Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

piatok 31. augusta 2012

Z DOBOVEJ TLAČE / STUDIENKA

PRVÉ ROKY PÔSOBENIA
OCHOTNÍCKO-VZDELÁVACIEHO KRÚŽKU ŠTEFÁNIK
V STUDIENKE
(2. časť)

5. 

"Hasprunka. Porovnaním s okolnými krúžkami, a u krúžkov vzdialenejších podľa zpráv na tomto mieste uverejnených, Ochot. vzdel. krúžok ŠTEFÁNIK v Hasprunke pracuje ešte v pomeroch dobrých, ba veľmi dobrých, čoho si ani sami členovia – herci neuvedomia.
Krúžok má ešte teraz, pravda, veľkú oporu vo svojom členstve, ktorého už je cez 150. K tomuto rozšíreniu v krátkej dobe (krúžok jestvuje 2 roky) došlo jediné sústavnou a intenzívnou prácou kultúrno – vonkajšou a organizáčnou (Viď „Vlastivedný sborník okresu bratislavského a malackého“ str. 354). 
Do roka priemerne nacvičí sa 9–10 div. kier, ktoré sú podané v 19–20 predstaveniach. Návšteva na predstaveniach jednak pre nezamestnanosť nie je taká, aká by byť môhla, jednak pre netečnosť istej vrstvy obyvateľstva, ktorá však veľmi rada a húfne navštevuje potulné, bezcenné cirkusy a divadlá. 
V dňoch 28. II. a 1. III. 1931 sohráli členovia Krúžku pod vedením rež. Koporca hru A. Raupacha „Mlynár a jeho dieťa“.
 
Projekt Štefánikovho domu v Studienke (bočný pohľad).
Projektoval František Steidl z Malaciek.

Obsadenie úloh v počiatku bolo dosť pečlive prevedené. Na závadu boly zmeny, neskôr prevedené. 
Veľmi pekne vniknul do svojej úlohy Sýkoru Michal Šišolák, ktorý ukázal, že je na javišti „doma“. Tiež upútal na seba pozornosť prvýkrát vystúpivší Arnošt Mašek v úlohe hrobára Tomáša. Zo ženských úloh vynikly: Mária – F. Schustrová a Záhorská – J. Hollá. 
Ku dňu 4. a 5. apr. cvičí sa hra „Soľ nad zlato“ s dorastom a mladšími členmi.

Asch. 

Slovenské Záhorie, roč. II., apríl 1931, č. 4, s. 17-18. 
----------
6. 

"Z Hasprunky. Za spolupráce obec. zastupiteľstva, hasič. sboru, krúžku „Štefánik“ a učit. sboru bola na Bielu sobotu usporiadaná slávnosť Božieho mieru“. Zahájil farár Št. Blaho, za obecnú radu prehovoril Izidor Šlosar, uč. Ad. Schuster objasnil význam tejto slávnosti s hľadiska národného a všeľudského a poukázal na zásluhy Čsl. Červeného kríža. Presne o 11.58 hod. zaznel hasičský signál „pozor!“, po čom nasledovali 2 minuty ticha k ucteniu obetí vojny. Has. sbor položil veniec na pomník padlých a žiačky predniesly niekoľko recitácií. 
Slávnosť bola v obci odbavovaná po prvé a za slušnej účasti. Pri tom je však zaujímavé, že (podľa odporúčania okr. úradu) mal slávnosť poriadať starosta, tento ačkoľvek bol v zasadnutí ob. rady na to upozornený, slávnosti sa vôbec nezúčastnil. 
Krúžok „Štefánik“ zahrál dňa 4. a 5. apr. t. r. s dorastom a mladšími členmi slovenskú pohádku „Soľ nad zlato“. Ukázala sa nielen bohatá vlastná šatnica Krúžku, ale i fakt, že v doraste má Krúžok dobrých hercov a pracovníkov, len samozrejme chýba im ešte istota vo vystupovaní.

Asch. 

Slovenské Záhorie, roč. II., máj 1931, č. 5, s. 11. 
----------
7. 

"Ochotnícko-vzdelávací krúžok „Štefánik“ v Hasprunke usporiadal dňa 21. júna t. r. slávnosť kladenia základného kameňa k „Štefánikovmu domu“, pod protektorátom senátora G. Reháka. – Bližšie na plakátoch a pozvánkach!

Slovenské Záhorie, roč. II., jún 1931, č. 6, s. 12. 
----------
8. 

ažobná listina Ochotnícko-vzdelávacieho krúžku „Štefánik“ v Hasprunke. Pri ťahu vecnej loterie, povolenej Gen. fin. riad. v Bratislave pod. č. III. 5497/31 zo dňa 11. januára 1931, konanom dňa 7. marca 1932 za prítomnosti dôchodkového revidenta, boly tiahnuté tieto výhry: 
1 hlavná výhra Kč 1000 na číslo 1855, 2 hlavná výhra Kč 500 na číslo 126, 4 výhry à 100 Kč na čísla 1207, 2484, 1939, 4 výhry à 50 Kč na čísla 1447, 1383, 1075, 123. 24 výhier à 20 Kč na čísla 296, 233, 1478, 601, 734, 1860, 1503, 2374, 485, 951, 319, 173, 359, 2338, 2273, 284, 706, 180, 58, 1232, 2333, 2311, 544, 2074, 1021. 50 výhier à 10 Kč na čísla 184, 1879, 1367, 1618, 2196, 599, 2154, 1353, 2489, 111, 2453, 171, 2111, 128, 2172, 101, 1930, 1639, 1765, 345, 1189, 1224, 1684, 648, 2015, 2088, 428, 66, 2378, 15, 985, 2383, 1868, 418, 486, 1511, 2441, 503, 215, 1175, 2115, 342, 172, 260, 1904, 209, 1107, 416, 2153. 
Všetkých výhier: 84 v celkovej hodnote Kč 3.000. Výhry vydáva predsedníctvo Krúžku od 14. marca do 13. júna 1932 len proti predloženiu a vráteniu originálneho lósu. Výhry, ktoré pripadnú na losy do dňa ťahu nezaplatené, alebo ktoré nebudú z akéhokolvek dôvodu prevzaté v trojmesačnej stanovenej lehote, prepadnú v prospech účelu Krúžku.

Loterný výbor. 

Slovenské Záhorie, roč. III., apríl 1932, č. 4, s. 15-16. 
----------
9. 

"Hasprunka: Dňa 6. a 7. marca zahral dorast Krúžku Štefánik v Hasprunke k pocte 82. narodenín p. prezidenta pohádku „Rusalka“. Hra bola po všetkých stránkach uspokojivá a prevedenie patrí medzi úkony najlepšie. Dorast cvičí sa vystupovaniu pri lútkových hrách, ktoré sú veľmi dobrou predpravou. Vynikol Jano-Ján Osuský svojou opravdovou hrou. K. Moricová v zástoju Lasturky sa uplatnila už i tým, že sa povahou s úlohou shoduje. Energicky vystupovali: Princ Jaroslav (Ján Orgoň), Oliver (Ján Sedláček), Vodník Vážka (Alžb. Ivanová). I spoločné vystupovanie víl a menšie úlohy zahraté boly dobre. Členstvo Krúžok bude mať príležitosť zmerať svoje sily pri divadelných závodoch, ktoré budú koncom júna alebo počiatkom júla pri otváraní Štefánikovho Domu, Ústredím Slov. Ochot. Divadiel v Turč. Martine v Hasprunke poriadané.

Slovenské Záhorie, roč. III., apríl 1932, č. 4, s. 17. 
----------
10. 

"... Po tomto odchádzal (minister školstva a národnej osvety dr. Ivan Dérer – pozn. PaV), aby sa zúčastnil ďalej zas otvárania Štefánikovho domu v Hasprunke, ktorá slávnosť bola tiež na tento deň určená (25. septembra 1932 – pozn. PaV)." 

Slávnostné otvorenie novej školskej budovy v Malackách. In: Slovenské Záhorie, roč. III, október 1932, č. 10, s. 13.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.