Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

sobota 14. júna 2014

UDALOSTI

AKO JE TO S DÁTUMOM 
NAJSTARŠEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY 
O BORSKOM MIKULÁŠI A BORSKOM PETRI?

Obec Borský Mikuláš v dňoch 5. – 8. júna oslavovala 620. výročie prvej písomnej zmienky o obci. Dátum osláv bol vybraný podľa dátumu najstaršej písomnej zmienky, ktorým mal byť 3. jún 1394. Je to však správny dátum?
Hneď na začiatku môžem povedať, že ide o omyl. Rok 1394 je v poriadku, ten netreba riešiť. Ale čo ten 3. jún? Predpokladám, že predstavitelia obce sa opierali o informáciu z obecnej monografie BORSKÝ MIKULÁŠ (zost. Eva Fordinálová. Záhorské múzeum v Skalici pre Obecný úrad Borský Mikuláš, 1994), kde autorka kapitoly Dejiny obcí Borský Mikuláš a Borský Peter Zora Viestová na začiatku strany 16 píše: „Hoci obec má oveľa starší pôvod, prvá písomná zmienka o nej pochádza z r. 1394 – zo záznamov novozriaďovanej zemepanskej správy, ktorá dopĺňala už fungujúcu cirkevnú správu. Najstarší názov – Zenthmiklos – je na listine Bratislavskej kapituly z 3. júna 1394; ide o štatúciu pre Stibora zo Stiboríc, ktorou sa mu dáva do držby panstvo Ostriež /Ostrý Kameň/. Podľa tejto listiny Borský Mikuláš ako poddanská obec /spolu s ďalšími: Borský Jur, Borský Peter, Čáčov, Častkov, Koválovec, Kuklov, Pernek, Plavecký Mikuláš, Plavecký Peter, Rybky, Vrbovce/ je súčasťou ostriežskeho panstva.“ Predstavitelia obce sa opierali o informácie známej a uznávanej archivárky a historičky, čo nikomu z nich nemožno vyčítať. Avšak citovaný odstavec obsahuje hneď niekoľko omylov. Ako vyplýva aj zo zoznamu použitej literatúry, autorka nemala k dispozícii originálnu listinu.

Listina s najstaršou zmienkou o Borskom Mikuláši a Borskom Petri

Listina s najstaršou zmienkou o obci Borský Mikuláš (a aj Borský Peter) je uložená v Maďarskom krajinskom archíve v Budapešti (Magyar Országos Levéltár Budapest) v oddelení stredovekých listín (Diplomatikai Levéltár) pod inventárnym číslom 7942. V súčasnosti je listina digitalizovaná a prístupná aj na internete: <http://mol.arcanum.hu/dldf/opt/a110505htm?v=pdf&a=start> Skutočne ide o listinu Bratislavskej kapituly, ktorou štatuovala (voviedla) Stibora zo Stiboríc do vlastníctva panstva Ostrý Kameň. Borský Mikuláš je zapísaný ako Zenthmiclos a Borský Peter ako Zenthpeter. Lenže ako dediny prislúchajúce k ostrokamenskému hradu sa spomínajú len tieto: Bíňovce (Benyen), Buková (Bugzaab), Svätý Peter (Zenthpeter), iný Borský Peter (alterius Zenthpeter)[1], Borský Mikuláš (Zenthmiclos), Kuklov (Kyklew), Borský Svätý Jur (Zenthgyurgh), Hohenau (Chahno) a Jakubov/Kúty (?) (Jakfalua)[2]

Vymenovanie dedín panstva Ostrý Kameň

No ale pozrime sa na datovanie listiny. V podstate ide o texty dvoch listín zapísané do jednej. Štatučná listina Bratislavskej kapituly totiž obsahuje aj text darovacej listiny kráľa Žigmunda. Celkovo sa v texte nachádzajú tri časové údaje. Keďže ide o datovanie podľa cirkevných sviatkov, sú potrebné prepočty na dnešné dátumy.
Text Žigmundovej darovacej listiny je datovaný: „Dané v Budíne na sviatok blahoslavenej Eleny, kráľovnej, roku Pána tisíctristodeväťdesiatehoštvrtého“.[3] Sviatok svätej Heleny sa v stredoveku v Uhorsku bežne slávil 22. mája.

Dané v Budíne na sviatok blahoslavenej Eleny...

V pomerne krátkej dobe po Žigmundovom darovaní sa konalo vovedenie Stibora zo Stiboríc do vlastníctva Ostrokamenského panstva. To sa konalo „v najbližšiu nedeľu po sviatku blahoslaveného apoštola Barnabáša“.[4] Sviatok svätého apoštola Barnabáša pripadol v roku 1394 na štvrtok 11. júna, nedeľa po tomto sviatku bola teda 14. júna.

v najbližšiu nedeľu po sviatku blahoslaveného apoštola Barnabáša

A napokon datovanie štatučnej listiny Bratislavskej kapituly: „Dané na dvadsiaty deň po vyššie uvedenom vovedení a štatúcii horeuvedeného roku Pána“.[5] 

Dané na dvadsiaty deň po vyššie uvedenom vovedení...

Ak sa štatúcia konala v nedeľu 14. júna, dvadsiaty deň po nej pripadal na piatok 3. júla. Tu je treba uviesť, že v stredoveku sa do počtu dní po nejakom sviatku (tzv. intervalové datovanie) započítaval východzí aj výsledný deň.[6] No a takto sme sa dopracovali k správnemu dátumu najstaršej písomnej zmienky o Borskom Mikuláši a Borskom Petri. Takže Borský Mikuláš môže o pár dní oslavovať znovu ☺

Časť kalendára na rok 1394
(BLÁHOVÁ, Marie: Historická chronologie
Praha: Nakladatelství Libri, 2001, s. 562.)

----------
[1] Listina uvádza Zenthpeter alterius Zenthpeter, teda Svätý Peter a iný Svätý Peter. V jednom prípade ide o Borský Peter. Druhý Svätý Peter si ešte vyžaduje bližšie skúmanie a identifikáciu. 
[2] Dedina Jakfalua nie je jednoznačne identifikovateľná. 
[3]Datum Bude in festo beate Elene regine Anno domini Millesimo CCCmo Nonagesimo quarto“ 
[4]die dominica proxima post festum beate Barnabe Apostoli nunc proxime preteritum“ 
[5]Datum vigesimo die Introduccionis et statucionis antedictarum Anno domini supradicto“ 
[6] K tomu pozri BLÁHOVÁ, Marie: Historická chronologie. Praha: Nakladatelství Libri, 2001, s. 352.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.