Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

piatok 18. novembra 2011

BRODSKÉ

BRODSKÉ V NAJSTARŠÍCH PORTÁLNYCH SÚPISOCH

Najstaršie zachované portálne súpisy nám podávajú čiastočný obraz o osídlení Brodského v 15. a 16. storočí. Hoci nezachycujú celkový počet usadlostí, ale len tých, ktoré platili dane, vidno, že Brodské patrilo v danom období medzi malé dediny.

Najstarší portálny súpis zo Záhoria z roku 1452 spomína v Brodskom 15 usadlostí. V 16. storočí bol tento počet usadlostí platiacich dane oveľa nižší. Lepší obraz o veľkosti dediny podávajú súpisy domov z konca 16. storočia. Počty zdanených domov v ďalších rokoch klesajú z dôvodu rastúcej chudoby spôsobenej Pätnásťročnou vojnou s Turkami.
V roku 1549 sú v Brodskom prvýkrát započítané aj dva habánske domy. Spomína sa aj mlyn zemepána Bakiča. Zaujímavý je údaj o troch opustených usadlostiach aj s konkrétnym uvedením, že obyvatelia odišli do Rakúska.


PORTÁLNY SÚPIS Z ROKU 1452[1]
Brodské (Broczke), patriace k Holíču
15 usadl.
PORTÁLNY SÚPIS Z ROKU 1536
Brodské (Brochky), majetok pána Gašpara Cobora
7 usadl.
richtár
1
nový dom
1
chudobní
3
opustená usadlosť
1
pastier
1
PORTÁLNY SÚPIS Z ROKU 1545[2]
Brodské (Broczky), majetok pána Bakiča
8 usadl.
PORTÁLNY SÚPIS Z ROKU 1548[3]
Brodské (Broczkÿ), majetok pána Petra Bakiča
6 usadl.
richtár
1
pastier
1
chudobní
4
PORTÁLNY SÚPIS Z ROKU 1549[4]
Brodské (Brochkÿ), majetok pána Bakiča
4 usadl.
opustené (odišli do Rakúska)
3
habánske domy
2
zemepánov mlyn, v ktorom sa zdržiava služobník,
ktorému platí zo ziskov
PORTÁLNY SÚPIS Z ROKU 1576 (1574)[5]
Brodské (Broczkÿ),
majetok p. Cobora, Bakiča, Révaja a P. Ráca
8 (1574)                       7½ (1576)
opustená
                             1
habáni
                             3
pastier
                             1
SÚPIS DOMOV Z ROKU 1598[6]
Brodské (Broczky), majetok Coborovcov
29 domov
SÚPIS DOMOV Z ROKU 1600[7]
Brodské (Brodzkj)
24 domov[1] Registrum dicationis lucri camere in deambulatione Johannis de Kwrth iudicis nobilium comitatus Nitriensis, DL 44649 (latinský originál); Pod osmanskou hrozbou : Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VI. Zost. J. Lukačka. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2004, s. 51 – 52 (slovenský preklad).
[2] Magyar Országos Levéltár, Magyar Kincstári Levéltárak, Magyar Kamara Archivuma, Conscriptiones portarum (sectio E 158), Comitatus Nitriensis, A 2646, Registrum dice Regie In anno domini Millesimo 545, fol. 312 – 313, p. 178 – 180. 
[3] Magyar Országos Levéltár, Magyar Kincstári Levéltárak, Magyar Kamara Archivuma, Conscriptiones portarum (sectio E 158), Comitatus Nitriensis, A 2647, Regestum Primi Subsidij vnius floreni. 1548. In Comitatu Nittriensis, fol. 6 – 9, 17 – 18; p. 1 – 6, 23 – 24.
[4] Magyar Országos Levéltár, Magyar Kincstári Levéltárak, Magyar Kamara Archivuma, Conscriptiones portarum (sectio E 158), Comitatus Nitriensis, Regestum Connumeracionis Primi Subsidij vnius floreni et Denariorum Triginta ... In anno Domini 1549, fol. 279 – 283, p. 152 – 160.
[5] Magyar Országos Levéltár, Magyar Kincstári Levéltárak, Magyar Kamara Archivuma, Conscriptiones portarum (sectio E 158), Comitatus Nitriensis, A 2650, Regestum portarum Comitatus Nittriensis. per dicatorem Thomam Wÿzkelethÿ Anno 1576 Connumeretarum, fol. 118 – 120, p. 5 – 10.
[6] Magyar Országos Levéltár, Magyar Kincstári Levéltárak, Magyar Kamara Archivuma, Conscriptiones portarum (sectio E 158), Comitatus Nitriensis, Regestum super Connumeracione Domorum tam Dominorum Magnatum, quam vniuersitatis Nobilium, possessionum: Comitatus Nittriensis Anno 1598 ...
[7] Magyar Országos Levéltár, Magyar Kincstári Levéltárak, Magyar Kamara Archivuma, Conscriptiones portarum (sectio E 158), Comitatus Nitriensis, A 2650, Regestum Connumerationis et Rectificationis Domorum Comitatus Nittriensis. Anno Domini 1600, fol. 253 – 254, 255; p. 52 – 54, 56.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.