Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

pondelok 21. októbra 2013

ARCHÍV

KANONICKÁ VIZITÁCIA ŠAŠTÍNA 
V ROKU 1561

Kanonické vizitácie mali (a majú) za úlohu preveriť a skontrolovať stav farností a farníkov. Je to úlohou cirkevných predstavených v rámci im zverenej územnej oblasti, teda napr. biskupom v hraniciach ich diecézy. Biskup často touto úlohou poveroval svojho zástupcu, ktorý si zvykol pribrať aj pomocníkov. Od Tridentského koncilu (1545-1563) sa mali kanonické vizitácie konať každoročne.
Najstaršia vizitácia Ostrihomskej arcidiecézy je známa z roku 1397. Vizitácia Šaštínskeho arcidiakonátu z marca 1561 obsahuje stručné komentáre ku každej navštívenej farnosti. Prinášam preklad latinského textu vizitácie mestečka Šaštín.

Vizitácia kostolov, jestvujúcich v Šaštínskom arcidiakonáte, skalickým farárom Andrejom a šaštínskym vicearcidiakonom Jánom v neprítomnosti dôstojného pána Gregora Bornemysu, šaštínskeho arcidiakona, z príkazu najdôstojnejšieho a najosvietenejšieho pána arcibiskupa atď. nášho najláskavejšieho pána (Mikuláša Oláha) v mesiaci marci roku 1561.

Mikuláš Oláh, ostrihomský arcibiskup
so sídlom v Trnave (1553-1568)

18. marca sme prišli do mestečka Šaštín, ktorý patrí Coborovcom, Révajovcom a pani Margaréte Bakičovej. V tomto mestečku je farárom vicearcidiakon Ján, bol povýšený do posvätného úradu olomouckým sufragánom v žďársko-sázavskom kláštore na Morave a má (kňazskú) formáciu. Je priemerne učený a je katolík, ktorý v nedele a iné sviatočné dni káže domácou rečou podľa učenia Svätej Cirkvi z katolíckych kníh. A je verný a presný v službe Cirkvi, ktorej zvyky aj konverzácia s obyvateľmi mestečka boli prísne skúšané. V kostole koná všetky a úplné sviatosti. Aj všetky obrady, ktoré katolícka a apoštolská Cirkev podľa tradície Svätých otcov a starodávnych zvykov je zvyknutá používať, v kostole verne, úctivo a zbožne dodržiava. Sväté oblečenie, nádoby a iné posvätné veci určené k bohoslužbám uchováva úctivo a na vhodnom mieste. A keďže v spomínanom mestečku je fara celá na spadnutie, preto sme dôrazne uložili obyvateľom mestečka, aby ju pod trestom interdiktu (kliatby) opravili, čo sa zaručili vykonať. Tento farár má manželku.
Tento (kostol) má aj filiálne kostoly: Stráže, Borský Peter, Borský Mikuláš, Štefanov, ktoré sú vo vlastníctve Coborovcov, Révajovcov a pani Margaréty Bakičovej. V týchto kostoloch je o všetko dobre postarané týmto arcidiakonom.

Originálne znenie vizitácie publikované v BUCKO, Vojtech: Reformné hnutie v arcibiskupstve ostrihomskom do r. 1564. Bratislava: Unia, 1939, s. 195-196.
Pre bližšie štúdium tejto problematiky odporúčam HOFERKA, Martin: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. - 18. storočí. Skalica: Záhorské múzeum, 2011. ISBN 978-80-85446-68-5

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.