Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

pondelok 27. augusta 2012

Z DOBOVEJ TLAČE / STUDIENKA

PRVÉ ROKY PÔSOBENIA
OCHOTNÍCKO-VZDELÁVACIEHO KRÚŽKU ŠTEFÁNIK
V STUDIENKE
(1. časť)

V obci Studienka pôsobil v medzivojnovom období ochotnícko-vzdelávací krúžok Štefánik. Jeho založenie a prvé roky činnosti zachytávajú dobové články. Niektoré z nich uverejňujem v nasledujúcej sérii v presných prepisoch.

1. 

Hasprunka 


"Že i v menších, odľahlých dedinách možno vykonať pekný kus záslužnej práce kultúrnej, keď sa najdú jednotlivci pre vec zapálení, toho príkladom je činnosť Jozefa Koporca, stolárskeho majstra v Hasprunke, obetavého režiséra a činovníka mnohých kultúrnych a iných spolkov. 
Ako chlapcovi z chudobnej rodiny dostalo sa mu len biedneho vzdelania ľudovej školy; tak ako väčšina našich detí pred vojnou nenaučil sa pre stále bezduché maďarčenie v škole ani poriadne čítať. Prežil trpké roky na učení vo Viedni a od konca vojny pomáhal otcovi pri remesle. 
Nedostatky školského vzdelania nahradzoval súkromnou usilovnosťou. Keď sa po prevrate zakladal v Hasprunke sbor dobrovoľných hasičov, bol Koporec zvolený do výboru. Nahovoril niekoľko chlapcov a dievčat, aby v prospech spolku zahrali divadlo. Kus sám vybral a nacvičil. Hra mala úspech a mládež bola získaná k ďalšej činnosti. Nasledovala hra za hrou. Do 8. XII. 1929 bolo absolvovaných celkom 33 hier. 
Od tejto práce neodradily ho ani časové prekážky, ani maloduché miestne pomluvy. 
Od r. 1923 je tajomníkom a hospodárom hasičského sboru; od roku 1924 zastáva funkciu účtovníka v Úvernom družstve. Jeho vrelý záujem o divadlo tým nijako neochladnul. Pretože divadelná činnosť presiahovala často rámec činnosti hasičského sboru, pojal myšlienku založiť samostatný ochotnícky spolok. Pre svoj plán získal miestneho učiteľa Adolfa Schustera, ktorý vypracoval stanovy a svolal ustavujúcu schôdzu na 18. nov. 1928. Obidvaja zakladatelia vykonali všetky prípravné práce, opatrili vopred i spolkové razítko, ale v ustanovený čas boli v určenej miestnosti sami. Nedali však dobrej myšlienke padnúť a 25. nov sa založenie „Ochotnícko-vzdelávacieho krúžku Štefánik“ predsa uskutočnilo. Prihlásilo sa 23 členov a 25 dorastencov. 
Dnes číta krúžok 96 členov činných mimo dorastu, má vlastné javisko a využíva každej príležitosti ku kultúrnej činnosti. V poslednej dobe bola zahájená akcia pre postavenie spolkovej budovy – „Štefánikovho domu“. 
Zásluhou Joz. Koporca a uč. Adolfa Schustera môže sa Hasprunka vykázať za prvé desaťročie našej slobody kultúrnym ruchom, ktorý by jej i väčšie obce mohly závidieť.

Kultúrny rozvoj niektorých našich obcí. Hasprunka. In: Vlastivedný sborník okresu bratislavského a malackého. Diel I. Sborník kultúrnej práce. Hl. red. St. Říha, F. Volf. Bratislava: Učitel'stvo okresu bratislavského a malackého, [1930], s. 354-355. 
----------
2. 

"Z Hasprunky. Miestny krúžok „Štefánik“ uctil dňa 4. mája pamiatku národného hrdinu gen. Štefánika predvedením dramatickej pohádky Radúz a Mahulena od Juliusa Zeyera. Hra bola celkove veľmi dobrá. Zvlášte vynikli F. Schusterová, J. Hollá, F. Macháček a E. Šišolák. Krúžok, ktorý zdarne pracuje na kultúrnom poli a zachytí každú príležitosť k činnosti, má veľa členov činných (i dorast) a nadovšetko agilného predsedu A. Schustera, učiteľa.

Slovenské Záhorie, roč. I., jún 1930, č. 5, s. 11. 
----------
3. 

"Ochotnícko-vzdelávací krúžok „Štefánik“ v Hasprunke podujal sa odvážneho, ale chvályhodného plánu: vybudovať „Štefánikov dom“, v ktorom by bola umiestnená verejná knižnica, čitarňa, javisko s divadelným a prednáškovým sálom, postupne i biograf, slovom, kde by sa sústreďoval všetok kultúrny ruch v obci. – Bola zahájená rozsiahla sberacia akcia, ktorá sa dosiaľ stretla s blahovoľným porozumením u okres. náčelníkov, obec. notárov a mnohých korporácií. Najväčšími čiastkami dosiaľ prispeli: obec Hasprunka, okresné a notárske úrady, okres. výbor, kraj. výbor, min. školstva a mnohí jednotlivci. 
Budova zaberie cca 200 m2 zastavanej plochy a bude vyžiadovať nákladu vyše 150.000 Kč (pozemok darovala obec zdarma). 
Týmto činom chce sa Hasprunka v kultúrnej práci postaviť na čelo obcí, v podobných pomeroch pracujúcich. Na práci a obetiach, ktoré sme priniesli vytýčnemu cieľu, je jasne badať, že sa poctive usilujeme napraviť krivdy páchané v duševnom ohľade na našom ľudu v dobe maďarizácie a spoliehame preto na morálnu aj hmotnú podporu celého Záhoria.

Slovenské Záhorie, roč. I., august 1930, č. 7, s. 12. 
----------
4. 

"Kultúrna činnosť „Ochotnícko-vzdelávacieho krúžku „Štefánik“ v Hasprunke“ obmedzoval sa dosiaľ najviac na divadelné predstavenia, ktorých v minulom roku sohratých bolo 19. Preslovených tiež bolo niekoľko slávnostných preslovov. V prvom a druhom roku svojho pôsobenia krúžok venoval sa vnútornému budovaniu (javište, šatňa, administratíva atď.). teraz v treťom roku rozšíril pole pôsobnosti na cyklus prednášok, ktoré sú rázu hospodárskeho, samosprávneho, všeobecného. Ako prednášatelia získaní boli miestni pracovníci, členi krúžku: Alex. Schäffer, spr. školy, Stan. Schuster, notár a Ad. Schuster, učiteľ. Krok tento stretol sa s porozumením všetkého obecenstva. 
Pociťuje sa však nedostatok vlastných miestností, ktoré by všestrannej kultúrnej práci vyhovovaly. Aby Krúžok potrebný obnos na Štefánikov Dom, základný kameň ktorého bude sa klásť v mesiaci júni t. r., doplnil, pomýšľa na novú akciu, o ktorej ešte tuná napíšeme. 
Terajší výbor Krúžku čaká práca veľká a namáhavá, osoby tohoto výboru sú však zárukou, že práca táto bude tiež svedomite a presne prevedená.

Slovenské Záhorie, roč. II., marec 1931, č. 3, s. 12-13.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.