Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

utorok 25. septembra 2018

UDALOSTI

UNÍN-ZÁMČISKO

Stránka Slovanské hradiská priniesla zaujímavý článok s fotodokumentáciou o známom hradisku Zámčisko v Uníne. Článok si môžete prečítať na odkaze nižšie. Ja k článku prikladám ešte niekoľko odkazov na literatúru z mojich vlastných poznámok pre záujemcov o bližšie štúdium dejín tohto hradiska.
 


Literatúra:

STUDENÍKOVÁ, Etela: Záchranný výskum na Zámčisku v Uníne. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1980. 1. časť. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1981, s. 278-280.

STUDENÍKOVÁ, Etela: Výskum v Uníne v roku 1981. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1981. 1. časť. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1982, s. 270-272.

STUDENÍKOVÁ, Etela: Tretia výskumná sezóna na Zámčisku v Uníne. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1982. Zodp. red. Bohuslav Chropovský. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1983, s. 233-234.

JANŠÁK, Štefan: Brány do dávnoveku. Bratislava: Tatran, 1966, s. 59.

CHROPOVSKÝ, Bohuš: Slovensko na úsvite dejín. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1970, s. 125.

JANŠÁK, Štefan: Niektoré novobjavené hradiská slovenské. In: Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Roč. XXII. Turčiansky Svätý Martin: Muzeálna slovenská spoločnosť, 1928, s. 22-25.

VELIAČIK, Ladislav: Čelenka z opevnenej osady Zámčisko v Uníne. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2001. 1. textová časť. Odb. red. Ivan Cheben, Ivona Vlkolinská. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2002, s. 220-222. ISBN 80-88709-59-8

TENCER, Tomáš: Analýza pravekého a ranne stredovekého osídlenia v okrese Senica za použitia prostriedkov GIS. Seminárna práca. Brno: Ústav archeológie a muzeológie Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity, 2006, s. 33, 36.

VARSIK, Vladimír: Neskororímska ostroha z Unína. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2007. Odb. red. Ivan Cheben. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2009, s. 192-193. ISBN 978-80-89315-17-8

BARTÍK, Juraj: Bronzová sekera z Unína. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2006. Odb. red. Ivan Cheben. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2008, s. 23-24. ISBN 978-80-89315-12-3

ŠALKOVSKÝ, Peter: Hrady západných Slovanov. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2015, s. 15. ISBN 978-80-89315-95-6

ŠALKOVSKÝ, Peter: K problematike opevnených sídiel vo včasnom stredoveku na Slovensku. In: Acta historica Neosoliensia. Tomus XV – 2012. Vol 1 – 2. Edd. Pavol Maliniak, Imrich Nagy. Banská Bystrica: Katedra histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2012, s. 53. ISSN 1336-9148

MASLÍKOVÁ, Ľudmila: Cestná sieť, mýtne stanice a trhové miesta na území Nitrianskej župy v stredoveku. Dizertačná práca. Bratislava: Katedra slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 2013, s. 58.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.