Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

sobota 10. augusta 2013

TEÓRIA

O SKÚMANÍ NÁZVOV ZÁHORSKÝCH OBCÍ

Pri úvahách o pôvode názvu tej-ktorej obce máme tendenciu veľmi zjednodušovať a odvodiť pôvod názvu od toho, čomu sa dnes najviac podobá. V skutočnosti však v mnohých prípadoch ide o oveľa zložitejšie riešenie, na ktoré je potrebné dôkladné bádanie. Pokúsim sa zhrnúť aspoň tie najdôležitejšie faktory, ktoré je potrebné pri určovaní pôvodu miestneho názvu brať do úvahy.
Otázka pôvodu názvu každej obce patrí medzi tie, o ktoré sa jej obyvatelia zvyčajne dosť zaujímajú. U niektorých obcí býva jej vysvetlenie celkom jednoznačné, u niektorých ide o komplikovanejší problém a niekedy sa stáva aj úplne nevyriešeným. U laickej verejnosti je však zakorenených množstvo legiend a mýtov.
Pri riešení otázky pôvodu názvu obce treba prihliadať na množstvo faktorov. Jedným z najdôležitejších býva fakt, že názov sa vyvíjal niekoľko storočí a jeho dnešná podoba je často už modifikáciou a odlišuje sa od historickej podoby, čo môže komplikovať jeho vysvetlenie. Preto nikdy nemožno vychádzať z terajšej podoby názvu, ale z jeho historickej formy. Názov vznikol pred mnohými storočiami, preto sa treba vrátiť do tejto doby a tu hľadať motiváciu. Nerešpektovanie tohto logického pravidla máva často za následok vznik rozličných fantastických vysvetlení, ba legendárnych príbehov.
Tak napríklad jedno z vysvetlení názvu Malacky je od maďarského „malac ki“ – „prasa preč“, k čomu vznikla i celá legenda. A pritom názov Malacky sa používa iba od 20. storočia. Predtým bol vždy Malaczka. Alebo jedno z vysvetlení názvu Leváre hovorí, že ide o obec, ktorá leží na ľavom (po záhorácky levém) brehu rieky Moravy. Najstaršie doklady tohto názvu celkom jednoznačne poukazujú, že pôvod pochádza z maďarského lövő – strelec. A príkladov je mnoho.
Prvým krokom v bádaní po pôvode názvu obce je teda zhromaždenie jeho najstarších podôb. Dôležité je pritom, aby sme tieto názvy získavali z originálnych prameňov. Pretože rôzne pramenné edície nemusia byť z rôznych príčin úplne dôveryhodné, najmä pokiaľ ide o prepis miestnych názvov. Vzhľadom na skutočnosť, že najstaršie názvy azda všetkých záhorských obcí pochádzajú zo stredoveku, vyžaduje si toto čítanie istú skúsenosť a odbornú pripravenosť. Tieto najstaršie záznamy názvov skúmanej obce by však nemali pochádzať z príliš dlhého časového úseku. Pretože aj v minulosti ľudia v priebehu generácií zabúdali na skutočný motív pomenovania ich obce. Tu vzniká veľká komplikácia. Najstaršia písomná zmienka o obci zväčša pochádza z obdobia, kedy obec už nejakú dobu existovala. Často sa nevie, ako dlho pred najstaršou zmienkou obec vznikla. To znamená, že aj podoba názvu obce, spomenutého v najstaršej písomnej zmienke, môže mať za sebou dlhodobý vývoj a nemusí byť pôvodná. Azda pomôže poznatok, že ľudia v minulosti boli výrazne konzervatívni a teda názov sa nemusel vôbec alebo len veľmi málo odlišovať. 
Nemožno prehliadnuť faktor, ktorým sú zapisovatelia názvov obce. Pisármi dokumentov, z ktorých čerpáme informácie, často vôbec nebývali domáci obyvatelia, ale úradníci inštitúcií, kde ten-ktorý dokument vznikol. A tí mávali informácie sprostredkované, alebo nemuseli rozumieť reči domáceho ľudu a názov si poznačili skomolený a podobne. Napokon aj medzi domácimi obyvateľmi mohli byť odchýlky v pomenovaní obce, najmä ak v obci bývali príslušníci viacerých etník. Jedna a tá istá obec mohla používať v rovnakom období viacero pomenovaní – slovenské i nemecké i maďarské. Dokonca nie je neobvyklé, že sa aj v rámci jedného dokumentu niekedy objavia viaceré varianty názvu obce. Etnické hľadisko bývalo vplyvným faktorom vo vývoji názvu obce.
Napr. pôvodný slovenský názov mohol byť maďarskými, či nemeckými obyvateľmi skomolený alebo prispôsobený zákonitostiam svojho jazyka a nám sa zachovala iba táto skomolenina. Alebo pôvodný názov bol cudzí a časom sa poslovenčil. Stávalo sa, že názvy bývali aj priamo prekladané do cudzích jazykov. Pričom ak sa náhodou nepoznala pôvodná motivácia pomenovania obce, mohlo dôjsť k chybnému prekladu.
Ako vidno, riešenie pôvodu názvu obce nijako nie je jednoduchá záležitosť. Preto je potrebné k nej pristupovať prípad od prípadu, vždy maximálne opatrne a predovšetkým zodpovedne. Motivácia názvov niektorých obcí je celkom jasná, u mnohých si odborníci ešte dlho budú lámať hlavu a vyslovovať hypotézy, či laici budú vymýšľať legendy a u mnohých názvov sa nikdy nedozvieme ich skutočný pôvod. A s tým je potrebné sa zmieriť.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.