Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

sobota 24. septembra 2011

Z DOBOVEJ TLAČE

ŠKOLSKÉ SLÁVNOSTI 
V MALÝCH A VEĽKÝCH LEVÁROCH
(1. časť)

"Premena starej školy v školu novú, prispôsobenú terajšiemu životu, riadna školská dochádzka a stavby školských budov nasvedčujú, že sa školská otázka u nás počína vážne riešiť. – Dôkazom toho boly aj školské slávnosti 29. mája t. r. (1930): v Malých Levároch slávnosť kladenia základ. kameňa novej školskej budovy obec. ľud. školy a slávnosť odovzdania novostavby štátnych škôl Štefánkových vo Veľ. Levároch verejnosti. Účasť občianstva z celého okolia ukázala, ako sa zmenil od prevratu pomer verejnosti ku škole a jak nová československá škola vedela si svojím pôsobením získať porozumenie a lásku všetkej verejnosti.
Slávnosti sa zúčastnili min. škol. a nár. osvety Dr. I. dérer, býv. min. Dr. A. Štefánek, poslanci: Dr. Ivánka, senátor prof. Milota, posl. Blažek, K. Korman, prednosta škol. referátu Dr. Maule, zem. škol. inšp. K. Jelínek, okres. škol. inšp. F. Jozka, okres. náčel. V. Mereš, zástupcovia mnohých úradov a korporácií, novinári a mnohí významní hostia, ktorí sa zúčastnili poklepu a podpísali sa do pamätnej knihy.

Fotografia pridaná k článku

Slávnosť zahájil po druhej hodine odpol. výstižným preslovom miestostarosta Mal. Levár J. Weinreb, o stavbu školy v prvom rade zaslúžilý. – Že tu ide nielen o novú školskú budovu, ale i školu nového ducha, zdôraznil pri svojom prejave min. škol. a nár. osvety Dr. I. Dérer. Prv celým školským systémom chceli ubiť slovenský národ. Tieto doby sú preč. Že sa nevrátia, toho dôkazom je položený základný kameň školy novej, školy masarykovskej a československej. Budovaním škôl chceme sa dostať na výšku kultúrneho národa českého a národov západných a keď toho dosiahneme, dosiahneme i hospodárskeho blahobytu. Minister poďakoval za obete prinesené rodičmi malolevárskymi, aby ich deti chodili do školy ako do chrámu, kde by ssaly do seba lásku k rodu, k vlasti, ku pôvodu rodičovskému a kde by získali vedomosti, ktorými vyzbrojené lepšie by mohli obstáť v životnom boji, ako ich rodičia. Nakonec vyzval k dobudovaniu, ochrane a udržianiu započatého diela.
Dr. A. Štefánek: „Škola táto nech súvisí s naším životom kultúrnym, hospodárskym, náboženským a s našou národnou minulosťou, tak ako súvisí dieťa s matkou. Prajeme si, aby nová škola bola nielen žriedlom, kde by sa mládež vychovávala podľa najnovších zásad, ale nech je to i škola všetkých občanov a jej učitelia nech sú vašimi kamarátmi a radcami“. Vyzdvihnul rozdiel medzi starou a novou školou a zdôraznil, že nová škola nebude protináboženská. V záveru nabádal tiež k rýchlemu dobudovaniu.

Titulka časopisu

Prvá časť presného prepisu (i s chybami) nepodpísaného článku Školské slávnosti v Malých a Veľkých Levároch z mesačníka Slovenské Záhorie, roč. I, júl 1930, č. 6, s. 7 – 8.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.