osveta v dejinách Slovenska. Bratislava: Slovenský národný archív, 2013, s. 205-254. ISBN 978-80-970666-6-6
- štúdia, venuje sa aj Záhoriu
----------
PROKEŠOVÁ, Gabriela – PROKEŠ, Svetozár: MÁST. 700 ROKOV OD PRVEJ PÍSOMNEJ SPRÁVY O OBCI. 1314 – 2014. Stupava: OZ Mástsky potravinový spolok v Stupave, 2014, 103 s.
----------

PROKSA, Pavel: STÁNOK BOŽÍ S ĽUĎMI. Z DEJÍN EVANJELICKEJ CIRKVI A.V. V HOLÍČI. Holíč: Evanjelický cirkevný zbor a.v. Holíč, 1995, 182 s. ISBN 80-967468-2-0
- dejiny evanjelického cirkevného zboru v Holíči
----------
PROŠEK, Fr.: VÝZKUM JESKYNĚ DZERAVÉ SKALY V MALÝCH KARPATECH. In: Archeologické rozhledy, roč. III, 1951, sešit 4, red. Jan Filip, s. 293-298.

----------
PUKANČÍKOVÁ, Mária: PRVÉ MALACKÉ DYCHOVKY. In: Naše Záhorie. Zborník príspevkov. Ed. Rudolf Irša. Malacky: Záhorské centrum kultúry, 2000, s. 65 – 66. ISBN 80-967164-1-7
R, Ř
RÁBIK, Vladimír: „CERA COLORIS RUBEI SIGILLARE.“ SKALICKÁ VÝSADA ČERVENEJ PEČATE Z ROKU 1524. In: Zborník Záhorského múzea v Skalici 8. Zodp. red. Viera Drahošová. Skalica: Záhorské múzeum, 2017, s. 9 – 17. ISBN 978-80-85446-94-4
- štúdia
----------

RADVÁNI, Hadrián: NAŠA NÁRODNÁ SVÄTYŇA - BAZILIKA V ŠAŠTÍNE. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1990, 64 s.
- brožúra o šaštínskej bazilike
----------
RAGAČ, Radoslav: KOPČIANSKA KAČENÁREŇ – PRÍKLAD IMPORTU UNIKÁTNEJ TECHNOLÓGIE DO UHORSKA. In: Pôdohospodárstvo v dejinách Slovenska. Tradície, inovácie a kultúrne dedičstvo. Edd. Ivana Fialová, Daniela Tvrdoňová. Bratislava: Slovenský národný archív, 2012, s. 99-107. ISBN 978-80-970666-5-9
- štúdia
----------
RAGAČ, Radoslav: STAVEBNÉ PREMENY HOLÍČSKEHO HRADU V 15. AŽ 17. STOROČÍ V ARCHÍVNYCH DOKUMENTOCH. In: Zborník prednášok 17. medzinárodného seminára o reštaurovaní. Záhorie 2019. Skalica – Holíč. Red. Peter Šimon, Ivan Pilný. [Bratislava]: Restau.Art, 2019, s. 176-185. ISBN 978-80-570-1293-1
----------

RAGAČ, Radoslav a kol.: ZLATÝ VEK CISÁRSKEJ REZIDENCIE V HOLÍČI V OBDOBÍ FRANTIŠKA ŠTEFANA i. LOTRINSKÉHO. Skalica: Regionálna rozvojová agentúra Skalica, 2010, 135 s. ISBN 978-80-970317-0-1
- obrazová monografia o Holíči
----------
RAGAČ, Radoslav – FIALOVÁ, Ivana: PARKY A ZÁHRADY HOLÍČSKEHO PANSTVA. Holíč: Mesto Holíč, [2014], [22 s.]. ISBN 978-80-971620-9-2
----------
RAGAČ, Radoslav - FIALOVÁ, Ivana: STOPY HOSPODÁRSKYCH AKTIVÍT FRANTIŠKA ŠTEFANA LOTRINSKÉHO NA CISÁRSKOM PANSTVE HOLÍČ. Skalica: Regionálna rozvojová agentúra Skalica, 2011, 120 s. ISBN 978-80-970317-3-2
- obrazová monografia o dedinách Holíčskeho panstva
----------
RAGAČ, Radoslav - FIALOVÁ, Ivana: TEREZIÁNSKE DELIKATESY. Holíč: Mesto Holíč, 2011,  s. 142. ISBN 978-80-970736-2-6
- dvojjazyčná slovensko-nemecká knižka o gastronómii v Holíči v 18. stor. s receptami
----------
RAKÁR, Igor - MÓŽI, Alexander: STUDIENKA, RAJ HUBÁROV. 82 s. + 16 s. obrazová príloha (bez bibliografických údajov)
- vlastivedno-historická monografia o Studienke
----------
REHUŠ, Ján: PRIETRŽ. Prietrž: Obecný úrad v Prietrži, 1993. 
- 3-dielna brožúra o dejinách a etnografii Prietrže
----------
REHUŠ, Ján: PRIETRŽ 1262 – 1992. Prietrž: Obecný úrad Prietrž, [1992], 24 s. ISBN 80-900430-9-7
- brožúra o Prietrži

----------
REISENAUER, Ali ml.: HISTÓRIA MALACKÉHO BOXU 1934 - 2009. Malacky, 2009, 130 s.
- monografia o dejinách boxu v Malackách
----------
REPÁŇ, Marek – BUDAY, Peter: REŠTAUROVANIE ZÁBRADLIA MOSTU PRED KAŠTIEĽOM V STUPAVE. In: Zborník prednášok 17. medzinárodného seminára o reštaurovaní. Záhorie 2019. Skalica – Holíč. Red. Peter Šimon, Ivan Pilný. [Bratislava]: Restau.Art, 2019, s. 40-55. ISBN 978-80-570-1293-1
----------

ROHÁČ, Peter: "INDAGINES" : SYSTÉM HRANIČNÉHO ZABEZPEČENIA UHORSKÉHO KRÁĽOVSTVA NA NAŠOM ÚZEMÍ V STREDOVEKU. Diplomová práca. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2006, 82 s.
- diplomová práva o zásekoch
----------
ROHÁČ, Peter: INDAGINES – ZÁSEKY VO VOJENSKOM OBRANNOM SYSTÉME STREDOVEKÉHO UHORSKA NA ÚZEMÍ DNEŠNÉHO SLOVENSKA. In: Vojenská história 1/2014. Ed. Miloslav Čaplovič. Bratislava: Vojenský historický ústav v Bratislave, 2014, s. 6 – 27. ISSN 1335-3314
----------
ROHLÍČKOVÁ-VOLTEMAROVÁ, Margita: 50 ROKOV FOLKLÓRU, MLADOSTI A KRÁSY... Kníhtlač Gerthofer pre Združenie priateľov folklóru, Folklórny súbor Slnečnica - Sunečník Gajary, 2007, 190 s. ISBN 978-80-968251-8-9
- monografia o dejinách folklórneho súboru Slnečnica - Sunečník v Gajaroch
----------
ROMSAUER, Peter: DŽBÁNOK STREDODUNAJSKEJ MOHYLOVEJ KULTÚRY Z PETROVEJ VSI. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1974. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1975, s. 93, obr. 82.

----------
ROTH, Peter: PRIESKUM V ORESKOM A RADOŠOVCIACH-VIESKE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1987. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1988, s. 116, 168 – 169.

----------
RUSINA, Ivan: MARIANKA. Bratislava: Pallas, 1992, 22 s. ISBN 80-7095-001-3
- brožúrka o dejinách Marianky
----------
RUSINA, Ivan: PÚTNE MIESTO MARIANKA (MARIATÁL). In: Pamiatky a múzeá, roč. 1992, č. 5-6. Šéfred. Peter Maráky. Bratislava: Tatran, 1992, s. 54 – 59.
----------
RUTTKAY, Alexander: DVA STREDOVEKÉ MEČE S NÁPISMI ZO SLOVENSKA. In: Archeologické rozhledy, roč. XXIII, 1971, sešit 2, red. Jan Filip, s. 163-168.
- správa o meči z Myjavy

----------
RUTTKAY, Alexander: POZNÁMKY K PROBLEMATIKE VZNIKU STREDOVEKÉHO MESTSKÉHO JADRA V SKALICI. In: Štúdijné zvesti Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied č. 20. Ved. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1983, s. 251 – 271.

----------
RUTTKAY, Alexander: WAFFEN UND REITERAUSRÜSTUNG DES 9. BIS ZUR ERSTEN HÄLFTE DES 14. JAHRHUNDERTS IN DER SLOWAKEI. In: Slovenská archeológia, roč. XXIII – 1, 1975. Hl. red. Bohuslav Chropovský. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1975, s. 119 – 216.
- nálezy zo Záhoria: Devín – s. 133 – 134, Devínska Nová Ves – s. 134, Gajary – s. 143, Jablonové – s. 146, Kopčany – s. 148, Kúty – s. 154, Moravský Svätý Ján – s. 159, Pernek, Plavecké Podhradie – s. 167, Šenica-Čáčov – s. 172 – 173, Skalica – s. 175 – 177, Stupava – s. 180, Vysoká pri Morave – s. 190

----------
RUTTKAY, Matej: HALŠTATSKÝ NÁLEZ Z MALACIEK. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1997. Odb. red. Ivan Cheben, Ivona Vlkolinská. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1999, s. 143, 273. ISBN 80-88709-42-3

----------
RYBÁRIKOVÁ, Mária: KOMINÁR. In: Malacky a okolie 9. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2016, s. 219 – 220. ISBN 978-80-89835-01-0
----------
RYBÁRIKOVÁ, Mária: SPOMIENKY NA PANI UČITEĽKU EMMU SWANOVÚ. In VRABLEC, Pavol (ed.): Malacky a okolie 13. História. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2020, s. 183-184. ISBN 978-80-89835-07-2
----------
ŘÍHA, Miloš: DVĚ SÍDLIŠTĚ Z DOBY ŘÍMSKÉ VE SKALICI. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1981. 1. časť. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1982, s. 260 – 261; 2. časť, s. 427.
----------
ŘÍHA, Miloš: LATÉNSKE SÍDLISKO V RADOŠOVCIACH. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1976. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1977, s. 251 – 252.
----------
ŘÍHA, Miloš: NÁLEZ HABÁNSKÉ KERAMIKY V SOBOTIŠTI. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1977. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1978, s. 217 – 218.
----------
ŘÍHA, Miloš: NÁLEZ MLADŠEJ VOLÚTOVEJ KERAMIKY V RADOŠOVCIACH-VIESKE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1976. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1977, s. 252 – 253.
----------
ŘÍHA, Miloš: NEOLITICKÉ SÍDLIŠTĚ U OBCE RADOŠOVCE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1977. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1978, s. 218.
----------
ŘÍHA, Miloš: OJEDINELÝ NÁLEZ KAMENNEJ SEKERKY V SMOLINSKOM. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1976. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1977, s. 253.
----------
ŘÍHA, Miloš: POKRAČOVÁNÍ VÝZKUMU HRADU BRANČ V OBCI PODBRANČ. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1979. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1980, s. 191 – 192.
----------
ŘÍHA, Miloš: STOPY OSÍDLENIA Z MLADŠEJ DOBY BRONZOVEJ V SKALICI. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1976. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1977, s. 254.
----------
ŘÍHA, Miloš: STŘEDOVĚKÝ POHRANIČNÍ HRAD BRANČ V OBCI PODBRANČ. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1978. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1980, s. 245 – 247.

----------
ŘÍHA, Miloš: SÚPIS ARCHEOLOGICKÝCH LOKALÍT A NÁLEZOV V ZBIERKE VLADIMÍRA JAMÁRIKA (KUNOV 57, 905 01 SENICA), DAROVANEJ DŇA 1. 2. 1983 DO ARCHEOLOGICKÉHO FONDU ZÁHORSKÉHO MÚZEA V SKALICI. Strojopis. Skalica, Záhorské múzeum, 1983.
- súpis archeologických lokalít na severnom Záhorí
----------
ŘÍHA, Miloš: VEĽKOMORAVSKÉ SÍDLISKO V ČÁROCH. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1976. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1977, s. 254 – 255.
----------
ŘÍHA, Miloš: VÝSLEDKY VÝZKUMU HRADU BRANČ V OBCI PODBRANČ. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1980. 1. časť. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1981, s. 260 – 263; 2. časť, s. 448 – 449.
----------
ŘÍHA, Miloš: ŽÁROVÝ HROB STŘEDODUNAJSKÉ MOHYLOVÉ KULTURY V OBCI DOJČ. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1979. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1980, s. 192 – 193.

----------
ŘÍHOVÁ, Dagmar: SLOVANSKÉ OSÍDLENIE V OKOLÍ SENICE NAD MYJAVOU. In: Sborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského : Musaica, roč. XII, 1961, č. 1.
- štúdia o archeologických lokalitách
S, Š
SABADOŠOVÁ, Elena – FLAJŽÍK, Milan: ZACHOVANÉ PRVKY A FRAGMENTY BAROKOVÉHO MOBILIÁRU LEKÁRNE BÝVALÉHO KLÁŠTORA MILOSRDNÝCH BRATOV V SKALICI – UMELECKO-HISTORICKÝ VÝSKUM A ICH REŠTAUROVANIE. In: Zborník prednášok 17. medzinárodného seminára o reštaurovaní. Záhorie 2019. Skalica – Holíč. Red. Peter Šimon, Ivan Pilný. [Bratislava]: Restau.Art, 2019, s. 218-237. ISBN 978-80-570-1293-1
----------

SAMUEL, Marián: ZDOBENÝ HROT ŠÍPU DO KUŠE Z OSTRÉHO KAMEŇA. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2002. Odb. red. Ivan Cheben. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2003, s. 120, 244. ISBN 80-88709-65-2
----------
SÁSIK, Marián: MOTOREST STOP SEKULE. In: Krásy Slovenska, roč. LVIII, 11/81. Bratislava: SÚV ČSZTV – Šport, 1981, s. 40 – 41.
----------
SÁSIK, Tibor: NA VAŠE PRIANIE. In: Krásy Slovenska, roč. LXIV, 5/87. Bratislava: SÚV ČSZTV – Šport, 1987, s. 34 – 35.
- článok o rodnom dome a pamätnej izbe Martina Benku v Kostolišti

----------
SEDLÁK, Vincent: BRATISLAVSKÉ HRADNÉ ŽUPANSTVO A BRATISLAVA DO ROKU 1291. In: Bratislava VI, 1970, s. 35 56.
- štúdia s informáciami aj o stredovekom južnom Záhorí
----------
SEDLÁK, Vincent: DIE ÄLTESTE BESIEDLUNG DES KOMITATES BRATISLAVA. In: Studia historica Slovaca XVIII, 1994, s. 13 - 128. ISBN 80-967150-6-2
- štúdia o osídlení Bratislavskej župy v stredoveku s kapitolou o južnom Záhorí (s. 30 - 62)
----------
SEDLÁK, Vincent: GEOGRAFICKÉ PREDPOKLADY VZNIKU ŠTÁTOV V RANOM STREDOVEKU. In: Bitka pri Bratislave v roku 907 a jej význam pre vývoj stredného Podunajska. Zost. T. Štefanovičová, D. Hulínek. Bratislava: Slovenský archeologický a historický inštitút, 2008, s. 65 - 78. ISBN 978-80-970077-7-5
- štúdia s teóriami o význame severného Záhoria v ranom stredoveku
----------
SEDLÁK, Vincent: STAROSLOVENSKÝ SÍDELNÝ PRIESTOR A DIELO PROFESORA RAPANTA. In: Historik Daniel Rapant - život a dielo (1897 - 1988 - 1997). Zost. R. Marsina, Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 1998, s. 34 - 47. ISBN 80-7090-470-4
- štúdia, kde sa autor okrem iného venuje aj dejinám Skalice a jej najbližšieho okolia v 13. storočí
----------
SCHAAL, Vratislav: XXXIV. ZRAZ TURISTOV SNP ROZBEHY – OKRES SENICA 8. – 12. 7. 1987. In: Krásy Slovenska, roč. LXIV, 6/87. Bratislava: SÚV ČSZTV – Šport, 1987, s. 4 – 5.
- zápisnica

----------
SKUTIL, Jozef: DVA PŘÍSPĚVKY K SOUPISU NÁLEZŮ ŘÍMSKÝCH MINCÍ ZE ZÁPADNÍHO SLOVENSKA. In: Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti, roč. XXV, sošit 1 – 4. Red. Karol A. Medvecký, Pavol Florek. Turčiansky Sv. Martin: Muzeálna slovenská spoločnosť, 1931, sošit 3 – 4, s. 183 – 187.
- článok opisuje nálezy rímskych mincí z bližšie neurčeného okolia Bratislavy a z Holíča

----------
SLANINKA, Vladimír: HISTÓRIA ÚPRAVY MORAVY NA SLOVENSKO-RAKÚSKEJ HRANICI. In: Malacky a okolie 12. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2019, s. 51 – 65. ISBN 978-80-89835-06-5
----------

SLOBODOVÁ, Erika: STARÉ UMENIE V ZÁHORSKEJ GALÉRII V SENICI. MAĽBY A PLASTIKY 18. A 19. STOROČIA. Diplomová práca. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2012, 116 s. + 44 s. obrazová príloha.
----------
SOUKUP, Andrej: KOREŠPONDENCIA MESTA SKALICA NA ZAČIATKU NOVOVEKU. Bakalárska práca. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2011, 51 s.
----------
SOUKUPOVÁ, Martina: VLAKOVÁ NEHODA. VEĽKÉ LEVÁRE, 11. 6. 1983. In: Malacky a okolie 5. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2012, s. 141 – 146. ISBN 978-80-969620-5-1
----------
SPOMÍNANIE JOZEFA ESTERLEHO ZO ZOHORU. In: Malacky a okolie 3. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry, 2010, s. 145 – 186. ISBN 978-80-969620-3-7
----------
SRNČÍK, Jozef: Z RODINNEJ GENEALÓGIE SRNČÍKOVCOV. In: Naše Záhorie. Zborník príspevkov. Ed. Rudolf Irša. Malacky: Záhorské centrum kultúry, 2000, s. 59 – 61. ISBN 80-967164-1-7
----------
STANČEKOVÁ, Zuzana: ZÁCHRANNÝ VÝSKUM V MALACKÁCH. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1994. Hl. red. Ondrej Oždáni. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1996, s. 167. ISBN 80-88709-27-X
----------
STANÍK, Ivan: ĎALŠÍ ROK REVÍZNEHO VÝSKUMU V STUPAVE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1996. Odb. red. Ivan Cheben, Ivona Vlkolinská. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1998, s. 152. ISBN 80-88709-36-9
----------
STANÍK, Ivan – TURČAN, Vladimír: POKRAČOVANIE REVÍZNEHO VÝSKUMU V STUPAVE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1993. Red. Ondrej Oždáni. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1995, s. 122. ISBN 80-88709-16-4
----------
STANÍK, Ivan – TURČAN, Vladimír: POKRAČOVANIE REVÍZNEHO VÝSKUMU V STUPAVE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1994. Hl. red. Ondrej Oždáni. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1996, s. 167 – 168. ISBN 80-88709-27-X

----------
STANÍK, Ivan – TURČAN, Vladimír: POKRAČOVANIE REVÍZNEHO VÝSKUMU V STUPAVE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1998. Odb. red. Ivan Cheben, Ivona Vlkolinská. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2000, s. 169 – 170. ISBN 80-88709-44-X
----------
STANÍK, Ivan – TURČAN, Vladimír: POKRAČOVANIE REVÍZNEHO VÝSKUMU V STUPAVE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1999. Odb. red. Ivan Cheben, Ivona Vlkolinská. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2000, s. 127. ISBN 80-88709-49-0
----------
STANÍK, Ivan – TURČAN, Vladimír: VÝSKUM RÍMSKEJ STANICE V STUPAVE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1997. Odb. red. Ivan Cheben, Ivona Vlkolinská. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1999, s. 155 – 156. ISBN 80-88709-42-3

----------
STANÍK, Ivan – TURČAN, Vladimír: VÝSLEDKY VÝSKUMU RÍMSKEJ STANICE V STUPAVE ZA ROK 1995. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1995. Hl. red. Ondrej Oždáni. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1997, s. 166. ISBN 80-88709-33-4

----------
STANISLAV, Ján: ZO SLOVENSKÝCH MIESTNYCH NÁZVOV. In: Slovenská reč, roč. XIII, č. 7 – 8, 1947 – 1948, s. 206 – 210.
- venuje sa aj etymológii názvu Šaštín (s. 209 – 210)

----------
STANKOVÁ, Mária: PROFILY NIEKTORÝCH VÝZNAMNÝCH JABLONICKÝCH RODÁKOV A ĽUDÍ, KTORÍ SA VÝRAZNOU MIEROU PRIČINILI O ROZVOJ DUCHOVNEJ A HMOTNEJ KULTÚRY NAŠEJ OBCE. In: Jabuoňické všelico 1262 – 2012. Zost. Andrej Závodný. Jablonica: Obec Jablonica, 2012, s. 85 – 100. ISBN 978-80-971211-3-6
----------
STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ, Danica: K PROBLEMATIKE STREDOEURÓPSKYCH AEROFÓNOV 7. – 13. STOROČIA. In: Slovenská archeológia, roč. XXIX, č. 2, 1981. Hl. red. Bohuslav Chropovský. Bratislava: Veda – vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1981, s. 393 – 424.
- aj o nálezoch zo Záhoria

----------
STRASSNER, Gabriel – PILNÝ, Ivan: REŠTAUROVANIE BAROKOVÉHO SÚSOŠIA SV. JÁNA NEPOMUCKÉHO V AREÁLI PÚTNICKÉHO MIESTA V MARIANKE. In: Zborník prednášok 17. medzinárodného seminára o reštaurovaní. Záhorie 2019. Skalica – Holíč. Red. Peter Šimon, Ivan Pilný. [Bratislava]: Restau.Art, 2019, s. 30-39. ISBN 978-80-570-1293-1
----------

STUDENÍKOVÁ, Etela: KADLUB Z DOBY HALŠTATSKEJ Z BRATISLAVY-DEVÍNA. In: Zborník Slovenského národného múzea – História 29, roč. LXXXIII – 1989. Zost. Elena Kurincová, Etela Studeníková. Martin: Osveta, 1989, s. 11 – 40.
----------
STUDENÍKOVÁ, Etela: NÁLEZY Z DOBY BRONZOVEJ V ZOHORE, OKRES BRATISLAVA-VIDIEK. In: Zborník Slovenského národného múzea – História 18, roč. LXXII – 1978. Zost. Belo Polla. Martin: Osveta, 1978, s. 9 – 40.
----------
STUDENÍKOVÁ, Etela: NÁLEZY Z DOBY BRONZOVEJ ZO ZÁHORIA. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1994. Hl. red. Ondrej Oždáni. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1996, s. 169 – 171. ISBN 80-88709-27-X - správa o nálezoch z Borského Mikuláša a Holíča

----------
STUDENÍKOVÁ, Etela: NOVÉ NÁLEZY ZO ZOHORA. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1982. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1983, s. 232, 387.

----------
STUDENÍKOVÁ, Etela: PRAVEKÉ LOKALITY V BRATISLAVE-ZÁHORSKEJ BYSTRICI. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1979. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1980, s. 196 – 197, 329.

----------
STUDENÍKOVÁ, Etela: TRETIA VÝSKUMNÁ SEZÓNA NA ZÁMČISKU V UNÍNE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1982. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1983, s. 233 – 234.- správa o archeologickom výskume v Uníne
----------
STUDENÍKOVÁ, Etela: VÝSKUM V UNÍNE V ROKU 1981. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1981. 1. časť. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1982, s. 270 – 272.

----------
STUDENÍKOVÁ, Etela: ZÁCHRANNÝ VÝSKUM NA ZÁMČISKU V UNÍNE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1980. 1. časť. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1981, s. 278 – 280.
----------
STUDENÍKOVÁ, Etela: ZISŤOVACÍ ARCHEOLOGICKÝ VÝSKUM V ZOHORE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1978. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1980, s. 253 – 254, 382.

----------
SUCHÁNKOVÁ, Monika: RODINA A RODINNÝ ŽIVOT V DETSKOM DOMOVE MACEJKO V MALACKÁCH. In: Malacky a okolie 8. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2015, s. 169 – 185. ISBN 978-80-89835-00-3
----------
SWAN, Alfréd: AKO SOM ŠPORTOVAL HRAL FUTBAL ZA MALACKY. In: Malacky a okolie 7. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2014, s. 191 – 205. ISBN 978-80-969620-8-2
----------
SZOMOLÁNYI, Anton: JÁN BEŽO, SLOV. SPISOVATEĽ, KNÍHTLAČIAR, NAKLADATEĽ A NÁRODNÝ PRACOVNÍK. In: Sborník Spolku záhorských akademikov so sídlom v Malackách, 1932 – 1942, II. Trnava: G. A. Bežo, [1942], s. 201 – 206.
---------
SZŐCSOVÁ, Lucia: MALACKY POČAS PRVEJ SVETOVEJ VOJNY V ZÁPISNICIACH OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA. In: Malacky a okolie 7. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2014, s. 27 – 37. ISBN 978-80-969620-8-2
----------
SZŐCSOVÁ, Lucia: PLAVECKÉ (MALACKÉ) PANSTVO AKO SÚČASŤ FIDEIKOMISU V ROKU 1879. In: Pálffyovci. Dejiny šľachtického rodu od 17. po 20. storočie. Ed. Martin Macejka. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2018, s. 167 – 176. ISBN 978-80-89835-04-1
----------
SZŐCSOVÁ, Lucia: ŽIVNOSTI A PODNIKY V MALACKÁCH. In: Malacky a okolie 9. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2016, s. 113 – 126. ISBN 978-80-89835-01-0
----------
ŠABO, Dominik: KŇAZ JUDR. JÁN TURZA, (NE)ZNÁME PÔSOBENIE OBYCKÉHO RODÁKA V SPOJENÝCH ŠTÁTOCH AMERICKÝCH. In VRABLEC, Pavol (ed.): Malacky a okolie 13. História. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2020, s. 113-126. ISBN 978-80-89835-07-2
----------
ŠÁTEK, Jozef - DAMBORÁK, Florián - BUCHTA, Ján: TRISTO ROKOV SKALICKÉHO GYMNÁZIA. Skalica: Školská a kultúrna komisia pri MsNV, 1965, 70 s. + 16 s. obrazová príloha.
- dejiny gymnázia v Skalici 
----------
ŠÁTEK, Jozef - VIESTOVÁ, Zora: MOKRÝ HÁJ (1569 - 1969). Záhorské múzeum v Skalici pre Miestny národný výbor v Mokrom Háji, 1969, 24 s. + 12 s. obrazová príloha.
- brožúrka o dejinách Mokrého Hája
----------
ŠÁTEK, Jozef: VZŤAHY MEDZI STRÁŽNICKÝMI PÁNMI ŽEROTÍNSKYMI A SKALICOU. In: Zborník Záhorského múzea v Skalici 5. Zodp. red. Viera Drahošová. Skalica: Záhorské múzeum, 2009, s. 7 – 17. ISBN 978-80-85446-61-6
----------
ŠČASNÁR, Vladimír – KLIMENT, Vladimír – ČERVEŇANSKÝ, Mikuláš – ZACHAR, Lev: ZLOMKY DÁVKOVACÍCH PLATNIČIEK NA VÝROBU KELTSKÝCH MINCÍ – NÁLEZY ZO ŠAŠTÍNA – STRÁŽÍ A BRATISLAVY. In: Slovenská numizmatika VIII. Zost. Eva Kolníková. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1984, s. 121 – 145.
- štúdia

----------
ŠEFČÁKOVÁ, Alena: ARCHEOZOOLOGICKÉ NÁLEZY Z VČASNOSTREDOVEKÝCH SÍDLISKOVÝCH OBJEKTOV Z LÁBU, OKR. MALACKY. In: Zborník Slovenského národného múzea CVIII – Archeológia 24. Zost. Vladimír Turčan. Bratislava: Slovenské národné múzeum – Archeologické múzeum, 2014, s. 187 – 196. ISBN 978-80-8060-338-0
----------
ŠEFČÁKOVÁ, Alena: PRAVEKÉ RITUÁLNE MASKY Z ĽUDSKÝCH LEBIEK: NÁLEZ Z BRATISLAVY-DEVÍNA NA SLOVENSKU. In: Zborník Slovenského národného múzea – Archeológia – Supplementum 9. Zborník na pamiatku Jozefa Paulíka. Štúdie. Zost. Juraj Bartík. Bratislava: Slovenské národné múzeum – Archeologické múzeum, 2015, s. 199 – 210. ISBN 978-80-8060-350-2
----------
ŠEFČÁKOVÁ, Eva: DREVENÉ ŠTOČKY TESLÍKOVEJ TLAČIARNE ZO SKALICE V SLOVENSKOM NÁRODNOM MÚZEU (ŠTRUKTÚRA ZBIERKY). In: Zborník Slovenského národného múzea – História 30, roč. LXXXIV – 1990. Zost. Elena Kurincová, Etela Studeníková. Martin: Osveta, 1990, s. 109 – 132.
----------
ŠEMMER, Viktor: SLOVANSKÉ KOSTROVÉ POHREBIŠTE A STOPY HRADISKA V HRADIŠTI POD VRÁTNOM (OKR. SENICA). In: Historica Slovaca V., 1947, s. 184-185.
- článok o archeologických nálezoch v Hradišti pod Vrátnom
----------
ŠENIGLOVÁ, Taťjana: BARBARSKÁ NOC V MALACKÁCH. In: Malacky a okolie 3. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry, 2010, s. 45 – 63. ISBN 978-80-969620-3-7
----------
ŠIMEK, Ján: JAKUBOV - OD MINULOSTI K DNEŠKU. Jakubov: Obec Jakubov, 2012, 303 s. ISBN 978-80-971174-6-7
- historická monografia o Jakubove
----------
ŠIMKOVIC, Michal: HRAD BRANČ. SPRIEVODCA PO ZRÚCANINE HRADU. Bratislava: Slovenský skauting, 2011, 46 s. ISBN 978-80-89136-85-8
----------
ŠIMKOVIC, Michal: PLAVECKÝ HRAD. STRUČNÝ SPRIEVODCA PO ZRÚCANINE HRADU. Bratislava: Slovenský skauting, 2009, 30 s. ISBN 978-80-89136-75-9
----------
ŠIMKOVIC, Michal - HRAŠKOVÁ, Erika: NOVÉ POZNATKY K OPEVNENIU HRADU BRANČ. In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 5. Trnava: Krajský pamiatkový úrad Trnava, 2002, s. 35-44.
- archeologická štúdia o hrade Branč
----------
ŠIMKOVIČ, Oto: NAJZÁPADNEJŠIA NA SLOVENSKU. Bratislava: Veda, 2002, 112 s. ISBN 80-224-0741-0
- monografia a nárečový slovník zo Záhorskej Vsi
----------
ŠIMKOVIČ, Oto: V OBJATÍ RIEKY MORAVY. Bratislava: v.n., 2012, 216 s. ISBN 978-80-970889-1-0
- monografia o Záhorskej Vsi
----------
ŠIMON, Peter: TROJIČNÝ STĹP V ŠAŠTÍNE. REŠTAUROVANIE KAMENNÉHO OBJEKTU A PRINAVRÁTENIE PÔVODNEJ FUNKCIE FONTÁNY PRE PÚTNIKOV. In: Zborník prednášok 17. medzinárodného seminára o reštaurovaní. Záhorie 2019. Skalica – Holíč. Red. Peter Šimon, Ivan Pilný. [Bratislava]: Restau.Art, 2019, s. 20-29. ISBN 978-80-570-1293-1
----------
ŠIMON, Peter – KALINOVÁ, Michaela: ROMÁNSKY KOSTOL SV. ALŽBETY UHORSKEJ V MESTE ŠAŠTÍN-STRÁŽE. VÝSLEDKY REŠTAURÁTORSKÉHO VÝSKUMU A OBNOVY FASÁD KOSTOLA – PRÍSPEVOK K METODIKE REŠTAUROVANIA. In: Zborník prednášok 17. medzinárodného seminára o reštaurovaní. Záhorie 2019. Skalica – Holíč. Red. Peter Šimon, Ivan Pilný. [Bratislava]: Restau.Art, 2019, s. 78-93. ISBN 978-80-570-1293-1
----------

ŠIMONÍK, František: EXKURZ DO HISTÓRIE VOJENSTVA. In: Malacky a okolie 2. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry, 2009, s. 57 – 68. ISBN 978-80-969620-2-0
----------
ŠIMONÍK, František: PRÍSPEVOK K DEJINÁM VOJENSTVA NA ZÁHORÍ. In: Malacky a okolie 4. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2011, s. 97 – 103. ISBN 978-80-969620-4-4
----------
ŠIMONÍK, František: 85. VÝROČIE ZALOŽENIA ZEMSKEJ HASIČSKEJ JEDNOTY NA SLOVENSKU. In: Malacky a okolie 1. Zborník príspevkov – história. Zodp. red. Jana Zetková. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky – Múzeum Michala Tillnera, 2008, s. 141 – 150. ISBN 978-80-969620-1-3

----------
ŠÍP, Vladimír - TREBIŠOVSKÝ, Július V.: MALACKY. KAPITOLY Z DEJÍN MESTA. I. ČASŤ. Odkaz Bratislava pre Mestský národný výbor v Malackách, 1991, 87 s. ISBN 80-85193-10-8
- historická monografia o Malackách
----------
J. Š. (Jozef Škultéty): PLAVECKÝ ZÁMOK. In: Slovenské pohľady, rok 1914, sošit 4, s. 252 – 254.
----------
ŠKRIBOVÁ, Anna: VIANOČNÉ ZVYKY A TRADÍCIE. In: Malacky a okolie 2. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry, 2009, s. 69 – 83. ISBN 978-80-969620-2-0
----------
ŠPROCHA, Branislav: ZMENY V DEMOGRAFICKOM OBRAZE ZÁHORIA PO ROKU 1989. In VRABLEC, Pavol (ed.): Malacky a okolie 15. História. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2022, s. 133-146. ISBN 978-80-89835-09-6
----------
ŠTEFANEC, Viktor: NEZNÁMY PROFESOR Z GAJAR. In: Naše Záhorie. Zborník príspevkov. Ed. Rudolf Irša. Malacky: Záhorské centrum kultúry, 2000, s. 53 – 54. ISBN 80-967164-1-7
----------
ŠVEC, Martin: KOSTOL NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE V MALACKÁCH: GOTICKÝ ČI RENESANČNÝ? ÚVAHA O DATOVANÍ. In: Malacky a okolie 9. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2016, s. 225 – 238. ISBN 978-80-89835-01-0
----------
ŠVEC, Martin: KOSTOL NAVŠTÍVENIA PANNY MÁRIE V ZÁVODE: GOTICKÝ, ČI RENESANČNÝ? In: Monument revue, roč. 3, č. 2, 2014. Hl. red. Slavomír Katkin. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej repubilky, 2014, s. 2 – 7. ISSN 1338-807X
----------
ŠVEC, Martin: KOSTOL SVÄTEJ TROJICE V MALACKÁCH: GOTICKÝ, ČI RENESANČNÝ? In: Pamiatky a múzeá, roč. 64, č. 4/2015, november 2015. Bratislava: Slovenské národné múzeum – Pamiatkový úrad SR, 2015, s. 52 – 57. ISSN 1335 – 4353
- článok

----------
ŠVEC, Martin: PRÍSPEVOK KU STAVEBNÝM DEJINÁM KOSTOLA NEPOŠKVRNENÉHO POČATIA PANNY MÁRIE V MALACKÁCH. In: Pálffyovci. Dejiny šľachtického rodu od 17. po 20. storočie. Ed. Martin Macejka. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2018, s. 49 – 72. ISBN 978-80-89835-04-1

T
TAMAŠKOVIČ, Jakub – HLADÍK, Marek: POVODIE DOLNEJ MORAVY VO VČASNOM STREDOVEKU (TÉZY Z HRANICE 2). In: Malacky a okolie 8. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2015, s. 7 – 22. ISBN 978-80-89835-00-3
----------
TANDLICH, Tomáš: ARTIKULY DEBNÁRSKEHO CECHU V MESTE MALACKY Z ROKU 1669. In: Malacky a okolie 1. Zborník príspevkov – história. Zodp. red. Jana Zetková. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky – Múzeum Michala Tillnera, 2008, s. 45 – 72. ISBN 978-80-969620-1-3
----------
TANDLICH, Tomáš: ARTIKULY KOŽUŠNÍCKEHO CECHU NA PLAVECKOM PANSTVE Z ROKU 1669. In: Malacky a okolie 1. Zborník príspevkov – história. Zodp. red. Jana Zetková. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky – Múzeum Michala Tillnera, 2008, s. 73 – 80. ISBN 978-80-969620-1-3
----------
TANDLICH, Tomáš: GOMBIČKÁRSKY CECH V DRUHEJ POLOVICI 17. STOROČIA V MESTEČKU VEĽKÉ LEVÁRE. In: Dejiny našej dediny. Veľké Leváre. Ed. Pavol Vrablec. Veľké Leváre: Obecný úrad Veľké Leváre, 2009, s. 45 – 48. ISBN 978-80-970214-9-8
----------
TANDLICH, Tomáš: HISTORICKÁ TOPOGRAFIA MALACIEK V ROKOCH 1566 AŽ 1720. In: Malacky a okolie 6. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2013, s. 15 – 25. ISBN 978-80-969620-6-8
----------
TANDLICH, Tomáš: PALATÍN PAVOL PÁLFFY A FRANTIŠKÁNI V MALACKÁCH V 17. STOROČÍ. In: Malacky a okolie 2. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry, 2009, s. 9 – 15. ISBN 978-80-969620-2-0
----------
TANDLICH, Tomáš: PÁLFFYOVCI A MALACKY V 17. AŽ 20. STOROČÍ. In: 800-ročné Malacky. Zborník zo seminára. Zodp. red. Jana Zetková. Malacky: Mestské centrum kultúry – Múzeum Michala Tillnera, 2006, s. 24 – 28. ISBN 80-969620-0-0
----------
TANDLICH, Tomáš: ŽIDIA V MALACKÁCH A V BRATISLAVSKEJ STOLICI V 17. AŽ 19. STOROČÍ. In: Malacky a okolie 5. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2012, s. 29 – 39. ISBN 978-80-969620-5-1
----------
TEJRAL, Jaroslav: K LANGOBARDSKÉMU ODKAZU V ARCHEOLOGICKÝCH PRAMENECH NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA. In: Slovenská archeológia, roč. XXIII – 2, 1975. Hl. red. Bohuslav Chropovský. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1975, s. 379 – 446.
- nálezy zo Záhoria: Devínske Jazero, Gajary, Zohor – s. 433
----------
TEJRAL, Jaroslav: MÄHREN UND DIE MARKOMANNENKRIEGE. In: Slovenská archeológia, roč. XXXI, č. 1, 1983. Hl. red. Bohuslav Chropovský. Bratislava: Veda – vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1983, s. 85 – 120. 
- aj o nálezoch zo Záhoria
----------
THURZO, Igor: DEVÍN – HISTÓRIA – MÝTUS – SYMBOL. In: Krásy Slovenska, roč. LIX, 11/82. Bratislava: SÚV ČSZTV – Šport, 1982, s. 4 – 9.
- článok

----------
TIRPÁK, Ján: GEOFYZIKÁLNE MERANIA. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1986. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1987, s. 101 – 103.
- nálezy na Záhorí: Devín – s. 102

----------
TIRPÁK, Ján: GEOFYZIKÁLNY PRIESKUM ARCHEOLOGICKÝCH LOKALÍT NA SLOVENSKU. In: Slovenská archeológia, roč. XXXI, č. 1, 1983. Hl. red. Bohuslav Chropovský. Bratislava: Veda – vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1983, s. 149 – 171.
- nálezy zo Záhoria: Stupava – s. 168

----------
TIRPÁK, Ján: GEOFYZIKÁLNY PRIESKUM NA ARCHEOLOGICKÝCH LOKALITÁCH V ROKU 1976. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1976. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1977, s. 278 – 279.
- výskum na Záhorí: Stupava – s. 279
----------

TOČÍK, A.: K OTÁZKE OSÍDELNIE JUHOZÁPADNÉHO SLOVENSKA NA ZLOME LETOPOČTU. In: Archeologické rozhledy, roč. XI, 1959, sešit 6, red. Jan Filip, s. 841-874.
- na s. 844 o nálezisku v Devíne

----------
TOČÍK, Anton: ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHEOLOGICKÉHO ÚSTAVU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED V NITRE ZA ROK 1961. In: Štúdijné zvesti AÚSAV č. 10. Red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav SAV, 1962, s. 171 – 222.
- o nálezových správach zo Záhoria: Kunov – s. 193; Dojč – s. 197, 210; Jablonica – s. 197; Kuklov – s. 206, 216; Kostolište – s. 209; Čáry – s. 210; Smrdáky – s. 210; Holíč – s. 209, 213, 216; Gbely – s. 213; Kopčany – s. 213, 214; Zohor – s. 213; Devín – s. 213

----------
TOMČÍKOVÁ, Katarína – FARKAŠ, Zdeněk – TURČAN, Vladimír: VÝSLEDKY PRIESKUMU V PRIESTORE ZOHOR – DEVÍNSKE JAZERO – DEVÍNSKA NOVÁ VES. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1983. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1984, s. 214 – 215, 310 – 311.

----------
TOMČÍKOVÁ, Katarína: DRUHÁ SEZÓNA VÝSKUMU V STUDIENKE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1993. Red. Ondrej Oždáni. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1995, s. 128. ISBN 80-88709-16-4
----------
TOMČÍKOVÁ, Katarína: NOVÉ SLOVANSKÉ NÁLEZY NA JUHOZÁPADNOM SLOVENSKU. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1984. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1985, s. 235 – 236, 335 – 336. 
- nálezy zo Záhoria: Studienka – s. 236
----------
TOMČÍKOVÁ, Katarína: VČASNOSLOVANSKÉ SÍDLISKOVÉ NÁLEZY V LAKŠÁRSKEJ NOVEJ VSI. In: Zborník Slovenského národného múzea – Archeológia 1, roč. LXXXV, 1991. Zost. Etela Studeníková. Martin: Osveta, 1991, s. 69 – 84.- štúdia o archeologických nálezoch v Lakš. Novej Vsi
----------
TOMČÍKOVÁ, Katarína: VÝSKUM A PRIESKUM V LAKŠÁRSKEJ NOVEJ VSI. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1985. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1986, s. 226 – 227, 332.
- správa o archeologických nálezoch v Lakš. Novej Vsi
----------
TOMČÍKOVÁ, Katarína: VÝSKUM V LAKŠÁRSKEJ NOVEJ VSI. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1988. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1990, s. 161 – 162.
----------
TOMČÍKOVÁ, Katarína: VÝSKUM V LAKŠÁRSKEJ NOVEJ VSI. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1989. Zodp. red. Dušan Čaplovič. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1991, s. 99 – 100.
----------
TOMČÍKOVÁ, Katarína: VÝSKUM V LAKŠÁRSKEJ NOVEJ VSI. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1990. Zodp. red. Dušan Čaplovič. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1992, s. 98.

----------
TOMČÍKOVÁ, Katarína: ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝSKUM V STUDIENKE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1992. Red. Ondrej Oždáni. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1993, s. 125. ISBN 80-88709-01-9

----------
TOMČÍKOVÁ, Katarína: ZÁCHRANNÝ VÝSKUM V LAKŠÁRSKEJ NOVEJ VSI. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1986. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1987, s. 104.
- správa o archeologických nálezoch v Lakš. Novej Vsi
----------
TOMČÍKOVÁ, Katarína: ZÁCHRANNÝ VÝSKUM V LAKŠÁRSKEJ NOVEJ VSI. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1987. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1988, s. 135.

- správa o archeologických nálezoch v Lakšárskej Novej Vsi
----------
TÓTHOVÁ, Štefánia: VZÁCNY ARCHITEKTÚROU. In: Krásy Slovenska, roč. LXI, 1/84. Bratislava: SÚV ČSZTV – Šport, 1984, s. 16 – 19.
- článok o kaštieli v Holíči

----------
TÓTHOVÁ, Štefánia: ZISŤOVACÍ ARCHEOLOGICKÝ VÝSKUM V AREÁLI ROTUNDY SV. JURAJA V SKALICI NA SLOVENSKU. In: Zborník Záhorského múzea v Skalici IV. Skalica: Záhorské múzeum v Skalici, 1973, s. 5-19.
- štúdia o archeologických nálezoch v Skalici
----------
TÓTHOVÁ, Štefánia: ZISŤOVACÍ HISTORICKO-ARCHEOLOGICKÝ VÝSKUM AREÁLU NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY KAŠTIEĽA V HOLÍČI, OKR. SENICA. In: Archaeologica historica 6/81. Usp. V. Nekuda. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost - Košice: Východoslovenské múzeum, 1981, s. 443-456.
- štúdia o kaštieli v Holíči
----------
TÓTHOVÁ, Štefánia: ZISŤOVACÍ HISTORICKOARCHEOLOGICKÝ VÝSKUM V HOLÍČI. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1978. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1980, s. 272 – 274, 388 – 389.

----------
TURČAN, Vladimír: ANTICKÁ STAVEBNÁ KERAMIKA V GERMÁNSKYCH OBJEKTOCH STUPAVSKÉHO REGIÓNU. In: Zborník Slovenského národného múzea CVI – Archeológia 22, 2012. Zost. Vladimír Turčan. Bratislava: Slovenské národné múzeum – Archeologické múzeum, 2012, s. 277 – 280. ISBN 978-80-8060-296-3
----------
TURČAN, Vladimír: ĎALŠIA SEZÓNA REVÍZNEHO VÝSKUMU STAVEBNÉHO KOMPLEXU Z DOBY RÍMSKEJ V STUPAVE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2003. Odb. red. Ivan Cheben. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2004, s. 187 – 188. ISBN 80-88709-73-3

----------
TURČAN, Vladimír: ĎALŠÍ ROK OBNOVENÉHO VÝSKUMU RÍMSKEJ STANICE V STUPAVE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1989. Zodp. red. Dušan Čaplovič. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1991, s. 102.
----------
TURČAN, Vladimír: ĎALŠÍ ROK REVÍZNEHO VÝSKUMU V STUPAVE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1988. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1990, s. 165 – 166.

----------
TURČAN, Vladimír: DIE STELLUNG DES ZÁHORIE-GEBIETES IM FRÜHEN MITTELALTER. In: Ethnische und kulturelle Verhältnisse an der mittleren Donau vom 6. bis zum 11. Jahrhundert. Hrsg. D. Bialeková, J. Zábojník. Bratislava: Veda, 1996, s. 245-248.
- štúdia o geopolitickej úlohe Záhoria vo včasnom stredoveku
----------
TURČAN, Vladimír: DRUHÝ ROK OBNOVENÉHO REVÍZNEHO VÝSKUMU V STUPAVE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1987. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1988, s. 136 – 137.

----------
TURČAN, Vladimír: EIN BAUKOMPLEX AUS DER RÖMISCHEN KAISERZEIT IN STUPAVA. In: Archeológia na prahu histórie. K životnému jubileu Karola Pietu. Ed. Gertrúda Březinová, Vladimír Varsik. Nitra: Archeologický ústav SAV, 2012, s. 419 – 427. ISBN 978-80-89315-42-0 78-80-8060-338-0
----------
TURČAN, Vladimír: GERMÁNSKE SÍDLISKOVÉ NÁLEZY Z KUCHYNE. In: Zborník Slovenského národného múzea – História 28, roč. LXXXII, 1988. Zost. Elena Kurincová, Etela Studeníková. Martin: Osveta, 1988, s. 107 – 125.
- štúdia
----------
TURČAN, Vladimír: GERMÁNSKY VÝROBNÝ OBJEKT ZO STUPAVY. In: Zborník Slovenského národného múzea – História 25, roč. LXXIX – 1985. Zost. Belo Polla. Martin: Osveta, 1985, s. 93 – 116.
----------
TURČAN, Vladimír: NÁLEZ HROBU ZO STARŠEJ DOBY BRONZOVEJ V BRATISLAVE-DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1979. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1980, s. 241 – 242, 365.

----------
TURČAN, Vladimír: NÁLEZY KOLKOVANEJ STAVEBNEJ KERAMIKY Z RÍMSKEJ STANICE V STUPAVE Z VÝSKUMOV V ROKOCH 1987 AŽ 2004. In: Zborník Slovenského národného múzea – 2011 – Archeológia supplementum 3. Laterarius. Dejiny tehliarstva na Slovensku. Zost. Peter Nagy, Marián Čurný. Bratislava: Slovenské národné múzeum – Archeologické múzeum, 2011, s. 25 – 29. ISBN 978-80-8060-262-8

----------
TURČAN, Vladimír: POKRAČOVANIE REVÍZNEHO VÝSKUMU STAVEBNÉHO KOMPLEXU Z DOBY RÍMSKEJ V STUPAVE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2002. Odb. red. Ivan Cheben. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2003, s. 150 – 151. ISBN 80-88709-65-2

----------
TURČAN, Vladimír: POKRAČOVANIE REVÍZNEHO VÝSKUMU V STUPAVE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1991. Red. Ondrej Oždáni. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1992, s. 120. ISBN 80-88709-00-8
----------
TURČAN, Vladimír: POKRAČOVANIE REVÍZNEHO VÝSKUMU V STUPAVE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1992. Red. Ondrej Oždáni. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1993, s. 126. ISBN 80-88709-09-1

----------
TURČAN, Vladimír: POKRAČOVANIE VÝSKUMU RÍMSKEJ STANICE V STUPAVE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1990. Zodp. red. Dušan Čaplovič. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1992, s. 98.
----------
TURČAN, Vladimír: REVÍZNY VÝSKUM RÍMSKEHO STAVEBNÉHO KOMPLEXU V STUPAVE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1986. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1987, s. 106.

----------
TURČAN, Vladimír – ŠEFČÁKOVÁ, Alena: GERMÁNSKE HROB ZO STUPAVY, OKR. MALACKY. In: Archeologie barbarů 2010: Hroby a pohřebiště Germánů mezi Labem a Dunajem. Sborník příspěvků ze VI. protohistorické konference Hradec Králové, 6. – 9. září 2010. Ed. Eduard Droberjar. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, s. 121 – 131. ISBN 978-80-244-2987-8
----------
TURČAN, Vladimír – VRBA, Eric: ĎALŠIA SEZÓNA REVÍZNEHO VÝSKUMU KOMPLEXU Z DOBY RÍMSKEJ V STUPAVE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2001. 1. Textová časť. Odb. red. Ivan Cheben, Ivona Vlkolinská. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2002, s. 209. ISBN 80-88709-59-8
----------
TURČAN, Vladimír – VRBA, Eric: POKRAČOVANIE REVÍZNEHO VÝSKUMU V STUPAVE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2000. Odb. red. Ivan Cheben, Ivona Vlkolinská. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2001, s. 203 - 204. ISBN 80-88709-50-4
-----------
TURČAN, Vladimír – VRBA, Eric: VÝSKUM GERMÁNSKEHO SÍDLISKA V STUPAVE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2002. Odb. red. Ivan Cheben. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2003, s. 151. ISBN 80-88709-65-2

----------
TURČAN, Vladimír: ZÁHORIE V ČASE VEĽKEJ MORAVY. In: Malacky a okolie 12. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2019, s. 7 – 16. ISBN 978-80-89835-06-5
----------

TURCSÁNY, Juraj a kolektív: LOZORNO. MONOGRAFIA O DEJINÁCH OBCE. Lozorno: Obecný úrad Lozorno, 2004, 183 s. ISBN 80-969180-4-4
----------
TURCSÁNY, Juraj – NOVÁKOVÁ, Mária a kolektív: PLAVECKÝ ŠTVRTOK. DEJINY OBCE. FO ART, s.r.o. pre obec Plavecký Štvrtok, 2015, 240 s. ISBN 978-80-89664-28-3
- monografia o Plaveckom Štvrtku
----------
TYCHLEROVÁ, Edita: MÔJ ŽIVOT V SKALICI. Skalica: Záhorské múzeum, 2006, 88 s. ISBN 80-85446-54-5 - knižka spomienok Skaličanky Edity Tychlerovej
U
URMINSKÝ, Jozef – NOVOSEDLÍK, Peter: ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY Z HROBKY BALAŠOVCOV V SOLOŠNICI. In: Malacky a okolie 11. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2018, s. 101 – 106. ISBN 978-80-89835-05-8
----------

UŠAK, Jozef: MORFOLÓGIA SÍDEL NA ZÁHORÍ. In: Zborník Slovenského národného múzea – Etnografia 24, roč. LXXVII, 1983. Zost. Igor Krištek. Martin: Osveta, 1983, s. 223 – 231.
V
VAJLOVÁ, Barbora: OSOBNOSTI V HISTÓRII SKALICE VÝZNAMNÉ PRE DEJINY SOCIÁLNEJ PRÁCE. Diplomová práca. Skalica: Ústav dr. P. Blahu Skalica Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, 2014, 79 s.
----------
VALÁBEK, Marián: NÁRODNÁ SVÄTYŇA ŠAŠTÍN-STRÁŽE. Bratislava: Slovart, 2012, 96 s. ISBN 978-80-556-0420-6
----------
VALACHOVIČ, Štefan: SPOMIENKA K 120. VÝROČIU NARODENIA MARTINA BENKU. In: Malacky a okolie 2. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry, 2009, s. 117 – 123. ISBN 978-80-969620-2-0
----------
VALENT, Juraj: MALÝ POHRANIČNÝ STYK NA SLOVENSKO-RAKÚSKOM POMEDZÍ. HRANICE A OBYVATELIA V OBDOBÍ 1. ČSR. In: Na sútoku riek. Život v slovensko-rakúskom pohraničí. Zost. Mária Munková, Lenka Pavlíková. Bratislava: Štátny archív v Bratislave, 2014, s. 414-433. ISBN 978-80-224-1387-9
- štúdia

----------
VALKOVIČ, Martin: SKALIČAN ĽUDOVÍT OKÁNIK – PRVÝ SLOVENSKÝ NITRIANSKY ŽUPAN V ČSR. In: Zborník Záhorského múzea v Skalici 6. Zodp. red. Viera Drahošová. Skalica: Záhorské múzeum, 2011, s. 127 – 132. ISBN 978-80-85446-69-2
----------
VALŠÍK, J. A. – ČERNÝ, M. – POSPÍŠIL, M. F.: ANTROPOLOGICKÁ ANALYSA OBSAHU ŽÁROVÝCH HROBŮ Z VRÁDIŠTĚ. In: Slovenská archeológia, roč. VIII – 1, 1960. Hl. red. Anton Točík. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1960, s. 168 – 172.
----------

VANČO, Martin: ENEOLITICKÉ A STREDOVEKÉ NÁLEZY Z KÁTOVA. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1994. Hl. red. Ondrej Oždáni. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1996, s. 177, 302 – 304. ISBN 80-88709-27-X
- správa o archeologických nálezoch v Kátove

----------
VANČO, Martin: KAPLNKA SV. MARGITY PRI KOPČANOCH : OTÁZKA JEJ PÔVODU A PROBLEMATIKA ARCHITEKTONICKÉHO TYPU. In. Ars, 1995, č. 2-3, s. 139-167.
- štúdia o kaplnke sv. Margity v Kopčanoch
----------
VANČO, Martin: NÁLEZY Z DOBY HALŠTATSKEJ Z KÁTOVA. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1996. Odb. red. Ivan Cheben, Ivona Vlkolinská. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1998, s. 162 – 163, 275. ISBN 80-88709-36-9
----------
VANČO, Martin: NOVÉ ENEOLITICKÉ NÁLEZY Z VRÁDIŠŤA. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1996. Odb. red. Ivan Cheben, Ivona Vlkolinská. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1998, s. 163, 275. ISBN 80-88709-36-9

----------
VANČO, Martin: ŠPERKY ZO SKALICKÉHO POHREBISKA NA KOPEČNICI. In: Záhorie, roč. III, 1994, č. 6, s. 9-11.
- článok o archeologických nálezoch v Skalici
----------
VANEČKOVÁ, Mária: HABÁNSKY DVOR – PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA. In: Krásy Slovenska, roč. LIX, 2/82. Bratislava: SÚV ČSZTV – Šport, 1982, s. 43 – 45.
- článok o habánskom dvore vo Veľkých Levároch

----------
VARSIK, Branislav: EŠTE K OTÁZKE MIESTNYCH NÁZVOV JABLONICA, JABLONOVÉ, JABLONOV A JABLONKA NA SLOVENSKU. In: Kontinuita medzi veľkomoravskými Slovienmi a stredovekými severouhorskými Slovanmi (Slovákmi). Bratislava: Veda, 1994, s. 245-251. ISBN 80-224-0175-7
- štúdia o etymológii názvov Jablonice a Jablonového
----------
VARSIK, Branislav: NEMECKÁ KOLONIZÁCIA NA ÚZEMÍ BRATISLAVSKEJ STOLICE V 13. – 14. STOROČÍ. In: VARSIK, Branislav: Z osídlenia západného a stredného Slovenska v stredoveku. Bratislava: Veda, 1984, s. 89 – 151.
- štúdia, kde sa venuje aj južnému Záhoriu

----------
VARSIK, Branislav: OSÍDLENIE MYJAVY A MYJAVSKEJ PAHORKATINY DO ZAČIATKU 17. STOROČIA. In: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského : Historica, 1972, s. 91-160.
- štúdia o dejinách Myjavy
----------
VARSIK, Vladimír: NOVOVEKÁ NAPODOBENINA ANTICKEJ LAMPY Z LÁBU. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2003. Odb. red. Ivan Cheben. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2004, s. 191, 335. ISBN 80-88709-73-3
----------
VARSIK, Vladimír: ZÁCHRANNÝ VÝSKUM V JAKUBOVE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2002. Odb. red. Ivan Cheben. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2003, s. 157 – 159, 248 – 249. ISBN 80-88709-65-2
----------
VARSIK, Vladimír – ELSCHEK, Kristián: DOKLADY STREDOVEKÉHO HUTNÍCTVA ŽELEZA V PLAVECKOM ŠTVRTKU. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2003. Odb. red. Ivan Cheben. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2004, s. 193 – 196, 330 – 331. ISBN 80-88709-73-3
----------
VARSIK, Vladimír – VRABLEC, Miroslav: DVA NÁLEZY ZO ZÁHORIA. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1997. Odb. red. Ivan Cheben, Ivona Vlkolinská. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1999, s. 163 – 164, 286. ISBN 80-88709-42-3 

- správa o nálezoch z Jakubova a Plaveckého Podhradia
----------
VAVÁK, Július: SLOVANSKÉ HRADY V MALÝCH KARPATOCH. PREDVEĽKOMORAVSKÉ OBDOBIE. In VRABLEC, Pavol (ed.): Malacky a okolie 14. História. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2021, s. 7-23. ISBN 978-80-89835-08-9
----------
VČELKOVÁ PERNISCHOVÁ, Lýdia: KORENE A DEDIČSTVO. Obec Lakšárska Nová Ves, 2006, 285 s. ISBN 80-969422-3-9
- monografia o Lakšárskej Novej Vsi
----------
VELIAČIK, Ladislav: ČELENKA Z OPEVNENEJ OSADY ZÁMČISKO V UNÍNE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2001. 1. Textová časť. Odb. red. Ivan Cheben, Ivona Vlkolinská. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2002, s. 220 – 222; 2. Obrázková časť, s. 381. ISBN 80-88709-59-8

----------
VIESTOVÁ, Zora: ŠESŤSTOROČNÉ PRIVILÉGIUM SKALICE AKO ZÁKLAD VÝVOJA MESTSKEJ SPRÁVY. In: Zborník Záhorského múzea v Skalici III. Skalica: Záhorské múzeum, 1972, s. 23-27.
- štúdia o stredovekej Skalici
----------
VIŠVÁDER, František a kol.: ENCYKLOPÉDIA SUCHOHRADU - DIMBURKA. Suchohrad: Obecný úrad Suchohrad, 2011, 392 s. ISBN 978-80-970879-1-9
- etnograficko-historická encyklopédia o obci Suchohrad
----------
VLADÁR, Jozef: PRVÉ NÁLEZY KERAMIKY KULTÚRY ZVONCOVITÝCH POHÁROV NA SLOVENSKU. In: Slovenská archeológia, roč. XVII – 1, 1969. Hl. red. Anton Točík. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1969, s. 97 – 118.
- nálezy zo Záhoria: Skalica – s. 97

----------
VLADÁR, Jozef: ZUR PROBLEMATIK DER KOSIHY-ČAKA-GRUPPE IN DER SLOWAKEI. In: Slovenská archeológia, roč. XIV – 2, 1966. Hl. red. Anton Točík. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1966, s. 245 – 336.
- nálezy zo Záhoria: Záhorská Ves – s. 259

----------
VOZÁROVÁ, Marta: HERBÁR MARTINA ČULENA. In: Pamiatky a múzeá, č. 4, 1999. Šéfred. Matúš Kučera. Bratislava: Slovenské národné múzeum – Pamiatkový úrad SR, 1999, s. 54 – 59. ISSN 1335 – 4353
----------
VRABLEC, Pavol: AKO JE TO S DÁTUMOM NAJSTARŠEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O BORSKOM MIKULÁŠI. In: Malacky a okolie 8. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2015, s. 23 – 28. ISBN 978-80-89835-00-3
----------
VRABLEC, Pavol: DEJINY DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU VO VEĽKÝCH LEVÁROCH 1883 – 2013. Veľké Leváre: Obecný úrad Veľké Leváre, 2013, 32 s.
----------
VRABLEC, Pavol: DEJINY FUTBALOVÉHO KLUBU VO VEĽKÝCH LEVÁROCH 1913 - 2013. Veľké Leváre: Obecný úrad Veľké Leváre, 2013, 24 s.
- brožúra o dejinách futbalového klubu vo Veľkých Levároch
----------
VRABLEC, Pavol (ed.): DEJINY NAŠEJ DEDINY. VEĽKÉ LEVÁRE. Veľké Leváre: Obecný úrad Veľké Leváre, 2009, 72 s. ISBN 978-80-970214-9-8
- zborník príspevkov o dejinách Veľkých Levár
----------
VRABLEC, Pavol: DEJINY PERNEKA DO ROKU 1634. In Zborník Záhorského múzea v Skalici 9. Zodp. red. Viera Drahošová. Skalica: Záhorské múzeum v Skalici, 2022, s. 54-65. ISBN 978-80-99900-04-3
- štúdia
----------
VRABLEC, Pavol: HISTÓRIA PODNIKANIA NA ZÁHORÍ OD STREDOVEKU PO SÚČASNOSŤ. In: 800-ročné Malacky. Zborník zo seminára. Zodp. red. Jana Zetková. Malacky: Mestské centrum kultúry – Múzeum Michala Tillnera, 2006, s. 36 – 49. ISBN 80-969620-0-0
----------
VRABLEC, Pavol: CHOLERA V ZÁVODE V ROKU 1831. In Záhorie, roč. XX, 2011, č. 1, s. 16-17.
----------
VRABLEC, Pavol: KANONICKÁ VIZITÁCIA MALACKEJ FARNOSTI A JEJ FILIÁLOK KOSTOLIŠŤA A JAKUBOVA Z ROKU 1701 In Malacky a okolie 14. História. Zost. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2021, s. 61-68. ISBN 978-80-89835-08-9
----------
VRABLEC, Pavol: KANONICKÁ VIZITÁCIA MALACKEJ FARNOSTI Z ROKU 1634. In: Malacky a okolie 6. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2013, s. 167 – 170. ISBN 978-80-969620-6-8
----------
VRABLEC, Pavol: KANONICKÁ VIZITÁCIA STUPAVSKEJ FARNOSTI Z ROKU 1634. In Malacky a okolie 14. História. Zost. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2021, s. 55-60. ISBN 978-80-89835-08-9
----------
VRABLEC, Pavol: KRÁĽOVSKÁ POĽOVAČKA V MALACKÁCH. In Záhorie, roč. XXIII, 2014, č. 4, s. 8-11.
----------
VRABLEC, Pavol: KRÁĽOVSKÁ POĽOVAČKA V MALACKÝCH V ROKU 1790. In: Malacky a okolie 10. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2017, s. 25 – 28. ISBN 978-80-89835-02-7
----------
VRABLEC, Pavol: LIEK PROTI TUBERKULÓZE Z ROKU 1658. In: Malacky a okolie 7. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2014, s. 97 – 98. ISBN 978-80-969620-8-2
----------
VRABLEC, Pavol: LIEK PROTI ŽLTAČKE. In: Malacky a okolie 7. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2014, s. 99 – 100. ISBN 978-80-969620-8-2
----------
VRABLEC, Pavol (ed.): MALACKY A OKOLIE 2. HISTÓRIA. Malacky: Mestské centrum kultúry, 2009, 148 s. ISBN 978-80-969620-2-0
- zborník o dejinách Malaciek
----------
VRABLEC, Pavol (ed.): MALACKY A OKOLIE 3. HISTÓRIA. Malacky: Mestské centrum kultúry, 2010, 192 s. + 13 s. obrazová príloha.
- zborník o dejinách Malaciek a blízkeho okolia
----------
VRABLEC, Pavol (ed.): MALACKY A OKOLIE 4. HISTÓRIA. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2011, 156 s. ISBN 978-80-969620-4-4
- zborník o dejinách Malaciek a blízkeho okolia
----------
VRABLEC, Pavol (ed.): MALACKY A OKOLIE 5. HISTÓRIA. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2012, 152 s. ISBN 978-80-969620-5-1
- zborník o dejinách Malaciek a blízkeho okolia
----------
VRABLEC, Pavol (ed.): MALACKY A OKOLIE 6. HISTÓRIA. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2013, 176 s. ISBN 978-80-969620-6-8
- zborník o dejinách Malaciek a južného Záhoria
----------
VRABLEC, Pavol (ed.): MALACKY A OKOLIE 7. HISTÓRIA. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2014, 224 s. ISBN 978-80-969620-8-2
- zborník príspevkov o dejinách Malaciek a južného Záhoria
----------
VRABLEC, Pavol (ed.): MALACKY A OKOLIE 8. HISTÓRIA. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2015, 190 s. ISBN 978-80-89835-00-3
- zborník

----------
VRABLEC, Pavol (ed.): MALACKY A OKOLIE 9. HISTÓRIA. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2016, 248 s. ISBN 978-80-89835-01-0
- zborník príspevkov o dejinách Malaciek a južného Záhoria, prevažne o remeslách
----------
VRABLEC, Pavol (ed.): MALACKY A OKOLIE 10. HISTÓRIA. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2017, 160 s. ISBN 978-80-89835-02-7
- zborník
----------
VRABLEC, Pavol (ed.): MALACKY A OKOLIE 11. HISTÓRIA. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2018, 160 s. ISBN 978-80-89835-05-8

----------
VRABLEC, Pavol (ed.): MALACKY A OKOLIE 12. HISTÓRIA. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2019, 176 s. ISBN 978-80-89835-06-5
----------
VRABLEC, Pavol (ed.): MALACKY A OKOLIE 13. HISTÓRIA. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2020, 192 s. ISBN 978-80-89835-07-2
----------
VRABLEC, Pavol (ed.): MALACKY A OKOLIE 14. HISTÓRIA. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2021, 168 s. ISBN 978-80-89835-08-9
----------
VRABLEC, Pavol (ed.): MALACKY A OKOLIE 15. HISTÓRIA. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2022, 176 s. + 1 príloha. ISBN 978-80-89835-09-6
----------

VRABLEC, Pavol: MALACKY V STREDOVEKÝCH DOKUMENTOCH. In: Malacky a okolie 1. Zborník príspevkov – história. Zodp. red. Jana Zetková. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky – Múzeum Michala Tillnera, 2008, s. 4 – 17. ISBN 978-80-969620-1-3
----------
VRABLEC, Pavol: MALACKY V STREDOVEKU. In: 800-ročné Malacky. Zborník zo seminára. Zodp. red. Jana Zetková. Malacky: Mestské centrum kultúry – Múzeum Michala Tillnera, 2006, s. 18 – 23. ISBN 80-969620-0-0
----------
VRABLEC, Pavol: MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN V DEJINÁCH. Moravský Svätý Ján: Obecný úrad Moravský Svätý Ján, 2009, 152 s. ISBN 978-80-970241-9-2
- historická monografia o Moravskom Svätom Jáne
----------
VRABLEC, Pavol: NAJSTARŠIA PÍSOMNÁ ZMIENKA O VEĽKÝCH LEVÁROCH (1378) A PRÍCHOD HABÁNOV DO VEĽKÝCH LEVÁR (1588). In: Dejiny našej dediny. Veľké Leváre. Ed. Pavol Vrablec. Veľké Leváre: Obecný úrad Veľké Leváre, 2009, s. 17 – 25. ISBN 978-80-970214-9-8
----------
VRABLEC, Pavol: OBUVNÍCI VO VEĽKÝCH LEVÁROCH. In: Remeslo má zlaté dno... Cechy, živnosti, manufaktúry a továrne v dejinách Slovenska. Ed. Ivana Fialová, Daniela Tvrdoňová. Bratislava: Slovenský národný archív, 2014, s. 114 – 118. ISBN 978-80-971767-1-6
- štúdia
----------
VRABLEC, Pavol: O OBCI KUCHYŇA V STREDOVEKU. In In honorem et memoriam viri doctissimi. Zborník k nedožitým deväťdesiatinám prof. Vincenta Sedláka. Zost. Miloš Marek. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2021, s. 105-119. ISBN 978-80-568-0227-4
- štúdia
----------
VRABLEC, Pavol: OPIS KLAŠTERA A KOSTELA MALACKEHO. In: Malacky a okolie 7. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2014, s. 93 – 95. ISBN 978-80-969620-8-2
----------
VRABLEC, Pavol: OSÍDLENIE MÁSTU V STREDOVEKU. In Záhorie, roč. XVII, 2008, č. 5, s. 2-3.
----------
VRABLEC, Pavol: PÁLFFYOVSKÉ ARCHÍVNE DOKUMENTY V MÚZEU MICHALA TILLNERA V MALACKÁCH. In: Malacky a okolie 2. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry, 2009, s. 49 – 53. ISBN 978-80-969620-2-0
----------
VRABLEC, Pavol: PÁLFIOVSKÉ SRDCIA V MALACKÁCH. In: Malacky a okolie 5. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2012, s. 85 – 91. ISBN 978-80-969620-5-1
----------
VRABLEC, Pavol: PAMÄTNICA DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU MALACKY 1875 – 2015. Malacky: Mesto Malacky, 2015, 48 s. ISBN 978-80-972171-0-5
----------
VRABLEC, Pavol: POLITIK A ZAKLADATEĽ SLOVENSKEJ SOCIOLÓGIE ANTON ŠTEFÁNEK. In Záhorie, roč. XVII, 2008, č. 1, s. 9-11.
----------
VRABLEC, Pavol: POZNÁMKY K VEGETÁCII ZÁHORIA V STREDOVEKU. In Záhorie, roč. XIX, 2010, č. 4, s. 8-9.
----------
VRABLEC, Pavol: PREVRAT VO VEĽKÝCH LEVÁROCH V ROKU 1918. In Záhorie, roč. XXIV, 2015, č. 5, s. 15-18.
----------
VRABLEC, Pavol: PRVÉ PÍSOMNÉ SPRÁVY O ROHOŽNÍKU. In Záhorie, roč. XXXI, 2022, č. 3, s. 10-12.
----------
VRABLEC, Pavol: STAVEBNÝ VÝVOJ MALACIEK DO POLOVICE 17. STOROČIA. In: Malacky a okolie 6. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2013, s. 9 – 14. ISBN 978-80-969620-6-8
----------
VRABLEC, Pavol: STUPAVA V PREMENÁCH ČASU. In História. Revue o dejinách spoločnosti, roč. 6, 2006, č. 5, s. 5-7. ISSN 1335-8316
----------
VRABLEC, Pavol: VYSŤAHOVALCI Z KUKLOVA. In Záhorie, roč. XXVIII, 2019, č. 1, s. 19-21.
----------
VRABLEC, Pavol: ZAČIATKY DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU VO VEĽKÝCH LEVÁROCH. In Záhorie, roč. XXII, 2013, č. 5, s. 16-20.
----------
VRABLEC, Pavol: ZAČIATKY FUTBALU VO VEĽKÝCH LEVÁROCH. In Záhorie, roč. XVII, 2008, č. 2, s. 19-22.
----------
VRABLEC, Pavol: ZAČIATKY ŠTÁTNEJ ĽUDOVEJ ŠKOLY V OSUSKOM. In Záhorie, roč. XXVII, 2018, č. 5, s. 22-24.
----------
VRABLEC, Pavol: ZÁHORIE V 13. STOROČÍ (PRÍSPEVOK K DEJINÁM OSÍDLENIA). In: Studia Historica Tyrnaviensia XI - XII. Krakov: Spolok Slovákov v Poľsku v spolupráci s Filozofickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave, 2011, s. 232 - 239. ISBN 978-83-7490-411-7
- štúdia o osídlení severného Záhoria v 13. storočí 
----------
VRABLEC, Pavol: ZÁVOD V POSLEDNEJ ŠTVRTINE 16. STOROČIA. In Záhorie, roč. XXIX, 2020, č. 1, s. 4-6.
----------
VRABLEC, Pavol: ZÁZRAČNÉ VYLIEČENIA NA KATARÍNKE V 17. STOROČÍ. In Záhorie, roč. XXXI, 2022, č. 4, s. 17-18.
- článok (Gajary, Plavecký Peter, Gbely, Jablonica
----------
VRABLEC, Peter: HISTÓRIA OBCE ZÁVOD 1450 - 2000. Senica: Ressprint, 2000, 139 s. ISBN 80-900559-3-1
- vlastivedná monografia o Závode
----------
VRÁBLIKOVÁ, Viera: KOPČANY V PRAVEKU A DOBE SLOVANSKEJ. In: Zborník Záhorského múzea v Skalici I. Skalica: Záhorské múzeum v Skalici, 1970, s. 14-15.
- štúdia o archeologických nálezoch v Kopčanoch
----------
VRTOCH, Rastislav: DEJINY PANSTVA OSTRÝ KAMEŇ V STREDOVEKU. Diplomová práca. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2013, 58 s. + 1 s. obrazovej prílohy.

W
WSÓL, Andrej: ČETNÍCI V MALACKÁCH. In VRABLEC, Pavol (ed.): Malacky a okolie 15. História. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2022, s. 149-152. ISBN 978-80-89835-09-6
----------
WSÓL, Andrej: DOSTIHOVÉ PRETEKY NA MARHEČKU. In: Malacky a okolie 7. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2014, s. 55 – 82. ISBN 978-80-969620-8-2
----------
WSÓL, Andrej: CHOV KONÍ NA MALACKOM PANSTVE V 19. STOROČÍ. In VRABLEC, Pavol (ed.): Malacky a okolie 13. História. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2020, s. 129-149. ISBN 978-80-89835-07-2
----------
WSÓL, Andrej: INVENTÁR MALACKÉHO KAŠTIEĽA V ROKOCH 1923-1926. In: Pálffyovci. Dejiny šľachtického rodu od 17. po 20. storočie. Ed. Martin Macejka. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2018, s. 25 – 47. ISBN 978-80-89835-04-1
----------

WSÓL, Andrej: ĽAHKÉ OPEVNENIA PRI ZOHORE. In: Malacky a okolie 6. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2013, s. 131 – 134. ISBN 978-80-969620-6-8
----------
WSÓL, Andrej: LETISKO KUCHYŇA ZA SLOVENSKÉHO ŠTÁTU. In: Malacky a okolie 5. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2012, s. 107 – 124. ISBN 978-80-969620-5-1
----------
WSÓL, Andrej: MALAČANIA V PRVEJ SVETOVEJ VOJNE. In: Malacky a okolie 7. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2014, s. 101 – 156. ISBN 978-80-969620-8-2

----------
WSÓL, Andrej: MANÉVRE PRI MALACKÁCH V SEPTEMBRI 1884. In: Malacky a okolie 11. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2018, s. 143 – 155. ISBN 978-80-89835-05-8
----------
WSÓL, Andrej: MIGRANTI Z MALACIEK DO USA (1892 – 1946). In: Malacky a okolie 8. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2015, s. 71 – 157. ISBN 978-80-89835-00-3 
----------
WSÓL, Andrej: NA PANSTVE MIKULÁŠA XIII. PÁLFIHO. In: Malacky a okolie 10. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2017, s. 91 – 112. ISBN 978-80-89835-02-7
- rakúske novinové články o Plaveckom panstve
----------

WSÓL, Andrej: PRVÁ SVETOVÁ VOJNA A ZÁHORIE. In: Malacky a okolie 7. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2014, s. 19 – 25. ISBN 978-80-969620-8-2
----------
WSÓL, Andrej: SAMOVRAŽDY PÁLFFYOVCOV. In VRABLEC, Pavol (ed.): Malacky a okolie 13. História. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2020, s. 151-180. ISBN 978-80-89835-07-2
----------
WSÓL, Andrej: SOVIETSKI VOJACI POCHOVANÍ V PRIESTORE MALACKY. In: Malacky a okolie 11. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2018, s. 119 – 142. ISBN 978-80-89835-05-8
----------
WSÓL, Andrej: SOVIETSKI VOJACI PADLÍ V PRIESTORE PERNEK. In VRABLEC, Pavol (ed.): Malacky a okolie 13. História. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2020, s. 97-112. ISBN 978-80-89835-07-2
----------
WSÓL, Andrej: SPOMIENKY MARŠALA MARMONTA NA PÁLFFYOVCOV. In: Pálffyovci. Dejiny šľachtického rodu od 17. po 20. storočie. Ed. Martin Macejka. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2018, s. 201 – 203. ISBN 978-80-89835-04-1
----------
WSÓL, Andrej: SPOMIENKY PRUSKÉHO DÔSTOJNÍKA. In: Malacky a okolie 12. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2019, s. 123 – 149. ISBN 978-80-89835-06-5
- o pobyte v Malackách v roku 1866
----------
WSÓL, Andrej: UKRAJINSKÍ UTEČENCI NA ZÁHORÍ V 40. ROKOCH 20. STOROČIA. In: Malacky a okolie 5. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2012, s. 125 – 131. ISBN 978-80-969620-5-1
----------
WSÓL, Andrej: VOJACI Z GAJÁR V PRVEJ SVETOVEJ VOJNE. In VRABLEC, Pavol (ed.): Malacky a okolie 14. História. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2021, s. 111-157. ISBN 978-80-89835-08-9
----------
WSÓL, Andrej: ZAJATECKÉ TÁBORY V MALACKÁCH. In: Malacky a okolie 12. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2019, s. 151 – 158. ISBN 978-80-89835-06-5
----------
WSÓL, Andrej: ZASNEŽENÉ LETISKO. In VRABLEC, Pavol (ed.): Malacky a okolie 14. História. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2021, s. 69-70. ISBN 978-80-89835-08-9
----------

WSÓL, Andrej: Z KOREŠPONDENCIE VOJAKOV. In: Malacky a okolie 7. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2014, s. 157 – 161. ISBN 978-80-969620-8-2
----------
WSÓL, Andrej: ŽELEZNIČNÁ STANICA KÚTY V ROKOCH 1943 – 1944. In: Malacky a okolie 8. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2015, s. 159 – 167. ISBN 978-80-89835-00-3
Z, Ž
ZACSKOVÁ, Mária: NÁLEZ KAMENNÉHO SEKEROMLATU V MARIÁNKE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1981. 1. časť. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1982, s. 308; 2. časť, s. 447.
----------
ZACSKOVÁ, Mária: NÁLEZ KAMENNÝCH ENEOLITICKÝCH SEKERIEK V GAJAROCH A KOSTOLIŠTI. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1984. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1985, s. 259, 363.

----------
ZACHAR, Lev: KELTSKÉ TAJOMSTVO STUDIENKY. In: Krásy Slovenska, roč. LIX, 12/82. Bratislava: SÚV ČSZTV – Šport, 1982, s. 6 – 8.
- článok o keltskom sídlisku v Studienke

----------
ZACHAR, Lev: NESKOROLATÉNSKE SÍDLISKO PRI KÚTOCH. In: Zborník Slovenského národného múzea – História 16, roč. LXX – 1976. Zost. Belo Polla. Martin: Osveta, 1976, s. 31 – 53.
----------
ZACHAR, Lev: PRÍSPEVOK K POZNANIU NESKOROLATÉNSKEHO OBDOBIA NA ZÁHORÍ. In: Zborník Slovenského národného múzea – História 17, roč. LXXI – 1977. Zost. Belo Polla. Martin: Osveta, 1977, s. 35 – 58.
----------
ZACHAR, Lev: ZÁCHRANNÝ VÝSKUM LATÉNSKEHO SÍDLISKA V STUDIENKE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1981. 1. časť. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1982, s. 309 – 310; 2. časť, s. 447.
----------
ZACHAR, Lev: ZÁCHRANNÝ VÝSKUM V STUDIENKE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1980. 1. časť. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1981, s. 326 – 327; 2. časť, s. 479.

----------
ZACHAR, Lev: ZÁCHRANNÝ VÝSKUM V STUDIENKE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1982. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1983, s. 264.
----------
ZACHAR, Lev: ZÁCHRANNÝ VÝSKUM V STUDIENKE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1983. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1984, s. 227 – 228.
----------
ZACHAR, Lev: ZISŤOVACÍ VÝSKUM PRI OBCI ŠAŠTÍN-STRÁŽE. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1976. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1977, s. 298 – 299, obr. 183, 184.

----------
ZACHAROVÁ, Mária: DRŠKA, RICHARD: MESTSKÁ SPRÁVA SKALICE DO ROKU 1711. In: Zborník Záhorského múzea v Skalici 8. Zodp. red. Viera Drahošová. Skalica: Záhorské múzeum, 2017, s. 253 – 254. ISBN 978-80-85446-94-4
- recenzia
----------
ZACHAROVÁ, Mária: KIRIPOLSKÍ VOJACI V 1. SVETOVEJ VOJNE. Kostolište: Obecný úrad Kostolište, 2014, 8 s. ISBN 978-80-971671-9-6
- brožúra so životopismi vojakov z Kostolišťa, ktorí padli v prvej svetovej vojne

----------
ZACHAROVÁ, Mária: LISTINA Z ROKU 1737 UKRYTÁ VO VEŽI FRANTIŠKÁNSKEHO KOSTOLA V MALACKÁCH. In: Malacky a okolie 12. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2019, s. 39 – 49. ISBN 978-80-89835-06-5
----------

ZACHAROVÁ, Mária: LODNÉ MLYNY NA RIEKE MORAVE. In: Malacky a okolie 6. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2013, s. 71 – 81. ISBN 978-80-969620-6-8
----------
ZACHAROVÁ, Mária: LODNÉ MLYNY V ZÁHORSKOM OBVODE BRATISLAVSKEJ STOLICE. In: Pôdohospodárstvo v dejinách Slovenska. Tradície, inovácie a kultúrne dedičstvo. Edd. Ivana Fialová, Daniela Tvrdoňová. Bratislava: Slovenský národný archív, 2012, s. 161-176. ISBN 978-80-970666-5-9
- štúdia
----------
ZACHAROVÁ, Mária: MLYNÁRI, PIVOVARNÍCI A PILIARI V MALACKÁCH. In: Malacky a okolie 9. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2016, s. 63 – 112. ISBN 978-80-89835-01-0
----------
ZACHAROVÁ, Mária: MLYNY A INÉ VODNÉ ZARIADENIA NA ÚZEMÍ ZÁHORSKÉHO OKRESU BRATISLAVSKEJ STOLICE DO KONCA 18. STOROČIA. Rigorózna práca. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2015, 145 s.
----------
ZACHAROVÁ, Mária: MLYNY A MLYNÁRI NA PLAVECKOM PANSTVE DO KONCA 18. STOROČIA. In: Malacky a okolie 9. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2016, s. 45 – 62. ISBN 978-80-89835-01-0
----------
ZACHAROVÁ, Mária: MLYNY NA PLAVECKOM PANSTVE V NOVOVEKU. In: K dejinám mlynov – výskum a mapovanie. Zborník príspevkov zo seminára 14. 12. 2021. Zost. Tereza Bartošíková. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2023, s. 35-46. ISBN 978-80-89175-97-0
----------
ZACHAROVÁ, Mária: MLYNY NA STUPAVSKOM PANSTVE V NOVOVEKU. In Otázky zemepanského hospodárenia a správy v novoveku II. Ed. Zuzana Lopatková. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2022, s. 210-238. ISBN 978-80-568-0509-1
----------
ZACHAROVÁ, Mária: NÁČRT HISTÓRIE MLYNOV A VODNÝCH ZARIADENÍ NA STUPAVSKOM PANSTVE. In: Zborník Záhorského múzea v Skalici 7. Zodp. red. Viera Drahošová. Skalica: Záhorské múzeum, 2014, s. 19 – 36. ISBN 978-80-85446-77-7
----------
ZACHAROVÁ, Mária: NA HRANICI BRATISLAVSKEJ STOLICE A RAKÚSKA V 18. STOROČÍ. In: Na sútoku riek. Život v slovensko-rakúskom pohraničí. Zost. Mária Munková, Lenka Pavlíková. Bratislava: Štátny archív v Bratislave, 2014, s. 466-490. ISBN 978-80-224-1387-9
- štúdia o slovensko-rakúskych kontaktoch v 18. storočí
----------
ZACHAROVÁ, Mária: PÁLFFYOVCI OČAMI MALACKÝCH FRANTIŠKÁNOV. In: Pálffyovci. Dejiny šľachtického rodu od 17. po 20. storočie. Ed. Martin Macejka. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2018, s. 177 – 199. ISBN 978-80-89835-04-1
----------
ZACHAROVÁ, Mária: PÁTER MANSVÉT OLŠOVSKÝ A JEHO PÔSOBENIE V MALACKÁCH. In VRABLEC, Pavol (ed.): Malacky a okolie 13. História. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2020, s. 7-36. ISBN 978-80-89835-07-2
----------
ZACHAROVÁ, Mária: PHDR. MIKULÁŠ WERNER, ZABUDNUTÝ RODÁK Z KOSTOLIŠŤA. In VRABLEC, Pavol (ed.): Malacky a okolie 15. História. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2022, s. 153-164. ISBN 978-80-89835-09-6
----------

ZACHAROVÁ, Mária: PRAMENE K DEJINÁM 1. SVETOVEJ VOJNY A PREVRATU V ROKU 1918 NA ZÁHORÍ I. In: Zborník Záhorského múzea v Skalici 7. Zodp. red. Viera Drahošová. Skalica: Záhorské múzeum, 2014, s. 195 – 251. ISBN 978-80-85446-77-7
- pramenná štúdia
----------
ZACHAROVÁ, Mária: PRAMENE K DEJINÁM 1. SVETOVEJ VOJNY A PREVRATU V ROKU 1918 NA ZÁHORÍ II. In: Zborník Záhorského múzea v Skalici 8. Zodp. red. Viera Drahošová. Skalica: Záhorské múzeum, 2017, s. 202 – 251. ISBN 978-80-85446-94-4
- pokračovanie pramennej štúdie

----------
ZACHAROVÁ, Mária: PREVRATOVÉ UDALOSTI V ROKU 1918 NA ÚZEMÍ BÝVALÉHO SLÚŽNOVSKÉHO OKRESU MALACKY. In: Malacky a okolie 6. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2013, s. 101 – 114. ISBN 978-80-969620-6-8
----------
ZACHAROVÁ, Mária: PRIATEĽSTVO MARTINA BENKU S DOKTOROM MIKULÁŠOM WERNEROM. In VRABLEC, Pavol (ed.): Malacky a okolie 15. História. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2022, s. 165-170. ISBN 978-80-89835-09-6
----------
ZACHAROVÁ, Mária: REMESELNÍCI V HISTORII DOMUS FRANTIŠKÁNSKEHO KLÁŠTORA V MALACKÁCH. In: Malacky a okolie 10. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2017, s. 113 – 140. ISBN 978-80-89835-02-7
----------

ZACHAROVÁ, Mária: ROĽNÍCKE DRUŽSTEVNÉ LIEHOVARY V MALACKÁCH A OKOLÍ. In: Malacky a okolie 4. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2011, s. 59 – 67. ISBN 978-80-969620-4-4
----------
ZACHAROVÁ, Mária: SKLÁRNE NA PLAVECKOM PANSTVE. In VRABLEC, Pavol (ed.): Malacky a okolie 15. História. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2022, s. 59-77. ISBN 978-80-89835-09-6
----------
ZACHAROVÁ, Mária: VOJACI VYHLÁSENÍ ZA MŔTVYCH Z ÚZEMIA DNEŠNÉHO OKRESU MALACKY PO PRVEJ SVETOVEJ VOJNE. In: Malacky a okolie 7. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2014, s. 39 – 51. ISBN 978-80-969620-8-2
-----------
ZACHAROVÁ, Mária: ZOZNAM VOJAKOV VYHLÁSENÝCH ZA MŔTVYCH. In: Malacky a okolie 7. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2014, s. 163 – 175. ISBN 978-80-969620-8-2
----------
ZAJÍČEK, Štefan: VÝTVARNÉ UMENIE A MÚZEUM. In: Zborník Záhorského múzea v Skalici 5. Zodp. red. Viera Drahošová. Skalica: Záhorské múzeum, 2009, s. 130 – 131. ISBN 978-80-85446-61-6
----------
ZAJÍČKOVÁ, Mária (zost.): ANDREJ KUBINA 1844-1900. Moravský Svätý Ján: Obecný úrad Moravský Svätý Ján - Skalica: Záhorské múzeum v Skalica, 1994, 16 s. 
- biografická brožúra o Andrejovi Kubinovi
----------
ZAJÍČKOVÁ, Mária: CECH SKALICKÝCH SÚKENNÍKOV. In: Remeslo má zlaté dno... Cechy, živnosti, manufaktúry a továrne v dejinách Slovenska. Ed. Ivana Fialová, Daniela Tvrdoňová. Bratislava: Slovenský národný archív, 2014, s. 23 – 45. ISBN 978-80-971767-1-6
- štúdia

----------
ZAJÍČKOVÁ, Mária – DRAHOŠOVÁ, Viera (zost.): SEKULE. Skalica: Záhorské múzeum, 2002, 162 s. ISBN 80-85446-41-3
----------
ZAJÍČKOVÁ, Mária - DRAHOŠOVÁ, Viera (zost.): ZÁVOD. Záhorské múzeum Skalica pre Obecný úrad v Závode, 1997, 92 s. ISBN 80-85446-31-6
- vlastivedno-historická monografia o Závode (samostatná príloha časopisu Záhorie)
----------
ZAJÍČKOVÁ, Mária: EVIDENCIA MALÝCH PLAVIDIEL A PRIEVOZOV NA RIEKE MORAVE V SKALICKOM OKRESE V ROKU 1952. In: Zborník Záhorského múzea v Skalici 6. Zodp. red. Viera Drahošová. Skalica: Záhorské múzeum, 2011, s. 193 – 197. ISBN 978-80-85446-69-2
----------
ZAJÍČKOVÁ, Mária – HOFERKA, Martin – MICHALOVIČ, Peter – DRAHOŠOVÁ, Viera: ZÁHORSKÉ MÚZEUM V SKALICI. In: Pamiatky a múzeá, č. 3, 2006. Šéfred. Peter Maráky. Bratislava: Slovenské národné múzeum – Pamiatkový úrad SR, 2006, s. 25 – 30. ISSN 1335 – 4353
----------
ZAJÍČKOVÁ, Mária: HABÁNSKY DVOR. Záhorské múzeum v Skalici pre obec Veľké Leváre, 2007, 64 s. ISBN 978-80-85446-56-2
- sprievodca po expozícii Záhorského múzea vo Veľkých Levároch (vydané aj v nemeckej verzii Habaner Hof)
----------
ZAJÍČKOVÁ, Mária: HABÁNSKY DVOR VO VEĽKÝCH LEVÁROCH. In: Dejiny našej dediny. Veľké Leváre. Ed. Pavol Vrablec. Veľké Leváre: Obecný úrad Veľké Leváre, 2009, s. 27 – 44. ISBN 978-80-970214-9-8
----------
ZAJÍČKOVÁ, Mária: HISTÓRIA REMESIEL NA HOLÍČSKOM PANSTVE. Holíč: Mesto Holíč, 2011, 84 s. ISBN 978-80-970692-9-2
- dvojjazyčná slovensko-nemecká knižka o remeslách v Holíči od 16. do pol. 20. stor.
----------
ZAJÍČKOVÁ, Mária (ed.): KÁTOV 1392 - 2002. Kátov: Obecný úrad - Skalica: Záhorské múzeum, 2002, 32 s. ISBN 80-968767-0-8
- brožúra o Kátove
----------
ZAJÍČKOVÁ, Mária - DRAHOŠOVÁ, Viera a kol.: DOJČ. MONOGRAFIA O HISTÓRII OBCE DOJČ. Záhorské múzeum Skalica pre obecný úrad v Dojči, 1998, 164 s. + 9 s. obrazová príloha. ISBN 80-85446-32-4
----------
ZAJÍČKOVÁ, Mária: PÍSOMNOSTI SKALICKÝCH CECHOV AKO PRAMEŇ POZNANIA SOCIÁLNEJ A ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V 17.-19. STOROČÍ. In: Od špitála k nemocnici. Zdravotníctvo, sociálna starostlivosť a osveta v dejinách Slovenska. Bratislava: Slovenský národný archív, 2013, s. 172-186. ISBN 978-80-970666-6-6
- štúdia
----------
ZAJÍČKOVÁ, Mária: PODMIENKY ZALOŽENIA MÚZEA V SKALICI. In: Zborník Záhorského múzea v Skalici 5. Zodp. red. Viera Drahošová. Skalica: Záhorské múzeum, 2009, s. 110 – 114. ISBN 978-80-85446-61-6
----------

ZAJÍČKOVÁ, Mária: SKALICKÉ VÝŠIVKÁRSKE DRUŽSTVO. Skalica: Záhorské múzeum, 1989, 71 s.
- dejiny výšivkárskeho družstva v Skalici
----------
ZÁLESŇÁKOVÁ, Ľudmila: 100 ROKOV OCHOTNÍCKEHO DIVADLA V ZOHORE 1913 - 2013. Zohor: Jozef Gerthofer-Kníhtlač, 2013, 31 s. ISBN 978-80-969990-9-5
- brožúra o dejinách divadla v Zohore
----------
ZÁVODNÝ, Andrej: DIACHRÓNNY POHĽAD NA DISTRIBÚCIU SUFIXU –AVA V SLOVENSKEJ HYDRONYMII. In: Varia XVII. Zborník materiálov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007). Zost. Viera Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2010, s. 548 – 556. ISBN 978-80-8084-550-6
----------
ZÁVODNÝ, Andrej: JABLONICA A JEJ CHOTÁR. In: Jabuoňické všelico 1262 – 2012. Zost. Andrej Závodný. Jablonica: Obec Jablonica, 2012, s. 11 – 55. ISBN 978-80-971211-3-6
----------
ZÁVODNÝ, Andrej (zost.): JABUOŇICKÉ VŠELICO 1262 - 2012. Jablonica: Obec Jablonica, 2012, 180 s. ISBN 978-80-971211-3-6
- zborník príspevkov o dejinách Jablonice
----------
ZÁVODNÝ, Andrej: HYDRONYMIA POVODIA MYJAVY A CHVOJNICE. In: Varia XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. Anna Gálisová, Alexandra Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB, 2008, s. 663 – 672. ISBN 80-89037-04-6
----------
ZÁVODNÝ, Andrej: HYDRONYMIA SLOVENSKEJ ČASTI POVODIA MORAVY. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012, 496 s. ISBN 978-80-8082-561-4
- etymologický lexikón vodných názvov na Záhorí
----------
ZÁVODNÝ, Andrej: NIEKTORÉ NEŠTANDARDIZOVANÉ HYDRONYMÁ V SLOVENSKOM POMORAVÍ. In: Slovenská reč, roč. 75, č. 4 – 5. Hl. red. Slavomír Ondrejovič. Bratislava: Slovak academic press, 2010, s. 305 – 310.
----------
ZÁVODNÝ, Andrej: NIEKTORÉ OSADNÉ NÁZVY NA ZÁHORÍ. In: Varia XX. Zborník príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010). Ed. Gabriela Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, 2012, s. 682 – 702. ISBN 978-80-970561-3-1
----------
ZÁVODNÝ, Andrej: VODNÉ NÁZVY SLOVENSKEJ ČASTI POMORAVIA. In: Varia XVIII. Zborník príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. Lucia Gianitsová-Ološtiaková, Martina Ivanová, Martin Ološtiak. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2009, s. 773 – 779. ISBN 978-80-555-0083-6

----------
ZEMANOVÁ, Alena: DEJINY OBCE HRADIŠTE POD VRÁTNOM V ROKOCH 1526 – 1848. Bakalárska práca. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2011, 46 s. + 5 s. príloh.

----------
ZEMEK, Metoděj: MORAVSKO-UHERSKÁ HRANICE V 10. AŽ 13. STOLETÍ. Brno, 1972, 127 s.
- kniha o pomeroch na východnej Morave a Záhorí v 10. - 13. storočí
----------
ZETKOVÁ, Jana (zodp. red.): 800-ROČNÉ MALACKY. ZBORNÍK ZO SEMINÁRA. Malacky: Mestské centrum kultúry-Múzeum Michala Tillnera, 2006, 57 s. ISBN 80-969620-0-0
- zborník o dejinách Malaciek
----------
ZETKOVÁ, Jana (zodp. red.): MALACKY A OKOLIE 1. ZBORNÍK PRÍSPEVKOV - HISTÓRIA. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky-Múzeum Michala Tillnera, 2008, 164 s. ISBN 978-80-969620-1-3
- zborník o dejinách Malaciek a blízkeho okolia
----------
ŽÁK, Dušan (ed.): SENICA. Bratislava: Obzor, 1974, 271 s. + 42 s. obrazová príloha.
- vlastivedný zborník o Senici
----------
ŽÁRY, Juraj: PAMIATKY KULTÚRNEJ OBLASTI ZÁHORIA V SPOLOČENSKO-HISTORICKOM A ZEMEPISNOM KONTEXTE. In: Zborník prednášok 17. medzinárodného seminára o reštaurovaní. Záhorie 2019. Skalica – Holíč. Red. Peter Šimon, Ivan Pilný. [Bratislava]: Restau.Art, 2019, s. 8-19. ISBN 978-80-570-1293-1
----------

ŽEMBEROVÁ, Renáta: REZERVÁCIA ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRY V PLAVECKOM PETRI. In: Pamiatky a múzeá, č. 4, 2002. Šéfred. Peter Maráky. Bratislava: Slovenské národné múzeum – Pamiatkový úrad SR, 2002, s. 35 – 37. ISSN 1335 – 4353
----------
ŽEMBEROVÁ, Renáta: SKALICA – PAMIATKOVÁ ZÓNA. In: Pamiatky a múzeá, č. 3, 2006. Šéfred. Peter Maráky. Bratislava: Slovenské národné múzeum – Pamiatkový úrad SR, 2006, s. 2 – 7. ISSN 1335 – 4353
----------
ŽEMBEROVÁ, Renáta – ŽUFFOVÁ, Jaroslava: K NÁLEZOM V PODKROVÍ DOMU NA POTOČNEJ UL. Č. 65 V SKALICI. In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 6. Trnava: Krajský pamiatkový úrad Trnava, 2003, s. 51 – 57.

----------
ŽILAVÁ, Eva: MÔJ OTEC – ŽIVNOSTNÍK. In: Malacky a okolie 9. História. Ed. Pavol Vrablec. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2016, s. 221 – 222. ISBN 978-80-89835-01-0
----------
ŽUFFOVÁ, Jaroslava – ŽEMBEROVÁ, Renáta: MEŠTIANSKY DOM VIDIECKEHO TYPU? In: Pamiatky a múzeá, č. 3, 2006. Šéfred. Peter Maráky. Bratislava: Slovenské národné múzeum – Pamiatkový úrad SR, 2006, s. 13 – 17. ISSN 1335 – 4353
- článok o dome v Skalici

----------
(?) DVE VÝROČITÉ ZPRÁVY O ŽIVOTE EVANJELICKÉHO CIRKEVNÉHO SBORU V SENICI NAD MYJAVOU Z ROKOV 1935-1936. Senica nad Myjavou: Adolf Lőffler, [1936], 16 s.
----------
(?) HISTORICKÉ ZÁSTAVY DOBROVOĽNÝCH HASIČSKÝCH ZBOROV. Bratislava: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky, 2008, 152 s. ISBN 978-80-969158-2-8
- obrazová knižka obsahujúca aj viaceré zástavy zo Záhoria
----------
(?): MATEJ BÉLL O BITKE PRI JABLONICI. In: Naše Záhorie. Zborník príspevkov. Ed. Rudolf Irša. Malacky: Záhorské centrum kultúry, 2000, s. 47 – 48. ISBN 80-967164-1-7
----------
(?): NAVŠTÍVTE HOTEL ZÁHORAN V MALACKÁCH. In: Krásy Slovenska, roč. LIII, 8/76. Bratislava: SÚV ČSZTV – Šport, 1976, s. 371.
- propagačný článok

----------
(?) PAMÄTNICA GAVLOVIČOVHO SAMOVZDELÁVACIEHO KRÚŽKU V MALACKÁCH 1931 – 1941. [Malacky], [1941], 80 s.
----------
(?) PAMÄTNÍK SCHÔDZE FARÁROV CIRKVI ČESKOBRATSKEJ EVANJ. A. EVANJ. CIRKVI A. V. SLOVENSKEJ KONANEJ V UHORSKEJ SKALICI 10. MÁJA 1927. Nákladom vlastným. Tlačou Karola Hylského v Uhor. Hradišti, [1927], 95 s.

----------
(?) POBOŽNE ZWIČENI NA SWATICH SCHODACH KTERE SA V KOSTELE KLAŠTERNEM U W. W. OTCOW FRANCISKANOW W MALACKACH WINACHÁZAGU. Presspurk: Alois Schreiber, [1851], 16 s. 
- brožúrka s pobožnosťou na Svätých schodoch v Malackách, obsahuje aj stručnú históriu malackého františkánskeho kláštora pod názvom Opis klaštera a kostela malackeho, autor neuvedený
----------

(?) SLOVENSKÝ HODVÁB, NÁRODNÝ PODNIK SENICA, NOSITEĽ RADU PRÁCE. 60 ROKOV VÝROBY UMELÝCH VLÁKIEN. 1920 - 1980. Red. Pavol Mikulíček. (Senica, 1980), 80 s.
- publikácia o senickom podniku Slovenský hodváb
----------
(?) TRNOVEC 1548 – 1998. [Trnovec]: [Obecný úrad Trnovec], [1998], 25 s.
----------
(?) VÝROBA PAPIEROVÝCH A LEPENKOVÝCH OBALOV V SKALICI. In: Slovenská banka 1932. Kalendár Slovenskej banky na priestupný rok 1932. Bratislava, s. 71 – 76.
- článok o továrni TEKLA v Skalici (dnes Grafobal)

----------
(?) ZBORNÍK PREDNÁŠOK 17. MEDZINÁRODNÉHO SEMINÁRA O REŠTAUROVANÍ. ZÁHORIE 2019. SKALICA – HOLÍČ. Red. Peter Šimon, Ivan Pilný. [Bratislava]: Restau.Art, 2019, 277 s. ISBN 978-80-570-1293-1
----------

(?) Z HISTÓRIE A SÚČASNOSTI FRANTIŠKÁNSKEHO CHRÁMU V MALACKÁCH. Malacky: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Malacky, (2010), 14 s. 
- brožúrka o františkánskom kostole v Malackách
----------
(?) Z VÝROČITÉHO KONVENTU EV. A. V. CIRKVI V SENICI NAD MYJAVOU V JUBILEJNOM ROKU 1938. KONVENT BOL 6. MARCA 1938. Senica nad Myjavou: Kníhtlačiareň Adolf Lőffler, [1938], 16 s.
----------
(?) 1914 - 1994. 80 ROKOV ORGANIZOVANEJ TELOVÝCHOVY V MALACKÁCH. ROZVOJ TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU V ROKOCH 1974 - 1994. Malacky: Telovýchovná jednota Strojár Malacky, (1994), 36 s.
- brožúra o dejinách športu v Malackách