Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

piatok 22. júna 2018

ARCHÍV

PORTÁLNY SÚPIS NITRIANSKEJ ŽUPY 
Z ROKU 1532
3. časť

Portálne súpisy nám dávajú možnosť urobiť si aspoň približný obraz o veľkosti sídiel. Pokračujeme s prehľadom osídlenia severného Záhoria v roku 1532. Môžeme porovnať veľkosť napr. Letničia, Vrádišťa, Kopčian, či Kátova s Unínom alebo Holíčom. Skalica bola celkom inou veľkostnou kategóriou.

Letničie vlastnil Gašpar Cobor a poddaní mu platili 10 zlatých. Tri usadlosti boli chudobné, dve opustené, jedna richtárska a jednu obýval pisár.
Letničie (Lethnÿcze)
majetok pána Cobora  10 zlatých
chudobní                       3 usadlosti
opustené                       2 usadlosti
richtár                            1 usadlosť
pisár                              1 usadlosť

Unín tiež patril Gašparovi Coborovi. Nachádzalo sa v ňom 37 platiacich usadlostí. Okrem nich tu bolo 13 usadlostí chudobných, šesť opustených a jedna richtárova.
Unín (Vnÿm)
majetok pána Cobora   37 zlatých
chudobní                      13 usadlostí
opustené                        6 usadlostí
richtár                             1 usadlosť

Radimov patril Gašparovi Coborovi, no v tomto čase ho mal v zálohu Ján Amade. Poddaní platili od 21 usadlostí 21 zlatých. Sedem usadlostí obývali chudobní a dvorskí služobníci, dve usadlosti boli opustené a jedna richtárova.
Radimov (Radÿmo)
majetok pána Cobora
v zálohu u Jána Amadeho   21 zlatých
chudobní s dvorskými            7 usadlostí
opustené                                2 usadlosti
richtár                                     1 usadlosť

Kopčany mali za zemepána Gašpara Cobora a platili mu ročne pravdepodobne 5 zlatých (údaj je prepisovaný). Jedna usadlosť bola chudobná, jedna opustená. Nachádzal sa tu jeden majerský dom o veľkosti jednej usadlosti a usadlosť chudobného richtára.
Kopčany (Kopchan)
majetok pána Gašpara Cobora   5? zlatých
chudobná                                      1 usadlosť
opustená                                       1 usadlosť
majer                                             1 usadlosť
chudobný richtár                           1 usadlosť

Zemepánom Holíča bol Gašpar Cobor a ročný príjem z neho mal 40 zlatých. Okrem tohto poplatku mu tunajšia židovská komunita odvádzala spolu 6 zlatých. Až 32 usadlostí bolo vedených ako chudobné, na siedmich bývali panskí služobníci, päť domov obývali šľachtici, sedem usadlostí bolo opustených a dve richtárske.
Holíč (Holÿch)
majetok pána Gašpara Cobora   40 zlatých
tunajší židia                                   6 zlatých
chudobní                                     32 usadlostí
sluhovia                                         7 usadlostí
domy obývané šľachticmi              5 usadlostí
opustené                                        7 usadlostí
richtári                                            2 usadlosti

Kátov bol rovnako majetkom Gašpara Cobora. Z neho získaval iba dva zlaté. Dve usadlosti boli opustené a dve chudobné.
Kátov (Kaatho)
majetok pána Gašpara Cobora   2 zlaté
opustené                                     2 usadlosti
chudobní                                     2 usadlosti

Kráľovské mesto Skalica bolo v roku 1532 v zálohu u pánov Žerotínskych. Ročný výnos z nej činil 131 zlatých. Až 46 usadlostí neplatilo daň pre chudobu, štyri boli opustené, šesť usadlostí neodvádzalo poplatok, osem usadlostí bolo šľachtických a tri patrili mestskej rade (richtárovi a prísažným).
Skalica (Zakolcza)
kráľovské mesto, zálohované pánovi Žerotínskemu   131 zlatých
chudobní                                                                       46 usadlostí
opustené                                                                         4 usadlosti
oslobodených v prospech mesta                                    6 usadlostí
šľachtici, ktorí v meste podnikali                                     8 usadlostí
richtár a 12 prísažní                                                        3 usadlosti

Vrádište vlastnila vdova po Petrovi Korlátskom a vynášalo jej 10 zlatých. Ďalších šesť usadlostí bolo chudobných, štyri opustené a jedna richtárova.
Vrádište (Wradistia)
majetok pani vdovy po Petrovi Korlátskom   10 zlatých
chudobní                                                         6 usadlostí
opustené                                                         4 usadlostí
richtár                                                              1 usadlosť

Portálny súpis Prietržky z roku 1532

Prietržka bola majetkom skalického špitála a v roku 1532 mu odviedla 9 zlatých. Okrem toho tu bolo sedem usadlostí chudobných, päť vyhorených, dve opustené a jedna richtárova.
Prietržka (Pretresd)
majetok špitála v Skalici   9 zlatých
chudobní                          7 usadlostí
vyhorené                          5 usadlostí
opustené                          2 usadlosti
richtár                               1 usadlosť

Popudiny boli majetkom vdovy po Petrovi Korlátskom a platili 7 zlatých. Jedna usadlosť bola chudobná a jedna richtárska.
Popudiny (Pobeczÿn)
majetok pani vdovy po Petrovi Korlátskom   7 zlatých
chudobná                                                      1 usadlosť
richtár                                                            1 usadlosť

Močidľany boli majetkom Gašpara Cobora, ktorému v tomto roku vyplatili 8 zlatých. Okrem toho tu boli štyri usadlosti chudobné, štyri opustené a jedna richtárova.
Močidľany (Mochodlan)
majetok pána Gašpara Cobora   8 zlatých
chudobné                                    4 usadlosti
opustené                                     4 usadlosti
richtár                                          1 usadlosť

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.