Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

piatok 17. augusta 2018

ARCHÍV

PORTÁLNY SÚPIS NITRIANSKEJ ŽUPY 
Z ROKU 1532 
4. časť 

Prinášam poslednú časť portálneho súpisu Nitrianskej časti Záhoria z roku 1532. Ide o súpis obcí Vlčkovany, Radošovce, Vieska, Koválovec, Chropov, Lopašov, Častkov, Sobotište a Prietrž.

Vlčkovany boli majetkom Gašpara Cobora, ktorému v roku 1532 mali vyplatiť od usadlostí 7 zlatých. Ďalšie 4 usadlosti boli chudobné, 4 opustené a jedna richtárova. 
Vlčkovany (Wÿchkowanÿ
majetok pána Gašpara Cobora   7 zlatých 
chudobné                                    4 usadlosti 
opustené                                     4 usadlosti 
richtár                                          1 usadlosť 

Radošovce tiež patrili Gašparovi Coborovi, no v roku 1532 ich držali v zálohu páni Žerotínski, ktorým mali platiť od usadlostí 44 zlatých. Okrem toho tu bolo 9 usadlostí chudobných, 2 opustené a jedna richtárska. 
Radošovce (Radosolz
majetok pána Gašpara Cobora, 
v zálohu u pánov Žerotínskych   44 zlatých 
chudobné                                      9 usadlosti 
opustené                                       2 usadlosti 
richtár                                            1 usadlosť 

Vieska patrila mestu Skalica. Od usadlostí platila 14 zlatých, 6 usadlostí bolo chudobných, 3 opustené a jedna richtárova. 
Vieska (Wezka
patrila mestu Skalica   14 zlatých 
chudobní                       6 usadlostí 
opustené                       3 usadlosti 
richtár                            1 usadlosť 

Koválovec bol rozdelený medzi Žigmunda Korlátskeho, ktorému usadlosti platili 9 zlatých, a pani vdovu Korlátsku, ktorej vyplácali 2 zlaté. Ďalšie dve usadlosti boli opustené, 3 chudobné a jedna richtárska. 
Koválovec (Kÿskowalÿo
časť pána Žigmunda Korlátskeho   9 zlatých 
časť pani vdovy Korlátskej              2 zlaté 
opustené                                         2 usadlosti 
chudobní                                         3 usadlosti 
richtár                                              1 usadlosť 

Chropov bolo tiež rozdelený na časť Žigmunda Korlátskeho a časť pani vdovy Korlátskej. Žigmundovi odvádzali 8 zlatých a vdove tri zlaté. Šesť usadlostí bolo chudobných, 4 opustené a jedna richtárova. 
Chropov (Kroppo
časť pána Žigmunda Korlátskeho   8 zlatých 
časť pani vdovy Korlátskej              3 zlaté 
chudobní                                         6 usadlostí 
opustené                                         4 usadlosti 
richtár                                              1 usadlosť 

Lopašov celý patril vdove Korlátskej a platil 8 zlatých. Štyri usadlosti boli chudobné, 4 opustené, jednu obýval chudobný pastier a jednu richtár. 
Lopašov (Lapasso
majetok pani vdovy Korlátskej   8 zlatých 
chudobní                                    4 usadlosti 
opustené                                    4 usadlosti 
chudobný pastier                       1 usadlosť 
richtár                                        1 usadlosť 

Častkov sa delil medzi pána Žigmunda Korlátskeho (7 zlatých) a vdovu Korlátsku (2 zlaté). Päť usadlostí bolo chudobných, jedna opustená a jedna richtárska. 
Častkov (Chezko
časť pána Žigmunda Korlátskeho   7 zlatých 
časť vdovy pani Korlátskej              2 zlaté 
chudobní                                         5 usadlostí 
opustená                                         1 usadlosť 
richtár                                              1 usadlosť 

Sobotište bolo tiež rozdelené medzi dvoch zemepánov – Žigmunda Korlátskeho (8 zlatých) a vdovu Korlátsku (3 zlaté). Ďalších 8 usadlostí bolo chudobných, 3 opustené, na dvoch bývali pánski služobníci a na jednej richtár. 
Sobotište (Zobotÿstÿa
časť pána Žigmunda Korlátskeho   8 zlatých 
časť vdovy pani Korlátskej              3 zlaté 
chudobní                                         8 usadlostí 
opustené                                         3 usadlosti 
služobníci                                        2 usadlosti 
richtár                                              1 usadlosť 

Časť Prietrže patrila vdove po Petrovi Korlátskom a platila jej 5 zlatých. V tejto časti sa nachádzali ešte 3 chudobné usadlosti, 2 opustené, jedna patrila provizorovi panstva a jeden dom bol alodiálny. Druhá časť Prietrže patrila Jurajovi Horvátovi a platila mu 2 zlaté. Okrem toho tu boli 2 chudobné usadlosti a jedna richtárska. 
Prietrž (Pretresd
časť vdovy po Petrovi Korlátskom   5 zlatých 
chudobní                                          3 usadlosti 
opustené                                          2 usadlosti 
správca (provizor)                            1 usadlosť 
alodiálny dom                                  1 usadlosť 
časť Juraja Horváta                         2 zlaté 
chudobní                                         2 usadlosti 
richtár                                              1 usadlosť 

----------
Zdroj: 
Magyar Nemzeti Levéltár, Magyar Kincstári Levéltárak, Magyar Kamara Archivuma, Conscriptiones portarum (sectio E 158), Comitatus Nitriensis, A 2646, Comitatus Nittriensis Anno 1532, fol. 58 – 63.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.