Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

streda 24. augusta 2011

NOVINKY

KONFERENCIA
PÔDOHOSPODÁRSTVO V DEJINÁCH SLOVENSKA

Slovenský národný archív organizuje vedeckú konferenciu Pôdohospodárstvo v dejinách Slovenska, na ktorej odzneje aj niekoľko príspevkov týkajúcich sa dejín Záhoria.
Slovenský národný archív
v spolupráci
s Katedrou etnológie a kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a so Sekciou archívnictva a PVH SHS pri SAV

Vás pozývajú na vedeckú konferenciu pod záštitou
ministra vnútra Slovenskej republiky JUDr. Daniela Lipšica

PÔDOHOSPODÁRSTVO V DEJINÁCH SLOVENSKA.
Tradície, inovácie a kultúrne dedičstvo,

ktorá sa uskutoční v dňoch
12. – 14. septembra 2011
v priestoroch kongresovej sály Slovenského národného archívu.Program konferencie

12. september 2011 (pondelok)

9:00 - 9:30 
prezentácia účastníkov

9:30 - 10:00
slávnostné otvorenie konferencie

10:00 - 10:20 
PhDr. Eva Vrabcová, Slovenský národný archív
Archívne fondy k dejinám pôdohospodárstva na Slovensku v Slovenskom národnom archíve

10:20 - 10:40 
Mgr. Elena Kašiarová, Štátny ústredný banský archív
Štátny ústredný banský archív ako pramenná základňa dejín lesného hospodárstva

10:40 - 11:00
Mgr. Eva Greschová - Mgr. Leonard Ambróz, Archív Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva
Ochrana prírody vo fondoch pôdohospodárskych orgánov a organizácií na Slovensku

11:00 - 11:20
Prestávka na kávu

11:20 - 11:40
Mgr. Peter Podolan, PhD., Katedra slovenských dejín FF, Univerzita Komenského v Bratislave
Poľnohospodárstvo v prostredí lužickej kultúry na území stredného a dolného toku Váhu v mladšej a neskorej dobe bronzovej a dobe halštatskej

11:40 - 12:00 
Dr. h. c. Prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc., Katedra histórie FF, Trnavská univerzita v Trnave
Vývoj pôdohospodárstva v stredoveku

12:00 - 12:20 
Doc. PhDr. Vladimír Rábik, PhD., Katedra histórie FF, Trnavská univerzita v Trnave
Melioračný proces majetkových fondov na východnom Slovensku v stredoveku

12:20 - 12:40
Mgr. Maroš Mačuha, PhD., Bratislavský okrášľovací spolok
Majerské hospodárenie na Turčianskom domíniu Révaiovcov v rannom novoveku

12:40 - 13:00
Diskusia - možnosť vystúpenia s koreferátom (max. dĺžka 10 min.)

13:00 - 14:00
Prestávka na obed

14:00 - 14:20
Prof. PhDr. Mária Kohútová, CSc., Katedra histórie FF, Trnavská univerzita v Trnave
Demografický obraz roľníkov na panstve Holíč v 17. storočí

14:20 - 14:40
PhDr. Radoslav Ragač, PhD., Slovenský národný archív
Kopčianska kačenáreň - príklad importu unikátnej technológie do Uhorska

14:40 - 15:00
Doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD., Katedra histórie FF, Trnavská univerzita v Trnave
Tereziánska urbárska regulácia na Ostrokamenskom panstve

15:00 - 15:20
Mgr. Ivana Fialová, PhD., Slovenský národný archív
Stav poľnohospodárskej výroby na Holíčskom panstve v polovici 19. storočia

15:20 - 15:30
Diskusia - možnosť vystúpenia s koreferátom (max. dĺžka 10 min.)

15:30
Prezentácia publikácie Slovenského národného archívu spojená s recepciou

Pripomínam, že neide o aprílový vtip!
                                     Gergelyi.“
            Pracovné zápisky archivára z Humenného


13. september 2011 (utorok)

9:00 - 9:20
PhDr. Peter Keresteš, PhD., Štátny archív v Nitre
Huňadyovci a ich prínos v chove oviec na Slovensku

9:20 - 9:40
Mgr. arch. Rastislav Petrovič, Krajský pamiatkový úrad v Trnave
Poľnohospodárske stavby v areáli kaštieľa v Rohovciach

9:40 - 10:00
Mgr. Tatiana Figurová, Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene
K tajchom ako súčasti vodnej dopravy dreva na Horehroní

10:00 - 10:20
Mgr. Mária Zacharová, Štátny archív v Bratislave
Lodné mlyny v Záhorskom obvode Bratislavskej stolice

10:20 - 10:40
Prestávka na kávu

10:40 - 11:00
Mgr. Rastislav Lukáč, Katedra histórie FF, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Staré mapy ako prameň sledovania transformácie poľnohospodárskej krajiny (na príklade horného povodia potoka Drevenica)

11:00 - 11:20
Doc.  RNDr. Peter Chrastina, PhD., Katedra histórie, FF, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Vinohradníctvo na SSZ okraji Trenčianskej kotliny a priľahlých svahoch Bielokarpatského predhoria z pohľadu historickej geografie

11:20 - 11:40
Mgr. Michal Franko, Katedra histórie FF, Trnavská univerzita v Trnave
Práva a povinnosti viničných majstrov v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti

11:40 - 12:00
Mgr. Norbert Praženka, Slovenský národný archív
Chov hodvábnika a pestovanie morušových stromov v Bratislavskej stolici na prelome 18. a 19. storočia

12:00 - 12:20
Diskusia - možnosť vystúpenia s koreferátom (max. dĺžka 10 min.)

12:20 - 13:20
Prestávka na obed

13:20 - 13:40
Mgr. Jana Zaťková, Vojenský historický archív
Využitie zajatcov v hospodárstve Rakúsko-Uhorska počas 1. svetovej vojny

13:40 - 14:00
PhDr. Eva Vrabcová, Slovenský národný archív
Pozemkové reformy v rokoch 1919-1949 na Slovensku

14:00 - 14:20
PhDr. Daniel Hupko, Múzeum Červený Kameň
Pálfiovská firma REOS - prostriedok podnikania alebo forma boja proti pozemkovej reforme?

14:20 - 14:40
PhDr. Zuzana Kollárová, PhD., Štátny archív v Levoči, pobočka Poprad
Poľnohospodárske spolky a družstvá na Spiši od konca 19. storočia do roku 1945

14:40 - 15:00
Prestávka na kávu

15:00 - 15:20
PaedDr. Patrik Derfiňák, PhD., Inštitút histórie, FF Prešovská univerzita v Prešove
Poľnohospodárske liehovary a ich produkcia v priestore Šariša na prelome 19. a 20. storočia

15:20 - 15:40
PhDr. Zita Škovierová, CSc., Katedra etnológie a kultúrnej antropológie,  Univerzita Komenského v Bratislave
Spolky a združovanie súkromne hospodáriacich roľníkov na Slovensku v 20. storočí

15:40 - 16:00
Ing. Ján Keresteš, CSc., Cech bryndziarov
Historický odkaz výživy pre súčasnú stratégiu výživovej politiky

16:00 - 16:20
Diskusia - možnosť vystúpenia s koreferátom (max. dĺžka 10 min.)

Po skončení rokovacieho dňa budú môcť účastníci konferencie navštíviť reštaurátorské dielne SNA spojené s ukážkami práce reštaurátorov. Pre záujemcov bude tiež sprístupnená aktuálna výstava SNA „Kuriozity alebo čo by ste v archíve nehľadali...“


14. september 2011 (streda)

9:00 - 9:20
Mgr. Daniela Fukasová, PhD., Slovenský národný archív
Zväz hospodárskych družstiev a verejných obilných skladíšť na Slovensku

9:20 - 9:40
Mgr. Hildegarda Pokreis, Štátny archív v Bratislave, pobočka Šaľa
Cukrovary a liehovary na južnom Slovensku

9:40 - 10:00
Mgr. Branislav Šprocha - Výskumné demografické centrum, Inštitút informatiky a štatistiky - Infostat - Doc. PhDr. Pavol Tišliar, PhD., Katedra etnológie a kultúrnej antropológie,  Univerzita Komenského v Bratislave
Plodnosť žien Slovenska v primárnom sektore podľa výsledkov sčítaní 1930 až 2001

10:00 - 10:20
Mgr. Miroslav Sabol, PhD., Historický ústav SAV
Konzervatívny slovenský roľník v zrkadle techniky v rokoch 1918-1948

10:20 - 10:40
Prestávka na kávu

10:40 - 11:00
Doc. PhDr. Peter Mičko, PhD., Katedra histórie FHV Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Zmeny v organizácii rezortu poľnohospodárstva na Slovensku v rokoch 1939-1945

11:00 - 11:20
Mgr. Martin Garek, PhD., Katedra histórie FF, Trnavská univerzita v Trnave
Budovanie Oravskej priehrady - výstavba a dôsledky

11:20 - 11:40
Mgr. Ondrej Podolec, PhD., Ústav pamäti národa, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
JRD - fenomén povojnového vidieka

11:40 - 12:00
PhDr. Ladislav Vrtel, MV SR, Odbor archívov
Roľníctvo v heraldickom zrkadle

12:00 - 12:20
Ing. Zbyšek Šustek, CSc., Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV
Poľnohospodárstvo a jeho odraz v ikonografii platidiel

12:20 - 12:40
Mgr. Radoslava Ristovská, Katedra histórie FF, Trnavská univerzita v Trnave
Poľnohospodárska osveta v období slovenského národného obrodenia vo svetle dobovej tlače

12:40 - 13:00
Mgr. Katarína Matavová, Katedra histórie FF, Trnavská univerzita v Trnave
Dejiny pôdohospodárstva na Slovensku v činnosti pracovníkov Pôdohospodárskeho archívu

13:00 - 13:20
Diskusia - možnosť vystúpenia s koreferátom (max. dĺžka 10 min.)

13:20  Ukončenie konferencie


Organizátori konferencie:

Mgr. Daniela Fukasová, PhD.     daniela.fukasova@sna.vs.sk            02/67298232
Mgr. Ivana Fialová, PhD.              ivana.fialova@sna.vs.sk                  0267298246


Slovenský národný archív

Drotárska cesta 42. P. O. Box 115,840 05 Bratislava 45


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.