Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

pondelok 29. augusta 2011

Z DOBOVEJ TLAČE

TRAGÉDIA V SKALICI
V ROKU 1870

Historická tlač prináša množstvo zaujímavých informácií o živote na Záhorí. Ponúkam presný prepis článku zo skalických novín Obzor o nešťastnej udalosti zo začiatku roku 1870 v Skalici.

streda 24. augusta 2011

NOVINKY

KONFERENCIA
PÔDOHOSPODÁRSTVO V DEJINÁCH SLOVENSKA

Slovenský národný archív organizuje vedeckú konferenciu Pôdohospodárstvo v dejinách Slovenska, na ktorej odzneje aj niekoľko príspevkov týkajúcich sa dejín Záhoria.

utorok 23. augusta 2011

UDALOSTI

CHOLERA V ZÁVODE
V ROKU 1831

Čítanie starých kroník býva veľmi zaujímavé a poučné. Často sa v nich stretávame s rozprávaním zvláštnych, nevšedných, ba až neuveriteľných príbehov zo života dediny. Niektoré bývajú zábavné a iné zase tragické. Dôležitú úlohu pritom zohráva literárny talent zapisovateľa.

piatok 19. augusta 2011

LITERATÚRA

PEČATE A ZNAKY OBCÍ
SENICKÉHO OKRESU


Rudolf Irša zozbieral v slovenských archívoch sfragistický materiál, týkajúci sa obcí bývalého Senického okresu a súborne ho vydal v tejto knihe. Deväťdesiatpäťstranová kniha netradičného formátu v úvode stručne oboznamuje čitateľa s dejinami správy Senického okresu a so sfragistickou problematikou.

utorok 9. augusta 2011

UDALOSTI

KEDY PRIŠLI PRVÍ SLOVANIA NA ZÁHORIE?

Skutočnosť, že prítomnosť Longobardov na Záhorí bola iba okrajová, zatiaľ čo na susednej juhovýchodnej Morave bol ich zábor oveľa širší[1], dáva možnosť uvažovať o smere príchodu prvých Slovanov na Záhorie.

pondelok 8. augusta 2011

UDALOSTI

PRVÍ SLOVANIA NA ZÁHORÍ

Situácia okolo prítomnosti Slovanov v tomto priestore je oveľa komplikovanejšia. (Navyše ju ešte zneprehľadňujú rozdielne názory na datovanie jednotlivých archeologických nálezových celkov.) Niektorí koexistenciu Longobardov a Slovanov nepredpokladajú[1] a naopak, niektorí ju považujú za veľmi pravdepodobnú.[2]

utorok 2. augusta 2011

PAMIATKY

VEĽKOLEVÁRSKY PRIEVOZ 
CEZ RIEKU MORAVU

Prvá méta začína na západe v rieke nazývanej Morava, v prístave, ktorý sa nazýva Fluderstat, v ktorom sa zhromažďuje drevo na predaj a ukladajú sa hromady dreva. Tu vychádza (hranica) z tej rieky k ceste, po ktorej tie drevá boli ťahané a odtiaľ prechádzala na východ na tú cestu až k dubu stojacemu vedľa tejto cesty..“

NOVINKY / LITERATÚRA

MALACKY V 20. STOROČÍ


V týchto dňoch uzrel svetlo sveta zborník Malacky v 20. storočí. Je zostavený zo 14 dejepisných prác študentov Gymnázia sv. Františka Assiského v Malackách.

UDALOSTI

LONGOBARDI NA ZÁHORÍ


Je dôležité si uvedomiť, že Slovania pri svojom príchode na Záhorie neprišli do celkom ľudoprázdnej oblasti. Preto stručne naznačím situáciu pred ich príchodom.

pondelok 1. augusta 2011

ARCHÍV / NAJSTARŠIE ZMIENKY

NAJSTARŠIA ZMIENKA 
O MALÝCH LEVÁROCH A GAJAROCH


DÁTUM: 15. mája 1377
REGEST: Ľudovít I. daruje Teumlinovi a Petrovi Malé Leváre a Gajary.
OBCE: Malé Leváre, Gajary
OSOBY: Ľudovít I. Veľký, uhor. kráľ; Teumlinus, gróf zo Sv. Jura; Peter, gróf zo Sv. Jura; Peter, gróf zo Sv. Jura, otec Teumlina a Petra; Šebuš, gróf zo Sv. Jura, starý otec Teumlina a Petra

GEOGRAFIA

ZÁHORIE A HRANICE 2

V roku 1001/2 sa územie Slovenska i Moravy stali závislými od poľského Boleslava Chrabrého. Tento stav trval do roku 1018. Potom bola Morava pripojená k pražskému kniežatstvu a spravoval ju syn českého kniežaťa Oldřicha I. Břetislav I. Kontrolu nad Slovenskom prebral kráľ Štefan I. v roku 1029. Územie medzi Dunajom a Dyjou pripadlo Východnej marke v roku 1041.

UDALOSTI

ŽELEZNIČNÉ NEŠŤASTIE 
PRI VEĽKÝCH LEVÁROCH V ROKU 1983

V Kronike obce Veľké Leváre II. sa na s. 214 nachádza záznam o vlakovom nešťastí pri Veľkých Levároch v r. 1983: „14. júna v noci medzi obcami Závod – Veľké Leváre sa stala železničná nehoda.