Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

piatok 8. februára 2013

SENICA

SENICA V PORTÁLNYCH SÚPISOCH 
Z ROKOV 1532 A 1536

V súpisoch usadlostí (portálnych súpisoch) Nitrianskej župy z 30. rokov 16. storočia sa dozvieme množstvo zaujímavých informácií o mestečkách a dedinách severného Záhoria. Ako príklad som si vybral Senicu.
V obidvoch zo súpisov (z roku 1532 aj 1536) je názov Senice zapísaný v tvare Zenÿcze. V roku 1532 Senica bola rozdelená medzi dvoch zemepánov. Jedna časť patrila Žigmundovi Korlathkewy (Korlátsky) a druhá časť vdove po Petrovi Korlathkewy (Korlátsky). Sedliacke usadlosti v Žigmundovej časti museli odvádzať poplatok spolu vo výške 20 zlatých. V tomto období sa platil poplatok 1 zlatý od jednej celej usadlosti. Nemožno však dedukovať, že ak mali platiť 20 zlatých, týkalo sa to 20 celých usadlostí. Niektoré usadlosti sa mohli počítať ako polovičné, či dokonca štvrtinové (záležalo od rozsahu k nim prináležiacej pôdy) a tieto samozrejme platili pomernú čiastku. Súčet 20 zlatých je celkový súčet poplatkov od všetkých (celých i menších) usadlostí. Okrem týchto usadlostí sa tu nachádzalo ešte 19 usadlostí, ktoré neplatili žiadne poplatky a až osem usadlostí bolo opustených. Časť vdovy Korlátskej bola o niečo menšia. Usadlosti z nej platili dohromady poplatok 13 zlatých. Sídlil v nej na jednej usadlosti richtár a nachádzal sa tu aj tridsiatkový dom (colnica). 

Portálny súpis Senice z roku 1532

Celkový ročný peňažný odvod zo Senice v roku 1532 bol teda 33 zlatých. Pre porovnanie susedný Čáčov odvádzal 12 zlatých, Kunov 5 zlatých, Hlboké 11 zlatých, Prietrž a Rybky po 7 zlatých, Rovensko 15 zlatých. Ďalej napríklad Sobotište malo odviesť 11 zlatých, Jablonica 8 zlatých a Unín 37 zlatých, Gbely 30 zlatých. 
Portálny súpis Senice z roku 1532: 

Senica (Zenÿcze

časť pána Žigmunda Korlátskeho 20 zlatých 
chudobní 19 usadl. 
opustené 8 usadl. 

časť vdovy po Petrovi Korlátskom 13 zlatých 
richtár 1 usadl. 
tridsiatkový dom 1 usadl. 

Informácie z portálneho súpisu z roku 1536 sú oveľa bohatšie. Jedna časť Senice naďalej patrila Žigmundovi Korlathkey (Korlátsky). V nej bolo napočítaných 10 sedliackych usadlostí, ktoré boli povinné platiť daň. Dozvedáme sa aj o ďalších konkrétnych osobách. Na tejto časti býval richtár, jeden remeselník, ďalší remeselník oslobodený od dane, ktorého úlohou bolo variť pre zemepána pivo, zemepánov obuvník a jeden vojak-pešiak z holíčskeho hradu. Okrem nich tu bývalo sedem chudobných, ktorí neboli schopní platiť dane. Postavených bolo päť nových domov, ktoré ešte boli dočasne oslobodené od daní.

Portálny súpis Senice z roku 1536

Druhá časť Senice patrila Františkovi Nÿarÿ (Ňári). V nej sa nachádzalo 12 daňplatiacich usadlostí. Žil tu jeden samostatný remeselník a jeden remeselník pracujúci pre zemepána. Zemepánovi slúžil aj jeden obuvník, jeden hrnčiar (kachliar) a jeden spracovateľ vlny. Sám František Nÿarÿ tu vlastnil jeden dom. Ostatní obyvatelia boli chudobní. Bolo to päť želiarov, ktorí neužívali polia ani lúky a 10 chudobných, ktorých majetok nepresahoval tri zlaté. Posledné zapísané v súpise sú tri nové domy a dvaja obecní pastieri. 
Portálny súpis Senice z roku 1536: 

Senica (Zenÿcze

časť pána Žigmunda Korlátskeho 10 usadl. 
richtár 1 
remeselník 1 
slobodník, ktorý varí pivo 1 
pánov obuvník 1 
pešiak z hradu Holíč 1 
chudobní, za ktorých prisahal richtár 7 
nové domy 5 

časť pána Františka Ňáriho 12 
remeselník 1 
pánov remeselník 1 
pánov obuvník 1 
pánov hrnčiar/kachliar 1 
pánov spracovateľ vlny 1 
pánov dom 1 
želiari, ktorí neužívajú polia ani lúky 5 
chudobní, ktorí majú veci v hodnote troch zlatých, za ktorých prisahal richtár 10 
nové domy 3 
pastieri 2 

Pramene: 
- Magyar Országos Levéltár, Magyar Kincstári Levéltárak, Magyar Kamara Archivuma, Conscriptiones portarum (sectio E 158), Comitatus Nitriensis, A 2646, Comitatus Nittriensis Anno 1532, s. 7. 
- Magyar Országos Levéltár, Magyar Kincstári Levéltárak, Magyar Kamara Archivuma, Conscriptiones portarum (sectio E 158), Comitatus Nitriensis, Dica Nitriensis 1536, s. 68. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.