Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

streda 28. septembra 2011

Z DOBOVEJ TLAČE

ŠKOLSKÉ SLÁVNOSTI
V MALÝCH A VEĽKÝCH LEVÁROCH
(2. časť)

Po 3. hodine pohnuli sa všetci účastníci do Veľ. Levár, kde bola slávnostne odovzdávaná verejnosti novostavba štátnej ľud. a mešť. školy „Štefánkovej“. Budova pôsobí zvonka milým dojmom svojou slohovou čistotou a prekvapuje i vňútri estetickým a účelným vyriešením.
Stavbu previedla fa. ing. Hollan a Kučera v Hodoníne. Náklad na stavbu robil 1,051.199 Kčs, na vnútorné zariadenie 88.615.- Kčs. stavba bytu riaditeľa 146.931.- Kčs, náklad na ideovú súťaž 64.254.- Kčs. Celá stavba s centrálnym kúrením, elektrickým osvetlením, úpravou zahrady, vodovodu atď. stála okrúhle Kčs 1,800.000, na čo štát prispel obnosom 800.000 Kčs. O stavbu školy sa zaslúžili krem min. dr. Štefánka občania Pavel Gregor, Ján Žilavý, Stefan Šaško, Augustin Kitz, Samuel Ištok, Gustav Heřman, riaditeľ, ktorý pre spoločný postup sjednotil strany v obec. zastupiteľstve proti všetkým odporcom stavby.


Stavba meštianky vo Veľkých LevárochSlávnosť, konaná na priestranstve pred školou, pôsobila bezprostredne srdečným ovzduším. Účasť bola obrovská (školské deti, hasičstvo, Sokolstvo, polit. organizácie, občianstvo z Malaciek a okol. obcí atď.) Hosťov a shromaždených uvítal miestostarosta Žilavý, za Sokol urobil prejav starosta levárskej jednoty Fr. Wilhelm. – Ministri Dr. I. Dérer a Štefánek, ako rodáci z tohto kraja, ktorí v budovaní škôl po prevrate preukázali našim obciam neoceniteľnú pomoc, ktorí stále pozorne sledujú náš hospodársky i kultúrny život a nechýbajú úri otvorení žiadnej novej školy v okrese, dali v svojich rečiach priechod tomuto úzkemu a srdečnému vzťahu k nášmu Záhoriu. Dr. A. Štefánek dojatý ďakoval za poctu, ktorou ho rodáci levárski obmysleli pomenovaním novej školskej budovy jeho menom.
Nasledoval rad prejavov: za rodičov E. Janovský, za františkánske gymnázium v Malackách prof. Košík, poslanec Blažek, senátor prof. Milota a kňaz J. Maliarik. Rečníci jednomyslne vyslovili podiv, že sa môže nájsť osoba, ktorá s energiou, lepšej veci hodnou, po roky pracuje za to, aby sa potrebná škola nestavala. (Tiež „kultúrna politika“, hej?)
Pán min. školstva prezrel si potom vnútorné zariadenie školy a s ostatnými hosťami zúčastnil sa občerstvenia, dávaného riaditeľom školy.
Pri slávnosti účinkoval pevecký sbor Mik. Schneidera-Trnavského z Veľ. Levár, riadený dirigentom odbor. učit. J. Strůpkom, asi 9 veľmi pečlive nacvičenými sbory. Recitácie a prívety detí v Malých i Veľ. Levároch boly dobré (niektoré príliš dlhé). Organizácia slávnosti bota dobrá, hoci pre opozdený príchod hostí nemohol byť program presne dodržaný.
Pred slávnosťou prijal min. šk. a nár. osv. deputáciu zo Závodov, vedenú obec notárom a miestnym farárom vo veci stavby obecnej ľud. školy. Deputácii dostalo sa uistenia, že pán minister bude záležitosť účinne podporovať.
V rámci slávnosti konala sa ráno o 10. hodine dopoludnia manifestačná schôdza okres. jednoty Sväzu slov. učiteľstva okresu malackého, na ktorej o aktuálnych školských otázkách prehovoril hl. tajomník Sv. S. U. Ant. Petrtyl. Hlavnou aktuálnou požiadavkou učiteľstva je poštátnenie školstva, lebo len slobodný učiteľ v slobodnej škole môže plniť svoje povinnosti tak, ako toho záujem národa a štátu vyžiaduje. Druhým bodov učiteľských požiadavkov je školská reforma, aby dobrodenia vzdelania dostalo sa spravodlive všetkým spoločenským vrstvám. Učiteľstvo domáha sa ďalej zlepšenja svojho právneho a hmotného postavenia, lebo „zlý je ten idealizmus, ktorý zabúda na chlieb“.
Do schôdze dostavil sa priateľ školy a učiteľstva poslanec Dr. Ivánka. Vo svojom prívete uistil učiteľstvo ochotnou podporou jeho požiadavkov."

Posledná časť presného prepisu (i s chybami) nepodpísaného článku Školské slávnosti v Malých a Veľkých Levároch z mesačníka Slovenské Záhorie, roč. I, júl 1930, č. 6, s. 8 – 9.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.