Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

pondelok 1. augusta 2011

ARCHÍV / NAJSTARŠIE ZMIENKY

NAJSTARŠIA ZMIENKA 
O MALÝCH LEVÁROCH A GAJAROCH


DÁTUM: 15. mája 1377
REGEST: Ľudovít I. daruje Teumlinovi a Petrovi Malé Leváre a Gajary.
OBCE: Malé Leváre, Gajary
OSOBY: Ľudovít I. Veľký, uhor. kráľ; Teumlinus, gróf zo Sv. Jura; Peter, gróf zo Sv. Jura; Peter, gróf zo Sv. Jura, otec Teumlina a Petra; Šebuš, gróf zo Sv. Jura, starý otec Teumlina a Petra
My, Ľudovít, z Božej milosti kráľ Uhorska, Poľska, Dalmácie atď. odporúčame do pamäti skrze prítomnú (listinu), že uvažujúc o vernostiach a zásluhách verných služieb našich verných grófov Teumlina a Petra, synov Petra, syna Šebuša zo Svätého Jura, ktorí sa vo všetkých priaznivých aj nepriaznivých záležitostiach našich i nášho kráľovstva so všetkým zápalom vernosti usilovali a dychtili bez strachu zapáčiť nášmu majestátu, na akési vynahradenie ich služieb týmže grófom Teumlinovi a Petrovi a ich dedičom a potomkom so všetkými právami večne a neodvolateľne sme z titulu našej novej donácie z našich kráľovských rúk dali, darovali a udelili, či skôr dávame, darujeme a udeľujeme do vlastníctva, držby a spravovania bez poškodenia práva iného ktorési naše prázdne a obyvateľmi opustené dediny, nazývané Kÿsluew (Malé Leváre) a Eureghaz (Gajary) v Bratislavskej župe so všetkými ich úžitkami a všetkými príslušenstvami v ich skutočných a starých hraniciach, v ktorých boli spravované a vlastnené naším majestátom. Prítomnú (listinu) dáme spečatiť našou veľkou pečaťou, až nám bude znovu prinesená. Dané v Budíne v najbližší piatok pred Svätodušnými sviatkami roku Pána 1377.
Listina DL 6432 z r. 1377

Uloženie:
- Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Levéltár 6432

Publikovanie:
- GÚTH, T. - GÚTHOVÁ, H.: Levárky. Bratislava: Liečreh, 1997, s. 37.

Súvislosti:
- VEĽKÉ LEVÁRE (1378)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.