Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

sobota 24. februára 2018

ARCHÍV

PREVRAT NA ZÁHORÍ V ROKU 1918 
6

Pri príležitosti stého výročia konca prvej svetovej vojny, prevratových udalostí a vzniku Československej republiky prinášam seriál článkov – spomienkového rozprávania jedného z priamych účastníkov obsadzovania slovenského územia českým vojskom, ktoré sa začalo v prvých novembrových dňoch 1918 práve oblasťou Záhoria. Rozprávanie uverejňoval týždenník Osveta, ktorý v prvej polovici roka 1919 vydával dr. Ivan Dérer v Malackách. Seriál (spolu 17 častí) vychádzal pod názvom Prví československí dobrovoľníci na Slovensku s autorskou poznámkou „Dľa zápisiek poručíka Mareka spracoval M. H.“ Články prepisujem v presnom znení, ako boli uverejnené v novinách, vrátane chýb a preklepov. Uvítam a rád uverejním obrazový materiál k tejto téme. Poslať ich môžete na dejiny.zahoria1@gmail.com.

Prví československí dobrovoľníci na Slovensku.
(Pokračovanie).
Ľud ako povedané – málokde chápal dobre túto slobodu, a v mnohých pádoch zamenil ju svevoľou a bezúzdnosťou. I začali sme hneď aj organizovať, zakládali sme Národné rady, ktoré by dbali na pokoj a poriadok. Chvala Bohu nerobilo sá to na darmo. Trom týmto agitátorom možno ďakovať, že ľudia čoskoro pokojnejšie a triezvejšie začali pochopovať veci a o pár dní zavládol poriadok a pokoj na celom kraji.
Bola to pre nás skutočne radosť videť ako sa nám darí práca, a tento prvý kus slovenskej zeme oslobodenej od maďarských úradníkov, ako sa usporiaďuje a teší nášmu príchodu. Oddanosť a dôvera ľudu stupňovala sa so dňa na deň, a našími prednáškami zelektrizovaní prichádzali k nám deň po dni ľudia, prosiac nás, aby sme aj k nim prišli. O pohostinstve a v preukazovaniu úcty pretlkali sa medzi sebou. Na kraji obci čakali nás mládenci na koňoch, dievčata v malebných krojoch, húfy ľudu so zástavami a s hudbou, zasipávajúc nás venciami, kvetámi, národnými stužkami, ratolesťami atď. Takýchto srdečných a úprimných výjavov zažili sme mnoho a mnoho.
Dňa 4-ho novembra na prosbu obyvateľov vyslali sme posádku 10 mužov do Ralbocha, posádku so strojovou puškou na statok Pálffy-ho do Vinohrádku, pri Malackách. Tento majer cez deň viackrat napadla rozbúrená tlupa, aby rozobrala tam sa nachadzajúci dobytok a zbožie. Zachránili sme to šťastne, – veru by bývali mali čo do Rakús vyvážať, za roztrhané papieri, zápredávajúc svoju vlasť! Ďalšiu posádku 4 mužov paslali sme do Kuchyne a do Perneku aby bránila tamejšé doly od zkázy. Ostatok zostal ako rezervo v Malackách.


5. nov. odišiel poručík Vítek s 10 mužama a s oddelením strojových pušiek do Zohoru zadržať shromaždenie a zaviesť poriadok. Ľud privítal ho veľkým oduševnením, ako brat brata, vojsko naše uhostil a daroval na znak vďaky zástavu s nápisom: „Za tú našu slovenčinu“! Súčasne ho ale poprosili, aby im tam nechál posádku, ktorá by ím pomáhalá udržiavať poriadok, ako aj aby bola na pomoci pri zadržaní Maďarov do Malaciek, pred ktorími chcel byť Zohor prvou strážou. Pri odchode nechal ím Vitek posádku 4 mužov a slúbil, že ím pošle po obede ďalšie posily
Cez obed odišiel poručík Bederka so slabou posádkou do majera pri železnici u Štvrtka, odkial tiež prišli prosiť o pomoc, poneváč ľud chcel majer vyrabovať. Po zjednáníu poriadku mal isť Bederka do Zohoru, aby prevzal nad tamejšou posádkou veliteľstvo a čakal na sľúbené posily. Tu sa stal však neočakavaný prípad, ktorému padly v obeť slovenské životy.
Po obede o 2. hod. telefonovali nám z Devínského-Jazera, že na Malacky pôjde jedon vľak, či je trať volná?
(Pokr. nasl.)

Osveta, roč. I, č. 9, Malacky, dňa 8. marca 1919, s. 1.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.