Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

sobota 12. novembra 2011

Z DOBOVEJ TLAČE

CESTA CEZ PEZINSKÚ BABU


Noviny Obzor vo februári 1870 uverejnili článok o stavbe cesty cez Pezinskú Babu. Cesta bola už sčasti vystavaná a bolo potrebné ju dokončiť. Tu je presný prepis článku.
Titulka novín Obzor z 15. februára 1870

"Hradská cesta ces Malé Tatry.
Wiacrazy pokázali sme už na potrebu hradskej cesty, ktoráby z Pezinku ces Malé Tatry[1] dolu k Perneku, a ďalej ces Malacky do Morawy wedená byť mala, aby sa obchodu týchto ľudnatých krajow pomohlo. Do Pressporku[2] totiž hore po Nádaš[3], wo wzdialenosti 10 miľ[4], niet ani jediného priechodu ces Malé Tatry, a kto na pr. chce z Modry do Malaciek cestowať, musí ces Nádaš alebo na Pressporok weľký obchod sprawiť. Na mnohé dotieranie obywateľstwa, i wrchností obojstranných krajow podtatránskych, w troch kr. mestách, 8 mestečkách a 50 dedinách 107.000 obywateľow majúcich, počali sice roku 1867 (jako sme swojím časom spomneli), stawať hradskú od Pezinku, a wystawili ju skutočne, w dlhosti 2.500[5] a ssirokosti 3 siah[6] na wrch Baba; ale dielo nedokonané zostalo ležať. Aby tedy celá, 4.786 siah[7] dlhá cesta ces Malé Tatry čím skôr wyhotowená bola: w sedení uhorského snemu dňa 21 jan. podal wyslanec okresu pezinského, p. Szüllö, s inými 5 wyslancami pressporskej stolice, prosbu, pokazujúc na to, že keď knieža a gróf Pálffy[8] darowali celé, ces najkrajssie hory jich panstwa wedúce pozemie tejto cesty, hriech by bol, nechať už i tú hotowú čiastku cesty zkazu wziať, a tak aby ona čím skôr na útraty krajinské wystawená bola. Zwlásstnej uznalosti pri tom esste zasluhuje, že knieža Pálffy toho roku, na swoje wlastné útraty 30.000 zl.[9] dá wystawiť pewný most ces rieku Morawu, aby táto hradská na Krutú (Dürnkrut) wedená byť, a tak susedné rakúsko-morawské kraje a uhorským Zahorím spojowať mohla."

OBZOR. Noviny pre hospodárstvo, remeslo a domáci život. Ročník VIII. Číslo 5. V Skalici, dňa 15 februára 1870, s. 39.


[1] Malé Karpaty
[2] Bratislava
[3] Trstín
[4] 1 míľa = 7,586 km; 10 míľ = cca. 76 km
[5] 1 siaha = 1,896 m; 2500 siah = 4740 m
[6] 3 siahy = cca. 5,7 m 
[7] 4786 siah = 9074 m
[8] Anton Karol Pálfi (1793 - 1879)
[9] – zlatých

3 komentáre:

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.