Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

piatok 2. marca 2018

ARCHÍV

PORTÁLNY SÚPIS NITRIANSKEJ ŽUPY 
Z ROKU 1532 
1. časť 

Portálnym súpisom som sa už zopárkrát venoval, vrátane teoretického úvodu k tejto téme. Teraz publikujem preklad časti súpisu Nitrianskej župy, ktorá zahŕňa dediny severného Záhoria. Poradie dedín ponechávam také ako v originálnom súpise.
Uvedené poplatky odvádzali poddaní ročne (väčšinou vo dvoch splátkach – na sviatok sv. Juraja 24. apríla a na sviatok sv. Michala 29. septembra). V súpise býva uvedená spočítaná suma od všetkých spoplatnených usadlostí. V dobe tohto súpisu sa platila peňažná dávka od jednej poddanskej usadlosti vo výške jedného zlatého. Podľa peňažnej sumy, uvedenej v súpise, a podľa počtu ďalších zapísaných usadlostí, ktoré dane neplatili, či už kvôli chudobe alebo kvôli vyňatiu z daňovej povinnosti, si môžeme urobiť aspoň približný obraz o veľkosti sídla. 

Kunov (dnes súčasť Senice) patril, podobne ako aj ďalšie dediny, dvom zemepánom. Väčší podiel mal Žigmund Korlátsky (Korlathkewj), z neho mu poddaní odvádzali od svojich usadlostí spolu 4 zlaté. Z menšieho podielu pani Korlátskej (Korlathkewj)[1] odvádzali poddaní jeden zlatý. Okrem nich boli v dedine štyri chudobné usadlosti a tri opustené. Takisto aj richtár, obývajúci celú usadlosť, bol označený ako chudobný. Súpis eviduje aj sluhu a správcu – títo dvaja zrejme vykonávali svoje služby pre panstvo. 
Kunov (Kwno
časť Žigmunda Korlátskeho   4 zlaté 
časť pani Korlátskej               1 zlatý 
chudobní                                4 usadlosti 
opustené                                3 usadlosti 
chudobný richtár                    1 usadlosť 
sluha a správca 

Portálnemu súpisu Senice som sa venoval už na inom mieste – Senica v portálnych súpisoch z rokov 1532 a 1536

Hlboké bolo opäť rozdelené medzi dvoch zemepánov – Žigmunda Korlátskeho (Korlathkewÿ) a vdovu Korlátsku (Korlathkewÿ). Žigmundovi platili poddaní spolu 7 zlatých a vdove 4 zlaté. Chudobných bolo 6 usadlostí a opustené tri. Na jednej celej usadlosti býval richtár. Súpis uvádza aj prítomnosť obecného pastiera. 
Hlboké (Hwboka
časť pána Žigmunda Korlátskeho    7 zlatých 
chudobní                                          6 usadlostí 
pastier 
opustené                                          3 usadlosti 
richtár                                               1 usadlosť 
časť vdovy pani Korlátskej               4 zlaté 

Jablonica patrila celá Žigmundovi Korlátskemu (Korlathkewÿ), ktorému poddaní platili spolu 8 zlatých. Chudobných bolo spolu 6 usadlostí a 3 boli opustené. Richtár držal jednu celú usadlosť. 
Jablonica (Jabloncza
majetok pána Žigmunda Korlátskeho   8 zlatých 
chudobní                                               6 usadlostí 
opustené                                               3 usadlosti 
richtár                                                    1 usadlosť 

Portálny súpis Kunova a Prieval z roku 1532

Prievaly (uvádzané pod názvom Svätý Jur) taktiež celé patrili Žigmundovi Korlátskemu (Korlathkewÿ) a poddaní rovnako ako v Jablonici odvádzali spolu ročne 8 zlatých. Chudobní obývali 8 usadlostí a dve boli opustené. Richtár držal celú usadlosť. 
Prievaly (Zenthgyergh
majetok pána Žigmunda Korlátskeho   8 zlatých 
chudobní                                               8 usadlostí 
opustené                                               2 usadlosti 
richtár                                                    1 usadlosť 

Čáčov je dnes súčasťou Senice. V roku 1532 však bol samostatnou dedinou, z ktorej platili poddaní ročne svojmu zemepánovi Žigmundovi Korlátskemu (Korlathkewÿ) 12 zlatých. Okrem spoplatnených boli v dedine aj 4 usadlosti chudobné a 5 opustených. Na jednej usadlosti býval obecný pastier, na jednej richtár a zemepanský služobník tiež obýval jednu. 
Čáčov (Checho
majetok pána Žigmunda Korlátskeho   12 zlatých 
chudobní                                                4 usadlosti 
opustené                                                5 usadlostí 
pastier                                                    1 usadlosť 
richtár                                                     1 usadlosť 
služobník pána, správca                        1 usadlosť 

Rovensko patrilo tiež dvom zemepánom – Žigmundovi Korlátskemu (10 zlatých) a pani Korlátskej (5 zlatých). V oboch častiach spolu bolo 11 chudobných usadlostí. Dve usadlosti boli opustené a jedna patrila richtárovi. 
Rovensko (Rowenczka
časť pána Žigmunda Korlátskeho   10 zlatých 
časť pani Korlátskej                          5 zlatých 
chudobní v obidvoch častiach        11 usadlostí 
opustené                                          2 usadlosti 
richtár                                               1 usadlosť 

O Rybky sa taktiež delili dvaja zemepáni – Žigmund Korlátsky (7 zlatých) a vdova Korlátska (5 zlatých). Rovnako aj v Rybkách sa nachádzali chudobné (4) a opustené (3) usadlosti. Richtár držal celú usadlosť. 
Rybky (Rypkÿ
časť pána Žigmunda Korlátskeho   7 zlatých 
časť pani vdovy Korlátskej              5 zlatých 
chudobní                                         4 usadlosti 
opustené                                         3 usadlosti 
richtár                                              1 usadlosť 

Smrdáky boli rozdelené rovnomerne medzi rovnakých zemepánov ako predchádzajúce obce. Žigmundovi Korlátskemu aj vdove po Petrovi Korlátskom platili poddaní po 3 zlaté. Ďalej sa tu nachádzali 4 opustené a 4 chudobné usadlosti. Ricktár bol chudobný a držal celú usadlosť. 
Smrdáky (Zmerdak
časť pána Žigmunda Korlátskeho               3 zlaté 
časť vdovy po pánovi Petrovi Korlátskom   3 zlaté 
opustené                                                     4 usadlosti 
chudobní                                                     4 usadlosti 
chudobný richtár                                         1 usadlosť 

----------
[1] Vdova po Petrovi Korlátskom Dorota. Peter Korlátsky padol v roku 1526 v bitke pri Moháči.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.